Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Maleachi 01    02    03   

Maleachi 01


01Oroakel. Het woord van de HEER aan Israël, kundeg moakt deur Maleachi. 02Ik hol van joe - zegt de HEER. Toch zeg ie: "Woar kin we dat den aan zain?" Was Esau Jakob zien bruier den nait? - zegt de HEER. Jakob mog ik geern lieden, 03mor aan Esau haar ik n dikke hekel. n Wildernis muik ik van zien baarglaand, en Edom zien kontrainen doar e boas over is, aan jakhaalzen van woestijn heb ik dij overgeven. 04Edom kin wel zeggen: "Ze hebben ons der n puunbult van moakt, mor wie baauwen t spul wel weer op," mor den zegt de HEER van hemelse machten: Ze kinnen baauwen zo veul as ze willen, ik zel t gelieke haard weer ofbreken. "Goddeloos laand" zellen ze van heur zeggen, en ook nog: "Dat volk, doar of God veur altied en aaid vergrèld op is". 05Mit aigen ogen zel ie t zain en zeggen: "De HEER bewist zien macht in Israël!" 06Zeun het eerbied veur zien voader, knecht het ontzag veur boas. As ik joen voader bin, woar is den joen eerbied veur mie? As ik joen boas bin - zegt de HEER van hemelse machten - woar is den joen ontzag veur mie? Ie, priesters, hebben mien noam niks in reken, en ie duren nog te vroagen: "Hou zó, joen noam niks in reken?" 07Ie ovvern min eten op mien altoar en zeggen den: "Hou zó heb we joe min behandeld?" Deur dat ie beweren dat t bie mien altoar nait zo naauw stekt! 08As ie mit n blind daaier veur t ovver aankommen, zeg ie: "Wat moakt dat nou oet?" As ie mit n hinkelpoot of n zaik daaier kommen, zeg ie ook: "Wat geft dat nou?" Perbaaier t mor ais bie landvoogd! Zol hom t goud tou wezen? Zol e t nog wel goud mit joe mainen blieven? - zegt de HEER van hemelse machten. 09Zo zel ie Gods gunst wel winnen! Zo zel hai t wel goud mit ons mainen! Dat denk ie zeker! As ie zó doun, zol Hái t nou den goud mit ons mainen? 10 t Zol beter wezen as ain van joe deuren van tempel op slöt doun zol en as ie t vuur op mien altoar nait laanger aansteken zollen. Dat het ja toch altmoal gain nut. Ie kinnen mie niks meer schelen, zegt de HEER van hemelse machten. En ovvers doar ie mit aankommen, doar geef ik niks om. 11 Tot doar zun opgaait en tot doar e ondergaait, wordt mien noam hoog holden deur ale volken. Overaal branden ze wierook veur mie en brengen ze ovvers dij goud en geef binnen. Mien noam wordt deur ale volken hoog holden, zegt de HEER van hemelse machten. 12 Mor wat dou ie? Ie moaken hom min. Ie zeggen dat mien altoar wel onraain moakt worden kin. Ie denken dat ie der wel minderweerdeg eten hènbrengen kinnen. 13 Ie hoalen joen neus op veur dainst aan mien altoar - zegt de HEER van hemelse machten - ie zeggen: "Dat kost ons altmoal veul te veul muite." Ie brengen mie daaiern dij stolen binnen, hinkelpoten en zaike daaiern - zegt de HEER. Dat is, doar ie mit aankommen as n ovver veur mie. Mout ik doar sums blied mit wezen? 14 n Minne japperd is t, dij de HEER n geve ram van zien koppel verzegt, mor hom n baist ovvert doar wat aan scheelt! Bin ik gain groot keunenk? - zegt de HEER van hemelse machten. Hebben ale volken gain groot ontzag veur mien noam?

Maleachi 02


01Doarom dizze bosschop veur joe, priesters. 02As ie nait lustern willen en eerbied veur mien noam joe nait aan t haart gaait - zegt de HEER van hemelse machten - vervluiken zel ik joe den. Joa, ik vervluik ales doar ie mit zegend binnen. Ik zel joe wis vervluiken. t Kin joe ja toch niks schelen!

03Ik zel joen noazoaten trevven. Mis van ovverdaaiern smiet ik joe liek in t gezicht. In t lest kom ie alderdeegs zulm op misbult te laande! 04Heb ter wait van dat ik dit rezelvaaierd heb om mien verbond mit Levi - zegt de HEER van hemelse machten. 05Ik verzee Levi t levent en vree, en dij heb ik hom geven. Van Levi verwachtte ik ontzag. En hai haar mie hoog. Veur mien noam haar e n haaileg ontzag. 06Ales wat hai leerde was woar en niks dat verkeerd was, kwam hom over lippen. Hai was rechtschoapen en leefde mit mie in vree. Mennegain het e van t kwoad ofholden. 07Joazeker, priesters mouten mit heur lippen op kennes pazen, en oet heur mond verwachten mensken woarhaid. t Binnen ja bodes van de HEER van hemelse machten. 08Mor ie binnen ofsloagen van t pad dat ik joe wees. n Haile bult lu binnen stroekeld om wat ie heur leerden. Ie hebben mien verbond mit Levi verbroken - zegt de HEER van hemelse machten. 09Doarom zel ik ter veur zörgen dat t haile volk joe niks in reken het en op joe deelkikt. t Pad dat ik joe wies, volg ie ja nait. En t onderricht vin ie mor niks!

10 Heb wie nait altmoal ain voader? Is t nait ain God dij ons moakt het? Woarom pakken wie nkander den zo bie t bain? Woarom schandaaier we t verbond dat mit ons veurolden sloten wer? 11 Juda het nait traauw west. In Israël en Jeruzalem het men zok aldernoarst misdroagen. Juda het ontwijd wat de HEER haaileg is, joa, wat hai geern lieden mag. Traauwd is Juda mit n vraauw dij n vremde god vereert. 12 Loat de HEER elk dij ain beschaarmt dij zukswat dut, tou t volk van Jakob oetsteuten. Joa, elk dij t veur zo ain opnemt of dij veur hom ovvert bie de HEER van hemelse machten. 13 Ie doun ook nog wat aans: haite troanen stört ie op t altoar van de HEER. Ie jammern en jeuzeln omdat ter nait noar ovvers omzain wordt, dat ze nait oet joen handen aanveerd worden. 14 En nog vroag ie joe òf: Woarom toch? Omdat ie dij vraauw, joen wichtje van vrouger, nait traauw bleven binnen. Dij aigenste vraauw doar ie in joen jonge joaren n verbond mit aangoan binnen, en doar de HEER getuge van west het. 15 Gainain mit ook nog mor n luk beetje verstand zol zukswat doun. Wat zol e aans willen as noazoaten van God te kriegen? Paas toch op veur joen levent en wees joen vraauw nait ontraauw! 16 Want de HEER, Israëls God, zegt dat hai der n ofgries van het as n vraauw votstuurd wordt. Wèl zukswat dut, trekt zo t rekent n klaid van ongerechteghaid aan - zegt de HEER van hemelse machten. Paas toch op veur joen levent en wees nait ontraauw.f + Vers 15 en 16 kinnen ook zó overzet worden (zo as Willibrordvertoalen doan het en La Sainte Bible traduite en Français sous la direction de l' École Biblique de Jerusalem):fp fv 15fv* Het hai nait ain enkeld wezen moakt, mit vlaais en oam? En wat wil hai aans as kinder van God? Paas goud op veur joen levent en blieft traauw aan t wichtje van vrouger.fp fv 16fv* Mor as n man zien vraauw votstuurt, omdat hai der zat van is - zegt de HEER, Israëls God - heb ik doar n dikke hekel aan. Hai trekt ja n klaid aan over zien onrecht - zegt de HEER van hemelse machten. Paas goud op veur joen levent en blieft traauw."f*

17 Joen geproat, doar wordt de HEER muid van. En den vroag ie nog: "Woar het hai last van?" Mit joen zeggen: "Elk dij kwoad dut, staait bie de HEER in n goud bladje. Zokse lu mag hai wel." Of mit joen gevroag: "Woar is dij God van gerechteghaid nou?"

Maleachi 03


01Let op! Ik zel mien bode sturen. Hai zel t pad veur mie in odder moaken. Inains zel hai noar tempel toukommen, de HEER doar ie noar op zuik binnen, engel van t verbond noar wèl ie longern. Kiek mor ais wèl of ter aan komt - zegt de HEER van hemelse machten. 02Wèl zel dij dag verduren kinnen? Wèl kin in t èn blieven as hai verschient? Hai is as vuur van n smid, as t loog van n wolwasker. 03Hai zel der bie zitten as ain dij zulver smelt en zuvert. Levi zien zeuns zel hai zuvern en zeven of was t gold en zulver. Den kinnen ze de HEER weer ovvers brengen zo as t heurt. 04Doar zel de HEER blied om wezen, om ovvers van Juda en Jeruzalem. Net as in vrouger doagen, net as eertieds. 05Ik zel noar joe toukommen en rechtspreken. As ain dij van aanpakken wait, zel ik getugen tegen teuvenoars en traauwbrekers, tegen lu dij vaalze aiden ofleggen en mensken dij heur aarbaiders t vèl over oren hoalen, tegen elk dij wedevraauwen en weeskinder min behandelt en boetenlanders nait aan heur recht kommen let. Gainain het ja ontzag veur mie - zegt de HEER van hemelse machten. 06Ik, de HEER, bin nait veraanderd. Mor ie binnen t, noazoaten van Jakob, dij nait van opholden waiten. 07Joen veurolden deden al nait noar mien geboden, en ie doun dat ook aaltied nog nait. Keer weerom noar mie, den zel ik noar joe weerom keren - zegt de HEER van hemelse machten. "Hou zó mout we weerom keren?" vroag ie. 08Mag n mensk God bestelen? Nikstervan! Mor ie bestelen mie wel terdege. En vroag ie ook nog: "Hou zó besteel we joe den?" Deur goaven achter te holden dij ie ofstoan mouten, toch! 09Vervlökt nog aan tou, joe! En toch blift t haile volk mie bestelen. 10 Perbaaier mie mor ais oet - zegt de HEER van hemelse machten. Breng ale tienden mor ais noar mien schathoes tou, zodat ter etendrinken is in mien tempel, en kiek den es of ik sluzen van hemel nait veur joe openzet en t wotter nait roem en rij over joe deelkommen loat. 11 Sprinkhoan zel ik bie joe votjoagen, dat e t wel loaten zel t gemoak op t laand te vernailen. En droevetrös zel nait meer verdreugen in droevetoen - zegt de HEER van hemelse machten. 12 Ale volken zellen zeggen: "Dij hebben mor gelok!" t Laand doar ie wonen, zel ja zegend wezen - zegt de HEER van hemelse machten. 13 Joen proaterij over mie, dut mie zeer aan oren - zegt de HEER. Mor wat vroag ie: "Wat heb we den over joe zegd?" 14 Dít heb ie zegd: "Wat hoalt t oet dat we God dainen, wat smit t op as we ons aan zien geboden holden en in t boutehemd rondlopen veur de HEER van hemelse machten? 15 Dij t haart hoog het, dij het ja net gelok! Dij zok nait keert aan God of gebod, het t ja dik veur wind aan. Dij God oetperbaaiert, zit haile boudel toch mit!" 16 Dát zeden mensken tegen nkander dij ontzag veur de HEER haren. De HEER heurde dat en lusterde der mit aandacht noar. Doar hai zulm mit bie was, werden in n bouk noamen van mensken aantaikend dij ontzag haren veur de HEER, dij zien noam in reken haren. 17 Zai zellen van mie wezen - zegt de HEER van hemelse machten - op dag dij ik ter veur in odder moak. En ik zel hom woaren, zo as ain zien kind woart dij dut wat e zegt. 18 Den zel ie t onderschaaid weer vernemen tussen ain dij rechtveerdeg is, en ain dij zok nait keert aan God of gebod. Tussen ain dij dut wat God zegt, en ain dij dat let. 19 Dij dag zel wis en woar kommen, glìnhait as n ovent. Dij t hoog in kop het en dij zok nait keert aan God of gebod, zel t goan as stoppellaand. Dij dag zel t ofbraand worden - zegt de HEER van hemelse machten. Gain worrel of tak blift ter van heur over. 20 Mor veur joe, dij veur mien noam ontzag hebben, zel zun opgoan, stroalend en wel. Veur gerechteghaid zel e zörgen en dat lu beter worden. En ie zellen veurndag kommen, huppend as kaalver dij noar boeten loaten worden tou staal oet. 21 Den verpoas ie goddelozen. Ze zellen niks aans wezen as wat stof onder joen vouten, op dag dij ik ter veur in odder moakt heb - zegt de HEER van hemelse machten. 22 Hol joe aan t onderricht van Mozes, mien knecht, aan wèl ik op Horeb wetten en regels doan heb veur hail Israël. 23 Veur en aleer dij dag van de HEER komt, groot en geweldeg, stuur ik joe profeet Elia. 24 Hai zel der veur zörgen dat olders t weer goudmoaken mit heur kinder, en kinder t weer goudmoaken mit heur olders. Den huif ik nait te kommen en t laand verrinnewaaiern.