Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 01


01De HEER zee tegen Mozes in woestijn Sinai in soamenkomsttènt op n eersten van twijde moand in t twijde joar noa oettocht oet Egypte: 02"Neem t aantal manlu op in haile gemainschop van Isrelieten, rangschikt noar geslachten en femilies, deur ze per persoon te tellen, 03van twinneg joar en older, aaltemoal gounent dij in Israël in t leger goan kinnen; dij mout ie, rangschikt volgens legerainhaid, tellen, doe mit Aäron. 04Van elke stam mout ter ain man joe helpen; dij mout femilie-oldste wezen. 05Dit binnen noamen van manlu dij joe biestoan: 5 van Ruben Elisur, zeun van Sedeür; 06van Simeon Selumiël, zeun van Surisaddai; 07van Juda Nachson, zeun van Amminadab; 08van Issachar Netanel, zeun van Suar; 09van Zebulon Eliab, zeun van Chelon; 10 wat noazoaten van Jozef aangaait: van Efraïm Elisama, zeun van Ammihud en van Manasse Gamliël, zeun van Pedasur; 11 van Benjamin Abidan, zeun van Gidoni; 12 van Dan Achiëzer, zeun van Ammisaddai; 13 van Aser Pagiël, zeun van Ochran; 14 van Gad Eljasaf, zeun van Deüel; 15 van Naftali Achira, zeun van Enan. 16 Dit binnen degenen dij oet gemainschop benuimd binnen, stamoldsten; t binnen laaiders van doezenden van Israël." 17 Dou nammen Mozes en Aäron manlu dij mit noame nuimd binnen, bie zok. 18 Op aigenste dag, op n eersten van twijde moand, raipen ze haile gemainschop bie nkander, en ale manlu van twinneg joar en older luiten stok veur stok heur ofkomst waiten, noar geslacht en femilie, 19 zo as de HEER Mozes opdroagen haar. Mozes ging aantallen noa in woestijn Sinai: 20 Ofstammelingen van Ruben, eerstgeborene van Israël, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 21 dij teld wazzen van stam Ruben, wazzen mit nkander 46.500. 22 Ofstammelingen van Simeon, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 23 dij teld wazzen van stam Simeon, wazzen mit nkander 59.300. 24 Ofstammelingen van Gad, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 25 dij teld wazzen van stam Gad, wazzen mit nkander 45.650. 26 Ofstammelingen van Juda, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 27 dij teld wazzen van stam Juda, wazzen mit nkander 74.600. 28 Ofstammelingen van Issachar, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 29 dij teld wazzen van stam Issachar, wazzen mit nkander 54.400. 30 Ofstammelingen van Zebulon, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 31 dij teld wazzen van stam Zebulon, wazzen mit nkander 57.400. 32 Noazoaten van Jozef: ofstammelingen van Efraïm, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 33 dij teld wazzen van stam Efraïm, wazzen mit nkander 40.500; 34 ofstammelingen van Manasse, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 35 dij teld wazzen van stam Manasse, wazzen mit nkander 32.200. 36 Ofstammelingen van Benjamin, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 37 dij teld wazzen van stam Benjamin, wazzen mit nkander 35.400. 38 Ofstammelingen van Dan, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 39 dij teld wazzen van stam Dan, wazzen mit nkander 62.700. 40 Ofstammelingen van Aser, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 41 dij teld wazzen van stam Aser, wazzen mit nkander 41.500. 42 Ofstammelingen van Naftali, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 43 dij teld wazzen van stam Naftali, wazzen mit nkander 53.400. 44 Dit binnen opschreven manlu dij teld binnen deur Mozes en Aäron en twaalf oldsten van Israël dij elk n femilie laaidden. 45 t Aantal manlu van twinneg joar en older dij in Israël in t leger konden, rangschikt noar femilies, 46 was in totoal 603.550. 47 Mor Levieten dij tou heur voaders stam heurden, werden der nait bieteld. 48 De HEER zee tegen Mozes: 49 "Denk ter om en tel stam Levi nait mit, magst heur aantal nait opnemen onder aandere Isrelieten. 50 Most Levieten aanstellen over tabbernoakel mit t getugenis, over ale attributen en over ales wat ter tou heurt. Zai mouten tabbernoakel en ale attributen droagen, zai mouten veur tabbernoakel zörgen en heur tènten der rondomtou zetten. 51 As tabbernoakel verzet wordt, mouten Levieten hom ofbreken en as tabbernoakel in t èn zet wordt, mouten zai hom weer in t èn zetten. n Aander dij der te dichtbie komt, wordt doodmoakt. 52 As Isrelieten heur kaamp in ofdailens opsloagen, elk bie zien ainhaid en elk bie zien aigen voandel, 53 mouten Levieten heur tènt opzetten rondom tabbernoakel mit t getugenis. Den komt ter gain kwoadens over gemainschop van Isrelieten. Levieten mouten veur tabbernoakel mit t getugenis zörgen." 54 Isrelieten deden ales wat de HEER Mozes opdroagen haar, en dat deden ze.

Numeri 02


01De HEER zee tegen Mozes en Aäron: 02"Isrelieten mouten heur tènten opzetten elk bie zien aigen voandel, bie t embleem van zien aigen femilie, op n ofstand rondom soamenkomsttènt heer. 03Noar t oosten tou woar zun opkomt, mouten legerofdailens van Juda heur tènten bie heur voandels hènzetten, en Nachesson, zeun van Amminadab, is aanvoerder van Judeeërs. 04Zien leger bestaait volgens tellen oet 74.600 man. 05Noast hom legert stam van Issachar zok; aanvoerder van stam Issachar is Netanel, zeun van Suar. 06Zien leger bestaait volgens tellen oet 54.400 man. 07Ook stam Zebulon legert zok doar; heur aanvoerder is Eliab, zeun van Chelon. 08Zien leger bestaait volgens tellen oet 57.400 man. 09In totoal tellen legerofdailens van Juda 186.400 man. Zai vertrekken aingoal as eersten. 10 Aan zuudkaant mouten legerofdailens van Ruben heur tènten hènzetten bie heur voandels; aanvoerder van Rubenieten is Elisur, zeun van Sedeür. 11 Zien leger bestaait volgens tellen oet 46.500 man. 12 Doar legert stam Simeon zok noast; aanvoerder van Simeonieten is Selumiël, zeun van Surisaddai. 13 Zien leger bestaait oet 59.300 man. 14 Ook stam Gad legert zok doar; aanvoerder van Gadieten is Eljasaf, zeun van Deüel. 15 Zien leger bestaait oet 45.650 man. 16 In totoal tellen legerofdailens van Ruben 151.450 man. Zai vertrekken twijders. 17 Den mout soamenkomsttènt mit ofdailen van Levieten midden maank legerofdailens optrekken; zo as ze stoan goan binnen, mouten ze ook optrekken, elk op zien aigen plek, bie zien aigen voandel. 18 Aan westkaant mouten legerofdailens van Efraïm bie heur voandel kommen; aanvoerder van Efraïmieten is Elisama, zeun van Ammihud. 19 Zien leger bestaait oet 40.500 man. 20 Doar legert stam Manasse zok noast; aanvoerder van heur is Gamliël, zeun van Pedasur. 21 Zien leger bestaait oet 32.200 man. 22 Ook stam Benjamin legert zok doar; aanvoerder van Benjaminieten is Abidan, zeun van Gidoni. 23 Zien leger bestaait oet 35.400 man. 24 In totoal tellen legerofdailens van Efraïm 108.100 man; zai trekken daarders op. 25 Aan noordkaant mouten legerofdailens van Dan heur tènten hènzetten bie heur voandels; aanvoerder van Danieten is Achiëzer, zeun van Ammisaddai. 26 Zien leger bestaait oet 62.700 man. 27 Doar komt stam Aser noast; heur aanvoerder is Pagiël, zeun van Ochran. 28 Zien leger bestaait oet 41.500 man. 29 Ook stam Naftali legert zok doar; aanvoerder van heur is Achira, zeun van Enan. 30 Zien leger bestaait oet 53.400 man. 31 In totoal tellen ofdailens van Dan 157.600 man. Zai vertrekken t leste, elke ofdailen bie zien aigen voandel." 32 t Aantal opschreven Isrelieten, rangschikt noar femilies, bestoan veur ale legerofdailens van t haile leger bie nkander oet 603.550 man. 33 Levieten werden nait bie Isrelieten teld, net as de HEER Mozes besteld haar. 34 Isrelieten deden ales wat de HEER aan Mozes opdroagen haar; zo legerden zai zok bie heur voandels en zo trokken ze ook verder, indaild noar geslacht en femilie.

Numeri 03


01Dit binnen noazoaten van Aäron en Mozes in tied dou de HEER mit Mozes sprak op Sinai. 02Dit binnen noamen van zeuns van priester Aäron: Nadab, eerstgeborene, Abihu, Eleazar en Itamar. 03Dit binnen noamen van Aärons zeuns, priesters dij zaalfd binnen en t in handen geven was om as priester te dainen. 04Nadab en Abihu wazzen sturven veur t aangezicht van de HEER dou ze in woestijn Sin de HEER vuur brocht haren dat nait in odder was. Ze haren gain zeuns, mor Eleazar en Itamar dainden al as priester dou heur voader Aäron nog leefde. 05De HEER zee tegen Mozes: 06"Loat stam Levi aantreden en dou heur in dainst van priester Aäron; ze mouten hom biestoan. 07Zai mouten veur hom kloarstoan en haile gemainschop vertegenwoordegen bie soamenkomsttènt; zai mouten waarkzoamheden aan tabbernoakel verrichten. 08Zai mouten veur ale attributen van soamenkomsttènt zörgen en toaken van Isrelieten woarnemen deur waarkzoamheden aan tabbernoakel te verrichten. 09Mos moaken dat Aäron en zien zeuns beschikken kinnen over Levieten; van ale Isrelieten mouten zai veur hom kloarstoan. 10 Mos Aäron en zien zeuns verantwoorden geven veur t priesterschop. Mor n aander dij te dichtbie t haailegdom komt, wordt doodmoakt." 11 De HEER zee tegen Mozes: 12 "Ik heb Levieten kregen in stee van ale eerstgeborenen van ale Isrelieten, dij as eerste mouderschoot verloaten, Levieten binnen veur mie. 13 Want elke eerstgeborene heurt mie tou: op dag dat ik ale eerstgeborenen in Egypte doodmuik, heb ik ale eerstgeborenen van Israël, van mensk en daaier, aan mie wijd. Ze binnen veur mie, ik bin de HEER." 14 De HEER zee ook in woestijn Sinai: 15 "Schrief Levieten op, rangschikt noar femilies en geslachten; alen van t mannelk geslacht van n moand en older most tellen." 16 Mozes zette heur in opdracht van de HEER op n liest, zo as hom t bevolen was. 17 Dit binnen zeuns van Levi bie noame: Gerson, Kehat en Merari. 18 En dit binnen noamen van zeuns van Gerson noar heur geslachten, Libni en Simi. 19 En zeuns van Kehat noar heur geslachten: Amram, Jishar, Chebron en Uzziël. 20 En zeuns van Merari noar heur geslachten: Machli en Musi. Dit binnen geslachten van Levi noar heur femilies. 21 Van Gerson stammen Libnieten en Simieten òf; dit binnen geslachten van Gersonieten. 22 t Aantal inschreven mannelke personen van n moand en older was 7500. 23 Geslachten van Gersonieten legerden zok aan westkaant achter tabbernoakel. 24 Aanvoerder van femilie van Gersonieten was Eljasaf, zeun van Laël. 25 Gersonieten mozzen wat soamenkomsttènt aangaait, zörgen veur tabbernoakel, tènt mit dekklaid en t gedien bie ingang van soamenkomsttènt, 26 gedienen van veurhòf en t gedien veur ingang van veurhòf rondom tabbernoakel en t altoar heer, mit t taauw; en ze mozzen zörgen veur ales wat ter aan te doun was. 27 Van Kehat stammen Amramieten, Jisharieten, Chebronieten en Uzziëlieten òf; dat binnen geslachten van Kehatieten. 28 t Aantal mannelke personen van n moand en older bedruig 8.600. Zai mozzen zörgen veur t waark in t haailegdom. 29 Geslachten van Kehatieten legerden zok op zied van tabbernoakel aan zuudkaant. 30 Aanvoerder van t geslacht van Kehatieten was Elisafan, zeun van Uzziël. 31 Zai mozzen veur aark zörgen, toavel, luchter, altoaren, haailege attributen dij ze bruken mozzen veur dainst, t veurhangsel en ales wat ter aan te doun was. 32 Hoogste aanvoerder van Levieten was Eleazar, zeun van priester Aäron. Hai druig verantwoorden veur wèl belast wazzen mit zörg veur t haailegdom. 33 Van Merari stammen geslachten van Machlieten en Musieten; dit binnen geslachten van Merarieten. 34 t Aantal inschreven mannelke personen van n moand en older was 6200. 35 Aanvoerder van femilie van geslachten van Merarieten was Suriël, zeun van Abichaïl. Zai legerden zok op zied van tabbernoakel aan noordkaant. 36 Verantwoorden, opdroagen aan Merarieten, was veur planken van tabbernoakel, baalken, zoelen, stiepen en ale raif en ales wat ter aan te doun was; 37 poalen van veurhòf rondom, zoelen, stiepen, pinnen en taauwen. 38 Aan oostkaant veur tabbernoakel, veur soamenkomsttènt aan kaant doar zun opkomt, legerden Mozes en Aäron en heur zeuns zok, om veur t haailegdom te zörgen en om Isrelieten te denken. n Aander dij der te dichtbie kwam, wer doodmoakt. 39 t Aantal inschreven mannelke Levieten van n moand en older dat Mozes en Aäron op bevel van de HEER teld het, rangschikt noar geslacht, was 22.000. 40 De HEER zee tegen Mozes: "Moak n liest op van ale mannelke eerstgeboren Isrelieten van n moand en older en neem heur aantal op. 41 Hol mie Levieten apaart - ik bin de HEER - in stee van ale eerstgeboren Isrelieten; en t vij van Levieten most apaart holden in stee van ale eerstgeboren vij van Isrelieten." 42 Mozes telde net as de HEER hom besteld haar, ale eerstgeboren Isrelieten. 43 t Aantal mannelke eerstgeborenen van n moand en older was 22.273. 44 De HEER zee tegen Mozes: 45 "Hol Levieten apaart in stee van eerstgeboren Isrelieten, en t vij van Levieten in stee van dij heur vij. Levieten binnen veur mie, ik bin de HEER. 46 As ofkoopsom van twijhonderddrijenseuventeg eerstgeboren Isrelieten dij der meer binnen as Levieten, 47 most vief sjekel de man nemen, noar t gewicht van haailegdomsjekel, twinneg gera per sjekel. 48 Most t geld aan Aäron en zien zeuns geven as löspries veur dij der meer binnen." 49 Mozes kreeg t lösgeld veur dij der meer wazzen as deur Levieten vrijkocht wazzen; 50 van eerstgeboren Isrelieten nam e t geld: dattienhonderdvievensesteg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel. 51 Mozes langde t lösgeld op bevel van de HEER over aan Aäron en zien zeuns, zo as de HEER bevolen haar.

Numeri 04


01De HEER zee tegen Mozes en Aäron: 02Tel t aantal Kehatieten onder Levieten, rangschikt noar geslachten en femilies, 03tussen datteg en fiefteg joar old, dij toutreden binnen om waarkzoamheden bie soamenkomsttènt te verrichten. 04Dit betreft toak van Kehatieten in soamenkomsttènt: t alderhaailegste. 05As t kaampement opbroken wordt, moaken Aäron en zien zeuns t veurhangsel lös en dekken doar aark mit t getugenis mit tou. 06Doar leggen ze n fienleren dek over hèn, mit doar nog weer n klaid overhèn dij haildaal van sangenblaauw wol is, en ze mouten droagbomen der aan moaken. 07Ze mouten ook n blaauwsangen klaid leggen op toavel mit teunbroden en doar schuddels, schoalen, koemen en kannen om oet te schenken op zetten en t aingoal aanwezege brood. 08Doar mouten ze n klaid van karmezienkleurde wol overhèn doun en t toudekken mit n fienleren dek, en droagbomen der aan moaken. 09Den mouten ze n klaid kriegen van sangenblaauw wol en dekken luchter om bie te lichten tou, mit toetlampen dij der bie heuren, snuters, bakjes en ale eulievoatjes dij der bie heuren. 10 Den mouten ze luchter en ales wat ter bie heurt onder n fienleren dek leggen en t op droagboar leggen. 11 Over t golden altoar mouten ze n klaid van sangenblaauw wol leggen en t toudekken mit n fienleren dek en ze mouten droagbomen der aan moaken. 12 Vervolgens mouten ze ale attributen kriegen doar men dainst mit dut in t haailegdom, en doar mouten ze n klaid van sangenblaauw wol overhèn leggen, en doar weer overhèn n fienleren dek doun en t op droagboar leggen. 13 Den mouten ze t aask van t altoar ofhoalen en doar n klaid overhèn leggen van sangenrood wol. 14 Doar mouten ze ale attributen op zetten dij men der bie bruken mout, vuurpannen, vörken, schoppen en bekken, ale attributen veur t altoar, en doar mouten ze n fienleren dek overhèn doun, en moaken droagbomen der aan vaast. 15 As Aäron en zien zeuns bie t opbreken van t kaampement kloar binnen mit t toudekken van t haailegdom en ale haailege attributen, kinnen Kehatieten kommen om t te droagen. Ze maggen t haailegdom nait aankommen, aans staarven ze. Dit is toak van Kehatieten wat haailegdom aangaait. 16 t Opzicht van Eleazar, zeun van priester Aäron, gaait over eulie veur luchters en t geurege reukwaark, t bestendeg meelovver en zaalfeulie. Hai het ook t opzicht over haile tabbernoakel en wat ter in zit, over t haailegdom en ale attributen." 17 De HEER zee tegen Mozes en Levieten: 18 "Denk ter om, dou Kehatitische tak van Levieten dood nait aan, 19 mor regel t zo veur heur: Aäron en zien zeuns mouten kommen en heur wiezen wat ze doun mouten en wat ze droagen mouten, opdat ze nait te dichtbie t alderhaailegste kommen en nait staarven, mor in leven blieven. 20 Ze maggen nait kommen te kieken, as t haailege inpakt wordt, aans staarven ze." 21 De HEER zee tegen Mozes: 22 "Neem t aantal Gersonieten ook op, rangschikt noar femilie en geslacht. 23 Van leeftied tussen datteg en fiefteg joar most heur opschrieven, elk dij toutreden is om dainst te doun, om t waark te doun in soamenkomsttènt. 24 Dit is t waark van geslachten van Gerson: ze helpen te droagen. 25 Ze mouten tèntdouken van tabbernoakel en van soamenkomsttènt droagen, t dekklaid en t fienleren dek dij der overhèn ligt en t veurhangsel bie ingang van soamenkomsttènt, 26 gedienen van veurhòf en t douk bie ingang van veurhòf dij om tabbernoakel en om t altoar hèn is, mit taauwen en ale attributen dij der bie heuren en ales wat doar mit gebeuren mout. 27 Op aanwies van Aäron en zien zeuns mouten Gersonieten heur waarkzoamheden doun wat t droagen en aal t aander aangaait; ie mouten heur zulm aangeven woar ze bie t droagen veur zörgen mouten. 28 Dit is toak van geslachten van Gersonieten bie soamenkomsttènt onder laaiden van Itamar, zeun van priester Aäron. 29 Most Merarieten ook aanschrieven, rangschikt noar geslachten en femilies, 30 tussen datteg en fiefteg joar, alen dij toutreden binnen om t waark in soamenkomsttènt te doun. 31 Dit is heur aandail bie t verzetten van soamenkomsttènt: zai mouten planken van tabbernoakel droagen, baalken, zoelen en stiepen, 32 zoelen rondom veurhòf, pinnen, taauwen veur alderhande gebruuk en ales wat ter bie heurt. Most dingen opschrieven dij ze droagen mouten. 33 Dit is toak van geslachten van Merarieten bie heur waark bie soamenkomsttènt onder laaiden van Itamar, zeun van priester Aäron." 34 Mozes, Aäron en laaiders van haile gemainschop schreven ale Kehatieten op, rangschikt noar geslacht en femilie, 35 tussen datteg en fiefteg joar, alen dij toutreden wazzen om t waark in soamenkomsttènt te doun. 36 t Aantal opschreven Kehatieten, rangschikt noar geslacht en femilie was 2750. 37 Dit binnen geslachten Kehatieten dij inschreven binnen, alen dij dainstdoun in soamenkomsttènt, dij Mozes en Aäron op bevel van de HEER onder laaiden van Mozes teld hebben. 38 t Aantal inschreven Gersonieten noar geslacht en femilie, 39 tussen datteg en fiefteg joar, alen dij toutreden wazzen om t waark in soamenkomsttènt te doun - 40 heur aantal, rangschikt noar geslacht en femilie, bedruig 2630. 41 Dit binnen geslachten Gersonieten dij inschreven wazzen, alen dij dainstdeden in soamenkomsttènt, dij Mozes en Aäron op bevel van de HEER onder laaiden van Mozes teld hebben. 42 t Aantal inschreven Merarieten noar geslacht en femilie, 43 tussen datteg en fiefteg joar, alen dij toutreden binnen om t waark in soamenkomsttènt te doun - 44 heur aantal, rangschikt noar geslacht en femilie, was 3200. 45 Dit binnen geslachten Merarieten dij inschreven wazzen, alen dij dainstdeden in soamenkomsttènt, dij Mozes en Aäron op bevel van de HEER onder laaiden van Mozes teld hebben. 46 Inschreven lu dij Mozes en Aäron en laaiders van Israël teld hebben, rangschikt noar geslacht en femilie, 47 van datteg tot fiefteg joar, alen dij toutreden binnen om t waark in soamenkomsttènt te doun - 48 heur aantal was 8580. 49 Op bevel van de HEER kregen ze onder laaiden van Mozes n toak, elk opschreven bie zien aigen waark onder t verploatsen.

Numeri 05


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg Isrelieten dat ze alen mit vreterij in hoed, mit vochtvluiens en alen dij onraain binnen deur n liek, votsturen. 03Zowel man as vraauw mout je weg sturen, je mouten heur tou t kaampement oetsturen, dat ze t kaampement doar ik midden in woon, nait onraain moaken." 04Zo deden Isrelieten t ook en ze stuurden heur weg tou t kaampement oet. Zo as de HEER tegen Mozes zegd haar, deden Isrelieten t. 05De HEER zee tegen Mozes: 06"Zeg tegen Isrelieten: 'As n man of n vraauw n zunde begaait tegen n aander mensk en zo ontraauw wordt aan de HEER, den is dij persoon schuldeg. 07Den mouten ze heur zunde dij ze begoan hebben, bekennen en t verschuldegde bedrag, vermeerderd mit n viefde, betoalen aan degene dij ze t verschuldegd binnen. 08Mor as ter gain femilie is dij ze t verschuldegde bedrag betoalen kinnen, vaalt t verschuldegde aan de HEER en komt t priester tou, net as rambok dij priester ovvert om schuldege weer in t raaine te brengen. 09Net zo binnen pozzies van haailege goaven van Isrelieten dij ze priester brengen, zienent. 10 Elks haailege goave blift van degene dij t geft, mor geft ain t aan priester, den is dat veur hom.'" 11 De HEER zee tegen Mozes: 12 "Zeg tegen Isrelieten: 'As ain zien vraauw hom ontraauw is mit klongeln, 13 dat n man heur besloapen het en t bleef heur aigen man verburgen en t wordt nait ontdekt dat ze onraain worden is, omdat ter gain getuge tegen heur is en ze wer nait grepen, 14 en n vloag van ofgunst overvaalt hom en hai wantraauwt zien vraauw dij onraain worden is, of n vloag van ofgunst overvaalt hom en hai wantraauwt zien vraauw terwiel dat ze nait onraain worden is, 15 den mout man zien vraauw noar priester brengen en n ovver veur heur mitnemen: n tiende efa gaarstenmeel. Hai mag der gain olieveneulie over gaiten en gain wierook op doun, omreden t is n meelovver vanwegens ofgunst, n meelovver dat ongerechteghaid in herinnern brengt. 16 Priester let vraauw dichterbie kommen en brengt heur veur de HEER. 17 Priester krigt t haaileg wotter in n stainen koem; hai nemt wat van stof dat op tabbernoakelvlouer ligt en dut dat bie t wotter. 18 As priester vraauw veur de HEER brocht het, moakt e heur hoar lös en dut heur t meelovver veur t herinnern in handen, t meelovver vanwegens ofgunst. Zulm het priester t bitter vluikbrengend wotter in handen. 19 Priester let heur hier n aid op doun. Hai zegt tegen heur: 'As ter gain aander as joen aigen man mit joe sloapen het, as ie joe as traauwde vraauw nait onraain moakt hebben deur te klongeln, den dut joe dit bitter, vluikbrengend wotter niks. 20 Mor as ie onraain worden binnen en behaalve joen man het ook n aander joe besloapen, den' 21 - zo dut priester heur hier n vluik-aid op en zegt tegen heur: 'den zel de HEER joe onder joen volk tou n vluik moaken en tou n gezegde bie n aid: hai zel joen schoot invalen loaten en joen lief opdienen loaten. 22 Komt dit bitter vluikbrengend wotter in joen ingewanden, den dient joen lief op en vaalt joen schoot in.' En vraauw zegt: 'Amen, amen.' 23 Den schrift priester dizze vluik op n sedeltje en wist hom oet in t bitter wotter. 24 Hai let vraauw t bitter vluikbrengend wotter drinken; t vluikbrengend wotter komt in heur liggoam en begunt te waarken. 25 Priester krigt heur t meelovver vanwegens ofgunst tou handen oet, hai beweegt t ovver veur t aangezicht van de HEER en legt t op t altoar. 26 Priester krigt n haandvol van t meelovver, verbraandt dat as taiken van t haile ovver op t altoar en den let e vraauw t wotter drinken. 27 As e heur t wotter te drinken geven het, zel t veurvalen dat, as ze onraain worden is en heur man ontraauw west het mit klongeln, den zel t vluikbrengend wotter in heur tou bitterhaid wezen, heur schoot zel invalen en heur lief zel opdienen, en vraauw zel onder heur volk tou n gezegde worden bie n vluik-aid. 28 As vraauw nait onraain worden is, mor ze is raain, den gaait ze vrij oet en kin ze nog kinder kriegen. 29 Dit is t veurschrift veur ofgunst as n traauwde vraauw onraain wordt deur te klongeln, 30 of as n man deur n vloag van ofgunst overvalen wordt en hai wantraauwt zien vraauw. Den mout hai zien vraauw veur de HEER brengen en priester mout t veurschrift op heur toupazen. 31 Man gaait den vrij oet, mor vraauw mout heur schuld droagen.'"

Numeri 06


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'As n man of n vraauw n biezundere gelofte dut om zok as nazireeër aan de HEER te wijden, 03mout zokkent van wien en draank ofblieven, wien-edek en verzuurde draank mag e nait drinken, ale vocht van droeven nait, en vrizze of dreuge droeven mag e nait eten. 04Haile tied van zien nazireeërschop mag e nait eten van ales wat van wiendroef komt, nait van pitten of van t vèlje. 05Zo laank nazireeërgelofte geldt, mag der gain sniemès aan zien kop kommen; totdat doagen om binnen dat e aan de HEER wijd is, is e haaileg en let e t hoar op kop laank gruien. 06Haile tied dat e aan de HEER wijd is, mag e nait bie n dode kommen.

07Ook bie dood van voader, moeke, bruier of zuster mag e nait om heur onraain worden, want op zien kop rust t taiken dat e aan zien God wijd is. 08Haile tied dat e nazireeër is, is e haaileg veur de HEER. 09En as ter ain hail onverwachts in zien buurt staarft, zodat zien wijde kop onraain wordt, mout e op dag dat e raain wordt, zien hoar van kop ofsnieden, dat is op zeuvende dag. 10 Op aachtste dag brengt e twij törreldoeven of twij jonge doeven noar priester aan ingang van soamenkomsttènt. 11 Ain mout priester kloarmoaken as zundeovver en aander mout e kloarmoaken veur t brandovver om t veur hom weer goud moaken, omdat e n zunde begoan het in verband mit n liek. Zulfde dag mout e zien kop weer haailegen. 12 Den mout e zok weer net zo'n tied aan de HEER wijden en n jonge interram brengen as schuldovver. Eerdere doagen vervalen, want zien nazireeërschop is onraain worden.

13 Dit is regel veur nazireeër: op dag dat zien nazireeërschop verbie is, brengt men hom noar ingang van soamenkomsttènt. 14 Den mout hai zien goave noar de HEER brengen, n jonge interram zunder gebrek as brandovver, n inter-ooike zunder gebrek as zundeovver en n ram zunder gebrek as daankovver, 15 n körf mit ongerezen waaitenbrood, bòllen mit olieveneulie aanmengd en ongerezen platte kouken, bestreken mit olieveneulie, mit touheurende meelovvers en wienovvers. 16 Priester brengt t veur t aangezicht van de HEER en moakt zundeovver en brandovver kloar. 17 Ram moakt e kloar as vree-ovver veur de HEER mit körf ongerezen brood; en priester moakt zien meelovver en wienovver kloar. 18 Den snidt nazireeër bie ingang van soamenkomsttènt t hoar van zien wijde kop òf, krigt t hoar en dut dat in t vuur onder t vree-ovver. 19 Priester nemt n scholderstok van ram noadat t kookt is, en krigt ain ongerezen bòl oet körf mit ain ongerezen platte kouk en legt dat op handen van nazireeër as dij zien hoar ofsneden het. 20 Dat mout priester bewegen as wijovver veur t aangezicht van de HEER. t Is haaileg, soam mit t bòrststok van wijovver en mit schenkel as goave veur priester bestemd. Noatied mag nazireeër weer wien hebben.

21 Dit binnen veurschriften veur nazireeër dij n gelofte dut wat betreft zien ovvergoave aan de HEER vanwegens zien nazireeërschop. Behaalve wat e nog meer kin, mout e teminnent doun zo as e beloofd het dou e n gelofte dee, volgens veurschriften op t nazireeërschop.'"

22 De HEER zee tegen Mozes:

23 "Zeg tegen Aäron en zien zeuns: 'Zo mout ie Isrelieten zegen; zeg heur:
24 De HEER zegent joe en holdt wacht over joe,
25 de HEER let zien aanschien over joe lichten en is joe genoadeg,
26 de HEER keert zien aangezicht noar joe tou en geft joe vree.'

27 Zai zellen mien noam op Isrelieten leggen en ik zel heur zegen."

Numeri 07


01t Vuil veur op dag dou Mozes op n èn kwam mit t tabbernoakel baauwen, dat hai dij soam mit ale attributen zaalfde en haailegde, en dat e altoar mit t raif ook zaalfde en haailegde. 02Dou brochten laaiders van Isrelieten, femilie-oldsten, dat binnen stamlaaiders dij laaiden haren bie t inschrieven, n ovver. 03Ze kwammen mit heur goave veur t aangezicht van de HEER: zès overdekte woagens en twaalf ozzen, elke twijtaal n woagen en n os de man, en ze brochten ze veur tabbernoakel. 04De HEER zee tegen Mozes: 05"Neem ze van heur in ontvangst, den binnen ze veur dainst bie soamenkomsttènt. Geef ze aan Levieten, aal noar gelang elk zien toak." 06Mozes nam woagens en ozzen aan en gaf ze aan Levieten. 07Twij woagens en vaaier ozzen gaf e aan Gersonieten, veur heur toak. 08Vaaier woagens en aacht ozzen gaf e aan Merarieten, veur heur toak onder laaiden van Itamar, zeun van priester Aäron. 09Mor aan Kehatieten gaf e nait wat, omreden heur toak betrof haailegste attributen dij ze op scholders droagen mozzen. 10 Op dag dat t altoar zaalfd wer, brochten laaiders ovvers om t altoar in te wijden; ze brochten heur goaven veur t altoar. 11 De HEER zee tegen Mozes: "Elke ofzunderlieke laaider mout elke volgende dag zien goave brengen om t altoar in te wijden." 12 Dij op eerste dag zien goave brochde, was Nachson, zeun van Amminadab, van stam Juda. 13 Zien goave was n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 14 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 15 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 16 ain rambok as zundeovver, 17 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Nachson, zeun van Amminadab. 18 Op twijde dag kwam Netanel, zeun van Suar, laaider van Issachar. 19 Hai brochde as goave: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 20 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 21 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 22 ain rambok as zundeovver, 23 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Netanel, zeun van Suar. 24 Op daarde dag laaider van Zebulonieten, Eliab, zeun van Chelon. 25 Zien goave was: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 26 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 27 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 28 ain rambok as zundeovver, 29 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Eliab, zeun van Chelon. 30 Op vaaierde dag laaider van Rubenieten, Elisur, zeun van Sedeür. 31 Zien goave was: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 32 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 33 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 34 ain rambok as zundeovver, 35 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Elisur, zeun van Sedeür. 36 Op viefde dag laaider van Simeonieten, Selumiël, zeun van Surisaddai. 37 Zien goave was: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 38 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 39 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 40 ain rambok as zundeovver, 41 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Selumiël, zeun van Surisaddai. 42 Op zèsde dag laaider van Gadieten, Eljasaf, zeun van Deüel. 43 Zien goave was: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 44 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 45 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 46 ain rambok as zundeovver, 47 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Eljasaf, zeun van Deüel. 48 Op zeuvende dag laaider van Efraïmieten, Elisama, zeun van Ammihud. 49 Zien goave was: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 50 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 51 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 52 ain rambok as zundeovver, 53 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Elisama, zeun van Ammihud. 54 Op aachtste dag laaider van Manassieten, Gamliël, zeun van Pedasur. 55 Zien goave was: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, ain zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 56 ain golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 57 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 58 ain rambok as zundeovver, 59 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Gamliël, zeun van Pedasur. 60 Op negende dag laaider van Benjaminieten, Abidan, zeun van Gidoni. 61 Zien goave was: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 62 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 63 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 64 ain rambok as zundeovver, 65 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Abidan, zeun van Gidoni. 66 Op tiende dag laaider van Danieten, Achiëzer, zeun van Ammisaddai. 67 Zien goave was: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 68 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 69 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 70 ain rambok as zundeovver, 71 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Achiëzer, zeun van Ammisaddai. 72 Op elfde dag laaider van Aserieten, Pagiël, zeun van Ochran. 73 Zien goave was: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 74 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 75 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 76 ain rambok as zundeovver, 77 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Pagiël, zeun van Ochran. 78 Op twaalfde dag laaider van Naftalieten, Achira, zeun van Enan. 79 Zien goave was: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 80 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 81 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 82 ain rambok as zundeovver, 83 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Achira, zeun van Enan. 84 Dit wazzen goaven bie t inwijden van t altoar op dag dat laaiders van Israël t zaalfden: twaalf zulvern schuddels, twaalf zulvern schoalen en twaalf golden schoaltjes. 85 Honderddatteg zulvern sjekel woog elke schuddel en elke schoal woog seuventeg zulvern sjekel; mit nkander wogen dizze veurwaarpen vaaierntwinneghonderd sjekel, noar t haailegdomsjekel. 86 Twaalf golden schoaltjes vol reukwaark: elk schoaltje woog tien sjekel, noar t haailegdomsjekel; dizze golden schoaltjes wogen mit nkander honderdtwinneg sjekel. 87 Aal t vij veur t brandovver was mitnkander twaalf jonge bollen, twaalf rammen en twaalf interrammen mit meelovvers, en nog twaalf rambokken as zundeovver. 88 Aal t vij veur t vree-ovver was mit nkander vaaierntwinneg jonge bollen, sesteg rammen, sesteg rambokken en sesteg interrammen. Dit wazzen goaven noadat t altoar zaalfd was. 89 Dou Mozes soamenkomsttènt in ging om mit de HEER te spreken, heurde hai stem dij tegen hom pruit van deksel òf dij tussen baaide cherubs op aark mit t getugenis lag. Zo pruit hai mit hom.

Numeri 08


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Aäron: 'As t licht op luchter zetst, most zain dat ale zeuven lampen noar veuren tou schienen.'" 03Zo dee Aäron t: hai zette lampen zo op luchter dat t licht noar veuren vuil, zuver zo as de HEER Mozes besteld haar. 04Haile luchter was van vout tot bloumbloaren bovenaan, oet ain stok gold dreven. Noar t model dat de HEER Mozes zain loaten haar, het e luchter moakt. 05De HEER zee tegen Mozes: 06"Neem Levieten apaart van aandere Isrelieten en moak heur raain. 07Most zo mit heur te waark goan om heur raain te moaken: besprenkel heur mit wotter dat vrijmoakt is van zunde, noadat ze n scheermès over t haile liggoam hèn hoald hebben en heur goud wosken hebben. Den binnen ze raain. 08Zai mouten den n bol, n jonkbaist, kriegen mit n meelovver van waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie, en most zulm nog n bol, ook n jonkbaist, as zundeovver kriegen. 09Den most Levieten veur soamenkomsttènt kommen loaten en most haile gemainschop van Isrelieten verzoameln. 10 Most Levieten veur t aangezicht van de HEER brengen en Isrelieten mouten Levieten haand opleggen. 11 Aäron mout heur noamens Isrelieten aan de HEER aanbaiden as wijovver; den binnen zai der om dainst van de HEER te doun. 12 Levieten mouten haand op kop van jonge bollen leggen en doe brengst ain as zunde-ovver en aander as brandovver aan de HEER om t veur Levieten goud te moaken. 13 Zet Levieten veur Aäron en zien zeuns hèn en droag heur as wijovver op aan de HEER. 14 Zo most Levieten ofzundern van aandere Isrelieten; den heuren Levieten mie tou. 15 Astoe heur raain moakt hest en heur opdroagen hest, treden Levieten doarnoa aan om heur waark bie soamenkomsttènt te doun. 16 Want ze binnen geven, ze werden onder Isrelieten aan mie ofstoan. In stee van alen dij as eerste mouderschoot verloaten, eerstgeborenen van ale Isrelieten, heb ik heur kregen. 17 Want ale eerstgeborenen onder Isrelieten, zowel van mensken as van vij, binnen mienent: op dag dat ik eerstgeborenen van Egypte doodmuik, heb ik heur haailegd. 18 Ik heb Levieten kregen in stee van ale eerstgeborenen in Israël. 19 Ik heb Levieten aan Aäron en zien zeuns doan om veur Isrelieten dainst te doun bie soamenkomsttènt en om t veur Isrelieten weer goud te moaken, zodat ter gain staarfte komt onder Isrelieten as ze te dichtbie t haailegdom kommen." 20 Hierop muiken Mozes en haile gemainschop van Isrelieten Levieten dainstboar. Noar ales wat de HEER aangoande Levieten besteld haar, deden Isrelieten mit heur. 21 Levieten muiken zok vrij van zunde en wosken heur goud; Aäron brochde heur as wijovver veur t aangezicht van de HEER en hai muik t veur heur weer goud. Zo muik e heur raain. 22 Noatied kwammen Levieten om heur dainst te doun bie soamenkomsttènt onder touzicht van Aäron en zien zeuns. Ze deden t zo as de HEER Mozes besteld haar wat Levieten aangaait. 23 De HEER zee tegen Mozes: 24 "Dit is wat veur Levieten geldt: wèl vieventwinneg joar of older is, treedt in dainst om zien waark bie soamenkomsttènt te doun. 25 Van fiefteg joar òf aan mout e opholden mit t waark en gain dainst meer doun. 26 Den kin e zien femilie nog wat helpen bie soamenkomsttènt bie toak dij ze verrichten, mor dainst zulm dut e nait meer. Zo most regeln wat Levieten doun mouten."

Numeri 09


01In eerste moand van t twijde joar noadat ze tou Egypte oettrokken wazzen, zee de HEER in woestijn Sinai tegen Mozes: 02"Isrelieten mouten op zien tied t pesachovver brengen. 03Op n vattienden van dizze moand in t twijduustern mout ie t op vaaste tied kloarmoaken. Ie mouten t brengen volgens ale regels en veurschriften dij der bie heuren." 04Dou zee Mozes tegen Isrelieten dat ze t pesachovver brengen zollen. 05En ze vierden Pesach op n vattienden van eerste moand in t twijduustern in woestijn Sinai. Isrelieten deden t sekuur zo as de HEER Mozes besteld haar. 06Nou wazzen der gounent dij onraain wazzen deurdat ze in aanroaken west haren mit n liek en doarom dij dag gain Pesach vieren konden. Ze kwammen zulfde dag nog bie Mozes en Aäron. 07Ze zeden tegen hom: "Wie binnen onraain deurdat we in aanroaken west hebben mit n liek. Woarom zol wie der van weerholden worden om middenmaank Isrelieten ons goave aan de HEER te brengen op tied dij der veur staait?" 08Mozes zee tegen heur: "Blief hier wachten, den zel ik heuren wat de HEER veur joe beoddert." 09Dou zee de HEER tegen Mozes: 10 "Zeg tegen Isrelieten: 'As ter ain van joe of van joen noazoaten onraain is deur n liek, of ain is wiedvot bie pad, mout dij toch t pesachovver veur de HEER kloarmoaken. 11 Dat mouten ze doun op n vattienden van twijde moand in t twijdonkern. Ze mouten t eten mit ongerezen brood en bittere kruden. 12 Ze maggen nait wat overholden tot aanderdoagsmörgens en ze maggen der gain bonk van breken. Ze mouten t doun volgens ale regels van Pesach. 13 As ain raain is en nait wiedweg bie pad, en t noalet om t pesachovver kloar te moaken, mout e van gemainschop ofsneden worden, want dij het goave aan de HEER nait brocht op tied dij der veur staait. Dij mout zien zunde droagen. 14 Ook as n vremde dij bie joe touholdt, t pesachovver aan de HEER brengen wil, mout e t doun volgens regels en veurschriften veur Pesach. Zulfde regel geldt veur joe, zowel veur vremden as veur geboren Isrelieten.'" 15 Op dag dat tabbernoakel ofbaauwd was, bedekte n wolk tabbernoakel boven tènt van t getugenis. Soavends hong e as n vuurgloud boven tabbernoakel, tot aan aanderdoagsmörgens tou. 16 Zo ging t aingoal: wolk bedekte hom, en bie naacht was vuurgloud der. 17 As wolk opsteeg boven tènt, trokken Isrelieten verder en op t stee doar e hangen bleef, zetten zai heur tènten hèn. 18 Op t bevel van de HEER trokken Isrelieten verder en op t bevel van de HEER zetten ze t kaampement op. Aal doag dat wolk boven tabbernoakel hong, bleven zai. 19 As wolk verschaaident doagen boven tabbernoakel bleef, huilen Isrelieten zok aan aanwies van de HEER en trokken ze nait wieder. 20 Net zo ging t as wolk mor n stokkewat doagen boven tabbernoakel hong: op t bevel van de HEER zetten ze t kaampement op en op t bevel van de HEER trokken Isrelieten verder. 21 Sums bleef wolk allain mor van oavend tot mörgen. Steeg wolk den smörgens op, den trokken ze verder. Of t nou dag was of naacht, as wolk opsteeg, trokken ze wieder. 22 Of t nou n poar doag was of n moand of doagen achter nkander dat wolk boven tabbernoakel bleef, in rust, den bleven Isrelieten doar en raaisden nait verder. As wolk opsteeg, trokken zai weer verder. 23 Op bevel van de HEER sluigen ze t kaampement op en op bevel van de HEER trokken ze verder. Ze huilen zok aan aanwies van de HEER, dij de HEER deur Mozes gaf.

Numeri 10


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Moak die twij trompetten, dreven oet ain stok zulver. Dij trompetten binnen veur t bie nkander roupen van gemainschop en veur t opbreken van t kaampement. 03As ze op baaident bloazen, mout haile gemainschop noar die toukommen bie ingang van soamenkomsttènt. 04Bloazen ze op ain, den mouten laaiders, legeraanvoerders van Israël noar die toukommen. 05Bloazen ze op aander alaarm, mouten ofdailens dij noar t oosten tou stoan, opbreken. 06As ie twijde alaarm bloazen, mouten ofdailens opbreken dij aan zuudkaant stoan. Trompetten mouten alaarm geven, den wordt ter eerst verder trokken. 07Mor astoe vergoadern bie nkander ropst, most gewoon bloazen en gain alaarm sloagen. 08Zeuns van Aäron, de priesters, dij mouten op trompetten bloazen. Dit is n regel veur aaid, veur ale geslachten. 09As ie in joen laand stried aangoan tegen beloagers, omdat dij joe aanvalen en ie bloazen alaarm op trompetten, den kom ie in herinnern bie de HEER, joen God, en wor ie red van joen vijanden. 10 Ook op joen vierdoagen, op joen hillege doagen en duustermoansfeesten as ie joen brandovvers en joen vree-ovvers brengen, mout ie op trompetten bloazen. Ze brengen joe in herinnern bie de HEER. Ik bin de HEER, joen God." 11 t Vuil veur op n twinnegsten van twijde moand in t twijde joar dou wolk opsteeg boven tabbernoakel van t getugenis, 12 dat Isrelieten in vaaste volgorde verder trokken tou woestijn Sinai oet. Wolk bleef hangen in woestijn Paran. 13 Ze raaisden dou op bevel van de HEER onder laaiden van Mozes veur eerste moal verder. 14 t Eerst trokken legerofdailens bie t voandel van Juda op mit heur legers, en Nachson, zeun van Amminadab, was heur legeraanvoerder, 15 legeraanvoerder van stam Issachar was Netanel, zeun van Suar, 16 legeraanvoerder van stam Zebulon was Eliab, zeun van Chelon. 17 Dou wer tabbernoakel ofbroken en trokken Gersonieten en Merarieten op; dij druigen hom ook. 18 Doarnoa trokken legerofdailens bie t voandel van Ruben op mit heur legers, en Elisur, zeun van Sedeür, was heur legeraanvoerder, 19 legeraanvoerder van stam Simeonieten was Selumiël, zeun van Surisaddai, 20 legeraanvoerder van stam van Gadieten was Eljasaf, zeun van Deüel. 21 Dou trokken Kehatieten op, dij haailege veurwaarpen druigen; tabbernoakel was aal weer in t èn zet, eerdat zai aankwammen. 22 Doarnoa trokken legerofdailens bie t voandel van Efraïmieten op mit heur legers, en Elisama, zeun van Ammihud, was heur legeraanvoerder, 23 legeraanvoerder van stam Manasse was Gamliël, zeun van Pedasur, 24 legeraanvoerder van stam Benjamin was Abidan, zeun van Gidoni. 25 Doarnoa trokken legerofdailens bie t voandel van Danieten op mit heur legers; zai sloten rieg, en heur aanvoerder was Achiëzer, zeun van Ammisaddai, 26 legeraanvoerder van stam Aser van Pagiël, zeun van Ochran, 27 legeraanvoerder van stam Naftali was Achira, zeun van Enan. 28 Dit is t, zo as Isrelieten optrokken mit heur legers; zo raaisden ze wieder. 29 Mozes zee tegen Chobab, zeun van Midjaniet Reüel, Mozes zien schoonvoader: "Wie gonnen aan raais noar t stee tou doar de HEER van zegd het: 'Dat geef ik joe.' Goa mit ons mit, wie zellen joe goud behandeln, want de HEER het Israël t goie beloofd." 30 Mor dij zee tegen hom: "Ik goa nait mit, omreden ik goa weer noar mien aigen laand doar mien femilie ook woont." 31 Mor Mozes zee: "Loat ons toch nait in steek, ie waiten ja woar we in woestijn ons kaampement hènzetten mouten, ie binnen ons ja as n poar ekstroa ogen. 32 En as ie mit ons gonnen en de HEER let ons t goudgoan, zel t wezen dat wie joe goud behandeln." 33 Dou raaisden ze drij doagen vèr van baarg van de HEER. Aark van t verbond mit de HEER trok drij doag laank veur heur aan om n rustploats veur heur op te zuiken. 34 Wolk van de HEER was bie heur dou ze overdag aan raais wazzen. 35 Aingoal as aark wieder trok, zee Mozes: "In t èn, HEER, den worden joen vijanden oetnkander dreven
en joen hoaters gonnen veur joe op vlucht."
36 En as aark stilstoan bleef, zee Mozes: "Keer weerom, HEER, noar tiendoezend doezenden;
keer weerom noar Israël."

Numeri 11


01t Vuil veur dou t volk tegen de HEER kluig, dat ze t mor min haren, dat de HEER t heurde. Hai wer glìn, Gods vuur begunde te branden en verteerde randen van t kaampement. 02Dou raip t volk Mozes om hulp. Mozes beedde tou de HEER en t vuur ging oet. 03Ze hebben van dij plek n Tabera moakt, omreden doar haar Gods vuur bie heur braand.

04Alderhande slag lu dat maank t volk touhuil, wer aalbegereg en Isrelieten begunden ook weer te jammern. Ze zeden: "Woar krieg wie vlaais heer? 05Wie hebben wènst van vis dij wie in Egypte atten veur niks, komkommers en wottermeloenen, praai , siepels en knoflook. 06Mor nou krieg wie n dreuge haals. Wie kriegen aans niks te zain as dit manna." 07(t Manna haar wat weg van korianderzoad, mor t haar kleur van baalzemhaars. 08t Volk swurf rond en zöchde t bie nkander, moalde t in n haandmeulen of stampte t in n viezel, kookte t in n pot of muik der bòllen van. Dij smuiken as euliekouken. 09As dook snaachts opzetten kwam, doalde t manna deel op t kaampement.)

10 Dou Mozes t volk schraiven heurde, ale femilies elk veur ingang van zien aigen tènt, en de HEER gloeiend glìn wer, von Mozes dat mor min. 11 Mozes zee tegen de HEER: "Woarom behandel ie joen knecht zo? En woarom bin ie mie zo ongenegen dat ie mie last van dit haile volk op scholders leggen?

12 Heb ik dit volk negen moand droagen of heb ik t op wereld brocht, dat ie tegen mie zeggen konden: 'Droag t op schoot zo as n verzörger n potje dragt, noar t laand dat ie heur veurolders mit n aid verzegd hebben.' 13 Woar hoal ik mie vlaais vandoan dat ik dat aan t haile volk geven kin? Ze kloagen ja tegen mie: 'Geef ons vlaais, den eet wie t op.' 14 Op mien allainjes kin ik dit volk nait droagen, omreden t is mie te swoar. 15 As ie zo mit mie te waark goan willen, moak mie den mor dood as ie mie genoadeg wezen willen. Den huif k mien aigen ellèn nait aanzain."

16 De HEER zee tegen Mozes: "Hoal mie seuventeg man oet oldsten van Israël, doarstoe van waist dat ze as verstandege laaiders te waark gonnen. Breng heur noar soamenkomsttènt en loat ze heur doar bie die opstellen. 17 Den zel ik deelkommen en doar mit die proaten. Ik zel wat van gaist dij op die rust nemen en op heur leggen. Ze kinnen den last van t volk mit die droagen. Doe dragst dij nait meer allain. 18 Tegen t volk zelstoe zeggen: 'Wees tegen mörgen raain en ie zellen vlaais eten. Ie hebben ja tegen de HEER kloagd: 'Wèl geft ons vlaais te eten. In Egypte haar wie t goud.' Nou geft de HEER joe vlaais en ie zellen eten. 19 Nait ain dag zel ie eten, gain twij doag en gain vief, gain tien of twinneg, 20 mor n haile moand laank, tot joe t tou neusgoaten oetkomt en ie der flaauw van worden, en wel omreden ie hebben de HEER dij midden maank joe is, ofwezen mit te jammern: woarom bin we toch tou Egypte oettrokken?'" 21 Mozes zee: "Rondom mie heer is dit volk mit zèshonderddoezend lopers en ie zeggen: 'Vlaais zel ik heur geven,' en: 'n Moand laank zellen ze eten.' 22 Houveul schoapen en ooibokken en rundvij mouten der wel nait veur heur slacht worden, wil der ooit genogt wezen. Houveul vis mout ter nait tou zee oetvongen worden, zel der veur heur genogt wezen?" 23 Mor de HEER zee tegen Mozes: "Zol kracht van de HEER te kòrt schaiten? Nou zelstoe zain of mien woord aal of nait bie joe oetkomt."

24 Mozes kwam noar boeten tou en zee tegen t volk wat de HEER zegd haar. Hai zöchde seuventeg manlu oet van oldsten van t volk en stelde heur op om tènt tou. 25 Dou kwam de HEER deel in n wolk. Hai pruit mit hom en nam n dail van gaist dij op hom rustte en gaf dat aan dij seuventeg oldsten. En t vuil veur, zo gaauw as gaist op heur rustte, dat ze aan t profetaaiern gingen. Mor dat deden ze loater nait meer. 26 Twij manlu wazzen in t kaampement achterbleven, ain was n Eldad en aander n Medad; gaist rustte ook op heur, want ze wazzen wel opschreven. En ze wazzen nait noar tènt toukommen, mor toch begunden ze in t kaampement ook te profetaaiern. 27 n Jongkerel runde noar Mozes tou en zee: "Eldad en Medad binnen aan t profetaaiern in t kaampement!" 28 Jozua Nunszeun, van kinds òf aan Mozes zien hulp, zee: "Meneer Mozes, hol ze tegen!" 29 Mor Mozes zee: "Wilstoe veur mie dien best doun? Och was t haile volk mor aan t profetaaiern omdat de HEER zien gaist op heur legd haar." 30 Dou trokken Mozes en oldsten heur terog in t kaampement.

31 Der kwam n wind opzetten, bie de HEER weg. Wind nam kwakkels mit van zee òf en luit heur op t kaampement valen, omtrent n dagraais aine en omtrent n dagraais aandere kaant oet om t kaampement tou, van grond òf zo'n beetje twij èl dik. 32 t Volk was dij haile dag en haile naacht en haile volgende dag in de weer en kreeg kwakkels bie nkander - wèl t minste oppakt haar, kreeg tien mud - en ze legden heur mit vleugels braidoet rondom t kaampement heer. 33 Terwiel dat ze vlaais nog onder koezen haren, nog eer ze t opkaauwd haren, trof glìnneghaid van de HEER t volk, en de HEER sluig heur mit n swoare ploag. 34 Men muik van dij ploats n Kibrot-Hattaäwa, omreden ze haren doar t aalbegereg volk begroaven.

35 Tou Kibrot-Hattaäwa oet trok t volk wieder noar Chaserot, en doar wazzen ze n zetje.

Numeri 12


01Mirjam en Aäron pruiten over Mozes, noar aanlaaiden van Ethiopische vraauw dij hai traauwd haar. Hai was inderdoad mit n Ethiopische vraauw traauwd. 02Ze zeden ook: "Het de HEER enkeld mor deur Mozes sproken? Het e ook nait deur ons sproken?" En de HEER heurde t. 03Mor Mozes was zaachtzedeg, meer as welk mensk ook op eerde. 04Onverwachts zee de HEER tegen Mozes, Aäron en Mirjam: "Kom mit joen drijent noar soamenkomsttènt tou." Ze kwammen ale drij. 05De HEER doalde deel in n wolkzoel, ging stoan bie ingang van tènt en raip noam òf van Aäron en Mirjam. Dij kwammen ook. 06Hai zee: "Luster wat ik zeg. As ter n profeet van de HEER maank joe is, moak ik mie aan hom bekend in n verschienen, en ik proat mit hom in n dreum. 07Mor zo nait mit mien knecht Mozes. Hai is vertraauwd mit ales van mien hoes. 08Van mond tot mond proat ik mit hom, in n gezicht en nait deur roadsels, en hai aanschaauwt gestalte van de HEER. Woarom heb ie joe der den nait veur woard om zo over mien knecht Mozes te proaten?" 09Glìnneghaid van de HEER kwam opzetten tegen heur en hai ging vot. 10 Wolk ging bie tènt weg en verdold, Mirjam was trovven deur vreterij in hoed, net snij. Dou Aäron zok omdraaide noar Mirjam en zag dat ze trovven was deur vreterij in hoed, 11 zee e tegen Mozes: "Och Mozes, leg zunde dij wie dwoas begoan hebben toch nait op ons. 12 Loat Mirjam toch nait blieven as n doodgeboren kind doar t vlaais al haalf van vergoan is as t op wereld komt." 13 Mozes raip de HEER om hulp mit te zeggen: "O God, moak heur toch weer beter." 14 De HEER zee tegen Mozes: "As heur voader heur in t gezicht spijd haar, zol ze den nait zeuven doag beschoamd stoan? Loat heur zeuven doag boetensloten worden van t kaampement en den weer opnomen worden." 15 Mirjam wer zeuven doag boetensloten van t kaampement en t volk trok nait wieder tot Mirjam weer opnomen wer. 16 Dou trok t volk op tou Chaserot oet, en zette t kaampement op in woestijn Paran.

Numeri 13


01Dou zee de HEER tegen Mozes: 02"Loat wat manlu noar Kanaän goan te kieken, t laand dat ik aan Isrelieten geven zel, van elke stam ain man, n laaidsman." 03Mozes luit heur goan tou woestijn Paran oet zo as de HEER zegd haar; aal dij manlu wazzen laaidsmannen van Isrelieten. 16 Dit binnen noamen van manlu dij Mozes op pad stuurde om t laand te bekieken. Hosea Nunszeun gaf e noam van Jozua. 17 Mozes stuurde heur op pad om Kanaän te bekieken mit te zeggen: "Goa hier Negev in en trek den baargen in. 18 Kiek wat veur n laand of t is, wat veur volk der woont, of t staark is of swak, of t luddek is of groot. 19 Kiek hou dat t laand is doar ze op wonen, of t goud is of min. En kiek wat veur steden dat t binnen doar ze in wonen, of t kaampementen binnen of bolwaarken. 20 Kiek hou of grond is, best of aarm, en of der aal of nait bomen stoan. Bedapper joe en neem wat van vruchten oet t laand mit." t Was net tied van eerste droeven. 21 Ze gingen op pad en bekeken t laand van woestijn Sin tot Rechob doar je bie Lebo-Hamat kommen. 22 Zai trokken deur Negev en kwammen bie Hebron doar Enakieten touhuilen, Achiman, Sesai en Talmai. (Hebron is zeuven joar eerder baauwd as Soän in Egypte.) 23 Dou ze in t Eskoldaal kwammen, sneden ze n toek mit ain trös droeven òf, dij ze mit twij man aan n stok droagen mozzen, en wat grenoatappels en viegen. 24 Dat stee nuimden ze Eskoldaal, juust om dij droevetrös dij Isrelieten doar ofsneden haren. 25 Ze gingen weerom noadat ze vatteg doagen t laand bekeken haren. 26 Ze kwammen bie Mozes en Aäron en haile gemainschop van Isrelieten in Kades in woestijn Paran, brochten heur en haile vergoadern verslag oet en luiten heur vruchten oet t laand zain. 27 Ze vertelden Mozes: "Wie hebben in t laand west doar ie ons hènstuurd haren. En t is zo, t lopt over van melk en hunneg, en dit binnen de vruchten. 28 Naittegenstoande dat is t volk dat in t laand woont staark, steden hebben muren en binnen haile groot, en wie hebben der Enakieten zain. 29 Amalekieten wonen in Negev, in baargen wonen Hethieten, Jebusieten en Amorieten, en Kanaänieten wonen bie zee en aan boor van Jordaan." 30 Kaleb kreeg t gedoan dat t volk zok bedoarde tegenover Mozes en zee: "Loat wie gerust optrekken en t laand in bezit nemen want wie kinnen t genogt winnen." 31 Mor manlu dij ook mit op pad goan wazzen, zeden: "Wie kinnen nait tegen dat volk optrekken, want t is ons te maans." 32 Ze streuden onder Isrelieten proatjes rond over t laand dat ze bekeken haren mit te zeggen: "t Laand doar we deurhèn trokken binnen, is n laand dat zien bewoners opvret en lu dij wie der zagen, wazzen van n oetzunderlieke lengte. 33 Wie zagen der alderdeegs reuzen, Enakieten dij heuren tou reuzen; wie zagen onszulm as sprinkhoanen, en zo zagen zai ons ook." 4-15 Dit binnen noamen: Sammua Zakkurszeun oet stam Ruben, Safat Choriszeun oet stam Simeon, Kaleb Jefunneszeun oet stam Juda, Jigal Josefszeun oet stam Issachar, Hosea Nunszeun oet stam Efraïm, Palti Rafuszeun oet stam Benjamin, Gaddiël Sodiszeun oet stam Zebulon, van Jozefs ofstammelingen Gaddi Susiszeun oet stam Manasse, Ammiël Gemalliszeun oet stam Dan, Setur Michaëlszeun oet stam Aser, Nachbi Wofsiszeun oet stam Naftali, Geüel Machiszeun oet stam Gad.

Numeri 14


01Dou zette haile gemainschop t op n schraiven en t volk zat haile naacht deur te liepen. 02Ale Isrelieten morrelden tegen Mozes en Aäron en haile gemainschop zee tegen heur: "Och, was we mor sturven in Egypte of was we mor in woestijn hier sturven. 03Woarom brengt de HEER ons noar dit laand? Mout t sweerd ons trevven, mouten ons vraauwen en kinder roofgoud worden? Zol t nait beter veur ons wezen om mor weerom te goan noar Egypte?" 04Ze zeden onderling ook: "Loat we n laaidsman aanstellen en weeromgoan noar Egypte tou." 05Dou luiten Mozes en Aäron zok deelvalen mit t gezicht aan grond, veur t oog van haile vergoadern van Isrelieten. 06Jozua Nunszeun en Kaleb Jefunneszeun dij heurden bie lu dij t laand bekeken haren, scheurden heur klaaier 07en zeden tegen haile gemainschop van Isrelieten: "t Laand doar we deur trokken binnen om t te bekieken, is n deurhèn goud laand. 08As de HEER ons wel mag, zel e ons noar dat laand tou brengen en ons t geven, t laand dat overlopt van melk en hunneg. 09Allain, moak gain rebulie tegen de HEER en wees nait benaauwd veur t volk van dat laand, want wie vermoalen heur; ze hebben naargens beschaarmen meer van en de HEER is mit ons. Wees nait baang veur heur." 10 Dou zee haile gemainschop, dat ze heur doodmoaken zollen mit stainengooien, mor glorie van de HEER verscheen in soamenkomsttènt aan ale Isrelieten. 11 De HEER zee tegen Mozes: "Hou laank zel dit volk mie offrontaaiern? Hou laank zellen ze mie nait vertraauwen bie ale taikens dij ik middenmaank heur doan heb? 12 Ik zel heur trevven mit pest en heur votjoagen, en van die zel ik n volk moaken groder en machteger as dit." 13 Mor Mozes zee: "As Egyptenoars t heuren - want ie hebben mit joen staarke aarm dit volk bie heur vandoan optrekken loaten - 14 den zellen ze t vertellen aan bewoners van dit laand. Dij hebben heurd dat ie, HEER, midden maank dit volk binnen, dat ie, HEER, heur oog in oog verschenen binnen, dat joen wolk boven heur staait en dat ie overdag in n wolkzoel veur heur oetgoan en snaachts in n vuurzoel. 15 As ie dit volk as ain man doodmoaken, den zellen volken dij van geruchte van joe waiten, zeggen: 16 'Omdat de HEER dit volk nait noar dit laand brengen kon dat e heur beloofd haar, het e heur slacht in woestijn.' 17 Welaan, loat zain hou n grode kracht dizze woorden van mien Heer hebben: 18 'De HEER het geduld en is traauw, hai vergeft ongerechteghaid en ontraauw, aalhouwel hai nait ales ongestraft let, mor ongerechteghaid van t veurgeslacht deelkommen let op kinder, tot t daarde en vaaierde geslacht.' 19 Vergeef mit joen grode traauw ongerechteghaid van dit volk toch, net as dat ie heur aalaan vergeven hebben van Egypte òf tot hier tou." 20 Dou zee de HEER: "Ik vergeef t zo astoe vragst. 21 Mor zo woar ik leef en haile eerde vervuld worden zel van glorie van de HEER, 22 gainain van manlu dij mien glorie zain hebben en taikens dij ik in Egypte en in woestijn doan heb, en dij mie nou al tien moal oetperbaaierd hebben en nait noar mie lusterd hebben, 23 zel t laand zain dat ik heur veurgeslacht beloofd heb. Joa, alen dij mie ofwezen hebben, zellen t nait zain. 24 Mor omreden der heerst in mien knecht Kaleb n aandere gaist en hai volgt mie zunder mekaaiern, zel ik hom brengen noar t laand doar e west het en zien noageslacht zel t in bezit nemen. 25 Nou wonen der nog Amalekieten en Kanaänieten in Leegte. Draai mörgen weerom en trek weer noar woestijn in richten van Raaitzee." 26 De HEER pruit mit Mozes en Aäron mit te zeggen: 27 "Hou laank zel t duren dat dizze minne gemainschop tegen mie morreln blift? k Heb t wel heurd hou Isrelieten aingoal tegen mie morreln. 28 Zeg tegen heur: 'Zo woar ik leef, is oetsproak van de HEER: Ik zel zeker mit joe doun wat ie tegen mie zegd hebben. 29 In dizze woestijn zellen joen lieken valen, van alen dij aantaikend binnen, van twinneg joar en older, ie dij tegen mie morreld hebben. 30 Ie kommen zekerwoar nait in t laand doar ik joe van sworen heb dat ie der wonen zollen, behaalve Kaleb Jefunneszeun en Jozua Nunszeun. 31 En joen lutje kinderkes doar ie van zeden: 'Ze worden nog roofgoud,' dij zel ik der noar tou brengen. Zai zellen t laand kennen leren dat ie waaigerd hebben. 32 Mor ielu, joen lieken zel valen in dizze woestijn. 33 Joen kinder zellen vatteg joar omswinnen in woestijn en schuld droagen van joen ontraauw, tot joen lieken vergoan binnen in woestijn. 34 Noar t aantal doagen dat ie t laand bekeken hebben, vatteg doag, zel ie joen ongerechteghaid droagen, veur elke dag n joar, vatteg joar. Den verneem ie wat t is as ik mie onttrek.' 35 Ik, de HEER, heb t zegd. Wis zel ik zo doun mit dizze kwoaie gemainschop dij tegen mie n blok vörmde. In dizze woestijn zellen ze heur èndje vinden, hier zellen ze staarven." 36-37 Manlu dij Mozes op pad stuurd haar om t laand te bekieken, kwammen veur t aangezicht van de HEER oet tied deur n ploag. Dou ze weeromkwammen oet t laand, wazzen zai t ja dij haile gemainschop aan t morreln kregen deur kwoad gerucht over t laand rond te streuen. 38 Mor van manlu dij vertrokken wazzen om t laand te bekieken, bleven Jozua Nunszeun en Kaleb Jefunneszeun in t levent. 39 Dou Mozes dizze bosschop aan Isrelieten overbrocht haar, ging t volk in swoare raauw. 40 Aanderdoagsmörgens werden ze vroug wakker en zollen ze baargen intrekken. Ze zeden: "Kiek, wie trekken op noar t stee doar de HEER van sproken het. Wie hebben n misstap moakt." 41 Mor Mozes zee: "Woarom gonnen ie t bevel van de HEER overtreden? Dit belokt joe toch nait. 42 Trek nait op, dat ie nait versloagen worden deur joen vijanden, want de HEER is nait maank joe. 43 Amalekieten en Kanaänieten tref ie doar en ie kommen om deur t sweerd, omreden ie hebben joe ofkeerd van de HEER. De HEER zel nait mit joe wezen." 44 Toch begingen ze t ongelok om baargen in te trekken, schoon dat aark van t verbond van de HEER en Mozes in t kaampement bleven. 45 Dou kwammen Amalekieten en Kanaänieten dij doar in baargen woonden, en dij versluigen heur en dreven heur terog noar Chorma.

Numeri 15


01Dou sprak de HEER tegen Mozes mit te zeggen: 02"Proat mit Isrelieten en zeg heur: 'As ie in t laand kommen dat ik joe as woonstee geven zel, 03en ie brengen van rundvij of van schoapen of ooibokken de HEER n vuurovver, t mag n brandovver wezen of n slachtovver, of n ovver om n gelofte te wijden of as n vrijwillege goave of as n ovver op n hillege dag, om de HEER n aangenoame geur kloar te moaken, 04den mout degene dij zien goave aan de HEER aanbudt, as meelovver der n tiende efa waaitenbloum biedoun, aanmengd mit n kwaart hin eulie 05en n wienovver: n kwaart hin veur elke jonge ram bie t brandovver of t slachtovver. 06Bie n ram mout ie as meelovver twij tiende efa waaitenbloum doun, aanmengd mit n daarde hin eulie 07en n wienovver, n daarde hin wien, as n aangenoame geur veur de HEER. 08As ie n rund kloarmoaken as brandovver of slachtovver, om n gelofte te wijden of as vree-ovver veur de HEER, 09mout ie as meelovver drijtiende efa waaitenbloum bie rund aanbaiden aanmengd mit n haalf hin eulie. 10 En ie mouten der n wienovver biedoun van n haalve hin wien. Dat is n vuurovver, as aangenoame lucht veur de HEER. 11 Zo mout t veur elke rund, veur elke ram, veur n schoaplaam of van boklaam. 12 Veur ale ovvers dij ie brengen, mout ie dit aantal aanholden. 13 Elke geboren Isreliet mout dit zo doun as e n vuurovver brengt as aangenoame geur veur de HEER. 14 En n vremde dij loater vaast of tiedelk bie joe touholdt, mout net zo doun as ie as e n vuurovver aanbudt as aangenoame geur veur de HEER. 15 Wat haile gemainschop aangaait, veur joezulm en veur vremden dij bie joe touholden, geldt zulfde regel, t is n regel veur aaid. n Vremde is veur t aangezicht van de HEER net as ie. 16 Zulfde wet en zulfde regel geldt veur joe en veur vremden dij bie joe touholden.'" 17 De HEER zee ook tegen Mozes: 18 "Zeg tegen Isrelieten: 'As ie in t laand kommen doar ik joe hènbrengen zel, 19 en ie kriegen opbrengst van t laand te eten, den mout ie de HEER n goave brengen. 20 Van joen eerste daig mout ie n wijovver brengen in vörm van n bol, net as ie n wijovver brengen van t dörste koorn. 21 Van geslacht op geslacht zel ie van joen eerste daig n goave aan de HEER brengen. 22 As ie joe mishebben en joe nait aan regels holden dij de HEER aan Mozes zegd het, 23 ales wat de HEER joe opdroagen het deur dainst van Mozes van dag òf aan dat de HEER geboden gaf van geslacht op geslacht, 24 en ook as gounent zok der bie ongelok nait aan holden, zunder dat aal aandern dat waiten, den mout haile gemainschop n jonge bol kloarmoaken veur n brandovver, n aangenoame lucht veur de HEER, mit meelovver en wienovver volgens veurschrift, en n ooibok as zundeovver. 25 Den zel priester haile gemainschop van Isrelieten weer in t raaine brengen en zel heur t vergeven worden, omreden t was nait mit opzet en ze hebben heur ovvergoave veur de HEER brocht as vuurovver en heur zundeovver om heur onopzettelke zunde. 26 t Zel zowel haile gemainschop van Isrelieten vergeven worden as ook vremden dij bie joe touholden, omreden t was veur haile vergoadern n onopzettelke zunde. 27 En as ain persoon bie ongelok n zunde begaait, zel e n interrambok ovvern veur zien zunde. 28 Priester zel degene dij onopzettelk n zunde begoan het, weer in t raaine brengen veur t aangezicht van de HEER en t zel dijgene vergeven worden. 29 Veur geboren Isrelieten en veur vremden dij bie joe touholden, geldt ain wet veur t begoan van n onopzettelke zunde. 30 Mor persoon dij t mit opzet nait goud dut, van aigen volk of van vremden, dij belastert de HEER en dij persoon zel zeker van zien volk ofsneden worden, 31 omreden dij het t woord van de HEER veracht en zok nait aan zien gebod holden. Dij persoon zel wis ofsneden worden, zien ongerechteghaid rust op hom.'" 32 Dou Isrelieten in woestijn touhuilen, trovven ze ain aan dij aan t branholt zuiken was op sabbatdag. 33 Dij hom aantrovven dou hai drok aan gaang was, brochten hom noar Mozes, Aäron en haile gemainschop tou. 34 Ze zetten hom vaast omreden der most nog beslist worden wat ter mit hom doan worden mos. 35 De HEER zee tegen Mozes: "Man zel zeker dood mouten, haile gemainschop mout hom boeten t kaampement doodgooien mit vlinten." 36 Dou brochde haile gemainschop hom boeten t kaampement en gooide hom dood mit vlinten en zo sturf e, net as de HEER Mozes besteld haar. 37 De HEER zee tegen Mozes: 38 "Zeg aan Isrelieten dat ze heur kwasten moaken mouten aan slippen van heur goud; dat zel van geslacht op geslacht, en der mout n sangenkleurd goarentje onder tou dij kwasten oethangen. 39 t Binnen joe gedenkkwasten, doar ie noar kieken mouten en t gebod van de HEER gedenken, en dij volbrengen zunder te figelaaiern op wat t haart begeert of t oog zugt doar je ontraauw van worden. 40 Zo zel ie aal mien geboden gedenken en volbrengen en bin ie haaileg veur joen God. 41 Ik bin de HEER, joen God, dij joe tou t laand Egypte oetlaaid heb om joe tou n God te wezen, ik bin de HEER, joen God."

Numeri 16


01Korach van Jishar Kehatszeun, n Leviet, ging mit Datan en Abiram, zeuns van Eliab, en mit On Peletszeun, Rubenieten, in t komplöt 02en stonden op tegen Mozes, mit nog twijhonderdfiefteg manlu van Israël, laaidsmannen van gemainschop, benuimd oet gemainte, mannen van noam. 03Zai vörmden n front tegen Mozes en Aäron en zeden tegen heur: "Zo kin t wel! Haile vergoadern binnen aaltemoal haailegen en de HEER is middenmaank heur. Woarom verhef ie joe boven gemainschop van de HEER?" 04Dou Mozes dat heurde, luit e zok deelvalen mit t gezicht aan grond. 05Doarnoa zee e tegen Korach en zien haile aanhang: "Mörgen zel de HEER zain loaten wèl zienent is en wèl haaileg is en dichtbie hom kommen mag. Dij hai oetkaizen zel, dij let e noabie kommen. 06Dit mout ie doun: neem joe vuurpannen, Korach en aal zien aanhangers, 07dou der mörgen vuur in en leg der reukwaark op veur t aangezicht van de HEER, en man dij de HEER oetkaizen zel, zel de haailege wezen. Zo kin t wel, Levieten!" 08Mozes zee dou tegen Korach: "Heur ais aan Levieten. 09Wil ie nog meer as dat God van Israël joe ofzunderd het van aal aandere Isrelieten om stoef bie hom te kommen, om dainsten in tabbernoakel van de HEER te doun, en om veur t front van gemainschop te stoan om heur te dainen? 10 Wil ie nog meer as dat hai joe en aal joen stamgenoten, Levieten, dichtbie kommen luit? Wil ie t priesterschop ook nog? 11 Heb ie doarom, ie en joen haile aanhang, n front vörmd tegen de HEER, want wat is Aäron dat ie tegen hom morreln zollen?" 12 Mozes luit Datan en Abiram roupen, mor zai zeden: "Wie kommen nait. 13 t Is toch nait niks dat ie ons weglaaid hebben van n laand dat overlopt van melk en hunneg, om ons doodgoan te loaten in woestijn, en dat ie joezulm boas over ons moaken. 14 Ie hebben ons ja nait brocht noar n laand dat overlopt van melk en hunneg, en ie hebben ons gain akker of droevetoen in bezit geven. Wol ie dizze manlu ogen oetsteken? Wie kommen nait." 15 Dou wer Mozes gloeiend glìn en hai zee tegen de HEER: "Let nait op heur meelovver. Nait ain ezel heb ik van heur ofhoald en gainain van heur heb ik kwoad doan." 16 Mozes zee tegen Korach: "Doe en dien haile aanhang, wees mörgen present veur t aangezicht van de HEER, dat ie der aalmoal binnen: doe en zai en Aäron. 17 Elk mout zien vuurpaan mitnemen en der den reukwaark in leggen en dat ovvern veur t aangezicht van de HEER, elk n vuurpaan, twijhonderdfiefteg vuurpannen, doe en Aäron ook, elk zien vuurpaan." 18 Zai kregen elk zien vuurpaan, deden der vuur in, legden der reukwaark op en gingen mit Mozes en Aäron bie ingang van soamenkomsttènt stoan. 19 Dou Korach aal zien aanhangers optrommeld haar bie ingang van soamenkomsttènt, tegen heur, verscheen glorie van de HEER aan haile gemainschop. 20 Dou zee de HEER tegen Mozes en Aäron: 21 "Zunder joe òf van dizze gemainschop, dat ik heur in n ogenblik tieds verteer." 22 Dou luiten ze zok deelvalen mit t gezicht aan grond en zeden: "O God, God dij levensoam geft aan aal wat leeft, as ain enkeling zundegt, wil ie den glìn worden op haile gemainschop?" 23 De HEER zee tegen Mozes: 24 "Zeg tegen gemainschop t volgende: 'Trek joe terog oet de buurt van Korach, Datan en Abiram heur woonstee.'" 25 Mozes muik aanstalten en ging noar Datan en Abiram, mit oldsten van Isrelieten achter hom aan. 26 Mozes zee tegen gemainschop: "Goa toch bie tènten van dizze zundege manlu vandoan. Kom niks aan van ales wat heurent is, dat ie nait om heur zunden wegnomen worden." 27 Ze trokken dou weg oet de buurt van woonstee van Korach, Datan en Abiram. Datan en Abiram kwammen in boeten en gingen mit heur vraauw en kinder en lutje potjes bie ingang van tènt stoan. 28 Mozes zee: "Hier zel ie aan waiten, dat de HEER mie stuurd het om aal dizze doaden te doun; t komt nait oet miezulm vot. 29 As dizzent hier gewoon staarven as ale mensken en zai worden trovven deur t löt dat ale mensken treft, den het de HEER mie nait stuurd. 30 Mor as de HEER n doad dut net as bie scheppen, dat grond mond wiedopen dut en slokt heur deur mit aal wat heurent is, dat ze leventeg deeldoalen in t dodenriek, den wait ie dat dizze manlu de HEER belasterd hebben." 31 En t vuil veur, zo gaauw as hai opholden was mit dit apmoal te zeggen, dat grond onder heur spolde. 32 Eerde dee mond open en slook heur deur, heur hoesholden en ale mensken dij bie Korach heurden, mit aal heur bezittens. 33 Zai en aal dij bie heur heurden, doalden leventeg deel in t dodenriek. Eerde dekte heur tou en zai wazzen tou gemainschop oet omkommen. 34 Ale Isrelieten dij der bie stonden, gingen op loop dou ze heur roupen heurden, omreden ze dochten: eerde kin ons ook nog wel verslinden. 35 Dou kwam der n vuur van de HEER aanzetten en verteerde twijhonderdfiefteg manlu dij reukwaark ovverd haren.

Numeri 17


01Dou zee de HEER tegen Mozes: 02"Zeg tegen Eleazar, zeun van priester Aäron, dat e dij vuurpannen tou t aask oethoalen mout en t vuur wiedweg verstreuen, want pannen binnen nou haaileg. 03Van vuurpannen van manlu dij ten koste van heur levent zundegd hebben, most ploaten sloagen veur n overtrek van t altoar. Ze hebben dij pannen veur t aangezicht van de HEER brocht en nou binnen ze haaileg. Ze zellen veur Isrelieten n taiken wezen." 04Dou kreeg Eleazar kopern vuurpannen dij opbrocht wazzen deur manlu dij bie braand omkommen wazzen, en men sluig ze plat dat t n overtrek wer veur t altoar. 05t Is n heugenis veur Isrelieten, dat lu dij nait gerechtegd binnen, dij nait tou t noageslacht van Aäron heuren, nait noaderbie kommen om t reukwaark te ovvern veur t aangezicht van de HEER; dat heur nait gebeurt wat Korach en zien aanhang overkwam, net as de HEER hom zegd haar deur dainst van Mozes.

06Aanderdoags morrelde haile gemainschop tegen Mozes en Aäron mit te zeggen: "Ie hebben t volk van de HEER doodmoakt." 07Dou haile gemainschop n front vörmd haar tegen Mozes en Aäron en noar soamenkomsttènt tou lopen was, kiek, tènt wer overdekt deur wolk en glorie van de HEER verscheen. 08Dou kwammen Mozes en Aäron noar soamenkomsttènt 09en de HEER zee tegen Mozes: 10 "Goa vot bie dizze gemainschop vandoan, den zel ik heur in n oogwenk verteren." Mor Mozes en Aäron luiten zok deelvalen mit t gezicht aan grond. 11 Mozes zee tegen Aäron: "Krieg vuurpaan, dou der vuur in van t altoar, dou der reukwaark op en goa radjes noar gemainschop tou en moak t weer goud veur heur, want de HEER is glìn worden: ploag is al begund." 12 Aäron kreeg paan zo as Mozes zegd haar en runde noar vergoadern tou, en kiek, onder t volk was ploag al begund. Hai legde t reukwaark in paan en muik t weer goud veur t volk. 13 Dou e kwam te stoan tussen lu dij al dood wazzen en mensken dij nog leefden, wer ploag tot stilstand brocht. 14 t Wazzen vattiendoezend zeuvenhonderd man dij aan ploag sturven wazzen, ofgezain van lu dij t levent ter bie doan haren vanwegens t gevaal Korach. 15 Dou Aäron weeromging noar Mozes bie ingang van soamenkomsttènt, was ploag tot stilstand brocht.

16 De HEER zee tegen Mozes: 17 "Proat mit Isrelieten, en neem veur elke stam n staf van aal heur stamoldsten, in totoal twaalf stoaven, en op elk zien staf most elk zien noam schrieven.

18 Aäron zien noam most op staf van Levi's stam zetten, want veur elke stamoldste is ter ain staf. 19 Dij stoaven most in soamenkomsttènt hènleggen, veur t getugenis, op t stee doar ik mie voak bekend moak. 20 En man dij ik oetkais, dij zien staf zel oetbotten: zo zel ik mie ontdoun van heur gemorrel tegen joe." 21 Mozes pruit mit Isrelieten en ale stamoldsten deden hom heur staf, ain veur elke oldste, twaalf stoaven noar t aantal stammen, en Aäron zien staf lag der middenmaank. 22 Mozes legde stoaven veur t aangezicht van de HEER in tènt mit t getugenis. 23 Aanderdoags ging Mozes tènt mit t getugenis in, en verdold, staf van Aäron, veur stam Levi, was begund te bluien. Staf haar knoppen zet, was in blui kommen en druig riepe mandels. 24 Dou Mozes ale stoaven van t aangezicht van de HEER noar Isrelieten tou brocht haar, zagen ze t zulm en elk kreeg zien staf weer. 25 De HEER zee tegen Mozes: "Breng staf van Aäron weerom en leg hom veur t getugenis, mit t doul dat e bewoard wordt veur stiefzinnege lu. En most n èn moaken aan t gemorrel tegen mie, aans zellen ze staarven." 26 Mozes dee dat, zo as de HEER hom t zegd haar.

27 Isrelieten zeden tegen Mozes: "Wie kommen om, wie gonnen verloren, wie gonnen aaltemoal verloren! 28 Elk dij te dicht bie tabbernoakel van de HEER komt, staarft ja: mout wie den aaltemoal om haals kommen?"

Numeri 18


01De HEER zee tegen Aäron: "Doe en dien zeuns en dien femilie zellen ongerechteghaid droagen dij veurkomt in t haailegdom. Doe en dien zeuns droagen ongerechteghaid dij begoan wordt bie t dainstdoun as priester. 02Loat ook dien bruiers, de Levieten, dien voaders stam, mit die noar t haailegdom kommen, dat ze zok bie die aansloeten en die en dien zeuns dainen veur tènt mit t getugenis. 03Ze mouten toaken doun dijstoe heur gefst en om tènt denken. Mor ze mouten nait te dichtbie attributen van t haailegdom kommen en nait te dichtbie t altoar, aans zellen ze staarven, zai net zo goud as ie. 04Ze mouten zok bie die aansloeten en om soamenkomsttènt denken en t ale waark dat ter bie komt. Dij nait gerechtegd binnen, maggen nait te dichtbie joe kommen. 05Ie mouten zulm joen toak aan t haailegdom en aan t altoar vervullen, dat veurkomt mien kwoadens over Isrelieten. 06Want kiek, ik heb joen bruiers, de Levieten, oet Isrelieten apaart nomen as n geschenk veur joe. Zai binnen aan de HEER geven om aarbaid aan soamenkomsttènt te verrichten. 07Mor doe en dien zeuns zellen t priesteramt vervullen en ales wat t altoar aangaait, en wat betreft aangelegenheden achter t veurhangsel. Dat mout ie doun. Ik geef joe t priesteramt as n geschenk. Mor dij nait gerechtegd is en te stoef bie komt, zel doodmoakt worden."

08Wieder zee de HEER tegen Aäron: "Kiek, ik geef die goaven aan mie te verzörgen. Ale haailege goaven dij Isrelieten mie brengen, geef ik die en dien zeuns, as joen aandail, as n recht veur aaid. 09Dit zel veur joe wezen: wat van alderhaailegste goaven nait opbraand is. Aal heur goaven bie meelovvers, bie zundeovvers en schuldovvers binnen veur die en dien zeuns. 10 Ie mouten t eten as alderhaailegste, aal manlek noageslacht mag t eten, en zel joe t haaileg wezen. 11 En ook n pozzie van ale wijovvers van Isrelieten is veur die. Dij geef ik die, dien zeuns en dien dochters, as n recht veur aaid. Aal dij van dien stam raain binnen, maggen t eten. 12 Ik geef die t beste van olieveneulie en t beste van wien en koorn, t eerste der van dat zai aan de HEER geven. 13 t Eerste van ales wat op t laand staait en dat ze aan de HEER brengen, is veur die. Aal dij van dien stam raain binnen, maggen t eten. 14 Ales woar in Israël ban op legd is, is veur die. 15 Ales wat t eerst geboren wordt van aal wat leeft en wat ze aan de HEER geven, van mensken en van vij, is veur die. Allain eerstgeborenen van mensken zelstoe zunder meer löskopen loaten, en eerstgeborenen van onraaine daaiern zelstoe löskopen loaten. 16 Wat heur löspries aangaait: as t n moand old is, mostoe t löskopen loaten veur n pries van vief sjekel zulver, noar t gewicht van haailegdomsjekel, dij is twinneg gera. 17 Allain eerstgeborene van n rund, van n schoap of n ooibok zelstoe nait löskopen loaten; dij binnen haaileg. Heur bloud mostoe op t altoar sprenkeln en heur vet most opbranden as n vuurovver, as n aangenoame lucht veur de HEER. 18 Mor t vlaais zel veur die wezen, net as bòrststok van t wijovver en rechterschenkel.

19 Ale pozzies van haailege goaven dij Isrelieten aan de HEER brengen, geef ik die, dien zeuns en dien dochters, as n recht veur aaid. Dat is veur t aangezicht van de HEER n aiweg verbond, mit zolt bekrachtegd, veur die en veur dien noazoaten." 20 De HEER zee tegen Aäron: "Krigst in t laand gain aarfdail en maank Isrelieten krigst gain lap grond: onder Isrelieten bin ik dien stok grond en dien aarfdail.

21 Aan Levieten geef ik ale tienden van Isrelieten as aarfdail, in ruil veur aarbaid dij zai doun, t waark aan soamenkomsttènt. 22 Isrelieten maggen noamelk nait meer dichtbie soamenkomsttènt kommen, aans zellen ze schuld op heur loaden en staarven. 23 Mor Levieten mouten t waark aan soamenkomsttènt doun en zai binnen verantwoordelk veur ongerechtegheden. Dat is n instellen veur aaid veur aal dien geslachten. Ze kriegen gain aarfdail maank aandere Isrelieten. 24 Want tienden van Isrelieten dij ze as aandail aan de HEER geven, geef ik aan Levieten as aarfdail. Doarom heb ik wat heur aangaait, zegd: 'Ze kriegen gain aarfdail maank aandere Isrelieten.'"

25 De HEER zee tegen Mozes: 26 "Tegen Levieten most zeggen: 'As ie van Isrelieten tienden kriegen dij ik joe geef as joen aarfdail, den mout ie doar n pozzie van aan de HEER geven, n tiende van n tiende. 27 Dat wordt rekend as joen biedroage veur de HEER, zo as van koorn van dörsdeel en zo as van volle opbrengst van tree-kelder. 28 Zo zel ie ook n aandail aan de HEER geven van aal joen tienden dij ie van Isrelieten kriegen. En ie mouten joen paart veur de HEER priester Aäron geven. 29 Van aal wat ie kriegen mout ie joen paart aan de HEER geven, aal t beste doarvan, as n haailege goave.' 30 En most heur ook zeggen: 'As ie t beste doarvan as aandail geven, geldt dat veur joe, Levieten, as opbrengst van dörsvlouer en tree-kelder. 31 Ie maggen t op elke plek opeten, ie en joen femilie, want t is t loon in ruil veur joen waark bie soamenkomsttènt. 32 Ie zellen gain schuld op joe loaden en haailege goaven van Isrelieten nait ontwijden as ie t beste geven as joen pozzie, want aans zel ie staarven.'"

Numeri 19


01De HEER zee tegen Mozes en Aäron: 02"Dit is n instellen dij de HEER opdragt: Zeg Isrelieten dat ze joe n rode, geve veers brengen, zunder n gebrek, en doar nog nooit n juk op legen het. 03Ie mouten hom aan priester Eleazar geven. Ze mouten kou boeten t kaampement laaiden en slachten doar priester bie staait. 04Den mout priester Eleazar mit zien vinger wat van t bloud nemen en dat zeuven keer sprenkeln in richten van soamenkomsttènt. 05Den mout men veers veur zien ogen opbranden: t vèl, t vlaais en t bloud mout men mit inhold van moag opbranden. 06Priester mout cederholt, majoraan en karmezien kriegen en dat boven op brandende kou gooien. 07Vervolgens mout priester zien goud wasken en zien liggoam mit wotter ofspoulen en den weer in t kaampement kommen, mor aan oavend tou zel priester onraain wezen. 08Wèl kou opbraandt mout zien goud in wotter wasken en zien liggoam ofspoulen mit wotter. Mor aan oavend tou zel e onraain wezen. 09n Raaine man mout aask van veers opvegen en op n raaine plek boeten kaampement hènleggen. t Aask wordt bie gemainschop van Isrelieten opburgen veur t wijwotter, dat bruukt wordt as zundeovver. 10 Dij aask van veers opveegd het, mout zien goud wasken, mor hai blift aan oavend tou onraain. Dit is zowel veur Isrelieten as veur vremden dij bie heur wonen, n inzetten veur aaid. 11 Wèl n liek van wat veur leventeg wezen ook aankomt, is zeuven doag onraain. 12 Op daarde dag mout e zok vrijmoaken van zunde en op zeuvende dag zel e raain wezen. Mor as e zok op daarde dag nait vrijmoakt van zunde, is e op zeuvende dag nait raain. 13 Elk dij n liek aanrakt, n leventeg wezen dij sturven is, en zok nait vrijmoakt van zunde, ontwijdt tabbernoakel van de HEER. Dij persoon mout verstöt worden oet Israël. Omreden t wijwotter wer nait op hom sprenkeld, is e onraain; zien onraainhaid rust nog op hom. 14 Dit is regel as ter ain in tènt sturven is: elk dij tènt ingaait en aal wat in tènt aanwezeg is, zel zeuven doag onraain wezen. 15 En elk open vat doar gain stevege deksel op zit, is onraain. 16 Elk dij in t vrije veld ain aankomt dij deur n sweerd doodsloagen is, of n liek of bonken van n mensk, of n graf, is zeuven doag onraain. 17 Ze mouten veur onraaine man aask pakken van opbraande veers veur zundeovver, en doar wat stromend wotter op gaiten in n vat. 18 Den mout n raaine man majoraan kriegen, t in wotter deupen en t op tènt sprenkeln, op ale voaten en personen dij doar west hebben en op degene dij bonken aanroakt het of ain dij sneuveld is of n liek of n graf. 19 Dij raain is, mout onraaine op daarde en op zeuvende dag besprenkeln, wat hom op zeuvende dag vrijmoaken mout van zunde. Hai mout zien goud wasken en zok mit wotter ofspoulen, den is e soavends raain. 20 Mor ain dij onraain worden is en zok nait vrijmoaken let van zunde, dij wordt van gemainschop ofsneden, omdat e t haailegdom van de HEER onraain moakt het. Der is gain wijwotter op hom sprenkeld, hai blift doarom onraain. 21 Dit is veur heur n instellen veur aaid. Wèl t wijwotter sprenkeld het, mout zien goud wasken en wèl t wijwotter aanroakt het, is onraain tot aan oavend tou. 22 Ales wat onraaine aan west het, is onraain en wèl hom aankomt, is onraain aan oavend tou."

Numeri 20


01Isrelieten, haile gemainschop, gingen in eerste moand noar woestijn Sin, en t volk huil tou in Kades. Doar kwam Mirjam te overlieden en ze wer doar begroaven. 02Dou der gain wotter veur t volk was, vörmden ze n front tegen Mozes en Aäron. 03t Volk muik roezie mit Mozes. Ze zeden: "Wazzen wie mor om haals kommen dou ons bruiers omkwammen veur t aangezicht van de HEER. 04Woarom heb ie t volk van de HEER in dizze woestijn brocht, dat wie en ons vij hier staarven? 05Woarom heb ie ons optrekken loaten oet Egypte en ons op dizze minne plek brocht, doar niks verbaauwd wordt. Der staait gain vieg, gain wiendroef en gain grenoatappel, en der is gain drinkwotter." 06Dou gingen Mozes en Aäron bie vergoadern weg noar ingang van soamenkomsttènt en ze luiten zok deelvalen mit t gezicht aan grond. Dou verscheen heur glorie van de HEER. 07De HEER zee tegen Mozes: 08"Krieg dij staf en roup ie baaident t volk bie nkander, doe mit bruier Aäron, en bestel rots doar zai bie binnen, den zel e wotter geven. Doe zelst veur heur ogen wotter tou rots oetkommen loaten en volk en vij te drinken geven." 09Mozes kreeg staf oet t haailegdom, zo as de HEER hom opdroagen haar. 10 Mozes en Aäron raipen t volk bie nkander veur rots en hai zee tegen heur: "Luster ais, rebelse lu, zel wie tou dizze rots oet wotter veur joe kommen loaten?" 11 Dou dee Mozes zien haand omhoog en sluig rots mit staf, twij moal, en der kwam n bult wotter oetzetten zodat volk en vij drinken konden. 12 De HEER zee tegen Mozes en Aäron: "Omreden ie hebben nait op mie vertraauwd en omreden ie hebben mie veur t oog van Israëls volk nait haaileg holden, breng ie dit volk nait noar t laand dat ik heur geef." 13 Dit is t wotter van Meriba woar Isrelieten op de HEER scholden en hai heur zien haaileghaid teunde. 14 Mozes stuurde tou Kades oet boden op pad noar keunenk van Edom: "Joen bruier Israël dut joe dit bericht: Ie waiten ja wel van swoaregheden doar wie mit te stellen haren. 15 Hou ons veurgeslacht noar Egypte tou trok en dat we doar hail laank west hebben en dat Egyptenoars ons net as ons ollu min behandelden. 16 Dou raipen wie de HEER aan. Hai heurde ons roupen, stuurde n engel en laaidde ons oet Egypte. Kiek ais hier, wie binnen nou in Kades, n stad op swet van joen kontraain. 17 Loat ons toch deur joen laand trekken. Wie zellen nait deur joen akkers sjaauwen en nait deur joen droevetoenen lopen en wie zellen nait van t wèlwotter drinken. Wie gonnen over keunenksweg, wie zellen nait noar rechts of noar links ofdraaien, totdat wie deur joen gebied hèn binnen." 18 Mor Edomieten zeden tegen hom: "Ie maggen nait deur ons laand trekken, aans kommen wie mit sweerden op joe òf." 19 Isrelieten zeden tegen heur: "Wie lopen over hoofdweg en as wie of ons vij van joen wotter drinken, betoal wie joe pries der van." 20 Mor Edomieten zeden: "Ie kommen der nait langs!" Ze gingen heur in muit mit n groot leger en goud gewoapend. 21 Dou Edomieten t waaigerde om deurtocht deur zien kontraain te geven, bogen Isrelieten ziedoet van Edom òf. 22 Noadat ze tou Kades oetgoan wazzen, kwammen Isrelieten, haile gemainschop, bie baarg Hor. 23 Bie baarg Hor, aan grèns van Edom, zee de HEER tegen Mozes en Aäron: 24 "Aäron zel te ruste goan bie zien volk, want hai komt nait in t laand dat ik aan Isrelieten geef, omdat ie bie wotters van Meriba mien bevel negeerd hebben. 25 Neem doe Aäron en zien zeun Eleazar mit, en laaid heur baarg Hor op. 26 Loat Aäron zien tenu oetdoun en trek t zien zeun Eleazar aan. Den zel Aäron bie zien veurgeslacht te ruste goan en doar staarven." 27 Mozes dee zo as de HEER hom opdroagen haar. Ze beklommen baarg Hor veur ogen van haile gemainschop. 28 Mozes luit Aäron zien tenu oettrekken en dee t zien zeun Eleazar aan. Dou sturf Aäron doar op kruun van baarg, en Mozes kwam mit Eleazar weer omdeel van baarg òf. 29 Dou haile gemainschop zag dat Aäron overleden was, ging hail Israël datteg doag in raauw om Aäron.

Numeri 21


01Dou Kanaänietische keunenk van Arad dij in Negev woonde, heurde dat Isrelieten der aankwammen over weg van Atarim, ging e mit Isrelieten vechten en nam n poar man kriegsgevangen mit. 02Isrelieten deden de HEER n gelofte: "As ie ons dit volk haildaal in handen geven, zel wie heur steden mit ban sloagen." 03De HEER lusterde noar Israëls roup om hulp en gaf Kanaänieten aan heur over. Isrelieten muiken heur dood en sluigen heur steden aan puun. Doarom muiken ze n Chorma van dij ploats.

04Dou ze van baarg Hor vandoan trokken wazzen in richten van Raaitzee, mit t oog op dat ze om Edom hèntrekken zollen, wer t volk onderwegens ongedureg. 05t Volk zee tegen God en tegen Mozes: "Woarom heb ie ons oet Egypte laaid? Om te staarven in woestijn? Der is ja gain brood en gain wotter en dizze hongerkost komt ons tou neus oet." 06De HEER stuurde bietske slangen op t volk òf. Dij beten heur, zodat ter verschaaident van Israël sturven. 07t Volk kwam bie Mozes: "Wie hebben ons mishad, want wie hebben op de HEER en op joe scholden. Beed de HEER dat e slangen bie ons weg dut." Mozes beedde veur t volk. 08De HEER zee tegen Mozes: "Moak die n bietske slaang en zet hom op n staang. Den vaalt t veur, dat elkenain dij beten is en der noar kikt, in leven blift." 09Mozes muik n kopern slaang en zette dij op n staang. En joa hur, as ain deur n slaang beten was en dij keek op noar kopern slaang, den bleef e in leven.

10 Isrelieten trokken weg en zetten heur kaamp op in Obot. 11 Van Obot vandoan trokken ze weg en zetten heur kaamp op in Ijje-Haäbarim in woestijn tegenover Moäb, in t oosten. 12 Doarvandoan broken ze op en zetten t kaampement op in Zereddaal. 13 Doarvandoan broken ze op en zetten tènten op aan aanderkaant Arnon; dij komt oet t gebied van Amorieten en lopt deur woestijn, want Arnon is swet tussen Moäb en Amorieten. 14 Doarom wordt ter zegd in t Bouk van oorlogen van de HEER: "... Waheb in Sufa
en beekdoalen van Arnon

15 en t daal van wotterstromen, dat lopt tot aan t hoes Ar,
dat ligt tegen grèns van Moäb."


16 Doarvandoan ging t wieder noar Beër. Dat is wèl doar de HEER van tegen Mozes zegd het: "Hoal t volk bie nkander, den geef ik heur wotter." 17 Dou het Israël dit laid zongen: "Wèl op, wèl!
Zing veur wèl

18 dij vorsten gruiven, deur edelsten van t volk oethoold
mit scepter en staf."
Van woestijn ging t wieder noar Mattana. 19 Van Mattana noar Nachaliël, van Nachaliël noar Bamot 20 van Bamot noar t daal dij in t Veld van Moäb ligt, en noar Pisga. Kruun van Pisga het oetzicht op Jesimon.

21 Israël stuurde boden noar Sichon, keunenk van Amorieten.

22 Ze zeden: "Loat ons deur joen laand trekken. Wie zellen nait van weg ofkommen deur joen akkers of droevetoenen hèn, wie zellen gain wotter tou wèllen oet drinken. Wie goan over keunenksweg, totdat we deur joen kontraain hèntrokken binnen." 23 Mor Sichon ston Israël t nait tou om deur zien gebied te trekken. Hai raip t haile leger op en trok Isrelieten in muit, woestijn in. Dou e bie Jahas kommen was, ging e stried aan mit Israël. 24 Mor Isrelieten versluigen hom en nammen zien laand in bezit, van Arnon òf tot aan Jabbok tou, tot aan Ammonieten, omreden grèns mit Ammonieten was verstaarkt. 25 Israël nam aal dij steden in en ging wonen in ale Amorietische steden, in Chesbon en dörpen der omtou. 26 Want Chesbon was stad van Sichon, keunenk van Amorieten. Hai haar tegen vrougere keunenk van Moäb streden en dij zien laand ofnomen tot aan Arnon tou. 27 Doarom zeggen spreukendichters: "Kom in Chesbon, baauw stad weer op,
moak stad van Sichon weer staark.

28 Want vuur kwam tou Chesbon oetzetten, n vlam oet Sichon zien stad.
t Verteerde Ar-Moäb,
de heren op högten van Arnon.

29 Wai doe, Moäb, verloren gaaist, volk van Kemos.
Hai muik zien zeuns tou vluchtelingen
en gaf zien dochters in gevangenschop aan Sichon,
keunenk van Amorieten.

30 Wie hebben heur beschoten, heur laand ging verloren,
van Chesbon tot Dibon tou.
Wie verrinnewaaierden t,
van Nofach tot Medeba."


31 Israël ging wonen in t laand van Amorieten. 32 Noadat Mozes lu op pad stuurd haar om Jazer te verkennen, nammen ze dörpen der omtou in en verjuigen Amorieten dij doar woonden.

33 Dou muiken ze n bocht en trokken in richten van Basan. Og, keunenk van Basan, trok heur in muit, hai en zien haile leger, veur t gevecht bie Edreï. 34 Mor de HEER zee tegen Mozes: "Wees nait benaauwd veur hom, want ik geef hom mit zien haile leger en zien haile volk in joen macht en ie zellen mit hom doun zo as ie doan hebben mit Sichon, keunenk van Amorieten, dij in Chesbon woonde." 35 Zai versluigen hom en zien zeuns en zien haile volk, zodat ter gain vluchteling van heur overbleef, en ze nammen t laand in bezit.

Numeri 22


01Isrelieten trokken wieder en zetten heur tènten hèn op Vlakte van Moäb, aan aanderkaant Jordaan bie Jericho. 02Balak, zeun van Sippor, zag ales wat Isrelieten mit Amorieten doan haren. 03Moäbieten werden slim baang dou ze t volk zagen, want t was talriek. Ze werden doodsbenaauwd veur Isrelieten. 04Dou zeden Moäbieten tegen oldsten van Midjan: "Nou zel dij mennegte ons haile kontraain leeg eten, zo as n os ales wat gruin is van t veld opvret." In dij tied was Balak keunenk van Moäb. 05Dij stuurde boden noar Bileam, zeun van Beor, in Petor aan Eufraat, in t laand doar keunenk weg kwam. Ze zollen hom ophoalen mit te zeggen: "Kiek, n volk trok op oet Egypte. En verdold, ze nemen haile roemte in beslag. Ze zitten hier vlak tegenover. 06Kom hierheer en vervluik mie dit volk, want t is mie te maans. Meschain kin ik ze den versloagen en tou mien laand oetjoagen. Ik wait zeker: wèl ie zegen, is zegend, en wèl ie vervluiken, is vervlökt." 07Dou gingen oldsten van Moäb en Midjan op pad, t loon veur n woarzegger in buus. Ze gingen noar Bileam tou en zeden tegen hom wat Balak zegd haar. 08"Blief hier vannaacht," zee e, "den zel ik joe te kennen geven wat de HEER mie zegt." Laaiders van Moäb bleven doarom bie Bileam. 09Dou kwam God bie Bileam en zee: "Wèl binnen dij manlu doar bie die?" 10 Bileam zee tegen God: "Balak, zeun van Sippor, keunenk van Moäb, het mie dit bericht doan: 11 'Kiek, n volk trok op oet Egypte en ze nemen haile roemte in beslag. Kom hier heer, vervluik mie ze. Meschain kin ik der den tegen strieden en heur wegjoagen.'" 12 Mor God zee tegen Bileam: "Gaaist nait mit heur mit, zelst t volk nait vervluiken, omreden t is n zegend volk." 13 Bileam ging smörgensvroug tou bèr oet. Hai zee tegen Balak zien laaiders: "Goa mor weerom noar joen laand tou, want de HEER waaigert mie t om mit joe mit te goan." 14 Laaiders van Moäb muiken heur raaisveerdeg en gingen weerom noar Balak. Ze zeden: "Bileam waaigert om mit te kommen." 15 Mor Balak stuurde weer nije laaiders, meer in aantal en vernoamer as dizzent. 16 Dou dij bie Bileam kwammen, zeden ze tegen hom: "Balak, zeun van Sippor, zegt: 'Loat niks joe der van weerholden om noar mie tou te kommen. 17 Want ik zel joe riek belonen en ik dou sekuur wat ie zeggen. Kom toch hier en vervluik mie dit volk.'" 18 Mor Bileam gaf Balaks gezanten as antwoord: "Al gaf Balak mie zien haile hoes vol zulver en gold, den nog kon ik, hou den ook, nait ingoan tegen t bevel van de HEER, mien God. 19 Wel, blief ook ie hier vannaacht, den zel k opheuren wat de HEER verder tegen mie zeggen zel." 20 Snaachts kwam God bie Bileam en zee: "Nou dizze manlu bie die kommen binnen om die te hoalen, most mor mit heur mitgoan, mor magst allain doun wat ik die zeg." 21 Bileam ging smörgensvroug tou bèr oet, legde t zoadel op ezelmerrie en ging mit laaiders van Moäb mit. 22 Dou e op pad ging, wer God glìn. n Engel van de HEER ging op weg stoan om hom tegen te holden. Bileam zat op ezel en hai haar twij knechten bie hom. 23 Dou ezel engel van de HEER op weg stoan zag mit t sweerd in haand, laip e van weg òf t veld in. Bileam sluig ezel om hom weer op zied op weg te sturen. 24 Dou ging engel van de HEER op n smaal wegje stoan tussen droevetoenen; aan weerskanten ston n muur. 25 Dou ezel engel van de HEER zag, laip e stief bie muur langs en drokte Bileam zien vout tegen muur. Weer sluig e ezel. 26 Engel van de HEER ging dou op n nog smaler stee stoan, doar links of rechts gain roemte was om oet te wieken. 27 Dou ezel engel van de HEER zag, ging e der bie liggen terwiel dat Bileam der nog op zat. Kerel wer koegels en sluig ezel mit zien stòk. 28 Dou gaf de HEER sproak aan ezel en dij zee tegen Bileam: "Wat heb ik die misdoan dastoe mie nou drij moal sloagen hest?" 29 Bileam zee tegen ezel: "Omdastoe de gugel mit mie hest. As ik n sweerd in handen had haar, haar k die doodmoakt." 30 Mor ezel zee tegen Bileam: "Bin ik nait joen aigen ezelmerrie doar ie joen haile levent al op reden hebben? Heb ik joe ooit eerder zo behandeld?" Bileam zee van nee. 31 Dou dee de HEER Bileam ogen open en hai zag engel van de HEER op weg stoan mit t sweerd in haand. Bileam bokte zok en huil t gezicht aan grond. 32 Engel van de HEER zee tegen hom: "Woarom hest dien ezel nou drij moal sloag geven? Kiek, ik bin hier kommen om die tegen te holden. t Is tegen mien wil en dizze weg stört die in ofgrond. 33 Ezel zag mie wel, en dij is drij keer veur mie oetzied goan. As ezel nait oetweken was, haar ik die juust doodmoakt en ezel haar k leven loaten." 34 Dou zee Bileam tegen engel van de HEER: "Ik heb mie mishad, omreden ik wos ja nait dat ie tegen mie over op weg stonden. Nou, as t verkeerd is in joen ogen, goa k wel weerom." 35 Mor engel van de HEER zee tegen Bileam: "Goa mit dij manlu mit. Mor zelst allain zeggen wat ik die veurzeg." Bileam ging mit laaiders van Balak mit. 36 Dou Balak heurde dat Bileam der aankwam, ging e hom in muit tot aan Moäbitische stad dij haildaal aan raand van t stroomgebied van Arnon op grèns ligt. 37 Balak zee tegen Bileam: "Ik heb toch bie herhoalen mensken noar joe toustuurd om joe op te hoalen? Woarom kwam ie nait? Zol ik joe echt nait belonen kinnen?" 38 Mor Bileam zee tegen Balak: "Kiek, ik bin nou wel noar joe toukommen, mor zol ik ook wat zeggen kinnen? Allain wat God mie in mond geft, zel k zeggen." 39 Dou ging Bileam mit Balak mit en ze kwammen in Kirjat-Chusot. 40 Balak ovverde rundvij, schoapen en ooibokken en gaf der wat van aan Bileam en aan laaiders dij bie hom wazzen. 41 Aanderdoagsmörgens nam Balak Bileam mit en brochde hom op Bamot-Baäl; doarvandoan zag e n stokje van t volk Israël.

Numeri 23


01Bileam zee tegen Balak: "Baauw mie hier zeuven altoaren en moak mie hier zeuven ozzen en zeuven rammen kloar." 02Balak dee wat Bileam zegd haar en hai ovverde mit Bileam n os en n ram op elk altoar. 03Dou zee Bileam tegen Balak: "Goa bie joen brandovver stoan in tied dat ik votgoa. Meschain dat de HEER bie mie komt. Ales wat hai mie zain let, ik zel joe t mitdailen." En hai ging noar n koale högte. 04God kwam bie Bileam. Bileam zee: "Ik heb zeuven altoaren op n rieg zet en op elk altoar n os en n ram ovverd." 05De HEER gaf n spreuk in Bileams mond en zee: "Goa weerom noar Balak tou en zeg t krekt zo." 06Dou e bie hom kwam, ston Balak mit ale laaiders van Moäb nog bie zien brandovver. 07Bileam zee zien spreuk op: "Tou Aram oet huil Balak mie op,
keunenk van Moäb,
tou baargen oet in t oosten:
'Kom, vervluik mie Jakob,
kom, verwèns mie Israël.'

08Wat zel ik vervluiken woar God nait vervlökt?
Wat zel ik verwènsen
woar God nait verwènst?

09Want van kruun van rotsen òf zai ik heur, van heuvels òf wor ik heur gewoar.
Kiek toch ais, n volk dat allain woont
en zok nait rekent onder volken.

10 Wèl telt t stof van Jakob en t getal van dij haile bult Isrelieten?
Loat mien dood wezen as van rechtveerdegen,
loat mien èndje wezen as heurent."


11 Dou zee Balak tegen Bileam: "Wat heb ie mie nou leverd? Om mien vijanden te vervluiken heb ik joe kommen loaten, mor ie zegen ja." 12 Mor hai gaf as antwoord: "Zel ik nait sekuur zeggen wat de HEER mie in mond geft?"

13 Balak zee tegen hom: "Kom mit noar n aander stee tou doar ie heur beter zain kinnen. t Haile volk zai ie doar wel nait, mor toch n stokje der van. Vervluik ze mie van dat stee òf." 14 Dou nam hai hom mit noar t Sofimsveld, noar kruun van Pisga. Hai baauwde doar zeuven altoaren en ovverde n os en n ram op elk altoar. 15 Hai zee tegen Balak: Goa hier bie joen brandovver stoan in tied dat ik doar gunders ofwacht. 16 De HEER kwam bie Bileam en gaf hom n spreuk in mond en zee: Goa weerom noar Balak en zeg t krekt zo. 17 Bileam kwam bie Balak weerom, dij ston nog mit laaiders van Moäb bie zien brandovver en Balak zee tegen hom: Wat het de HEER zegd? 18 Dou zee hai zien spreuk op: "Stoa kloar, Balak, en luster,
heur noar mie, zeun van Sippor.

19 God is gain mensk dat e laigen zol, of n menskenkind dat e beraauw hebben zol.
Zol hai wat zeggen en t nait doun
of zien woord geven en t nait volbrengen?

20 Zai es, ik heb opdracht kregen om te zegen, en as hai zegent, kin ik t nait keren.

21 Men aanschaauwt gain onhaail in Jakob, men zugt gain ramp in Israël.
De HEER, heur God, is mit heur,
t joechaaien klinkt op over heur keunenk.

22 God, dij heur oet Egypte laaidde, is heur tou as hoorns van n buvvel.

23 Gain teuverij tegen Jakob, gain oroakel tegen Israël.
t Is ter nou tied van dat ter tegen Jakob
en Israël zegd wordt wat God dut.24 Kiek, n volk dat as n laiw opstaait en as n laiwin in t èn komt,
dij der nait weer bie liggen gaait
eerdat e n prooi opvreten het
en t bloud dronken het van wat sneuvelde."


25 Balak zee tegen Bileam: "As ie heur beslist nait vervluiken willen, mout ie heur in gain gevaal zegen." 26 Mor Bileam antwoordde Balak: "Heb ik joe nait verteld: 'Aal wat de HEER zegt, mout ik doun?'"

27 Balak zee tegen Bileam: "Kom mit, ik breng joe noar n aander stee. Meschain vindt God t goud dat ie mie heur doarvandoan vervluiken." 28 Balak nam Bileam mit noar kruun van Peor. Doarvandoan kikt men oet over Jesimon. 29 Bileam zee tegen Balak: "Baauw mie hier zeuven altoaren en moak mie hier zeuven ozzen en zeuven rammen kloar." 30 Balak dee wat Bileam zegd haar en hai ovverde n os en n ram op elk altoar.

Numeri 24


01Bileam zag dat t goud was in ogen van de HEER om Israël te zegen, en hai was nait net as eerdere keren oet op veurlopen, mor hai keek mit t gezicht noar woestijn. 02En Bileam sluig zien ogen op en hai zag Israël, stam bie stam, en gaist van God kwam over hom. 03Dou zee hai zien spreuk op: "Spreuk van Bileam, zeun van Beor,
spreuk van man dij ogen open kreeg.

04Spreuk van dij Gods woorden heurt, dij gezichten van Alderhoogste schaauwt,
dij deelligt mit opengedoane ogen.

05Wat goud binnen dien tènten, Jakob, wat mooi dien woonsteeën, Israël.

06As beekdoalen strekken ze zok oet, as toenen bie revier langs,
as iesbloumkes dij de HEER poot het,
as cederbomen aan t wotter.

07t Wotter lopt Israël over emmers, zien zoad krigt wotter te over,
hoger as Agag komt zien keunenk,
zien keunenkschop is hoog verheven.

08God dij hom tou Egypte oetlaaidde, is hom tou as hoorns van n buvvel.
Vijandege volken vret e op,
heur bonken brekt e in stokken,
hai vlogt heur aan en verbriezelt ze.

09Hai kromt zok as n laiw, gaait liggen as n laiwin,
wèl duurt hom kwoad moaken?
Zegend dij die zegen,
vervlökt dij die vervluiken!"


10 Dou wer Balak glìn op Bileam. Hai schemaaierde mit aarms in lucht en zee tegen Bileam: "Om mien vijanden te vervluiken heb ik joe kommen loaten, en kiek nou ais, ie hebben nou al drij keer n zegen oetsproken. 11 Nou, vot ie, noar hoes tou! Ik heb zegd dat k joe riek belonen zol, mor de HEER het joe der ofholden." 12 Mor Bileam zee tegen Balak: "Heb ik t den nait zegd tegen boden dij ie stuurd hebben: 13 'Al gaf Balak mie zien haile hoes vol zulver en gold, den nog kon ik, hou den ook, nait oet miezulm ingoan tegen t bevel van de HEER. Wat de HEER sprekt, dat zeg ik.' 14 Mor goud, ik goa weerom noar mien volk tou. Kom, ik zel joe waiten loaten wat dit volk joen volk loater aandoun zel." 15 Dou zee e zien spreuk: "Spreuk van Bileam, zeun van Beor,
spreuk van man dij ogen open kreeg.

16 Spreuk van dij Gods woorden heurt dij gezichten van Alderhoogste schaauwt,
dij deelligt mit opengedoane ogen.

17 Ik zai hom, mor nou nait, ik aanschaauw hom, mor nait van schroabie;
n steern gaait op oet Jakob,
n scepter komt op oet Israël,
dij verbriezelt sloapen van Moäb
en kruun van kop van Set zien kroost.

18 Den zel e Edom in bezit nemen en Seïr zel zienent wezen,
zien vijanden.
Israël is machteg en krachteg.

19 Ain oet Jakob zel heersen en dij ontkommen binnen oet stad,
zel e ombrengen."


20 Dou e Amalek zag, zee e spreuk van: "Eerste maank volken is Amalek,
mor t èn is ondergang."


21 Dou e Kenieten zag, zee e spreuk van: "Vaast is joen woonstee
en steveg op rots is joen nust.

22 Toch zelstoe wegvoagd worden, Kaïn, hou laank nog en Assur brengt die gevangen vot."


23 Dou zee e spreuk van: "Wèl blift in leven as God dit aaltemoal dut?

24 Mor van kust van Kittiërs kommen schepen aanzetten. Dij zellen Assur der onder kriegen en Eber onderdrokken,
En ook zai gonnen ten onder."
25 Dou muik Bileam hom raaisveerdeg, ging hèn en keerde weerom noar zien woonstee, en ook Balak ging noar hoes tou.

Numeri 25


01Dou Israël in Sittim touhuil, begunden manlu te klongeln mit Moäbitische vraauwen. 02Dij nuigden heur bie slachtovvers om gemainschop mit goden. t Volk at van t ovvervlaais en ze bogen daip veur heur goden. 03Dou Israël zok inloaten haar mit Baäl van Peor, wer God gloeiend op Israël. 04De HEER zee tegen Mozes: "Krieg ale kopstukken van t volk en hang heur veur de HEER op in boare zun, dat de HEER zien glìnneghaid van Israël ofwendt." 05Dou zee Mozes tegen rechters van Israël: "Ie mouten ale manlu doodmoaken dij zok inloaten hebben mit Baäl van Peor." 06En woarachteg, terwiel dat haile gemainschop t zag dou ze zatten te schraiven veur soamenkomsttènt, kwam ain van Isrelitische manlu veur Mozes zien aigen ogen n Midjanitische vraauw bie zien bruiers brengen. 07Dou Pinechas, zeun van Eleazar, zeun van priester Aäron, dat zag, stoof e middenmaank t volk in t èn en greep zien speer. 08Dou e Isrelitische man inhoald haar tot in t vraauwenvertrek, stook hai heur baaident deur t lief, man oet Israël en vraauw. Ploag over Israël was vot doan. 09t Wazzen vaaierntwinnegdoezend in totoal dij aan ploag sturven wazzen. 10 De HEER zee tegen Mozes: 11 "Pinechas, zeun van Eleazar, priester Aärons zeun, het mien kwoadens over Israël ofwend deurdat e onder heur hail ieverg veur mie optreden is, zodat ik in mien iever Isrelieten nait ombrocht heb. 12 Doarom most hom zeggen: 'Kiek, ik geef die mien vreeverbond.' 13 Doarmit beloof ik hom en zien noazoaten t priesterschop veur aaid. Omreden hai het veur zien God ieverd en hai het Isrelieten weer in t raaine brocht." 14 Isrelitische man dij tougelieks mit Midjanitische vraauw doodmoakt wer, haitte Zimri. t Was n zeun van Salu, n femilie-oldste van stam Simeon. 15 Midjanitische vraauw dij doodmoakt wer, haitte Kozbi. Zai was n dochter van Sur, n stamoldste van Midjan. 16 De HEER zee tegen Mozes: 17 "Behandel Midjanieten as joen vijanden en moak heur dood. 18 Want zai hebben joe vijandeg behandeld in heur lozeghaid dij ze tegen joe aan dag legd hebben, wat bleek bie Peor en wat dudelk wer mit Kozbi, dochter van n Midjanitische laaidsman, ain van heur aigen volk, dij doodmoakt wer tiedens ploag noa t veurvaal bie Peor." 19 Noa ploag vuil t veur,

Numeri 26


01dat de HEER tegen Mozes en Eleazar, priester Aärons zeun, zee: 02"Tel onder haile gemainschop van Isrelieten per femilie ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger dainen kinnen." 03Mozes en priester Eleazar spraken heur aan op Vlakte van Moäb, aan Jordaan bie Jericho, 04manlu van twinneg joar en older, zo as de HEER Mozes besteld haar. Dit binnen Isrelieten dij tou Egypte oettrokken wazzen:

05Ruben is Israëls eerstgeborene; ofstammelingen van Ruben wazzen: van Chanoch t geslacht van Chanochieten, van Pallu t geslacht van Palluïeten, 06van Chesron t geslacht van Chesronieten, van Karmi t geslacht van Karmieten. 07Dit binnen geslachten van Rubenieten, mitnkander 43.730. 08Pallu zien zeun haitte Eliab, 09en zeuns van Eliab wazzen Nemuël, Datan en Abiram. Dizze Datan en Abiram, in aanzain in gemainschop, wazzen t dij mit aanhang van Korach stried aangoan wazzen mit Mozes en Aäron tegen de HEER, 10 mor eerde haar mond openzet en haar heur mit Korach verslonden, terwiel dat t vuur twijhonderdfiefteg man verteerde en zien aanhang sturf. En zo werden ze n gedenktaiken. 11 Mor Korach zien zeuns kwammen nait om haals.

12 Ofstammelingen van Simeon, rangschikt noar geslachten: van Nemuël t geslacht Nemuëlieten, van Jamin t geslacht Jaminieten, van Jachin t geslacht Jachinieten, 13 van Zerach t geslacht Zarchieten, van Saül t geslacht Saülieten. 14 Dit binnen geslachten van Simeonieten, mitnkander 22.200.

15 Ofstammelingen van Gad, rangschikt noar geslachten: van Sefon t geslacht van Sefonieten, van Chaggi t geslacht van Chaggieten, van Suni t geslacht Sunieten, 16 van Ozni t geslacht van Oznieten, van Eri t geslacht van Erieten, 17 van Arod t geslacht van Arodieten, van Areli t geslacht van Arelieten. 18 Dit binnen geslachten van Gaddieten, mitnkander 40.500.

19 Zeuns van Juda: Er en Onan, mor Er en Onan sturven al in Kanaän. 20 Ofstammelingen van Juda, rangschikt noar geslachten: van Sela t geslacht Selanieten, van Peres t geslacht Parsieten, van Zerach t geslacht van Zarchieten. 21 Ofstammelingen van Peres: van Chesron t geslacht van Chesronieten, van Chamul t geslacht van Chamulieten. 22 Dit binnen geslachten van Juda, mitnkander 76.500.

23 Ofstammelingen van Issachar, rangschikt noar geslachten: van Tola t geslacht van Tolaïeten, van Puwwa t geslacht van Punieten, 24 van Jasub t geslacht van Jasubieten, van Simron t geslacht van Simronieten. 25 Dit binnen geslachten van Issachar, mitnkander 64.300.

26 Ofstammelingen van Zebulon, rangschikt noar geslachten: van Sered t geslacht van Sardieten, van Elon t geslacht van Elonieten, van Jachleël t geslacht van Jachleëlieten. 27 Dit binnen geslachten van Zebulonieten, mitnkander 60.500.

28 Zeuns van Jozef: Manasse en Efraïm. Baaident haren n noageslacht. 29 Ofstammelingen van Manasse: van Machir t geslacht van Machirieten. Machirs zeun was Gilead en van Gilead kwam t geslacht van Gileadieten. 30 Dit wazzen ofstammelingen van Gilead: van Iëzer t geslacht van Iëzrieten, van Chelek t geslacht van Chelkieten, 31 van Asriël t geslacht van Asriëlieten, van Sechem t geslacht van Sichmieten, 32 van Semida t geslacht van Semidaïeten, van Chefer t geslacht van Chefrieten. 33 Chefers zeun Selofchad haar gain zeuns, mor wel dochters. Noamen van dochters van Selofchad wazzen Machla, Noä, Chogla, Milka en Tirsa. 34 Dit binnen geslachten van Manasse, mitnkander 52.700. 35 Ofstammelingen van Efraïm, rangschikt noar geslachten: van Sutelach t geslacht Sutalchieten, van Becher t geslacht van Bachrieten, van Tachan t geslacht van Tachanieten. 36 Ofstammelingen van Sutelach: van Eran t geslacht Eranieten. 37 Dit binnen geslachten van Efraïmieten, mitnkander 32.500. Dit wazzen ofstammelingen van Jozef, rangschikt noar geslachten.

38 Ofstammelingen van Benjamin, rangschikt noar geslachten: van Bela t geslacht van Balieten, van Asbel t geslacht van Asbelieten, van Achiram t geslacht van Achiramieten, 39 van Sefufam t geslacht van Sufamieten, van Chufam t geslacht van Chufamieten. 40 Zeuns van Bela wazzen Ard en Naäman. Van Ard t geslacht Ardieten, van Naäman t geslacht van Naämieten. 41 Dit wazzen ofstammelingen van Benjamin, rangschikt noar geslachten, mitnkander 45.600.

42 Ofstammelingen van Dan, rangschikt noar geslachten: van Sucham t geslacht Suchamieten. Dit wazzen geslachten van Dan. 43 Veur geslachten van Suchamieten stonden der 64.400 aantaikend.

44 Ofstammelingen van Aser, rangschikt noar geslachten: van Jimna t geslacht van Jimnaïeten, van Jiswi t geslacht van Jiswieten, van Beria t geslacht van Beriïeten. 45 Van zeuns van Beria: van Cheber t geslacht van Chebrieten, van Malkiël t geslacht van Malkiëlieten. 46 Noam van Asers dochter was Serach. 47 Dit wazzen geslachten van Aserieten, mitnkander 53.400.

48 Ofstammelingen van Naftali, rangschikt noar t geslacht: van Jachseël t geslacht van Jachseëlieten, van Guni t geslacht van Gunieten, 49 van Jeser t geslacht van Jisrieten, van Sillem t geslacht van Sillemieten. 50 Dit wazzen geslachten van Naftalieten, rangschikt noar t geslacht, mit nkander 45.499.

51 Dit is t aantal opschreven Isrelieten: 601.730.

52 De HEER zee tegen Mozes: 53 "Onder dizze lu zel t laand verdaild worden, noar t aantal opschreven noamen. 54 Veur n grode stam most t aarfdail groot moaken en veur n lutje stam most t klaain moaken; noar t aantal monden mout elk zien aarfdail hebben. 55 t Laand mout deur t löt verdaild worden; ze mouten t in bezit nemen overainkomsteg t aantal stamnoamen. 56 Zo as t löt beslist, wordt t aarfdail bepoald, mor wel noar grootte van stam."

57 Dizzent wazzen van Levieten aantaikend, rangschikt noar t geslacht: van Gerson t geslacht van Gersonieten, van Kehat t geslacht van Kehatieten, van Merari t geslacht van Merarieten. 58 Dit wazzen geslachten van Levi: t geslacht van Libnieten, t geslacht van Chebronieten, t geslacht van Machlieten, t geslacht van Musieten, t geslacht van Korchieten. Kehats zeun was Amram. 59 Noam van Amram zien vraauw was Jochebed. Zai was n dochter van Levi, dij Levi's vraauw kreeg in Egypte. Jochebed kreeg mit Amram kinder: Aäron, Mozes en dij heur zuster Mirjam. 60 Aäron kreeg kinder: Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar. 61 Nadab en Abihu kwammen om dou ze aan de HEER vuur brochten dat nait in odder was. 62 t Aantal Levieten dij opschreven wazzen, ale manvolk van n moand en older, bedruig 23.000. Zai werden noamelk nait teld bie inschrieven omreden ze kregen zulm gain aarfdail onder Isrelieten.

63 Dizzent binnen teld deur Mozes en priester Eleazar, dij Isrelieten aantaikend hebben op Vlakte van Moäb, aan Jordaan bie Jericho. 64 Doar wazzen gainent bie van lu dij in Sinaiwoestijn teld wazzen deur Mozes en Aäron, 65 want de HEER haar zegd dat ze wis in woestijn staarven zollen. Der was gainain van heur overbleven, behaalve Kaleb Jefunneszeun en Jozua Nunszeun.

Numeri 27


01n Keer kwammen dochters van Selofchad der over tou. Selofchad was n zeun van Chefer, zeun van Gilead, zeun van Machir, zeun van Manasse. Wichter haitten Machla, Noä, Chogla, Milka en Tirsa. 02Ze verschenen veur Mozes, priester Eleazar, laaiders en haile gemainschop bie ingang van soamenkomsttènt en zeden: 03"Ons voader is in woestijn sturven, schoon dat e nait bie Korach zien aanhang was dij tegen de HEER in opstand kwam, mor hai is sturven om zien aigen zunde. Hai haar gain zeuns. 04Woarom zol noam van ons voar verswinnen oet geslachten, omreden hai het gain zeun? Geef ons n lap grond in aigendom, net as bruiers van ons voar." 05Mozes legde heur zoak veur aan de HEER. 06De HEER zee tegen Mozes: 07"Wichter van Selofchad hebben t goud veur. Most heur vanzulm ook n stok grond in bezit geven net as bruiers van heur voader. t Aarfdail dat heur voader aans kregen haar, most aan heur overdroagen. 08En most tegen Isrelieten zeggen: 'As ain overlidt en dij het gain zeun, mout ie t bezit overdoun aan zien dochters. 09En as e gain dochter het, mout ie zien bezit aan zien bruiers geven. 10 En as e gain bruiers het, mout ie zien bezit aan bruiers van zien voader geven. 11 En as zien voader gain bruiers het, mout ie zien bezit aan sibste femilie geven, dat dij t krigt. Dit is n rechtsregel veur Isrelieten, zo as de HEER Mozes besteld het.'" 12 De HEER zee tegen Mozes: "Klim op dizze baarg, Abarim, en bezai t laand dat ik Isrelieten geven heb. 13 As t bekeken hest, zelst ook bie dien volk te ruste goan, net as dien bruier Aäron. 14 Omreden in woestijn Sin wastoe ook stiefzinneg dou gemainschop ruier wer. Dou haarstoe mie veur heur ogen haaileg holden mouten. (Dit was t wotter van Meribat bie Kades in woestijn Sin.) 15 Mozes zee tegen de HEER: 16 "HEER, God dij levensoam geft aan aal wat leeft, ie mouten n man aanstellen over gemainschop, 17 dij veur heur aangoan kin en dij heur laaidt, dij heur stuurt en weer op stee brengt, dat gemainschop van de HEER nait wezen zel as schoapen dij gain hedder hebben." 18 De HEER zee tegen Mozes: "Hoal Jozua, zeun van Nun, op, n man doar keroazie in zit, en leg hom dien haand op. 19 Zet hom veur priester Eleazar en veur haile gemainschop en geef hom opdracht doar ze bie binnen. 20 Droag dien aanzain aan hom over, zodat haile gemainschop hom geheurzoamen zel. 21 Bie n beslizzen mout hai veur priester Eleazar stoan goan en dij gaait veur t aangezicht van de HEER te roade bie Urim. As dij t zegt, kinnen Jozua en Isrelieten oettrekken en as dij t zegt, kinnen ze weeromkommen, haile gemainschop." 22 Mozes dee wat de HEER hom besteld haar: hai huil Jozua op, stelde hom veur priester Eleazar en veur haile gemainschop. 23 Hai legde hom haand op en gaf hom opdracht, zo as de HEER sproken haar deur dainst van Mozes.

Numeri 28


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Droag Isrelieten op: 'Ie mouten der om denken dat ie mien ovvergoaven op tied brengen, t eten dat aan mie geven wordt as vuurovver, mie n aangenoame geur.' 03Zeg tegen heur: 'Dit mout t vuurovver wezen dat ie de HEER brengen: twij geve interrammen per dag as t bestendeg brandovver. 04Aine jonge ram mout ie smörgens kloarmoaken en aander in twijdonkern. 05Doar mout n tiende efa waaitenbloum bie as meelovver aanmengd mit n kwaart hin olieveneulie. 06Dat is t bestendeg brandovver dat insteld is op baarg Sinai, as n aangenoame lucht bie t vuurovver veur de HEER. 07Wienovver dij der bie heurt, bestaait oet n kwaart hin veur elke jonge ram. Ie mouten wienovver oetgaiten veur de HEER in t haailegdom. 08Aandere jonge ram mout ie bie duusteroavend kloarmoaken. Net as meelovver smörgens en touheurende wienovver, mout ie t kloarmoaken as n vuurovver mit n aangenoame geur veur de HEER. 09Op sabbatdag mout ie twij geve interrammen kloarmoaken en twij tienden waaitenbloum as n meelovver aanmengd mit olieveneulie en wienovver dij der bie heurt. 10 Dat is t brandovver veur sabbat dat ie op sabbatdag brengen mouten, boven t bestendeg brandovver en touheurende wienovver. 11 Op joen duustermoansfeesten mout ie de HEER as n brandovver brengen: twij jonge bollen, ain ram en zeuven geve interrammen. 12 Mit drij tienden waaitenbloum as meelovver aanmengd mit olieveneulie bie elke jonge bol en twij tienden waaitenbloum as meelovver aanmengd mit olieveneulie bie dij aine ram 13 en aingoal n tiende waaitenbloum bie elke jonge ram, ales bie nkander n vuurovver as n aangenoame lucht veur de HEER. 14 Touheurende wienovver mout bestoan oet n haalve hin wien bie n jonge bol, n daarde hin bie n ram en n kwaart hin bie n jonge ram. Dat is t duustermoanbrandovver dat elke moand van t joar brocht wordt. 15 En der mout nog n rambok as zundeovver kloarmoakt worden veur de HEER, boven t bestendeg brandovver en t touheurende wienovver. 16 Op n vattienden van eerste moand zel t Pesach wezen ter ere van de HEER. 17 Op n vieftienden van dij moand zel t feest wezen. Zeuven doag laank et men den ongerezen brood. 18 Eerste dag is n haailege dag, den mag ie gain waark doun. 19 Den mout ie de HEER n vuurovver brengen, n brandovver dij bestaait oet twij jonge bollen, ain ram en zeuven interrammen, aaltemoal geef. 20 Doar mout je t touheurende meelovver bie kloarmoaken: waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie, drij tienden bie n jonge bol en twij tienden bie ram, 21 en n tiende bie elk van zeuven jonge rammen, 22 mit nog n rambok om joe weer in t raaine te brengen. 23 Ofgezain van t brandovver dat elke mörgen brocht wordt as t bestendeg brandovver, mout ie dit kloarmoaken. 24 Zeuven doag laank mout ie dit elke dag kloarmoaken, meel, vuurovvers, tou n aangenoame geur veur de HEER, boven t bestendeg brandovver en t touheurende wienovver. 25 Op zeuvende dag is weer n haailege dag, den mag ie gain waark doun. 26 Dag van eerste opbrengst, t Wekenfeest, as ie t nije meelovver aan de HEER brengen, zel ook n haailege dag wezen. Den mag ie gain waark doun. 27 Den mout ie n brandovver brengen as n aangenoame geur veur de HEER: twij jonge bollen, ain ram en zeuven interrammen, 28 en t touheurende meelovver: waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie, drij tienden bie elke jonge bol, twij tienden bie dij aine ram, 29 en aalweg n tiende bie elk van zeuven jonge rammen, 30 mit n rambok om joe weer in t raaine te brengen. 31 Dit mout ie kloarmoaken, ofgezain van t bestendeg brandovver en t touheurende meelovver. Net as t touheurende wienovver mout t apmoal geef wezen.

Numeri 29


01Eerste dag van zeuvende moand zel ook n haailege dag wezen. Ie maggen den gain waark doun, t is n dag van trompetgeschal. 02Den mout ie n brandovver kloarmoaken as n aangenoame geur veur de HEER: ain jonge bol, ain ram en zeuven interrammen, 03en t touheurende meelovver: waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie, drij tienden bie jonge bol, twij tienden bie ram, 04en n tiende bie elk van jonge rammen, 05mit nog n rambok as zundeovver om joe weer in t raaine te brengen 06boven t moandelkse brandovver en t touheurende meelovver en t bestendeg brandovver mit t touheurende meelovver en touheurende wienovvers zo as t veurschrift is, as n aangenoame geur, n vuurovver veur de HEER. 07Ook tiende dag van zeuvende moand mout n haailege dag wezen. Ie mouten joe den ontholden en ie maggen gain waark doun. 08Den mout ie n brandovver brengen as n aangenoame geur veur de HEER: n jonge bol, n ram en zeuven interrammen, apmoal zunder n gebrek, 09mit t touheurende meelovver: waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie, drij tienden bie jonge bol, twij tienden bie ram 10 en n tiende bie elk van zeuven jonge rammen 11 mit nog n rambok as zundeovver om joe weer in t raaine te brengen en t bestendeg brandovver mit t touheurende meelovver en touheurende wienovvers. 12 Ook vieftiende dag van zeuvende moand mout weer n haailege dag wezen. Den mag ie gain waark doun. Vier tou eer van de HEER zeuven doag feest. 13 Breng as brandovver, n vuurovver as n aangenoame geur veur de HEER: dattien jonge bollen, twij rammen en vattien interrammen, apmoal zunder n gebrek, 14 mit t touheurende meelovver: waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie, drij tienden bie elk van dattien jonge bollen, twij tienden bie elk van baaide rammen, 15 en n tiende bie elk van vattien interrammen, 16 mit n rambok as zundeovver om joe weer in t raaine te brengen. Dit is nog boven t bestendeg brandovver en t touheurende meelovver en t touheurende wienovver. 17 Op twijde dag ovver ie twaalf jonge bollen, twij rammen en vattien interrammen, apmoal zunder n gebrek, 18 en t touheurende meelovver mit t touheurende wienovver bie elk van jonge bollen en bie interrammen zo as t veurschrift is, 19 mit nog n rambok as zundeovver om joe weer in t raaine te brengen. Dit nog boven t bestendeg brandovver en t touheurende meelovver en t touheurende wienovver. 20 Op daarde dag ovver ie elf jonge bollen, twij rammen en vattien interrammen, apmoal zunder n gebrek, 21 en t touheurende meelovver mit t touheurende wienovver bie elk van jonge bollen en bie interrammen zo as t veurschrift is, 22 mit nog n rambok as zundeovver om joe weer in t raaine te brengen. Dit nog boven t bestendeg brandovver en t touheurende meelovver en t touheurende wienovver. 23 Op vaaierde dag ovver ie tien jonge bollen, twij rammen en vattien interrammen, apmoal zunder n gebrek, 24 en t touheurende meelovver mit t touheurende wienovver bie elk van jonge bollen en bie interrammen zo as t veurschrift is, 25 mit nog n rambok om joe weer in t raaine te brengen. Dit nog boven t bestendeg brandovver en t touheurende meelovver en t touheurende wienovver. 26 Op viefde dag ovver ie negen jonge bollen, twij rammen en vattien interrammen, apmoal zunder n gebrek, 27 en t touheurende meelovver mit t touheurende wienovver bie elk van jonge bollen en bie interrammen zo as t veurschrift is, 28 mit nog n rambok as zundeovver om joe weer in t raaine te brengen. Dit nog boven t bestendeg brandovver en t touheurende meelovver en t touheurende wienovver. 29 Op zèsde dag ovver ie aacht jonge bollen, twij rammen en vattien interrammen, apmoal zunder n gebrek, 30 en t touheurende meelovver mit t touheurende wienovver bie elk van jonge bollen en bie interrammen zo as t veurschrift is, 31 mit nog n rambok as zundeovver om joe weer in t raaine te brengen. Dit nog boven t bestendeg brandovver en t touheurende meelovver en t touheurende wienovver. 32 Op zeuvende dag ovver ie zeuven jonge bollen, twij rammen en vattien interrammen, apmoal zunder n gebrek, 33 en t touheurende meelovver mit t touheurende wienovver bie elk van jonge bollen en bie interrammen zo as t veurschrift is, 34 mit nog n rambok as zundeovver om joe weer in t raaine te brengen. Dit nog boven t bestendeg brandovver en t touheurende meelovver en t touheurende wienovver. 35 Op aachtste dag mout ie n feestelke soamenkomst hebben, den mag ie gain waark doun. 36 Breng den n brandovver, n vuurovver as n aangenoame geur veur de HEER: n jonge bol, n ram en zeuven interrammen, apmoal zunder n gebrek, 37 en t touheurende meelovver mit t touheurende wienovver bie elk van jonge bollen en bie interrammen zo as t veurschrift is, 38 mit nog n rambok as zundeovver om joe weer in t raaine te brengen. Dit nog boven t bestendeg brandovver en t touheurende meelovver en t touheurende wienovver. 39 Dit mout ie veur de HEER kloarmoaken op hillege doagen as joen brandovver, joen meelovvers, joen wienovvers en joen daankovvers, ofgezain van geloftes en joen vrijwillege goaven.'"

Numeri 30


01Mozes zee ales tegen Isrelieten wat de HEER hom verteld haar. 02Mozes zee tegen stamoldsten van Isrelieten: "Dit is t woord dat de HEER sproken het: 03As n man de HEER n gelofte dut of n aid dut op n verplichten dij e aangaait, mag hai zien woord nait breken, mor mout hai ales doun wat e zee. 04Mor as n vraauw n gelofte dut of n verplichten op heur nemt as ze nog as jonk wicht thoes woont 05en heur voader kreeg t wel te heuren welke gelofte of verplichten zai zok oplegd het, mor hai dut t swiegen der tou, den blieven aal heur geloftes en verplichtens van kracht. 06Mor as heur voader heur integen komt as e t te heuren krigt, is gainain van geloftes of verplichtens dij ze zok oplegd het van kracht, en de HEER zel heur t vergeven omdat heur voader heur weerstoan het. 07As ze in tied traauwd is en heur geloftes of ondeurdochte belofte dij ze zok oplegd het, rusten nog op heur, 08en heur man krigt t wel te heuren, mor hai dut t swiegen der tou, den blieven heur geloftes van kracht en heur verplichtens dij ze op zok nomen het, blieven ook van kracht. 09Mor as heur man heur integen kommen is dou e t te heuren kreeg, den het hai gelofte dij op heur rust, of ondeurdochte belofte dij ze zok oplegd het, ongeldeg moakt en de HEER zel heur t vergeven. 10 Wat gelofte van n wedevraauw of van n verstötte vraauw aangaait: ale verplichtens dij zai zok opleggen, blieven van kracht. 11 As n traauwde vraauw n gelofte doan het of n aid dut op n verplichten 12 en heur man krigt t te heuren, mor hai komt heur nait integen, den blieven aal heur geloftes van kracht en elke verplichten dij ze zok oplegd het, blift van kracht. 13 Mor as heur man zoks noadrokkelk ongeldeg moakt op dag dat hai t te heuren krigt, den is gainain van heur touzeggens van kracht, zowel geloftes nait as ook verplichtens nait. Heur man het ze ongeldeg moakt, en de HEER zel heur t vergeven. 14 Elke gelofte en elke verplichten tot vasten, kin heur man bekrachtegen of ongeldeg moaken. 15 Mor as heur man n dag en n naacht laank noadrokkelk tegen heur swigt, den bekrachtegt hai aal heur geloftes en ale verplichtens dij op heur rusten; hai bekrachtegt ze omdat e tegen heur swegen het dou e t te heuren kreeg. 16 Mor moakt hai ze noadrokkelk ongeldeg noadat e t heurd het, den dragt hai verantwoorden." 17 Dit binnen inzettens dij de HEER Mozes opdruig wat betreft man en vraauw, voader en n jonge dochter as dij nog bie hom in hoes woont.

Numeri 31


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Isrelieten dat ze zok vreken mouten op Midjanieten, doarnoa zelstoe bie dien volk te ruste goan." 03Dou zee Mozes tegen t volk: "Loat n aantal manlu van joe in t leger goan en vroak van de HEER op Midjanieten voltrekken. 04Van elk geslacht oet elke stam mouten der doezend man in t leger dainen." 05Zo werden der doezend man oet elk geslacht van Israëls stammen oproupen, twaalf doezend dij der kloar veur wazzen om in t leger te goan. 06Mozes gaf heur bevel veur veldtocht, doezend van elke stam mit Pinechas, zeun van priester Eleazar dij haailege attributen bie hom haar en trompetten om alaarm te bloazen. 07Zai trokken op veur stried zo as de HEER besteld haar, en ze sluigen ale manlu dood. 08Ook muiken ze bovendat keunenks van Midjan nog dood, te waiten Ewi, Rekem, Sur, Chur en Reba, vief in totoal. Ook Bileam, zeun van Beor, muiken ze dood mit t sweerd. 09Isrelieten nammen Midjanitische vraauwen en ale lutje kinder gevangen en ale rundern en aander vij, en heur haile vermogen nammen ze mit as plundergoud. 10 Ale steden doar ze in woonden en aal heur legerkampen braandden ze op. 11 Ze kregen ale plundergoud en haile vangst van mensken en daaiern, 12 en nammen gevangenen en plundergoud mit noar Mozes, priester Eleazar en gemainschop van Isrelieten, in t kaampement op Vlakte van Moäb, aan Jordaan bie Jericho.

13 Mozes en priester Eleazar en ale laaiders van gemainschop laipen heur in muit. 14 Mozes wer bienens op bevelhebbers, aanvoerders van doezend en kommedanten van honderd, dij weeromkwammen van veldtocht. 15 Mozes zee: "Heb ie ale vraauwlu in leven loaten? 16 Op aanroaden van Bileam wazzen dij t nou net, dij Isrelieten boven in kop haren, zodat ze de HEER destieds bie Peor ontraauw werden en der n ploag van de HEER over gemainschop kwam. 17 Nou den, moak ale kinderkes van t manlek geslacht dood en ale vraauwlu dij gemainschop had hebben deur mit n man te sloapen. 18 Mor ale wichterkes dij nog nait deur n man besloapen binnen, loat joe dij leven. 19 En ie zulm, blief zeuven doag boeten t kaampement. Alen dij ain doodmoakt hebben en alen dij n gesneuvelde aan west hebben, mouten heur raain moaken loaten op daarde en op zeuvende dag, ie zulm en joen gevangenen. 20 Ook ale klaaier, ale veurwaarpen van leer, aalwat van ooibokken moakt is en elk holten stok raif mout raain moakt worden."

21 Dou zee priester Eleazar tegen manlu dij in t leger goan wazzen om te vechten: "Dit is wetsveurschrift dat de HEER aan Mozes opdroagen het: 22 'Allain gold, zulver, koper, iesder, tin en lood, 23 ales wat t vuur wel verdroagen kin, mout ie deur t vuur hoalen om raain te worden., mor t mout ook deur t wotter dat raain moakt. Aal t aander dat t vuur nait haarden kin, mout ie deur t wotter hènhoalen. 24 En op zeuvende dag mout ie joen goud wasken, den bin ie raain en kin ie weer noar t kaampement kommen.'"

25 De HEER zee tegen Mozes: 26 "Doe, priester Eleazar en femilie-oldsten, mouten haile koppel gevangenen, mensken en daaiern, tellen 27 en verdailen, ain haalfschaid onder manlu dij aan t gevecht mitdoan hebben en aander haalfschaid onder gemainschop. 28 Aan manlu dij mitvochten hebben mostoe n belasten veur de HEER opleggen: ain op de viefhonderd mensken, rundern, ezels, schoapen en ooibokken; 29 doar most helfte van nemen en aan priester Eleazar geven as belasten veur de HEER. 30 Mor van aander haalfschaid veur Isrelieten most ain op de fiefteg kriegen van dij gevangen nomen binnen, van mensken, rundern, ezels, schoapen en ooibokken en ale aander daaiern, en dij geven aan Levieten dij zörgen veur tabbernoakel van de HEER."

31 Mozes en priester Eleazar deden zo as de HEER Mozes besteld haar.

32 t Plundergoud beston, behaalve spullen dij t kriegsvolk al verdaild haar, oet 675.000 schoapen en ooibokken, 33 72.000 rundern, 34 61.000 ezels 35 en mensken, te waiten 32.000 vraauwen dij gain biesloap had haren. 36 Dus beston haalfschaid veur manlu dij in t leger goan wazzen oet 337.500 schoapen en ooibokken 37 en as belasten veur de HEER van schoapen en ooibokken 675; 38 36.000 rundern en as belasten veur de HEER 72; 39 30.500 ezels en as belasten veur de HEER 61; 40 en 16.000 mensken en as belasten veur de HEER 32. 41 Mozes gaf belasten veur de HEER aan priester Eleazar zo as de HEER Mozes opdroagen haar. 42 Aander haalfschaid veur Isrelieten dij Mozes schaaiden haar van manlu dij mitdeden aan veldtocht, 43 haalfschaid veur gemainschop bedruig 44 337.500 schoapen en ooibokken, 45 36.000 rundern en 30.500 ezels 46 en 16.000 mensken. 47 Mozes nam van haalfschaid veur Isrelieten ain op de fiefteg van gevangenen, van mensken en van vij, en gaf dat aan Levieten dij zörgen veur tabbernoakel van de HEER, net as de HEER Mozes opdroagen haar.

48 Dou kwammen bevelhebbers van t leger, aanvoerders van doezend en kommedanten van honderd bie Mozes. 49 Ze zeden: "Wie hebben t aantal kriegslu opnomen dij onder ons bevel stonden, en der mist nait ain van. 50 Wie brengen wat wie vonden hebben aan golden spullen en as ovvergoave aan de HEER: enkelketjes, aarmbanden, vingerringen, oorringen en haalsketten, om veur t aangezicht van de HEER weer n raain gewaiten te kriegen." 51 Mozes en priester Eleazar kregen ale goldgoud en ale bewaarkte sieroaden. 52 Ale goldgoud dat ze as belasten veur de HEER ind haren van aanvoerders over doezend en kommedanten over honderd, woog 16.750 sjekel. 53 t Kriegsvolk haar elk veur zokzulm veroverd. 54 Mozes en priester Eleazar kregen t gold van aanvoerders van doezend en van aanvoerders van honderd en brochten dat noar soamenkomsttènt, veur t aangezicht van de HEER, as n herinnern veur Isrelieten.

Numeri 32


01Koppels vij van Rubenieten en Gadieten wazzen talriek, biezunder groot. Zai bekeken t laand van Jazer en t laand van Gilead en zagen dat t n geschikt stee was veur vij. 02Gadieten en Rubenieten gingen noar Mozes, priester Eleazar en laaiders van t volk tou, en zeden: 03"t Gebied van Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Chesbon, Elale, Sebam, Nebo en Beon 04dat de HEER veur t volk Israël veroverd het, is krekt laand veur vij. En wie hebben ja vij." 05Ze zeden: "As ie ons goudgezind binnen, geef ons den dit grond in aigendom en loat ons nait Jordaan overtrekken." 06Mor Mozes zee tegen Gadieten en Rubenieten: "Ie willen hier blieven, terwiel dat joen bruiers nog aan t vechten mouten? 07Woarom wil ie Isrelieten moud ontnemen om over te trekken noar t laand dat de HEER heur geven het? 08Joen voaders deden al net zo dou ik heur tou Kades-Barnea oet noar t laand tou stuurde om t te bekieken. 09Zai kwammen aan t Eskoldaal tou, bekeken t laand en ontnammen dou Isrelieten moud om t laand dat de HEER heur geven haar, verder in te trekken. 10 Dou wer de HEER glìn en hai swoor: 11 'Manlu dij oet Egypte trokken binnen van twinneg joar en older, zellen t laand nait zain dat ik Abraham, Isaak en Jakob mit n aid beloofd heb, omdat ze mie nait vertraauwden. 12 Behaalve Kenizziet Kaleb Jefunneszeun en Jozua Nunszeun, want dij hebben op de HEER vertraauwd.' 13 Kwoadens van de HEER kwam opzetten tegen Israël en hai luit heur vatteg joar laank in woestijn omswinnen, tot dij haile generoatsie dij in ogen van de HEER t verkeerde doan haar, vergoan was. 14 Kiek, nou dou ie, noazoaten van dij bröd zundege manlu, krekt zo as joen voaders, dat kwoadens van de HEER tegen Israël nog slimmer wordt. 15 As ie joe van hom ofkeren, zel e heur nog laanger in woestijn loaten en ie zellen dit haile volk in t verdaarf störten." 16 Zai kwammen op hom tou en zeden: "Wie willen hier schoapkoven baauwen veur ons vij en steden veur ons lutje kinder. 17 Wie zulm zellen ons kloarmoaken veur stried, in koppels strieders, veur Isrelieten oettrekken, tot wie heur op heur aigen stee brocht hebben. Ons kinder kinnen in tied in verstaarkte steden blieven, mit t oog op bewoners van t laand. 18 Wie gonnen nait noar hoes tou, eerdat elke Isreliet zien aarfdail in bezit kregen het. 19 Mor wie huiven nait net as zai n aarfdail hebben aan aanderkaant Jordaan, as wie ons aarfdail mor kriegen aan diskaant van Jordaan, doar zun opkomt." 20 Dou zee Mozes tegen heur: "As ie dat ook doun, as ie joe veur t aangezicht van de HEER kloarmoaken veur stried, 21 en ale manlu van joe dij kloarstonden, trekken veur de HEER Jordaan over en keren nait weerom tot de HEER aal zien vijanden veur zok oet verdreven het, 22 zodat t laand veroverd is veur de HEER en doarnoa keer ie eerst weerom, den stoan ie vrij veur de HEER en veur Israël, en wordt dit laand veur t aangezicht van de HEER joen aigendom. 23 Mor dou ie nait zo, joa, den begoan ie n zunde veur de HEER, en mout ie waiten dat joen zunde joe te vinden wait. 24 Baauw joe steden veur joen lutje kinder en koven veur joen schoapen en ooibokken en dou verder wat ie zeden." 25 Gadieten en Rubenieten zeden tegen Mozes: "Wie doun zo as ie t zeggen. 26 Ons lutjen, ons vraauwen, ons koppels schoapen en ooibokken en aal ons vij, blieven hier in steden van Gilead, 27 mor wie manlu steken over, alen dij der kloar veur binnen om in t leger te goan, om te strieden veur de HEER, net as ie zeggen." 28 Dou gaf Mozes aanwies omtrent heur aan priester Eleazar en Jozua Nunszeun en aan femilie-oldsten van stammen Isrelieten. 29 Hai zee: "As Gadieten en Rubenieten mit joe Jordaan overtrekken, ale striedveerdege manlu, om veur de HEER te strieden, en t laand veur joe veroverd is, den mout ie heur Gilead as grond in aigendom geven. 30 Mor as striedboare manlu nait mit joe oversteken, den mout ie heur in Kanaän laand geven." 31 Dou antwoordden Gadieten en Rubenieten: "Wat de HEER ons zegd het, zel wie zuver zo doun. 32 Wie zulm zellen veur t aangezicht van de HEER bewoapend oversteken noar Kanaän, mor t aarfdail dat onzent blift, ligt aan diskaant van Jordaan." 33 Dou gaf Mozes Gadieten, Rubenieten en haalve stam Manasse, Jozef zien zeun, t keunenkriek van Sichon, keunenk van Amorieten en t keunenkriek van Og, keunenk van Basan, t laand mit steden en kontrainen om steden tou. 34 Gadieten baauwden steden Dibon, Atarot, en Aroër weer op, 35 mit Atrot-Sofan, Jazer, Jogbeha, 36 Bet-Nimra en Bet-Haran en ze muiken schoapkoven. 37 Rubenieten baauwden steden Chesbon, Elala, en Kirjataïm weer op, 38 mit Nebo en Baäl-Meon, steden dij eertieds aans haitten, en Sibma, en ze gavven n nije noam aan steden dij ze baauwden. 39 Kinder van Machir, zeun van Manasse, trokken noar Gilead. Ze veroverden t en verjuigen Amorieten dij der touhuilen. 40 Mozes gaf Gilead dou aan Machir, zeun van Manasse, en dij ging der wonen. 41 Jaïr, ook n zeun van Manasse, trok der op oet en veroverde dörpen doar. Hai nuimde ze Jaïrsdörpen. 42 Ook Nobach ging op pad, veroverde Kenat mit onderheurege dörpen en nuimde t noar homzulm, Nobach.

Numeri 33


01Dit binnen plaaisterploatsen van Isrelieten dij onder laaiden van Mozes en Aäron, indaild in legerainheden, tou Egypte oettrokken. 02Mozes schreef noamelk op t bevel van de HEER vertrekpunten op, van aine halte noar aandere. Dit binnen haltes, van ain noar aander: 03Op n vieftienden van eerste moand, doags noa Pesach, vertrokken ze oet Rameses, bevrijd en wel, veur ogen van Egyptenoars. 04Hail Egypte was dou nog drok aan t begroaven van eerstgeboren mensken en daaiern dij de HEER doodmoakt haar; aan heur goden voltrok de HEER zien straf. 05Isrelieten vertrokken dus van Rameses en sluigen t kaamp op in Sukkot. 06Van Sukkot vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Etam aan raand van woestijn. 07Van Etam vertrokken ze en huilen tou in Pi-Hachirot, dat tegen Baäl-Sefon over ligt en ze sluigen t kaamp op in Migdol. 08Van Pi-Hachirot vertrokken ze en trokken dwaars deur zee noar woestijn. Ze gingen drij dagraaizen vèr woestijn van Etam in en sluigen t kaamp op in Mara. 09Van Mara vertrokken ze en kwammen in Elim. In Elim wazzen twaalf wèllen en seuventeg paalmbomen en doar sluigen ze t kaamp op. 10 Van Elim vertrokken ze en sluigen t kaamp op aan Raaitzee. 11 Van Raaitzee vertrokken ze en sluigen t kaamp op in woestijn Sin. 12 Van woestijn Sin vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Dofka. 13 Van Dofka vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Alus. 14 Van Alus vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Refidim. Doar was gain drinkwotter veur t volk. 15 Van Refidim vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Sinaiwoestijn. 16 Van Sinaiwoestijn vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Kibrot-Hattaäwa. 17 Van Kibrot-Hataäwa vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Chaserot. 18 Van Chaserot vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Ritma. 19 Van Ritma vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Rimmon-Peres. 20 Van Rimmon-Peres vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Libna. 21 Van Libna vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Rissa. 22 Van Rissa vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Kehelata. 23 Van Kehelata vertrokken ze en sluigen t kaamp op bie baarg Sefer. 24 Van baarg Sefer vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Charada. 25 Van Charada vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Makhelot. 26 Van Makhelot vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Tachat. 27 Van Tachat vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Terach. 28 Van Terach vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Mitka. 29 Van Mitka vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Chasmona. 30 Van Chasmona vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Moserot. 31 Van Moserot vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Bene-Jaäkan. 32 Van Bene-Jaäkan vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Chor-Haggidgad. 33 Van Chor-Haggidgad vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Jotbata. 34 Van Jotbata vertrokken ze en sluigen t kaamp op in woestijn Abrona. 35 Van Abrona vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Esjon-Geber. 36 Van Esjon-Geber vertrokken ze en sluigen t kaamp op in woestijn Sin, in Kades. 37 Van Kades vertrokken ze en sluigen t kaamp op bie baarg Hor op grèns van Edom. 38 Dou klom Aäron op bevel van de HEER op baarg Hor en doar sturf e in t vattegste joar noa oettocht van Isrelieten oet Egypte, op n eersten van viefde moand. 39 Aäron was honderddrijentwinneg joar dou e sturf op baarg Hor. 40 Dou heurden Kanaänieten, mit noame keunenk van Arad dij in Negev in Kanaän woonde, dat Isrelieten der aankwammen. 41 Van Hor vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Salmona. 42 Van Salmona vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Punon. 43 Van Punon vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Obot. 44 Van Obot vertrokken ze en sluigen t kaamp op bie Ijje-Haäbarim op grèns van Moäb. 45 Van Ijje-Haäbarim vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Dibon-Gad. 46 Van Dibon-Gad vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Almon-Diblataïm. 47 Van Almon-Diblataïm vertrokken ze en sluigen t kaamp op in t Abarimgebaargte, bie Nebo. 48 Van t Abarimgebaargte vertrokken ze en sluigen t kaamp op op Vlakte van Moäb, aan Jordaan bie Jericho. 49 Ze sluigen t kaampement op bie Jordaan langs, van Bet-Hajjesimot tot aan Abel-Hassittim op Vlakte van Moäb. 50 Op Vlakte van Moäb, aan Jordaan bie Jericho, zee de HEER tegen Mozes: 51 "Zeg tegen Isrelieten: 'As ie Jordaan oversteken noar t laand Kanaän, 52 den mout ie ale bewoners van t laand veur joe oet votjoagen, aal heur stainen beelden en aal heur goten figuren mout ie vernailen, aal heur ovverhögten mout ie slichtmoaken. 53 Den zel ie t laand in bezit kriegen en der wonen, want ik geef joe t in bezit. 54 Ie mouten t laand deur t löt verdailen onder geslachten. n Groot geslacht mout je n groot aarfdail touwiezen, n luk geslacht mout je t aarfdail klaainer moaken. Doar t löt op vaalt, dat krigt elk. Ie mouten t bezit stamsgewies toubedailen. 55 Mor as ie bewoners van t laand nait veur joe oet verdrieven, den zellen lu dij ie van heur overloaten, joe wezen as doorns in joen ogen en as prikstiekels in joen zied. Ze zellen joe inpaarken in t laand doar ie wonen. 56 Den gebeurt joe der, wat ik van plan was mit heur te doun.'"

Numeri 34


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Geef Isrelieten dizze aanwies: 'As ie in Kanaän kommen, is dit t laand dat ie in bezit kriegen, t laand Kanaän mit zien grènzen: 03Zuudgrèns lopt van woestijn Sin bie Edom langs en begunt bie t zuudoostelk oetèn van Zoltzee. 04Doar bogt grèns oetzied om zuudkaant van Schorpioenpas tou en lopt deur noar Sin en komt zuud van Kades-Barnea oet en lopt verder via Chasar-Adar noar Asmon. 05Bie Asmon bogt grèns noar Beek van Egypte en lopt verder noar zee tou. 06Westgrèns is Grode Zee. Dat is joen westelke grèns. 07En dit is noordgrèns: Van Grode Zee òf mout je n lien trekken noar baarg Hor. 08Van baarg Hor òf mout je n lien trekken noar Lebo-Hamat, dij oetkomt bie Sedad. 09Den gaait grèns noar Zifron en komt e oet bie Chasar-Enan. Dit is noordelke grèns. 10 As grèns in t oosten mout je boaken zetten van Chasar-Enan noar Sefam. 11 Van Sefam lopt grèns omdeel noar Haribla, oost van Aïn, vervolgens lopt e verder omdeel bie baarghelgen langs aan oostkaant van t Kinneretmeer. 12 Den gaait grèns wieder bie Jordaan langs noar Zoltzee. Dit binnen grènzen van t laand dat veur joe is.'" 13 Mozes gaf Isrelieten dizze aanwies: "Dat is t laand dat ie nkander deur t löt touwiezen mouten en dat ie noar t bevel van de HEER aan negenenhaalve stam geven worden mouten. 14 Want femilies van stam van Rubenieten en femilies van stam van Gadieten en haalve stam Manasse hebben heur aarfdail al kregen. 15 Twijenhaalve stam hebben heur aarfdail al kregen aan aanderkaant Jordaan bie Jericho, in t oosten op, woar zun opkomt." 16 De HEER zee tegen Mozes: 17 "Dit binnen noamen van manlu dij joe t laand touwiezen mouten: priester Eleazar en Jozua, zeun van Nun. 18 Doarbie mout ie van elke stam ain laaider nemen om t laand as aarfdail tou te wiezen. 19 Dit binnen noamen van manlu: veur stam Juda Kaleb, zeun van Jefunne; 20 veur stam Simeon Semuël, zeun van Ammihud; 21 veur stam Benjamin Elidad, zeun van Kislon; 22 veur stam Dan femilie-oldste Bukki, zeun van Jogli; 23 wat noazoaten van Jozef aangaait: veur stam Manasse femilie-oldste Channiël, zeun van Efod; 24 en veur stam Efraïm femilie-oldste Kemuël, zeun van Siftan; 25 veur stam Zebulon femilie-oldste Elisafan, zeun van Parnach; 26 veur stam Issachar femilie-oldste Paltiël, zeun van Azzan; 27 veur stam Aser femilie-oldste Achihud, zeun van Selomi; 28 veur stam Naftali femilie-oldste Pedaël, zeun van Ammihud." 29 Dit binnen degenen dij de HEER opdracht gaf om aan Isrelieten n aarfdail tou te wiezen in t laand Kanaän.

Numeri 35


01De HEER zee tegen Mozes op Vlakte van Moäb, aan Jordaan bie Jericho: 02"Bestel Isrelieten dat zai van heur aarfdail aan Levieten steden geven om te wonen. Ook t gruinlaand om steden tou mout ie Levieten geven. 03Zai kinnen in dij steden wonen, en t gruinlaand is veur heur vij, veur heur opslag en veur aal heur daaiern. 04t Gruinlaand bie steden dat ie aan Levieten geven mouten, is van stadsmuur òf doezend èl. 05Meet tou t midden van stad oet twijdoezend èl òf noar oostkaant, twijdoezend èl noar zuudkaant, twijdoezend èl noar westkaant en twijdoezend èl noar noordkaant. Dit is t mainschoar bie heur steden. 06Van steden dij ie Levieten geven mouten, binnen der zès n vrijstad. Doar kin ain noar tou vluchten as e n aander doodsloagen het. Doarbie mout ie nog twijenvatteg aandere steden ofstoan. 07In t gehail mout ie dus achtenvatteg steden aan Levieten geven mit t mainschoar der omtou. 08Wat steden aangaait dij je van t bezit van Isrelieten ofstoan, mout je van wèl n haile bult het, veul nemen en van wèl mor n luk beetje het, waaineg. Elk mout noar verholden van t aarfdail dat e krigt n aantal steden aan Levieten geven."

09De HEER zee tegen Mozes: 10 "Zeg tegen Isrelieten: 'As ie over Jordaan trekken noar Kanaän, 11 mout ie joe steden oetzuiken dij n vrijstad veur joe wezen zellen. Doar kin ain noar tou vluchten as e n aander per ongelok doodmoakt het. 12 Dij steden binnen n touvlocht tegen bloudvrekers, dat ain dij n aander doodmoakt het, nait ombrocht wordt eerdat e veur gemainschop terechtstoan het. 13 Van steden dij ie ofstoan, mouten der zès n vrijstad wezen. 14 Drij steden aan aanderkaant Jordaan mout ie ofstoan en drij steden in t laand Kanaän, vrijsteden dus. 15 Dij zès vrijsteden binnen veur Isrelieten, veur vremden en aander lu dij hier touholden, zodat elk dij per ongelok ain doodmoakt het, der noar tou vluchten kin.

16 Mor as ain n aander mit n iesdern veurwaarp haauwen het zodat e sturf, den is t n moordenoar; moordenoar mout zeker doodmoakt worden. 17 As ain n aander mit n vlint in haand sloagen het zodat e sturf, den is t n moordenoar; moordenoar mout zeker doodmoakt worden. 18 Of as ain n aander mit n holten ding in haand haauwen het zodat e sturf, den is t n moordenoar; moordenoar mout zeker doodmoakt worden. 19 Bloudvreker mout zulm moordenoar doodmoaken. Zo gaauw as e hom tegenkomt, kin t. 20 As ain n aander oet hoat n stöt geven het, of mit kwoade opzet wat noar n aander smeten het zodat e sturf, 21 of as ain n aander oet nied mit haand sloagen het zodat e sturf, mout doader zeker doodmoakt worden; t is n moordenoar. Bloudvreker kin moordenoar doodmoaken as e hom treft.

22 Mor as ain n aander per ongelok en nait oet hoat n stöt geven het, of zunder kwoade opzet ain of aander veurwaarp gooid het, 23 of n willekeurege stain dij ain dood doun kin, zunder dat e t zag op n aander valen luit zodat e sturf, en t was nait zien vijand en hai wol hom ook gain kwoad doun, 24 den mout gemainschop rechtspreken tussen moordenoar en bloudvreker volgens dizze rechtsregels: 25 Gemainschop mout doader vrijwoaren, dat bloudvreker nait touslagt. Ze mouten hom weeromgoan loaten noar vrijstad doar e hènvlucht was en doar kin e wonen blieven tot dood van hogepriester dij mit haailege eulie zaalfd is. 26 Mor komt doader over grèns van vrijstad doar e noar tou vlucht was, 27 en bloudvreker vindt hom boeten stadsgrènzen en slagt hom dood, den rust ter op bloudvreker gain schuld. 28 Want doader haar in vrijstad blieven mouten tot dood van hogepriester. Noa dood van hogepriester mag e weeromgoan noar zien aigen kontraain. 29 Dit binnen rechtsbepoalens veur joe en veur ale generoatsies, woar ie ook wonen.

30 Elk dij ain doodsloagen het, stelt men op verkloarens van getugen terecht, mor ain getuge is nait genogt om doodstraf te voltrekken. 31 Veur t levent van n moordenoar dij schuldeg is en doodstraf wacht, mag ie gain lösgeld aannemen, mor dij mout zeker terechtsteld worden. 32 Ie maggen ook gain lösgeld aannemen veur ain dij noar n vrijstad tou vlucht is, dat e nog veur dood van hogepriester weeromkeren kin noar zien kontraain om der te wonen. 33 Zo zel ie t laand doar ie wonen nait ontwijden, want bloud ontwijdt t laand. En as ter bloud vergoten is, kin t laand aans nait weer in t raaine brocht worden, as mit t bloud van degene dij bloud vergoten het. 34 Moak t laand doar ie wonen doarom nait onraain, want ik de HEER woon middenmaank Isrelieten.'"


Numeri 36


01Dou kwammen femilie-oldsten van t geslacht dat ofstamde van Gilead, zeun van Machir, zeun van Manasse, ain van geslachten dij van Jozef ofstamden, bie Mozes, laaiders en femilie-oldsten van Isrelieten, 02en ze zeden: "De HEER het joe opdroagen, heer, om t laand deur t löt as aarfdail aan Isrelieten tou te wiezen en de HEER het joe opdroagen om t aarfdail van ons bruier Selofchad aan zien dochters te geven. 03Mor as zai nou vraauw worden van ain van n aandere stam van Isrelieten, den gaait heur aarfdail òf van t aarfdail van ons veurzoaten en wordt t touvougd aan t aarfdail van stam doar ze den tou heuren en wordt t ontnomen aan wat ons deur t löt touwezen is. 04As t den n jubeljoar wordt veur Isrelieten, zel heur aarfdail touvougd worden aan t aarfdail van stam doar ze den tou heuren en wordt t onttrokken aan t aarfdail van ons veurgeslacht. " 05Dou stelde Mozes in opdracht van de HEER vaast: "Stam van Jozefs kinder zegt t goud. 06Dit is wat de HEER besteld het wat Selofchad zien dochters aangaait, noamelk ze maggen traauwen mit wèl heur goud tou liekt, as t mor ain is oet n geslacht van heur aigen stam. 07Zo zel der gain aarfdail van Isrelieten van aine stam bie aandere kommen, want elke Isreliet mout zok hechten aan t aarfdail van zien aigen stam. 08Elk wicht dat in ain van stammen van Israël n aarfdail in bezit krigt, mout traauwen mit ain oet n geslacht van heur aigen stam, dat onder Isrelieten elk t aarfdail van zien veurzoaten in bezit krigt. 09n Aarfdail mag nait van aine stam noar aandere overgoan, want onder Isrelieten mout elk zok hechten aan zien aigen aarfdail." 10 Selofchads wichter deden zo as de HEER Mozes besteld haar. 11 Want Machla, Tirsa, Chogla, Milka en Noä, dochters van Selofchad, binnen traauwd mit zeuns van heur ooms. 12 Ze traauwden binnen femilies oet t geslacht van Manasse, zeun van Jozef. En heur aarfdail bleef zo bie stam doar t geslacht van heur voader tou heurde. 13 Dit binnen geboden en rechtsregels dij de HEER deur Mozes oplegd het aan Isrelieten op Vlakte van Moäb, aan Jordaan bie Jericho.