Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Zacharia 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14   

Zacharia 01


01Dou Darius twij joar keunenk was, in aachtste moand, richtte de HEER zok tou profeet Zacharia, zeun van Berechja, klaainzeun van Iddo: 02"De HEER het slim vergrèld west op joen veurolden. 03Zeg doarom tegen t volk: Dit zegt de HEER van hemelse machten: 'Kom weer bie mie, den zel ik weer bie joe kommen, zegt de HEER van hemelse machten. 04Wees nait as joen veurolden. Profeten van eertieds hebben heur oproupen: Dit zegt de HEER van hemelse machten: Kom weerom van joen minne handel en wandel. Mor nee, hur! Nait lustern! En aan mien woorden luiten ze zok niks gelegen liggen, zegt de HEER. 05Woar binnen ze nou, joen veurolden? En joen profeten? Hebben ze t aiwege levent? 06Mor mien woorden en geboden doar ik mien knechten, de profeten, mit op pad stuurde? Dij den? Dij hebben heur toch aanpakt!'" Dou kwam t volk tou inkeer en mos tougeven: "De HEER van hemelse machten het doan wat hai zok veurnomen haar. Hai het ons geven noar wat we mit ons handel en wandel verdaind haren." 07Dou Darius twij joar keunenk was, op vaaierntwinnegste dag van elfde moand, moand sebat is dat, richtte de HEER zok tou profeet Zacharia, zeun van Berechja, klaainzeun van Iddo. Dit is zien verhoal. 08Vannaacht heb k n vizioun had. k Zag n man op n broene vos. Hai ston maank mirtestroeken aan kaant van t daibe wotter. n Èndje wiederop stonden nog meer peerden: roden, vozzen en witten. 09"Wat betaikent dat, mien heer?" vruig k, en engel dij mit mie aan proat was, gaf beschaaid: "Dat zel k die ais beduden!" 10 Man, dij maank mirtestroeken ston, zee: "Dat binnen de ruters-op-peerd dij de HEER der op oetstuurd het om haile wereld òf te raaizen." 11 Kerels-op-peerd deden verslag aan engel van de HEER, dij maank mirtestroeken ston: "Wie hebben haile wereld ofraaisd. Overaal is t zo rusteg as t mor kin!" 12 Dou raip engel van de HEER t oet: "HEER van hemelse machten, hou laank zel t nog duren veur en aleer ie joe weer erbaarmen over Jeruzalem en steden van Juda, doar of ie nou al seuventeg joar n vrok tegen hebben?" 13 De HEER gaf engel dij mit mie aan proat was, weer moud en troostte hom. 14 Tegen mie zee hai: "Dit zegt de HEER van hemelse machten: Ik mag Jeruzalem en Sion aibels geern lieden! 15 Mor ik bin hoagelse kwoad op volken, dij zokzulm wel in neus spijen kinnen. Ík was mien aargernis al gaauw weer kwiet, zaí hebben mien volk aal slimmer aanpakt. 16 Doarom - zegt de HEER - ontfaarm ik mie weer over Jeruzalem. Mien hoes zel doar weer opbaauwd worden - zegt de HEER van hemelse machten - en zai zellen n begun moaken mit stad vannijs weer op te baauwen." 17 Wieder mos k nog verkundegen: "Dit zegt de HEER van hemelse machten: Mien steden zellen weer overlopen van t goie, wéér zel hai Sion troosten en nog ais weer zel hai Jeruzalem oetkeuren."

Zacharia 02


01Weer keek ik op: k zag vaaier hoorns. 02"Wat betaikent dat ainlieks?" vruig k aan engel dij mit mie aan proat was, en hai antwoordde: "Dat binnen de hoorns dij t volk van Juda, Israël en Jeruzalem oetnkander jagd hebben." 03Dou luit de HEER mie vaaier smeden zain. 04"Wat mouten dij hier?" vruig k, en hai antwoordde: "Mit dij hoorns hebben de volken Juda oetnkander jagd, gain mensk duurde kop meer in t èn te steken. En nou binnen dij smeden kommen om volken schrik op hoed te joagen en hoorns òf te haauwen, dij ze opstoken haren om Juda der mit oetnkander te drieven." 05Weer keek ik op: k zag n man mit n moatbaand in haand. 06"Woar gaait dat hèn?" vruig k, en hai zee: "Ik goa Jeruzalem opmeten en kieken hou groot of omtrek van stad worden mout." 07Dou kwam engel veurndag dij mit mie aan proat was. n Aander engel kwam hom in muit 08en zee: "Allee! Zeg dij jongkerel doar, dat Jeruzalem n open stad blieven mout mit gain muren der omtou. Dat mout om aal dat volk en aal dat vij dat doar wonen zel. 09Ikzulm zel n muur wezen rondom stad tou, n muur van vuur - zegt de HEER. Ik zel middenmaank heur wonen mit aal mien glaans en glorie." 10 "Vot! Vot! Moak dat ie oet t Noorderlaand vandoan kommen - zegt de HEER. As de vaaier winden van hemel heb ik joe oetnkander jagd - zegt de HEER. 11 Vot, Sion! Baarg joe, dij in dat nuvere Babel touholden!" 12 Want de HEER van hemelse machten dij mie zien glaans en glorie zain loaten het en dij mie stuurd het, dij zegt over de volken dij joen laand leeghoald hebben: "Wèl joe aankomt, komt mien oogappel aan! 13 Ik zel mien voest tegen hom omhoogsteken! Op heur beurt zellen ze zulm plunderd worden deur t volk, dat ze der onder haren." Den zel ie waiten, dat de HEER van hemelse machten mie stuurd het. 14 "Joechaai en wees blied, dochter van Sion! Joa, tou mor! Ik kom middenmaank joe wonen - zegt de HEER. 15 Der komt n tied dat n haile rieg volken zok bie mie, de HEER, aansloeten zel. Mien volk zellen zai wezen. Mor, Sion, bie joe goa ik wonen!" Den zel ie waiten dat de HEER van hemelse machten mie noar joe toustuurd het. 16 De HEER zel Juda in bezit nemen, zien aarfdail in t haaileg laand. Vannijs zel hai Jeruzalem oetkeuren. 17 Stil mensken, veur de HEER, allemoal! Hai komt oet zien haailege woonstee noar boeten tou.

Zacharia 03


01Vervolgens luit e mie hogepriester Jozua zain. Hai ston veur engel van de HEER. Aan zien rechterzied ston aankloager om hom aan te kloagen. 02Engel van de HEER zee tegen aankloager: "De HEER zel die t swiegen opleggen! Joa, de HEER, dij Jeruzalem oetkeurd het, zel die t swiegen opleggen! Dij Jozua doar, is dij nait n swaartbloakerd stok holt, krekt op tied tou t vuur oethoald?" 03Nou ston Jozua doar mit zien soeterge klaaier aan veur engel. 04Engel zee tegen lu dij veur hom stonden: "Dou hom dij soeterge klaaier oet!" Tegen Jozua ze e: "Kiek, ik zuver die van ale ongerechteghaid en ik zel die feestgoud aantrekken." 05Ik zee: "Ze mozzen hom ainlieks n nije tulbaand opzetten." Doar engel van de HEER bie ston, zetten ze hom n nije tulbaand op kop en deden hom klaaier aan zunder lek of brek. 06Engel verzekerde Jozua: 07"Dit zegt de HEER van hemelse machten: Astoe mie geheurzoam bist en die holdst aan mien veurschriften, astoe over mien tempel gaaist en wacht holdst over mien tempelplaainen, den zel ik die in dizze kring opnemen. 08Luster goud, hogepriester Jozua, doezulm en dien priesters dij veur die zitten en dij taikens oetleggen kinnen. Ik zel mien knecht sturen, telg oet David zien stam. 09Ik leg n stain veur die hèn, Jozua. Ain enkele stain mit zeuven ogen. Doar zel ikzulm n opschrift inkrazzen - zegt de HEER van hemelse machten - en in ain dag zel ik dit laand zuvern van ale ongerechteghaid. 10 Op dijzulfde dag - zegt de HEER van hemelse machten - zel ie nkander nuigen onder droevestroek en viegeboom."

Zacharia 04


01Engel dij mit mie aan proat was, kwam weerom en muik mie wakker krekt zo as je ain tou sloap oet hoalen. 02"Wat zugstoe?" vruig e, en ik antwoordde: "Ik zai n kandeloar van kloar gold mit n schoal der op. Op dij schoal binnen zeuven lampen vastmoakt, zeuven lampen mit elk zeuven pitten. 03Der stoan twij olievebomen noast, ain rechts en ain links van schoal." 04Dou vruig k hom: "Wat betaikent dat, mien heer?" 05"Waistoe nait wat of dat betaikent?" vruig engel dij mit mie aan proat was. Ik zee van nee. 06Engel gaf beschaaid: "Luster! Dit zegt de HEER over Zerubbabel: Nait mit aigen kracht of geweld zel hom t lukken - zegt de HEER van hemelse machten - mor mit behulp van mien gaist. 07Al mout Zerubbabel der ook baargen veur verzetten, hai zel de stain aandroagen en aal t volk zel ket-oet wezen." 08De HEER richtte zok tou mie en verzekerde mie, 09dat Zerubbabel dizze tempel mit aigen handen doanmoaken zel. Mit aigen handen het hai fonnementen der van ook ja legd. Den zel ie waiten, dat de HEER van hemelse machten mie noar joe toustuurd het. 10 Ook aal haar ie der in t begun nait zo veul feduutsie in, mit plezaaier let de HEER zien oog rusten op stain dij Zerubbabel in haand het en doar wat inkrast is. Dij zeuven lampen binnen de HEER zien ogen, dij over haile wereld goan. 11 Dou ik weer: "En dij twij olievebomen rechts en links van kandeloar, wat betaiken dij?" 12 En k ging wieder: "Wat betaiken dij twij olievetoeken, doar of goldkleurege eulie oetstroomt deur twij golden piepkes?" 13 "Waistoe dat nait?" vruig e. "Nee mien heer!" zee k. 14 Hai zee: "Dat binnen baaide manlu dij mit eulie zaalfd binnen, dij noast de HEER van haile wereld stoan."

Zacharia 05


01Vannijs keek ik op en zag n boukrol deur lucht vlaigen. 02"Wat zugstoe?" vruig e mie, en ik zee: "Ik zai n boukrol deur lucht vlaigen van twinneg èl laank en tien èl braid." 03"Dat is vluik dij over t haile laand hènneweer fladdert," zee e. "Aan aine kaant staait dat elke daif straft wordt. Aan aander kaant dat ook elk dij n vaalze aid oflegt der nait zunder straf òf komt. 04Dij vluik heb ik oetgoan loaten - zegt de HEER van hemelse machten. Hai zel bie daif in hoes kommen en bie elkenain dij in mien noam n vaalze verkloaren oflegt. Hai zel op heur hoezen rusten blieven en ze mit stainen en aal vergroezen." 05Weer kwam engel der aan dij mit mie aan proat was. Hai zee tegen mie: "Kiek ais wat doar aan komt!" 06"Wat is dat den?" vruig ik en hai antwoordde: "Dat is n meelvat. t Haile laand kin t oog der nait van òf holden." 07t Loden deksel wer optild en loat mie doar nou gain vraauw in t vat zitten! 08"Dat is goddelooshaid zulm," zee e. Dou drokte hai heur weerom in t vat en dee t loden deksel der weer op. 09Weer keek ik op en zag twij vraauwlu aansweven kommen, mit wind in vleugels. Ze haren ja net zokse vleugels as n aaiber. Ze tilden t meelvat op en nammen hom mit, hoog in lucht. 10 Ik vruig engel dij mit mie aan proat was: "Woar brengen ze dij hèn?" 11 "Noar Sinear," zee e. "Doar baauwen ze n tempel veur heur. En as dij kloar is, zellen ze heur doar op n voutstok hènzetten."

Zacharia 06


01Ik keek weer op en doar zag k vaaier peerdenwoagens tussen twij baargen vandoan kommen. Baargen wazzen van koper. 02Veur eerste peerdenwoagen stonden broene peerden, veur twijde swaarten, 03veur daarde witten en veur vaaierde bonten. Staarke peerden wazzen t. 04Ik vruig engel dij mit mie aan proat was: "Mien heer, wat betaikent dat?" 05Hai zee tegen mie: "Dat binnen de vaaier winden van hemel. Dij hebben bie de HEER van haile wereld west en rieden nou vot. 06Woagen mit swaarde peerden voart noar t noorden, widde peerden goan noar t westen en bonten goan noar t zuden tou." 07Peerden wazzen ongedureg, ze wollen der op lös en wereld over trekken. Zo gaauw as e zee: "Vot!" zetten ze de zòkken der in en stoven der vandeur, haile wereld over. 08Engel raip mie tou: "Kiek goud! Peerden dij noar t Noorderlaand goan, zellen der veur zörgen dat de HEER zien kwoadens zok bedoart." 09De HEER richtte zok tou mie: 10 "Doe most goaven in ontvangst nemen van Cheldai, Tobia en Jedaja, dij wegvoerd wazzen. Goa doarom noar Josia, zeun van Sefanja, zien hoes tou. Doar binnen zai ja bie introkken, dou ze oet Babel kwammen. 11 Loat van dat zulver en gold n kroon moaken en zet dij hogepriester Jozua, Josadak zien zeun, op kop. 12 En zeg tegen hom: 'Dit zegt de HEER van hemelse machten: Der komt ain, dij Telg hait. Zien stam zel oetlopen en hai baauwt tempel van de HEER weer op. 13 Joa, hai zel de HEER zien tempel weer opbaauwen en ze zellen hom as keunenk eren. Van troon òf zel hai regaaiern. Ook n priester zel der wezen, op zien aigen troon, en mit zien twijbaaident zellen ze t laand in goie vree besturen. 14 Kroon zel in tempel opbewoard worden as n aandenken aan Cheldai, Tobia en Jedaja en aan gastvrijhaid van Josia, zeun van Sefanja. 15 Oet landen hier wied vandoan zellen lu kommen en mithelpen aan t baauwen van de HEER zien tempel.'" Den zel ie waiten, dat de HEER van hemelse machten mie noar joe toustuurd het. Zo zel t altmoal goan as ie lustern noar stem van de HEER, joen God.

Zacharia 07


01Dou Darius vaaier joar keunenk was, op vaaierde dag van negende moand, moand kislew is dat, richtte de HEER zok tou Zacharia. 02Stad Betel haar Sareser en Regem-Melech mit zien manlu stuurd: ze mozzen de HEER mit ovvers en gebeden gunsteg stemmen. 03Ook mozzen ze aan priesters in tempel van de HEER van hemelse machten en aan profeten vroag veurleggen: "Joar en dag al treuren en vasten lu in viefde moand. Is t echt neudeg, dat we doar mit deurgoan?" 04Dou richtte de HEER van hemelse machten zok tou mie: 05"Zeg tegen t volk van dit laand en tegen priesters: 'As ie al seuventeg joar laank, elke viefde en zeuvende moand aan vasten en treuren doan hebben, dou ie dat den echt om mie? 06En as ie eten en drinken, den dou ie dat toch gewoon, of nait sums?'" 07Ie waiten toch wat de HEER deur t woord van profeten van eertieds zegd het, dou Jeruzalem en steden der omtou nog bewoond wazzen en der vredeg bie laggen, en der ook nog volk woonde in Negev en in t heuvellaand. 08De HEER zegt t nog ais, nou deur t woord van mie, Zacharia: 09"Dit zegt de HEER van hemelse machten: Spreek betraauwboar recht, wees vrundelk en om nkander bezörgd, 10 onderdrok wedevraauwen en weeskinder nait, en ook gain boetenlanders en aarme stumpers. Heb gain kwoad tegen nkander in t zin." 11 Mor joen veurolden wollen nait om zeggen geven. Ze gingen mit rug noar mie tou stoan en stopten oren dicht, ze wollen nait lustern. 12 Profeten van eertieds huilen heur wet en veurschriften veur, dij de HEER van hemelse machten heur deur zien gaist geven haar. Mor ze bleven spiekerhaard en luiten ze nait tou zok deurdringen. Doarom wer de HEER van hemelse machten hoagelse kwoad op heur. 13 En dit gebeurde der: hai raip en zai lusterden nait! "Nou zel ik nait lustern as zaí roupen - zegt de HEER van hemelse machten. 14 "Ik zel heur oetnkander joagen en onder alderhand volken dij ze nait kennen, verspraaiden." Van dij gevolgen: t laand verkommerde heur achter t gat, gainent kwam der vandoan en gainent ging der hèn. Zo hebben ze van dit prachtege laand n grode wildernis moakt.

Zacharia 08


01Mor nou klinkt t woord van de HEER van hemelse machten: 02"Dit zegt de HEER van hemelse machten: Haildaal vergrèld bin ik om Sion, dik verbraand kom ik op veur Jeruzalem. 03Dit zegt de HEER: Ik goa weerom noar Sion en ik kom wonen in Jeruzalem. 'Stad van traauw' zel Jeruzalem haiten en baarg van de HEER van hemelse machten 'Haailege Baarg'. 04Dit zegt de HEER van hemelse machten: Vannijs zellen op plaainen van Jeruzalem oljes zitten, haand op stòk, vanwegens heur older, 05en stroaten van stad zellen weer krimmeln en wimmeln van speulende leujonges. 06Dit zegt de HEER van hemelse machten: t Mag joe nou nog n meroakel tou lieken noa aal wat ie mitmoakt hebben dou ie wegvoerd wazzen, mor woarom zol t veur mie n wonder wezen? - zegt de HEER van hemelse machten. 07Dit zegt de HEER van hemelse machten: Ik zel mien volk bevrijden oet t laand doar zun opgaait en doar e ondergaait. 08Ik breng heur weerom noar Jeruzalem. Doar zellen ze wonen. Zai zellen mien volk wezen en ik heur God, heur steun en stiep. 09Dit zegt de HEER van hemelse machten: Nou ie dizze woorden oet mond van profeten heurd hebben: hol kop ter veur! Fonnementen van t hoes van de HEER van hemelse machten liggen der, t vannijs opbaauwen van tempel is begund. 10 Veur dij tied was ter veur mensk of daaier gain daghuur te verdainen en dij mor ain vout boeten deur zette, wer tamtaaierd. Zo haar ik elkenain tegen nkander opzet. 11 Mor nou behandel ik joe nait meer zo as eertieds - zegt de HEER van hemelse machten. 12 Nou is t zoad zegend: droevebos zel zien vrucht geven, t laand zien gemoak en lucht zien daauw. Dit altmoal zel ik joe geven, dij der over binnen van heur dij wegvoerd wazzen. 13 Volk van Juda en Israël! Vrouger gol ie bie aander volken as vervlökt, mor nou ik joe helpen kom, zellen ze joe as zegend beschaauwen. Loat moudveren doarom nait hangen en hol kop ter veur! 14 Want dit zegt de HEER van hemelse machten: Dou joen veurolden mie taargen deden, was ik van plan dit volk der flink van langs te geven - zegt de HEER van hemelse machten. Dat heb ik ook doan en t het mie nait muit. 15 Mor nou bin ik van plan om goud te wezen veur t volk van Jeruzalem en Juda. Dat wees mor nait benaauwd! 16 Hier mout ie joe aan holden: zeg nkander over en weer woarhaid, bewoar vree deur eerlek en rechtveerdeg recht te spreken, 17 heb gain kwoad tegen nkander in t zin, loat joe nait verlaaiden vaalze verkloarens òf te leggen, doar heb ik ja n ofgries van - zegt de HEER." 18 En de HEER van hemelse machten richtte zok noar mie: 19 "Dit zegt de HEER van hemelse machten: Vastendoagen in vaaierde en viefde moand, en vastendoagen in zeuvende en tiende moand zel we veur Juda ombuten in fleurege feestdoagen, blied en monter. Mor denk ter om: woarhaid en vree hoog holden! 20 Dit zegt de HEER van hemelse machten: Vannijs zellen der mensken kommen oet alderhande landen en steden vandoan. 21 t Volk van aine stad gaait noar aander en zegt: 'Kom mit! Wie binnen aan rit om de HEER van hemelse machten te eren en ons mit ovvers en beden van zien gunst te verzekern.' 22 Grode en machtege volken zellen noar Jeruzalem toukommen om doar de HEER van hemelse machten te vereren en zok van zien gunst te verzekern. 23 Dit zegt de HEER van hemelse machten: As dij tied ter heer is zellen tien man tou volken oet mit verschillende toalen, n Jeudse man bie t jak pakken en zeggen: 'Wie willen ons bie joe aansloeten, want wie hebben heurd dat God bie joe is.'"

Zacharia 09


01Oroakel. t Woord van de HEER is in Chaldrach en rust op Damascus. Noar de HEER zel t haile mensdom zok ja richten, net zo as stammen van Israël. 02Ook op noaberslaand Hamat rust de HEER zien woord en op Tyrus en Sidon, hou wies ze ook wezen maggen. 03Tyrus baauwde zokzulm n bolwaark en lougde zulver op of was t stof, en gold of was t stroatendrek. 04Mor de HEER zel stad verovern, heur riekdom in zee smieten, en stad zulm gaait in vlammen op. 05As Askelon dat zugt, zel schrik heur op hoed valen, Gaza trillen bainen onder t gat en Ekron net zo, aal heur hoop zugt ze in rook vervlaigen. Gaza komt zunder keunenk te zitten, Askelon holdt gain volk meer over. 06In Asdod woont aans niks meer as n onzuver volkje. Zo zel ik n èn moaken aan Filistijnen heur grootseghaid. 07Ik zel heur vlaais doar nog bloud in zit tou mond oettrekken en t aander eten ook doar ik n ofgries van heb. Mor n paart van heur zel woard worden en dat zel ook bie ons God heuren. Ze zellen in Juda opnomen worden en Ekron zel mit ons verbonden wezen as eertieds Jebusieten. 08Ik zel mie opstellen bie mien laand as n wachter tegen vremd volk. Gain geweldenoar zel der nog binnenvalen. Nou hol ikzulm t oog der ja op.
09Joechaai, oet volle bòrst, dochter van Sion, joechaai, mit ale kracht, dochter van Jeruzalem!
Dien keunenk is in aantocht,
rechtveerdeg is e, hai brengt viktorie.
Ainvoudeg komt e aanrieden op n ezel,
op n hengstevool, t jong van n ezel.

10 Ik zel striedwoagens oet Efraïm votjoagen, peerden oet Jeruzalem.
Pielenbogen worden broken.
Volken zel e vree aanzeggen.
Van aine zee noar aander,
zo wied het hai t veur t zeggen,
van Revier òf tot t èn van wereld tou.
11 Want, Sion, om mien verbond mit die, mit ovverbloud bezegeld, zel ik lu vrij loaten, dij in putten zunder wotter vaast zitten. 12 Keer noar börg weerom, ie dij vaast zitten. Ie kinnen der verzekerd van wezen dat touzeggen aan Sion nou nog aaltied geldt: ik zel joe ales dubbeld en dwaars vergouden. 13 Juda span ik as mien pielenboog, mien piel is Efraïm, doar kuur ik mit. En dien zeuns, Sion, binnen zo t rekend held zien sweerd: doar goa ik stried mit aan tegen Grieken. 14 Den zel de HEER boven heur verschienen, zien pielen flitsend as n weerlicht, zien ramshoorn grommelnd as n dunderbui. Zo trekt God, de HEER, op in n zuderstörm. 15 De HEER van hemelse machten is heur schild. Ze zellen stad opvreten en zien slingerstainen verpoazen. Ze zellen zien bloud drinken tot ze der doen van binnen, tot ze aan kop tou vol zitten - as n ovverschoal, zó vol. Onder t bloud zitten ze, net as houken van n altoar. 16 Op dij dag zel God, de HEER, zien volk as n koppel schoapen vaaileg thoesbrengen. As jewailen in n kroon, zo zellen ze glìnstern op zien laand. 17 Wat toch schitternd! Wat toch mooi! Gruien en bluien dut t jonkvolk, op wien en waait.

Zacharia 10


01As t veujoar wordt, vroag den de HEER om regen. Hai is t dij dunderkoppen moakt,
zörgt veur wotter, riek en rij,
en gruin gewas op t laand.

02Mor oroakels, doar kin je nait van op aan en woarzeggers vertellen leugens,
heur dreumen kommen nait oet,
heur troost het niks om hakken.
Mensken dwoalen mor wat in t rond,
haildaal in toeze,
as schoapen zunder hedder.


03Grammiedeg bin ik op dij hedders, en belhoamels zel ik wel te vinden waiten. De HEER van hemelse machten zel zok ja ontfaarmen over zien koppeltje, t volk van Juda. Zien prachteg striedpeerd zel hai der van moaken. 04Oet dit volk komt houkstain, tèntstik en striedboog. Oet dit volk kommen ale overwinnoars. 05As helden zellen ze in t gevecht vijand vertrappen. Winnen zellen ze de stried: de HEER staait ja achter heur. Mor zai dij hoog op peerd zitten, zellen der sneu bie weg kommen.

06Gainain zel t volk van Juda der onder kriegen. Doar zel ik veur zörgen! En ik zel stam van Jozef de boas worden loaten. Ik bin bezörgd veur heur en vaaileg zel ik heur thoes brengen. Den zel t weer wezen as eertieds, of ik heur nooit lösloaten haar. Ik bin ja de HEER, heur God, en heur beden zel ik verheuren. 07Efraïm, zo dapper as t is, zel doen wezen van bliedens. Heur kinder zellen der van te kieken stoan, verheugen zellen ze zok en jubeln veur de HEER, oet volle bòrst.

08Ik zel mien koppel bie nkander floiten. Ik heb heur ja vrijkocht. Zai zellen weer net zo'n bult volk worden as vrouger. 09Ik zel heur dicht oetzaaien onder volken. In kontrainen wied vot zellen ze aan mie denken en heur kinder grootbrengen. En den zellen ze weerom kommen. 10 Ik zel heur weerom brengen oet Egypte en Assyrië. Ik zel heur bie nkander brengen in Gilead en de Libanon. Mor roemte genog zel doar nait veur heur wezen.

11 As ze deur zee hèn trekken, t wotter om heur tou, zel de HEER golven bedwingen en t daibe wotter van Nijl komt dreug te stoan. Dat is t èn van Assyrië zien grootsproak en Egypte zien sceptergezwaai.

12 Mit mien hulp zel nooit ain boas over heur worden, en in mien noam zellen ze optrekken - zegt de HEER.

Zacharia 11


01Libanon, zet dien poorten open! Vuur zel dien ceders verteren.

02Kloag mor aan, cipres, ceders binnen ja valen: machtege bomen binnen omkapt.
Hoel, aikenbomen van Basan,
bozzen, gain deurkommen aan, binnen ja deelhoald.

03Heur, hedders jammern t oet, vernaild is heur beste gruinlaand.
Heur, laiwen brollen en doun,
verrinnewaaierd is pronk van Jordaan.


04Dit het de HEER, mien God, zegd: "Paas op slachtschoapen. 05Opkopers kinnen heur slachten - t muit heur nait. Verkopers zeggen: 'Pries de HEER! Wat heb ik goie zoaken doan!' Alderdeegs hedders begroot t nait van t vij. 06Ik zel t volk van dit laand ja nait laanger woaren - zegt de HEER. Ik lever mensken oet, aan nkander en aan heur keunenks. Ze zellen t laand in t ongelok störten. Zol ik doar n haand noar oetsteken? Nee, dat zel ik nait doun!"

07Zodounde paasde ik op vijkooplu heur slachtschoapen. k Nam twij stòkken mit - ain nuimde ik Veurkeur en aander Verbond - en zo zörgde ik veur schoapen. 08In ain moand tied smeet ik ter drij hedders oet. Ík wer zat van schoapen en zaí kregen genog van mie. 09Ik zee: "Ik paas nait laanger op joe! Loat mor doodgoan dij doodgoan mout, loat mor verswinnen dij verdwoalt en wèl of ter overblieven, loat dij nkander mor opvreten!" 10 Dou pakte ik mien stòk Veurkeur en sluig hom in ale braiten om t verbond te verbreken dat ik mit ale volken sloten haar.
11 En doar was t mit doan! Vijkooplu, dij mie goud in de goaten holden haren, begrepen wel dat wat of k dee, mie deur de HEER ingeven was. 12 k Zee tegen heur: "As joe t noar t zin is, dou mie den mien loon. Zo nait, loat t den mor zitten!" Ze betoalden mie t loon oet, datteg sjekel zulver. 13 Dou zee de HEER tegen mie: "Breng t mor noar smelter tou, dat knappe bedrag dat ze mie weerd vinden." Dat zodounde dee ik dij datteg sjekel zulver aan smelter in tempel. 14 Aander stòk van mie, Verbond, sluig k dou ook in braiten om zo bruierbaand tussen Juda en Israël te verbreken.

15 Dou zee de HEER tegen mie: "Tuug die nog ais aan as hedder. Mor nou n minne! 16 Ik zel in dit laand ja n hedder optreden loaten dij zok niks nait gelegen let aan n verloren schoap en nait aan zöcht gaait noar n verdwoald daaier. Dij ain dij zok zeer doan het, nait beter moakt en ain dij zond is nait verzörgt. Nee, net aansom, t vlaais van vedde daaiern et e op. Hai kloeft ze aan bonk tou òf."
17 O wai, o wai, dij hedder van niks! O wai, o wai, dij koppel zitten let!
Mag t sweerd zien aarm roaken
en hom oog oetsteken.
Mag zien aarm verschrompeln
en hai t licht oet ogen verlaizen.

Zacharia 12


01Oroakel. t Woord van de HEER over Israël. Dit zegt de HEER, dij lucht oetspraaid het en fonnementen van wereld legd, dij mensken oam geven het: 02Van Jeruzalem zel ik n beker wien moaken dij ale volken der omtou, bedwelmt. Ook Juda zel onder t voutvolk te laande kommen as Jeruzalem belegerd wordt. 03Op dag dat ale volken van wereld tegen Jeruzalem optrekken, zel ik van stad n dikke stain moaken - nait te rizzen. Aal dij volken zellen zok ter aan vertillen. 04Dij dag - zegt de HEER - moak ik peerden schichteg en dij der op zitten joag ik doodschrik op hoed. Peerden van vijand hoal ik t licht oet ogen. Mor woak zel ik holden over Juda, mit ogen wied open. 05Den zellen boazen van Juda's stammen bie zokzulm zeggen: Bie dij van Jeruzalem, doar ligt ons kracht. Dat komt deur de HEER van hemelse machten, heur God. 06Dij dag moak ik boazen van Juda's stammen net as n fakkel in n schìns, net as n vonk in t stro. Vlammen vlaigen noar ale kanten. Ale noabervolken verteren, mor Jeruzalem staait doar t staait. 07Allereerst zel de HEER lougen van Juda vrij moaken dat David zien hoes en t volk van Jeruzalem der zok bie Judeeërs nait op veurstoan loaten dat ze méér binnen. 08Tougelieks zel de HEER dij dag t oog holden op t volk van Jeruzalem: seupelsten onder heur zellen dij aigenste dag net zo staark wezen as David, en noazoaten van David zellen heur laaiden of was t God zulm, net of ging engel van de HEER veur heur aan. 09Dij dag zel ik ter ales aan doun om volken dij Jeruzalem op hoed zitten, oet te reuden. 10 Mor noazoaten van David en lu oet Jeruzalem zel ik besevven loaten dat ze omdenken hebben mouten en tou bezinnen kommen. Ze zellen zok weer noar mie toukeren. n Kloaglaid zellen ze aanhevven over dij ze doodstoken hebben. In raauw zellen ze wezen, of was t heur ainegst kind. Zo'n slim verdrait zellen ze hebben, of zatten ze om n oldste zeun in treur. 11 Dij dag zel men in Jeruzalem zo haard jeuzeln van verdrait as lu op vlakte van Megiddo doun om Hadad-Rimmon. 12 t Haile laand zel in raauw zitten, ale femilies, ale manlu en ale vraauwlu ook. David en Natan heur noazoaten, 13 Levi en Simi heurent, 14 en ale aander femilies, manlu net zo goud as vraauwlu.

Zacharia 13


01Dij dag zel der n wèl opengoan doar David zien noazoaten en t volk van Jeruzalem heur zunde en onnureghaid in ofwasken kinnen. 02Dij dag - zegt de HEER van hemelse machten - zel ik ale ofgoden oet t haile laand oproemen loaten. Men zel t nait meer over heur hebben. Ik zel profeten der ook oetzetten, en onraaine gaist dij t laand onnuur moakt, net zo goud. 03As zo ain t den nog ais woagen duurt as profeet op te treden, zellen zien bloudaigen pa en moeke tegen hom zeggen: "Doe hest dien leven verspeuld! Staaist ja te laigen in de HEER zien noam!" Ze zellen hom doodsteken, zien bloudaigen pa en moeke, bie t eerste en t beste oroakel. 04Den zellen ze alderdeegs nait meer veur heur aigen viziounen oetkommen duren, dij profeten. Profetenmantel duren ze nait meer aan doun om lu te bedraigen. 05Nee, zo ain zel zeggen: "Ik bin haildaal gain profeet! k Bin aarbaider! Al van jongs òf aan waark ik op t laand." 06En as ze vroagen: "Wat binnen dat veur littaikens bie die op rug?" den zel e zeggen: "Oplopen bie boas!" 07Sweerd, wakker worden! Keer die tegen mien hedder, tegen man dij mie noa staait - zegt de HEER van hemelse machten. Moak hedder dood, zodat t vij verdwoalt. Zo weerloos as ze binnen, ik zel mie tegen heur keren. 08In t haile laand - zegt de HEER van hemelse machten - zellen twij van de drij vergraimd worden. Omkommen zellen ze, n daarde paart blift ter mor van over. 09Dij paart dou ik in t vuur, oetzuvern zel ik ze as zulver en keuren as gold. Ze zellen mien noam aanroupen en ik zel ze beschaaid geven. Ik zel zeggen: "Mien volk bin ie." En zai zellen zeggen: "De HEER is ons God."

Zacharia 14


01Dag komt, Jeruzalem, dat de HEER ingriepen zel. Dat dien roofgoud in stad verdaild wordt doarstoe bie staaist. 02De HEER zel ale volken bie nkander brengen en tegen Jeruzalem optrekken. Stad zel innomen worden, hoezen plunderd en vraauwlu schandaaierd. Haalfschaid van dij der wonen, zel verbannen worden. Mor rest dij overblift, zel der leventeg van ofkommen. 03Den zel de HEER der op oet trekken en t gevecht aangoan mit dij volken, net as eertieds. 04Dij dag zel hai braid oet op Olievenbaarg stoan goan, aan oostkaant van Jeruzalem. Olievenbaarg zel splieten: aine haalfschaid wiekt noar t noorden, aander haalfschaid noar t zuden. Zo ontstaait ter n braid daal van oost noar west. 05Ie zellen moaken dat ie votkommen en t daal tussen dij twij baargen inschaiten. Dat daal gaait ja haildaal tot Asel aan tou. Joa, moaken dat ie votkommen zel ie, net as ie deden bie eerdbeven dou keunenk Uzzia over Juda regaaierde. Den zel de HEER, mien God, zien intree doun mit aal zien haailegen. 06Dij dag zel t nait licht worden. Zun, moan en steerns zellen nait aan lucht stroalen. 07Dij aigenste dag - de HEER is ainegste dij hom wait - zel der gain onderschaaid wezen tussen dag en naacht. Eerst aan oavendstied zel t weer begunnen te lichten. 08As dij tied ter heer is, zel der tou Jeruzalem oet kloar wotter stromen. Haalfschaid zel noar t westen in zee lopen, aander haalfschaid stroomt noar t oosten tou, in natten en dreugten, aaltied deur. 09En de HEER zel keunenk worden over haile wereld. Den zel de HEER ainegste God wezen en zien noam, ainegste noam. 10 t Haile laand zel net zo wezen as t Jordaandaal: zó slicht. Van Geba in t noorden òf tot Rimmon in t zuden aan tou. Mor Jeruzalem zel hoog en braid op zien stee blieven en vol volk wezen. Van Benjaminpoort òf tot aan ol Houkpoort tou en van Chananeltoorn òf tot keunenk zien paarskoepen aan tou. 11 In Jeruzalem zel t weer n vaailege woonderij wezen, nooit weer zel stad aan dood en verdaarf overleverd worden. 12 Mor volken dij tegen Jeruzalem optrokken binnen, zellen deur de HEER aanpakt worden mit n alderiezelkste ploag: in tied dat ze nog leventeg binnen, zel de HEER heur vlaais van bonken òf rötten loaten, ogen verrötten heur in kazzen en tong in mond. 13 Van schrik en aalteroatsie zellen ze nkander beetgriepen en op nkander insloagen - doar zel de HEER veur zörgen. 14 Juda zel ook mitdoun aan t beleg van Jeruzalem. Riekdommen van dij heur te noa zitten, as roofgoud wordt t bie nkander brocht: de wereld gold, zulver en klaaieroazie. 15 Peerden, moelezels, kemélen en ezels, joa ale daaiern in t kaamp van vijanden, zellen trovven worden deur krekt zulfde ploag as mensken. 16 Dij der t levent van ofbrochten, van volken dij tegen Jeruzalem optrokken, zellen joarlieks noar stad tou trekken om de HEER van hemelse machten as keunenk te eren en t Loofhuttenfeest te vieren. 17 En zol der nog n volk op wereld touholden dij nait noar Jeruzalem tou komt om de HEER van hemelse machten as keunenk te eren, den zel der in dat laand gain drup wotter meer valen. 18 Dat geldt ook veur Egypte as dat volk nait noar Jeruzalem tou komt. Ze zellen te doun kriegen mit zulfde ploag doar de HEER volken mit aanpakt dij t Loofhuttenfeest nait vieren kommen. Wizzenzeker! 19 Dat zel straf wezen veur Egypte en dij aander volken dij nait mitdoun aan t Loofhuttenfeest. 20 As dij tied ter heer is, zel der alderdeegs in bèltjes van peerden krast wezen: "Haailegd veur de HEER." Kookpotten in tempel worden op gelieke menaaier bruukt as ovverschoalen veur t altoar. 21 Joa, ale kookpotten in Jeruzalem en Juda zellen opdroagen wezen aan de HEER van hemelse machten. Elk dij ovvern wil, kin zien ovver der in kloarmoaken. As dij tied ter heer is, zel der in de HEER zien tempel gain koopman meer touholden.