Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Amos 01    02    03    04    05    06    07    08    09   

Amos 01


01In dit bouk staait wat Amos, n schoapefokker oet Tekoä, zegd het, en ook wat de HEER hom in viziounen zain loaten het. Amos het dat aalmoal aan Israël aanzegd in tied dou Uzzia keunenk was van Juda en Jerobeam, Joäs zien zeun, keunenk van Israël, twij joar veur grode eerdbeven.

02Amos zee: As de HEER op baarg Sion brolt as n laiw,
en as hai zien stem oet Jeruzalem over wereld dundern let,
den zel t laand doar hedders heur schoapen waaiden, der treureg bie liggen,
aal wat ter waast op baarg Karmel verdreugt.


03Dit zegt de HEER: Omreden dij lu van Damascus aine misdoad noa aander begoan, zel ik heur wis en woarachteg stravven. Zai binnen ja mit n iesdern rolblok over t volk van Gilead hènwaalst. 04Doarom zel ik t pelaais van Hazaël in brand steken, staarke börgen van Benhadad zellen in vlammen opgoan. 05Bomen van Damascus zien poorten breek ik stokkend. Lu van Bikat-Awen moak ik dood, keunenk van Bet-Eden breng ik om haals. Arameeërs worden as ballengs votsleept noar Kir - zegt de HEER.

06Dit zegt de HEER: Omreden dij lu van Gaza aine misdoad noa aander begoan, zel ik heur wis en woarachteg stravven. Zai hebben ja n hail bult onschuldege mensken votsleept en as sloaven verkocht aan Edom. 07Doarom zel ik Gaza in brand steken, heur staarke börgen zellen in vlammen opgoan. 08t Volk van Asdod moak ik dood. Keunenk van Askelon breng ik om haals. Ook Ekron zel mit mie te doun kriegen. Van Filistijnen blift gain mensk meer over - zegt God, de HEER.

09Dit zegt de HEER: Omreden lu van stad Tyrus aine misdoad noa aander begoan, zel ik heur wis en woarachteg stravven. Zai hebben ja n hail bult onschuldege mensken aan Syriërsf + "Syriërs" - wie lezen hier "Aram" in stee van "Edom".f* overleverd zunder dat ze heur der ain spier van aantrokken dat ze as vrunden mit nkander verbonden wazzen. 10 Doarom zel ik Tyrus in brand steken, heur staarke börgen zellen in vlammen opgoan.

11 Dit zegt de HEER: Omreden dij lu van Edom aine misdoad noa aander begoan, zel ik heur wis en woarachteg stravven. Zai hebben ja mit t sweerd achter heur bruiers heer zeten zunder ain spier meedlieden. Heur vergrèldhaid kwam gain èn aan. Nooit huilen ze op mit moord en doodslag, zai bleven aiweg en aaltied verniend op heur bruiers. 12 Doarom zel ik Edom in brand steken. Staarke börgen van Bosra zellen in vlammen opgoan.

13 Dit zegt de HEER: Omreden dij lu van Ammon aine misdoad noa aander begoan, zel ik heur wis en woarachteg stravven. Zai hebben om heur kontrainen te vergroten, in Gilead alderdeegs vraauwlu dij swoar wazzen t lief openreten. 14 Doarom zel ik Rabba in brand steken, heur staarke börgen zellen in vlammen opgoan. t Gaait ter heer as wanneer der vochten wordt mit haard gebrol, en wanneer störm boldert en orkoan roast. 15 Heur keunenk mout t laand oet, mit aal zien hoge heren - zegt de HEER.

Amos 02


01Dit zegt de HEER: Omreden dij lu van Moäb aine misdoad noa aander begoan, zel ik heur wis en woarachteg stravven. Zai hebben ja alderdeegs t gebainte van keunenk van Edom tou t graf oethoald en verbraand om der kaalk van te moaken. 02Doarom zel ik hoofdstad van Moäb in brand steken, staarke börgen van Keriot zellen in vlammen opgoan. Moäb gaait ter aan ondertied dat t oorlogsgeweld roast en dat ter groot alaarm bloazen wordt. 03Keunenk van Moäb breng ik om haals en aal zien hoge heren mit hom - zegt de HEER. 04Dit zegt de HEER: Omreden t volk van Juda aine misdoad noa aander begaait, zel ik heur wis en woarachteg stravven. Zai hebben wet van mie, de HEER, ja aan kaant schoven en zok nait aan mien regels holden. Ofgoden doar heur veurolden al achteraan laipen, hebben heur op t verkeerde pad brocht. 05Doarom zel ik t haile laand van Juda in brand steken en Jeruzalem zien staarke börgen zellen in vlammen opgoan. 06Dit zegt de HEER: Volk van Israël! Omreden ook ié aine misdoad noa aander begoan hebben, zel ik ook joe wis en woarachteg stravven. Rechtschoapen mensken en aarme lu verkoop ie zo mor hèn veur geld of veur n poar sandoalen. 07Ie vertrappen hulpeloze stumpers en drokken weerlozen aan zied. Voader en zeun lopen bie t zulfde wichtje en gooien zo mien haailege noam op de grabbel. 08Klaaier dij ie op paand nomen hebben, vlij ie joe op deel bie elk altoar. Wien dij ie as boute vorderd hebben, zoep ie joe zat aan, alderdeegs in mien tempel. 09En toch heb ik Amorieten oetreud, dat ie hier wonen konden. Zai wazzen as cederbomen zo groot, en as aikenbomen zo staark, mor ik heb heur oetreud mit worrel en tak. 10 Toch heb ik joe tou Egypte oethoald en joe deur woestijn laaid, vatteg joar, om joe t laand van Amorieten te geven. 11 En alderdeegs heb ik paardie van joen jonges ofzunderd as profeet, en aandern as nazireeër. Woar of nait, Isrelieten? 12 Mor ie hebben dij nazireeërs wien opvouerd, en dij profeten t swiegen oplegd.
13 Mor denk ter om! Ik zel grond onder joen vouten kroaken loaten,
krekt as n overbeloaden woagen mit schoven.

14 Den zel gainain ontkommen, vlogste man is nait vlog genog,
staarkste nait staark genog,
dapperste kerel zel t levent der nait ofredden,

15 gain boogschutter kin standholden, gain haardloper ontkommen,
ook n kerel op peerd kin dood nait ontlopen,

16 alderdeegs d'alderdapperste soldoaten zellen heur woapentuug votsmieten en oetnaaien
- zegt de HEER.

Amos 03


01Volk van Israël, luster den toch wat de HEER over joe te zeggen het, over t haile volk dat hai eertieds oet Egypte red het: 02Van ale volken dij der op wereld touholden heb ik joe allenneg oetkozen as mien volk. Doarom juust zel ik joe swoar stravven veur aal wat ie oetricht hebben.
03Twij mensken goan toch nait mit n baaident aan raais as ze niks ofproat hebben?

04n Laiw brolt toch nait in stroekerij as e niks te vreten het?
Hai gromt toch nait in zien hool
as e niks vongen het?

05Komt ter ooit n vogel in vaal as ter gain lokkebrood in ligt?
n Flap, klapt dij wel dicht
as ter niks onder zit?

06Stoan mensken nait te trillen van benaauwdeghaid as ter groot alaarm bloazen wordt in stad?
En as ter groot onhaail gebeurt in stad,
komt dat nait van de HEER?

07Mor God richt gain onhaail aan veurdat hai eerst zien plan bekendmoakt het
aan profeten dij bie hom in dainst binnen.

08As n laiw brolt - wèl zol den nait baang wezen?
As God, de HEER, sprekt -
wèl zol t den aanduren om zien bosschop nait deur te geven?
09Zeg t mor rond in börgen van stad Asdod en in pelaaizen van Egypte: "Kom altmoal noar heuvels om Samaria tou en kiek ais wat n bröd as t doar is en hou mensken nkander der onder holden. 10 Ze hebben der gain wait van wat recht en eerlek is - zegt de HEER. Ze roppen en rieten ales bie nkander en stoapeln t op in heur börgen." 11 Doarom zellen vijanden joen laand ofstrunen en joen verschoel omdeelhoalen, joen pelaaizen leegstelen - zegt God, de HEER. 12 Dit zegt de HEER: Zo as n hedder aans niks redden kin van n schoap dij deur n laiw opvreten is as twij pootjes of n lapke van t oor, zo zel der sikkom gainain red worden van dij lu dij doar in Samaria omhangen op heur prachtege divans en sofa's van Damascus. 13 Luster goud, en woarschaauw den Jakob zien noazoaten - zegt God, de HEER, d'aalmachtege God: 14 Eerlieks woar, dij dag dat ik t volk Israël stravven zel om heur misdoaden, zel ik d'altoaren van Betel vernailen. Alderdeegs hoorns zellen der ofhaauwen en op grond smeten worden. 15 Winterverblieven en zummerpelaaizen zel ik ondersteboven gooien. Ivoren pelaaizen worden sleupt en aal dij ebbenholten hoezen goan tegen de vlakte, dat wil ik joe beloven - zegt de HEER.

Amos 04


01Heur ais wat of ik joe te zeggen heb, ie stamboukvij,f + Der staait in t Hebreeuws: "koien van Basan", beste vij dat ter was in Israël.f* ie vraauwlu doar op baarg Samaria, dij gewone lu onder t mous stoppen en t aarm volk verschoppen, dij joen kerels komdaaiern: "Tou, schenk es wat in!" 02Dit zegt God, de HEER: Zo woar as ik de haailege God bin, t duurt nait laank meer, den zel ie, net as vizzen, aan hoak sloagen en mit harpoenen in t lief votsleept worden. 03Den zel ie liekbendeg tou stad oet sleept worden deur goaten in muur en kaant van Harmon opjagd worden - zegt de HEER. 04Volk van Israël - zegt God, de HEER: Goa mor driest noar Betel tou en bezundeg joe doar mor, en noar Gilgal om t nog slimmer te moaken! Breng mor ale mörgens ovvers van joen vij, en daarde dag tiende paart van opbrengst van joen gewas. 05Tou mor, breng mor omroak daankovvers van stoet-mit-gèst, bezuun overaal mor rond dat ie meer ovvers brengen as neudeg is - want doar bin ie ja zo groots op - zegt God, de HEER. 06En toch haar ik joe genog woarschaauwd. Ik was t ja, dij joe bezöcht heb mit gebrek aan eten, en hongersnood in aal joen dörpen en steden. Mor bie mie weeromkommen bin ie nait - zegt de HEER. 07Ik was t ook dij der veur zörgd heb dat t nait regende, leste drij moanden veur t inhoalen. Aine stad kreeg regen, aandere nait. t Aine stok laand kreeg wotter, t aandere bleef hoorndreug. 08 Van verschaaiden steden strompelden mensken noar n stad doar nog wotter was, mor der was lang nait genog. Mor bie mie weeromkommen bin ie nait - zegt de HEER. 09Ik heb joe bezöcht mit brand en roust in t koorn. Joen akkers en droevetoenen heb ik verdreugen loaten. t Ongedaaierte het joen viegebomen en olievebomen koal vreten. Mor bie mie weeromkommen bin ie nait - zegt de HEER. 10 Mit slimste zaikte heb ik joe bezöcht, net as destieds d'Egyptenoars. t Was mien waark dat joen jongkerels in oorlog sneuvelden, dat vijanden joen peerden mitnammen, en dat ie staank van lieken in joen legerkampen nait haarden konden. Mor bie mie weeromkommen bin ie nait - zegt de HEER. 11 Ik heb joen laand vernaild, net zo as ik vrouger doan heb mit Sodom en Gomorra. Dij t levent der nog ofred hebben, wazzen as n stok branholt dat oet t vuur hoald is. Mor bie mie weeromkommen bin ie nait - zegt de HEER. 12 Nou zel ie mit mie te doun kriegen, Israël, veur straf dat ie nait noar mie lusterd hebben. Moak joe der mor kloar veur dat ik, joen God, bie joe kom!
13 Denk ter om! Ik bin t ja, joen God, dij baargen moakt heb
en wind schoapen,
dij aan mensken mien plannen bekendmoak,
dij mörgenrood omzet in duustern,
dij over toppen van baargen hèn voam -
HEER, God Aalmachteg is mien noam.

Amos 05


01Volk van Israël, luster, dit kloaglaid zing ik over joe:
02Zai is deelsmakt, dat jonkwicht Israël,
nooit komt ze weer in t èn.
Omdeelsmeten op heur aigen grond,
gainain helpt heur weer overènd.
03Dit zegt God, de HEER: n Stad in Israël dij mit doezend man op t oorlogspad gaait, holdt ter mor honderd van over, en dij der op oet gaait mit honderd, nait meer as tien. 04Mor toch - zegt de HEER tegen t volk Israël: Kom toch weerom bie mie, den blief ie in t levent. 05Zuik gain hulp in Betel - stee doar God woont -, goa nait noar Gilgal, en raais ook nait haildaal noar Berseba. Gilgal gaait noar gaalg,f + "Gilgal gaait noar gaalg" - in t Hebreeuws staait: "zel verbannen worden". Mor profeet speult in t Hebreeuws mit woorden en klanken, en dat heb wie ook perbaaierd. Zo ook Betel = stee doar God woont.f* en Betel wordt n ongeloksstee. 06Kom toch weerom bie de HEER, den blief ie in leven! Mor as ie nait bie hom kommen, den komt hai as n vuur om t hoes van Jozef op te branden, Betel blift gain spoan van over, der is gain bluzzen aan. 07Want ie verdraaien t recht en vertrappen gerechteghaid.
08Hai, dij t Zeuvensteern en Rieff + "Rief" hait in t Hollands: "Orion".f* moakt het, dij dut dat, dij t duuster van de naacht omzet in t licht van de mörgen,
en t hèlle daglicht weer in t routduuster,
dij t wotter van de zee opkommen dut
en over t laand stromen let -
zien noam is HEER.

09Dij staarke kerels votpoest as n veerke, van staarke steden stainbulten moakt.
10 Ie hebben t verzain op elk dij bie t gerecht opkomt tegen joen ongerechteghaid, en ie spijen op elk dij liekoet zegt woar t op staait. 11 Aarme lu vertrap ie ja, ie aaisen heur koorn op as rente. Doarom zel ie nooit wonen in dij hoezen van maarmer dij ie joe baauwd hebben, en gain wien drinken van dij prachtege droevetoenen dij ie aanlegd hebben - van heur geld. 12 Ik wait ja wel hou slim joen misdoaden, hou talriek joen zunden binnen. Rechtschoapen mensken moak ie t levent zoer. Ie nemen smeergeld aan en schoeven aarme lu aan zied as zai om heur recht vroagen. 13 Doarom holdt n verstandeg mensk zok mor stil in zo'n alderaiwegst minne tied. 14 Dou toch wat goud is, nait wat verkeerd is! Den allenneg zel ie in t levent blieven en zel de HEER, d'aalmachtege God, joe zien hulp geven doar ie mond nou zo vol van hebben. 15 Wees avèrs van t kwoade en dou van haarten wat goud is. Moak dat elk weer liek en recht doan wordt. Kin wezen dat de HEER, d'aalmachtege God, den nog genoadeg is veur dij der nog over binnen van Jozef zien noazoaten. 16 Mor as ie nait weeromkommen bie mie - zegt de HEER, d'aalmachtege God - den zellen der kloaglaiden en jammerklachten heurd worden op ale plaainen en stroaten. Alderdeegs boeren en aarbaiders zellen ze van t laand òf hoalen om mit te jammern, en ook lu dij heur affeer t is. 17 Ook in ale droevetoenen zel haardop reerd en jammerd worden as ik dommit kom om joe te stravven - zegt de HEER. 18 Wacht mor! Ie, dij smachten noar dij dag dat de HEER komt. Wait ie wel wat dij dag joe brengen zel? Duusternis - gain licht! 19 Den zel joe t vergoan as ain dij op loop is veur n laiw, en lopt n beer in klaauwen; of hai kin nog net bie hoes kommen en leunt doodmuid tegen muur, mor den bit n slaang hom in haand. 20 Wis en woarachteg, dij dag van de HEER is duusternis, en gain licht. Pikkeduuster, en gain sprankje licht. 21 De HEER zegt: Ik bin stìnzat van joen vrome feesten. Ik waalg der van. Ik bin mizzelk van de lucht van joen ovverfeesten. 22 Ook al breng ie mie ovvers van joen vij en koorn, ik neem ze nait aan. Daankovvers van joen vetwaaiders kin ik veur mien ogen nait zain. 23 Schaai mie toch oet mit aal dat lewaai van joen psaalmzingerij! t Meziek van joen haarpen kin ik nait meer aanheuren. 24 Moak mor laiver dat t recht zien beloop het, net as n wotterstroom, en rechtveerdeghaid as n beek dij nooit opdreugt. 25 Israël, haar ik sums verlet om alderhande ovvers van joe, aal dij vatteg joar in woestijn? 26 Heb ie asmis dou ook dij ofgodsbeelden, dij ie joe zulm moakt hebben - Sakkut, joen keunenk, en Kewan, joen steerngod - op scholders mitdroagen? 27 Mor nou stuur ik joe noar n laand hail wied vot, vèr aanderkaant Damascus. Ik, de HEER, dij zien noam is: d'aalmachtege God, ik heb t zulm zegd.

Amos 06


01Wacht mor! Ie vuilen joe nou zo vaaileg in Sion, ie moaken joe naargens zörgen over op baarg van Samaria. Ie lopen veurop as notoabeln van "t beste volk op eerde", en ie kriegen aal Isrelieten bie joe om hulp en road. 02Ie zeggen tegen joen volk: "Goa mor ais noar stad Kalne en kiek doar om joe tou. Goa doarvandoan noar grode stad Hamat, en den noar t zuden, noar Gat, in Filistijnen heur laand. Gainent van dij keunenkrieken is zo staark en zo groot as joenent!" 03Mor wees ter op verdocht: ie binnen in woan dat onhaailsdag joe nooit roaken zel. Mor ie hoalen joe zulm t geweld van vijanden op haals. 04Ie liggen mor op joen sjieke ivoren rustbèrren en hangen om op joen divans, en ondertied mor dikdakken van t vlaais van lammer en kaalfkes oet vetwaaide! 05Ie nunen wat bie tokkeln van haarp en bedenken alderhande laidjes op, net of ie David zulm binnen. 06Ie drinken wien bie schoalen vol en smeren joe in mit duurste roek. Mor dat t volk van Jozef noar de filo gaait, dat kin joe haildaal niks schelen. 07Doarom zel ie dommit veuroplopen as joen volk as sloaven votsleept wordt noar n laand wied hiervandoan. t Omhangen en feestvieren is den veurgoud doan - zegt de HEER, d'aalmachtege God. 08God, de HEER, sweert: Zo woar as ik leef, van de pronk en stoat van t volk van Jakob bin ik stìnzat, en zien pelaaizen dij hoat ik. Heur stad mit ales der in geef ik over aan heur vijanden. 09Ook al binnen der den nog mor tien man over in t leste hoes dat nog in t èn staait, dij zellen ook altmoal omkommen. 10 En liggen der aaltemets n poar doden dij nog tou t hoes oet mouten, en ain vragt zien kammeroad dij in t achterhoes touholdt: "Ligt doar bie die nog ain?" en dij ropt weerom: "Nee, gainent meer." Den zegt aander: "Stil toch jong, en nuim de HEER zien noam nait!" 11 Dou der denk om: de HEER huift zien mond ja mor open te doun, en hoezen van ale mensken van hoog tot leeg valen in puun en groezelementen. 12 Kinnen peerden asmis over stainrotsen in gelop lopen, of kin men zee omplougen mit n span ozzen? Mor ie hebben t recht wel veraanderd in vergif, en vruchten van rechtveerdeghaid zo bitter moakt as gaal! 13 Ie snaren: "Wie hebben Lo-Debar ja veroverd! Wie hebben staark genog west om Karnaïm in te nemen!" 14 Mor de HEER, d'aalmachtege God zegt: Dou der denk om, ie Isrelieten: Ik stuur n volk op joe òf, dij zel joen haile laand van t aine noar t aander èn onder vouten lopen.

Amos 07


01Dit is wat God, de HEER, mie zain luit: Hai vörmde n swaarm sprinkhoanen, krekt dou t etgruin aan grui kwam. Eerste snee, veur keunenk, was al maaid. 02Net dou sprinkhoanen ale gruin opvreten zollen, raip ik: "HEER, mien God, vergeef ons toch! Dit overleeft t volk van Jakob ja nooit. t Is ja al zo klaain." 03Dou begrootte de HEER t. "t Gaait nait deur," zee hai. 04Dou luit God, de HEER, mie dit zain: Hai bestelde n dik vuur om t volk te stravven. t Vuur verteerde Grode Wottervloud, en t was der aan tou dat ook t baauwlaand verbraand worden zol. 05Dou raip ik: "HEER, mien God, dou dat toch nait! Dit overleeft t volk van Jakob ja nooit. t Is ja al zo klaain." 06Dou begrootte de HEER t. "Dit gaait ook nait deur," zee hai. 07Dou luit God, de HEER, mie dit zain: Hai ston bie n muur mit n meukerf + t Hebreeuwse woord betaikent "lood", "tin" of zukswat. Omdat t hier gaait om n ontzettende vernailen denk wie dat ter n stok riw bedould wordt, zo as bie ons n swoare loden koegel bie ofbroak.f* in haand. 08Hai vruig: "Wat heb ik hier, Amos?" "n Meuker", zee ik. Dou zee de HEER: "Mit dizze meuker goa ik dwaars deur mien volk Israël. Der blift niks van heur over. 09Elke stee doar Isaak zien noazoaten heur ofgodenovvers brengen, wordt vernaild. Haailegdommen van Israël worden in puun sloagen, en t hoes van keunenk Jerobeam zel ik mit t sweerd om haals brengen." 10 Dou stuurde Amasja, priester in tempel van Betel, dizze bosschop aan Jerobeam, keunenk van Israël: "Amos zit tegen joe te steukeln middenmaank joen volk Israël. En aal zien draaigementen, doar kinnen ze nait meer tegen. 11 Stel joe veur, hai zegt: 'Jerobeam zel om haals kommen deur t sweerd, en zien volk wordt zunder nee as sloaven votsleept noar n vremd laand, vèr vot van t aigen stee.'" 12 Tegen Amos zee Amasja: "Doe profeet mit dien viziounen, moak toch dast votkomst. Goa mor noar t laand van Juda en verdain doar de kost mor as profeet. 13 Mor denk ter om, nait meer hier in Betel! Dit hier is ja t haailegdom van ons keunenk, n rieksgebaauw." 14 Mor Amos zee tegen Amasja: "Ik bin gain profeet, en k heur ook nait bie de bond van profeten. Ik bin vijboer en viegekweker. 15 Mor de HEER zulm het mie bie schoapen vothoald en tegen mie zegd: 'Goa noar mien volk Israël en breng heur mien bosschop over.' 16 En doe, Amasja, heur mor ais wat de HEER tegen die te zeggen het. Doe zegst ja: 'Denk ter goud om dastoe nait meer profetaaierst tegen Israël, en gain preken meer holdst tegen t hoes van Isaak.' 17 Nou, doarom - goud lustern! - het de HEER die dit te zeggen: Dien vraauw zel in stad as hoer de kost verdainen, dien kinder zellen om haals kommen deur t sweerd, dien grond zel aan vremden toupaart worden, zulm zelstoe op onraaine grond aan dien èn kommen, en Israël wordt zunder nee as sloaf votsleept noar n vremd laand, vèr vot van t aigen stee."

Amos 08


01Dou luit God, de HEER, mie n körf vol mit riepe vruchten zain. 02Hai vruig: "Wat zugstoe doar, Amos?" "n Körf mit riepe vruchten," zee ik. Dou zee de HEER tegen mie: "Israël, mien volk, is riep veur ondergang. Ik spoar heur nait laanger. 03Vraauwlu dij mit heur gezang t pelaais opfleurden, zellen op dij dag hoelen en jammern - zegt God, de HEER. t Zel der vol mit lieken liggen. Overaal worden ze deelsmeten. Stilte aalderwegens. Dat wik ik joe!" 04Luster goud, ie dij aarme lu vertrappen, ie dij t veurzain hebben op ondergang van aarme stumpers in joen laand. 05Ie zeggen: "Wanneer is t feest van Nijmoan toch oflopen, dat wie ons koorn weer verkopen kinnen? Wanneer is sabbat verbie, dat wie ons pakhoezen weer opengooien kinnen? Kom op, wie moaken t haalfmud wat klaainer, ons gewichten n beetje swoarder, en ons beskuul, doar morreln wie wat aan. 06Alderdeegs t oetschoonsel van t koorn wordt ook nog geld. Dij aarme sloebers koop wie as sloaven - veur n beetje geld, en mensken dij gain sènten hebben - veur n poar schounen." 07De HEER, Israëls God, op wèl ie zo grootsk binnen, zegt: Zo woar as ik leef, nooit zel ik ain van joen misdoaden vergeven. 08Om aal wat ie misdreven hebben zel grond onder joen vouten trillen. Ale inwoners van t laand zellen in swaarde raauw goan. t Haile laand zel omhoog kommen en weer omdeel zakken, net as Nijl in Egypte. 09Dij dag - zegt God, de HEER - loat ik zun midden overdag ondergoan, en breng ik op kloarlichten dag duusternis over t laand. 10 Joen feesten veraander ik in raauw, joen feestlaiden in kloagzangen. Ik zel moaken dat elk raauwklaaier aantrekt en dat elkenain zien kop koal scheert. t Haile laand zel raauwen as olders om t ainegst kind. Leste dag van dit laand zel n bittere dag wezen. 11 Dou der denk om: Tied komt, en haile gaauw, dat ik honger breng in t laand. Gain honger noar brood, gain dörst noar wotter, mor honger noar n woord van mie, de HEER. 12 Den zellen mensken swaalken van aine zee noar aander, en omdolen van t noorden noar t oosten, op zuik noar n woord van de HEER, mor vinden zellen ze t nait. 13 Dij dag zellen alderdeegs mooie jonge wichter en staarke jongkerels beswiemen van dörst. 14 En zai dij t bolkaalf van Betel vereren en dij zeggen: "Zo woar as joen God leeft, o Dan," en: "Zo woar as joen Laimeneerf + Mit n lutje veraandern van ain Hebreeuwse letter, in stee van "weg noar Berseba". Tussen "zo woar as ... leeft", mout aaltied n persoonsnoam stoan.f* leeft, o Berseba," zai zellen valen en nooit weer in t èn kommen.

Amos 09


01Ik zag de Heer bie t altoar in tempel stoan. Hai gaf odder: "Haauw zo stief tegen koppen van tempelzoelen aan, dat haile tempel staait te trillen op zien fonnementen. Haauw heur in groezelementen, zodat tempel in nkander dondert en ale lu dij der in touholden haile bröd op kop kriegen. Dij der nog over is, ik moak dat dij deur t sweerd om haals komt. Gainain van heur zel t ontlopen, gainain zel mie ontkommen. 02Of zollen ze heur ook verschoelen haildaal in t dodenriek, ikzulm hoal heur doar weer vot. Of zollen ze ook omhoog klimmen aan hemel tou, ik hoal heur weer omdeel. 03Ook al kroepen ze bezied boven op baarg Karmel, ook doar vin ik heur wel en hoal heur doar vot. Ook al kroepen ze vot op boom van zee, den geef ik n zeeslaang bevel om heur dood te bieten. 04Ook al joagen vijanden heur veur zok oet en nemen heur mit noar n laand wied vot, ik geef t sweerd odder om heur doar dood te moaken. Ik hol heur in t oog, nait om te helpen, mor om oet te reuden."
05Dit zegt God, d'aalmachtege HEER. Hai huift eerde mor eefkes aan te kommen, en dij trilt,
aal zien bewoners reren en jammern.
t Haile laand komt omhoog
en zakt weer omdeel as Nijl in Egypte.

06Hai baauwt zien pelaais hoog in hemel, en let zien verwulf steunen op eerde,
hai dut t wotter van zee opkommen
en over t laand stromen -
zien noam is HEER.
07Ie Isrelieten, bin ie veur mie meer as Nubiërs? - zegt de HEER. Wis, ik heb joe oet Egypte vothoald, mor heb ik nait net zo goud Filistijnen oet Kreta hoald en Arameeërs oet Kir? 08Dou der denk om, ik hol joen zundege keunenkriek goud in de goaten! Ik zel t van eerde votvegen! Mor toch - ik zel Jakob zien noazoaten nait aan leste man tou om haals brengen - zegt de HEER. 09Geeft mor ais acht! As ik odder geef om t volk Israël te schudden as meel in n zeef, den zel aal t oetschot wel in zeef liggen blieven, dat is te zeggen: 10 ale zundoars van mien volk zellen der aan goan deur t sweerd, aal dij lu dij zeggen: "Ons overkomt niks! Ons kin niks gebeuren!" 11 Mor ainmoal, den komt dag dat ik David zien hoes dij nou op instörten staait, weer in t èn zet, zien scheuren dicht, wat omdeel hoald is, opbaauw, zodat t weer net as vrouger wordt. 12 Den zellen ze t laand Edom, wat doar nog van over is, boas worden, en aal aander volken doar ik zeggenschop over haar - zegt de HEER, en hai zel t doun ook! 13 Den komt tied - zegt de HEER - dat t plougen votdoalek achter t maaien aankomt, en t droevenplokken vot achter t zaaien. Den zel droevenat van baargen druppen en van ale heuvels òf stromen, zo rij dat dij der van votsmelten. 14 Den breng ik n omkeer in t löt van mien volk Israël. Zai zellen heur steden dij in puun liggen weer opbaauwen en doar weer in wonen. Zai zellen droevetoenen aanleggen en wien doarvan zulm opdrinken. Zai zellen appelhoven aanleggen en vruchten doarvan zulm eten. 15 Ik zel heur in heur aigen grond oetpoten. Nooit worden ze weer oetscheurd oet grond, dij ik heur geven heb - zegt de HEER, joen God.