Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 10


01O wai lu, dij onrechtveerdege wetten moaken, o wai lu, dij drokkende dekreten veurschrieven,

02zo aarme stumpers heur zoak verdraaien, stakkers van mien volk van heur recht beroven;
wedevraauwen plundern ze oet,
weeskinder beroven ze.

03Hou mout ie der mit aan op dag van ofreken as noodweer van vèrren opzetten komt?
Noar wèl zel ie om hulp vlaigen,
woar mout ie mit joen riekdommen hèn?

04Kop zel ie boegen mouten as van ain dij in t gevang zit, of sneuveln in de stried as ain dij trovven wordt.
Mor nog bedoart zien grammiedeghaid nait,
hai blift zien voest omhoog steken!

05O wai Assyrië, knuppel van mien grammiedeghaid, stòk dij ik hantaaier in mien kwoadens.

06Ik stuur hom noar n godvergeten laand, noar n volk dat mie hoagels muik,
om dij koal te plokken en leeg te roven,
om dij te verpoazen as voel op stroat.

07Mor zo haar hai t nait maind, zo haar hai dat nait bedocht:
hai was oet op verdelgen,
op t oetreuden van haile noatsies.

08Hai zee: "Binnen aal mien aanvoerders nait net keunenks?
09Is t mit Kalno nait net zo goan as mit Karkemis, mit Hamad as Arpad, mit Samaria as Damascus?


10 Haand heb ik legd op keunenkrieken mit meer ofgoden en beelden
as Jeruzalem en Samaria.

11 Zo as ik doan heb mit Samaria en zien goden, zol ik zo ook nait doun kinnen
mit Jeruzalem en zien beelden?"

12 Mor as de HEER aal zien waark doan het op baarg Sion en in Jeruzalem,
den rekent hai òf mit t hoge haart en trötse ogen
van keunenk van Assyrië.

13 Assyrië zee ja: "Op aigen kracht heb ik dat altmoal doan,
deur aigen wieshaid - loos as k bin!
Volken heur grènzen heb ik verlegd,
heur riekdommen mit geweld votsleept.f + Dizze tekst kin op meer menaaiers oetlegd worden; t Hebreeuws is hier nait slim dudelk.f*

14 Net of hoal je n vogelnust oet, zo heb ik volken heur riekdommen roofd,
en net of je aaier rappen, deur vogels verloaten,
zo heb ik haile eerde bie nkander rapt.
Gainain dij mit vleugels fladderde
of snoavel opendee en piepte."

15 Snaart biel meschain tegen man dij der mit slagt, of dut zoag groot tegen dij hom hènneweer trekt?
Net of zol stòk swaaien mit man dij hom omhoog stekt,
net of stam ain optilt, dij nait van holt is!

16 Doarom let God, de HEER van de machten, zien vet wegteren.
Zien macht en glorie stekt e in brand -
as vuur braandt t!

17 t Licht van Israël wordt n vlam, Haailege van Israël n vuur,
dat brand jagt in zien roet en roegte,
ze verteren zel in ain dag,

18 pracht van zien bozzen en droevetoenen oetreuden zel mit worrel en tak,
as n wegterende zaike.

19 Wat ter aan bomen in t bos overblift kin je op vingers van ain haand tellen,
n kind kin t wel opschrieven.
20 Dij dag zel wat ter nog van Israël overbleven is, wat ter ontkommen is van t hoes van Jakob, nait laanger steunen op dij heur mit sloagen taaisterde. Nee, in ale eerns zellen ze steunen op de HEER, de Haailege van Israël. 21 n Rest zel weeromkommen, de rest van Jakob, weerom noar staarke God. 22 Want, Israël, al is joen volk as zaand aan zee, der zel mor n restje van weerom kommen: ondergang staait vaast, gerechteghaid zel deurbreken. der is gain holden aan! 23 Joa, God, de HEER van de machten, zel ondergang doar e tou besloten het, oetvoeren in t haile laand. 24 Doarom, zo zegt God, de HEER van de machten: Mien volk dat op de Sion woont, wees nait baang veur Assyrië, as e joe mit stòk slagt, zien knuppel tegen joe opstekt, net as eertieds in Egypte. 25 Nog mor n schòft, joa, n luk schòftke, den is t mit zien kwoadens doan. Den zel mien grammiedeghaid heur votvegen. 26 Den legt de HEER van de machten sweep over hom hèn, en krekt as hai destieds Midjan sloagen het bie rots van Oreb, stekt hai zien knots op tegen zee, zo as in Egypte. 27 Dij dag zel pak van Assyrië joe van scholders ofglieden, ie binnen ie òf van t juk bie joe op nek.
28 Zai kommen van kaant van Rimmon heer, kommen op Ajjat òf, trekken deur Migron hèn,
in Michmas loaten ze manschop en pakkeloazie,

29 ze steken baargpas over, brengen naacht in Geba deur, Rama staait te trillen op bainen, Gibea van Saul gaait ter vandeur.

30 Gier t mor oet, Bat-Gallim! Dou der denk om, Laïs!
Geef antwoord, Anatot!

31 Madmena vlogt vot, inwoners van Gebim stoeven der vandeur.

32 Vandoag nog zel vijand ho holden in Nob, voest omhoog steken tegen baarg Sion,
tegen heuvel van Jeruzalem.

33 Kiek toch ais, God, de HEER van de machten, kapt toeken òf mit koegels geweld.
Hoogste bomen worden klaainmoakt,
aal wat hoog is, deelhoald.

34 Stroeken en strevèllen in t bos - biel gaait ter in. De Libanon in aal zien pracht - hai gaait ter aan!