Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 25


01Dou Israël in Sittim touhuil, begunden manlu te klongeln mit Moäbitische vraauwen. 02Dij nuigden heur bie slachtovvers om gemainschop mit goden. t Volk at van t ovvervlaais en ze bogen daip veur heur goden. 03Dou Israël zok inloaten haar mit Baäl van Peor, wer God gloeiend op Israël. 04De HEER zee tegen Mozes: "Krieg ale kopstukken van t volk en hang heur veur de HEER op in boare zun, dat de HEER zien glìnneghaid van Israël ofwendt." 05Dou zee Mozes tegen rechters van Israël: "Ie mouten ale manlu doodmoaken dij zok inloaten hebben mit Baäl van Peor." 06En woarachteg, terwiel dat haile gemainschop t zag dou ze zatten te schraiven veur soamenkomsttènt, kwam ain van Isrelitische manlu veur Mozes zien aigen ogen n Midjanitische vraauw bie zien bruiers brengen. 07Dou Pinechas, zeun van Eleazar, zeun van priester Aäron, dat zag, stoof e middenmaank t volk in t èn en greep zien speer. 08Dou e Isrelitische man inhoald haar tot in t vraauwenvertrek, stook hai heur baaident deur t lief, man oet Israël en vraauw. Ploag over Israël was vot doan. 09t Wazzen vaaierntwinnegdoezend in totoal dij aan ploag sturven wazzen. 10 De HEER zee tegen Mozes: 11 "Pinechas, zeun van Eleazar, priester Aärons zeun, het mien kwoadens over Israël ofwend deurdat e onder heur hail ieverg veur mie optreden is, zodat ik in mien iever Isrelieten nait ombrocht heb. 12 Doarom most hom zeggen: 'Kiek, ik geef die mien vreeverbond.' 13 Doarmit beloof ik hom en zien noazoaten t priesterschop veur aaid. Omreden hai het veur zien God ieverd en hai het Isrelieten weer in t raaine brocht." 14 Isrelitische man dij tougelieks mit Midjanitische vraauw doodmoakt wer, haitte Zimri. t Was n zeun van Salu, n femilie-oldste van stam Simeon. 15 Midjanitische vraauw dij doodmoakt wer, haitte Kozbi. Zai was n dochter van Sur, n stamoldste van Midjan. 16 De HEER zee tegen Mozes: 17 "Behandel Midjanieten as joen vijanden en moak heur dood. 18 Want zai hebben joe vijandeg behandeld in heur lozeghaid dij ze tegen joe aan dag legd hebben, wat bleek bie Peor en wat dudelk wer mit Kozbi, dochter van n Midjanitische laaidsman, ain van heur aigen volk, dij doodmoakt wer tiedens ploag noa t veurvaal bie Peor." 19 Noa ploag vuil t veur,