Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 34


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Geef Isrelieten dizze aanwies: 'As ie in Kanaän kommen, is dit t laand dat ie in bezit kriegen, t laand Kanaän mit zien grènzen: 03Zuudgrèns lopt van woestijn Sin bie Edom langs en begunt bie t zuudoostelk oetèn van Zoltzee. 04Doar bogt grèns oetzied om zuudkaant van Schorpioenpas tou en lopt deur noar Sin en komt zuud van Kades-Barnea oet en lopt verder via Chasar-Adar noar Asmon. 05Bie Asmon bogt grèns noar Beek van Egypte en lopt verder noar zee tou. 06Westgrèns is Grode Zee. Dat is joen westelke grèns. 07En dit is noordgrèns: Van Grode Zee òf mout je n lien trekken noar baarg Hor. 08Van baarg Hor òf mout je n lien trekken noar Lebo-Hamat, dij oetkomt bie Sedad. 09Den gaait grèns noar Zifron en komt e oet bie Chasar-Enan. Dit is noordelke grèns. 10 As grèns in t oosten mout je boaken zetten van Chasar-Enan noar Sefam. 11 Van Sefam lopt grèns omdeel noar Haribla, oost van Aïn, vervolgens lopt e verder omdeel bie baarghelgen langs aan oostkaant van t Kinneretmeer. 12 Den gaait grèns wieder bie Jordaan langs noar Zoltzee. Dit binnen grènzen van t laand dat veur joe is.'" 13 Mozes gaf Isrelieten dizze aanwies: "Dat is t laand dat ie nkander deur t löt touwiezen mouten en dat ie noar t bevel van de HEER aan negenenhaalve stam geven worden mouten. 14 Want femilies van stam van Rubenieten en femilies van stam van Gadieten en haalve stam Manasse hebben heur aarfdail al kregen. 15 Twijenhaalve stam hebben heur aarfdail al kregen aan aanderkaant Jordaan bie Jericho, in t oosten op, woar zun opkomt." 16 De HEER zee tegen Mozes: 17 "Dit binnen noamen van manlu dij joe t laand touwiezen mouten: priester Eleazar en Jozua, zeun van Nun. 18 Doarbie mout ie van elke stam ain laaider nemen om t laand as aarfdail tou te wiezen. 19 Dit binnen noamen van manlu: veur stam Juda Kaleb, zeun van Jefunne; 20 veur stam Simeon Semuël, zeun van Ammihud; 21 veur stam Benjamin Elidad, zeun van Kislon; 22 veur stam Dan femilie-oldste Bukki, zeun van Jogli; 23 wat noazoaten van Jozef aangaait: veur stam Manasse femilie-oldste Channiël, zeun van Efod; 24 en veur stam Efraïm femilie-oldste Kemuël, zeun van Siftan; 25 veur stam Zebulon femilie-oldste Elisafan, zeun van Parnach; 26 veur stam Issachar femilie-oldste Paltiël, zeun van Azzan; 27 veur stam Aser femilie-oldste Achihud, zeun van Selomi; 28 veur stam Naftali femilie-oldste Pedaël, zeun van Ammihud." 29 Dit binnen degenen dij de HEER opdracht gaf om aan Isrelieten n aarfdail tou te wiezen in t laand Kanaän.