Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Nehemia 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Nehemia 01


01Dit is t verhoal van Nehemia, zeun van Chachalja. t Was in kislewmoand, in t twinnegste joar van Artaxerxes,f + Wie hebben Artaxerxes hier al nuimd, omreden t is dudelker; aans wait men eerst in kep. 2 woar of t over gaait.f* dat ik in de vestingstad Susa was. 02Chanani, ain van mien bruiers, kwam doar mit nog wat manlu oet Juda aan. Ik vruig heur hou t mit ontkommen Jeuden was dij noa ballengschop overbleven wazzen en hou t ter in Jeruzalem veurston. 03Ze zeden tegen mie: "Lu dij overbleven binnen, dij in dij pervinzie ballengschop overleefd hebben, zitten dik in ellèn en mouten aingoaldeur schaande verduren. Muren van Jeruzalem binnen in vervaal en poorten binnen deur brand vernaild." 04Dou ik dat aalmoal heurde, luit ik mie op grond deelzakken en schraifde, en zat doagenlaank in raauw. Ik vastte en beedde tou de God van de hemel: 05"Och HEER, God van de hemel, ie grode en geweldege God. Ie holden joe ja aan joen verbond en hebben omdenken mit heur, dij van joe holden en joen geboden noakommen. 06Leg joen oor toch te lustern en zai om noar t gebed van joen knecht dat hai dag en naacht tou joe richt veur t volk Israël, joen knechten. Ik belied ons schuld, de zunden van de Isrelieten: aal wat wie, ik en mien femilie net zo goud, tegen joe misdoan hebben. 07Wie hebben t haildaal bie joe bedurven, wie hebben ons nait aan de geboden, regels en veurschriften holden dij ie aan Mozes, joen knecht, opdroagen hebben. 08Denk ter toch aan wat ie aan Mozes, joen knecht, veurholden hebben: 'As ie mie rug toudraaien, den zel ik joe onder ale volken oetstreuen. 09Mor as ie joe weer noar mie toukeren en joe aan mien geboden holden en dij doun, den zel ik joe weer terughoalen, al was ie ook aan t èn van de wereld. Den zel ik joe weer bie nkander brengen op t stee dat ik oetkozen heb om doar mien noam wonen te loaten.' 10 Zai binnen joen knechten toch, HEER, en joen volk, dat ie deur joen grode kracht, joen staarke haand vrijmoakt hebben. 11 Och HEER, leg joen oor toch te lustern noar t beden van joen knecht, noar t beden van joen dainstvolk, dat joen noam geern vereren wil. Loat mie t, joen knecht, toch lukken, loat keunenk mie toch goudgezind wezen." In dij tied was ik ja schenker van de keunenk.

Nehemia 02


01Nou wol t gevaal in t twinnegste joar van keunenk Artaxerxes, in nisanmoand, dat ter wien veur hom kloarston. Ik pakte dat wien en langde dat aan keunenk tou. Ik haar nog nooit verdraiteg west woar hai bie was. 02"Woarom kikstoe zo triesterg?" zee keunenk tegen mie. "Bist toch nait zaik? t Is ja ain en aal treureghaid mit die!" Dou wer ik slim benaauwd. 03Ik zee tegen keunenk: "Dat keunenk mor aiweg leven mag. Hou zol ik nait triesterg wezen nou de stad, t stee woar mien veurolden begroaven liggen haildaal in puun ligt en poorten deur brand vernaild binnen?" 04Keunenk vruig mie dou: "Wat wolstoe mie den vroagen?" Dou beedde ik tou de God van de hemel om hulp. 05Ik vruig aan keunenk: "As keunenk t goudvindt en as keunenk mie goudgezind is, loat mie den noar Juda goan om de stad woar mien veurolden begroaven liggen, vannijs op te baauwen." 06Dou vruig keunenk - en keunegin zat noast hom - : "Hou laank gaait dij raais duren en wanneer zelst weeromkommen?" Dou ik hom n tiedsduur nuimde, gaf hai mie permizzie om vot te goan. 07Wieder vruig ik aan keunenk: "As keunenk t goudvindt, wil ik geern, dat e mie braiven mitgeft veur de landvoogden aan aanderkaant Eufraat, dat dij mie vrijoet deurraaizen loaten totdat ik in Juda bin. 08En ook geern n braif veur Asaf, keunenk zien holtvester, dat dij mie timmerholt levern zel veur poorten van tempelbörg, veur de muren van de stad en veur n hoes woar ikzulm in wonen kin." Keunenk gaf mie ales woar ik om vruig, omdat ik in t beschut van mien God zien haand was. 09Dou ik bie landvoogden aan aanderkaant Eufraat aankwam, langde ik heur dij braiven van de keunenk over. Keunenk haar mie veur onderwegens n gelaaide van legerofsieren en peervolk mitgeven. 10 Dou Sanballat oet Bet-Choron en Tobia, n Ammonitische amtenoar, heurden dat ter ain kommen was dij t opnemen zol veur belangen van de Isrelieten, wazzen zai doar hail min over te spreken. 11 Ik kwam in Jeruzalem aan en bleef doar drij doag. 12 Snaachts ging ik ter mit n poar manlu op oet. Ik haar aan gainain verteld wat mien God mie ingeven haar om veur Jeruzalem te doun. Ik haar ook gain aander daaier bie mie as t daaier woar ik op ree. 13 Zo ging ik ter snaachts op oet deur Daalpoort, noar Slangenkoel en wieder noar Drekpoort. Ik onderzöchte muren van Jeruzalem dij in puun laggen en de poorten dij deur brand vernaild wazzen. 14 Ik ging deur noar Wèlpoort en Keunenksviever, mor doar was gain roemte genog veur mien daaier om wieder te lopen. 15 Doarom ging ik snaachts deur de beek en dat zo noar boven om de muur te onderzuiken. Dou ging ik deur Daalpoort weer in stad en kwam zo weerom. 16 Bestuurders wozzen nait woar of ik hènwest haar en wat of ik doan haar. Aan dij tied tou haar ik ja gainain wat verteld, nait aan de Jeuden en de priesters, en ook nait aan de magistroaten en de notoabeln en aal aandern dij t waark deden. 17 Dou zee ik tegen heur: "Ie zain nou ja wel wat veur n toustand of t hier is, dat Jeruzalem in puun ligt en de stadspoorten opbraand binnen. Kom, wie goan stadsmuur van Jeruzalem weer opbaauwen. Den stoan wie nait laanger veur spot." 18 Ik vertelde heur van mien God dij mie beschaarmd haar en wat keunenk tegen mie zegd haar. Dou zeden zai: "Loat wie den mor vot mit baauw begunnen!" en zai pakten t waark votdoalek goud aan. 19 Dou Sanballat oet Bet-Choron en Tobia, de Ammonitische amtenoar, en ook Gesem, n Arabier, dat heurden, haren zai de gugel mit ons en deden minachtend: "Wat heb ie nou ommaans? Wol ie tegen de keunenk in t geweer kommen?" 20 Mor ik gaf heur as antwoord: "De God van de hemel zel der veur zörgen dat t belokt wat wie veurhebben. Wie, as zien dainstvolk, zellen begunnen om de stad weer op te baauwen. Mor doar heb ie gain dail aan, ie hebben gain recht, gain herinnerns in Jeruzalem."

Nehemia 03


01Dou begunde Eljasib, de hogepriester, mit zien kollegoa-priesters Schoappoort weer op te baauwen. Ze wijdden poort in en hongen deuren der in. Ook t gedailte tussen Honderdtoorn en Chananeltoorn wer inwijd. 02Noast heur wazzen de manlu van Jericho mit n muurpaand aan t oetstokken en doarnoast was Zakkur, Imri zien zeun, aan t baauwen. 03Vispoort wer weer opbaauwd deur t volk van Senaä. Zai timmerden n beun op zolderbaalken en hongen deuren in de stielen mit sloetbaalk en grondels en aal. 04Even wiederop was Meremot aan t baauwen. Hai was n zeun van Uria, dij weer ain van Hakkos was. Doarnoast was Mesullam aan gaang, zeun van Berechja, dij ain van Mesezabel was, en nog wat wiederop Sadok, Baäna zien zeun. 05Doar weer noast was t volk oet Tekoä aan t waark, mor notoabeln van dij stad wollen heur scholders nait onder t waark van heur heer zetten. 06De Ol Poort wer opbaauwd deur Jojada, Paseach zien zeun en Mesullam, Besodja zien zeun. Ze timmerden n beun op zolderbaalken en hongen deuren in de stielen mit sloetbaalk en grondels en aal. 07Doarnoast wazzen Melatja oet Gibeon en Jadon oet Meronot en wieder t volk van Gibeon en Mispa aan t waark, oet kontrainen dij onder permoters stonden van landvoogd van aanderkaant Eufraat. 08Doarnoast was Uzziël, Charhaja zien zeun, aan t waark. Hai was bie t goldsmeden. Wieder Chananja, n zaalfmoaker. Zai muiken Jeruzalem weer kloar tot Braide Muur aan tou. 09Noast heur was Refaja, n zeun van Chur, aan t waark. Hai was olderman van n haalve kluft van Jeruzalem. 10 Doarnoast ston Jedaja, n zeun van Charumaf te waarken, liek tegen zien aigen hoes over. Chattus, n zeun van Chasabneja, ston noast hom. 11 n Twijde stok, mit Bakoventoorn, wer onder handen nomen deur Malkia, Charim zien zeun, en Chassub, zeun van Pachat-Moäb. 12 Noast heur was Sallum aan t waark mit zien dochters. Hai was n zeun van Halloches en olderman van de aander haalfschaid van de kluft van Jeruzalem. 13 Daalpoort wer weer kloarmoakt deur Chanun en t volk oet Zanoäch. Zai baauwden poort vannijs op en hongen deuren in de stielen mit n sloetbaalk en grondels. Boetendes stoapelden zai de muur weer op over n lengte van doezend èl, tot aan Drekpoort tou. 14 Drekpoort zulm wer weer moakt deur Malkia, Rechab zien zeun, olderman van kluft Bet-Hakkerem. Hai baauwde poort weer op en hong der deuren in mit n sloetbaalk en grondels. 15 Wèlpoort wer hersteld deur Sallun, zeun van Kolchoze. Hai was olderman van kluft Mispa. Hai baauwde poort vannijs op, zette der n nij dak op en hong der deuren in mit n sloetbaalk en grondels. Boetendes muik hai muur van de wotteropslag bie keunenk zien toen weer kloar, tot onderaan de trappen van Davidstad. 16 Wiederop was Nechemja aan t waark. Hai was n zeun van Azbuk en hai was olderman van haalfschaid van kluft Bet-Sur. Hai muik de muur tegen groaven van David over weer kloar, tot aan de nij groaven viever en tot aan soldoatenkezerne. 17 Levieten wazzen wiederop aan gaang: Rechum, de zeun van Bani, en noast hom veur zien kluft Chasabja, olderman van aine helft van kluft Keïla. 18 Even wieder wazzen heur stamgenoten aan t waark: Binnuï, zeun van Chenadad en olderman van de aander haalfschaid van kluft Keïla, 19 en noast hom Ezer, Jesua zien zeun en olderman van Mispa. Hai haar zien paand tot aan Punt woar de opgang noar t woapenhoes was. 20 Doar weer noast ston Baruch, Zabbai zien zeun, verniend te timmern van Punt òf aan tot aan de inrit van hogepriester Eljasib zien hoes. 21 Nog weer wiederop was Meremot, zeun van Uria, dij ain van Hakkos was, aan t oetstokken mit zien paand van de inrit van Eljasib zien hoes òf aan tot aan t èn van zien haim. 22 Nog wieder wazzen priesters aan t waark dij in Jordaanleegte wonen. 23 Benjamin en Chassub wazzen muur tegen heur hoes over aan t oetstokken en Azarja, zeun van Maäseja, dij weer ain van Ananja was, dee dat noast zien aigen hoes. 24 Binnuï, zeun van Chenadad, was doarmit drok aan gaang, van t hoes van Azarja òf aan tot aan Punt en tot aan Houk. 25 Palal, zeun van Uzai, was drok aan gaang mit muurpaand tegen Punt over en tegen de hoge toorn over dij boven t keunenkliek pelaais oetstekt, vlak bie t Gardeplaain. Even wiederop was Pedaja, Paros zien zeun, aan gaang. 26 Noast heur wazzen tempelknechten dij op de Ofel woonden in schrip. Heur paand laip tot aan Wotterpoort in t oosten en tot aan hoge toorn. 27 Doarnoast muik t volk oet Tekoä t stok muur van de hoge, oetspringende toorn tot aan muur van de Ofel kloar. 28 Vanòf Peerpoort wazzen priesters aan t oetstokken, elk tegen zien aigen hoes over. 29 Doarnoast, ook in de buurt van zien aigen hoes, was Sadok, zeun van Immer, drok aan gaang en noast hom Semaja, zeun van Sechanja, dij poortwachter was van de Oosterpoort. 30 Den kwam Chananja, zeun van Selemja, en Chanun, zèsde zeun van Salaf, veur t volgend paand. Mesullam, zeun van Berechja, was tegenover zien aigen wonen aan t waark. 31 n Èndje wiederop was goldsmid Malkia aan gaang tot aan t hoes van de tempelknechten en handelslu, dij tegen Wachtpoort over staait en tot aan de bovenzoal op Houk. 32 Tussen bovenzoal op Houk en Schoappoort wazzen de goldsmeden en de handelslu aan t waark. 33 Dou Sanballat heurde dat wie de muur vannijs aan t opbaauwen wazzen, begunde dij haildaal verbraand te worden en in zien kwoadens haar hai de gugel mit de Jeuden. 34 Woar zien amtgenoten en t leger van Samaria bie wazzen, raip e: "Wat hebben dij seupele Jeuden wel ommaans? Mout wie dat volk stil geworden loaten? Mainen zai dat ze doar nou al ovvern kinnen? Mainen zai dat ze der in ain dag mit kloar wezen kinnen? Mainen zai dat ze dij verbraande stainen oet dij puunbulten vannijs bruken kinnen?" 35 Tobia oet Ammon dij noast hom ston, raip: "Loat ze mor baauwen! As ter n jakhaals tegenaan springt, vaalt ter zo n gat in dij stainen muur." 36 Heur toch, ons God, hou ze de gugel mit ons hebben! Loat dat geschèl toch weer op heur aigen kop deelkommen. Pak heur toch op en lever heur oet aan rovers! 37 Dek heur schuld nait tou en wisk heur zunden nait oet veur joen ogen. Zai hebben dij baauwlu ja taargd. 38 Mor wie hebben deurzet mit baauw van de muur. Hai kwam over de haile lengte op haalve högte kloar, want t volk haar oardeghaid aan t waark.

Nehemia 04


01Dou Sanballat en Tobia en ook de Arabieren, de Ammonieten en t volk oet Asdod heurd haren, dat reperoatsies aan muren van Jeruzalem mooi opschoten en dat de goaten in de muren stoadegaan weer dichtmoakt werden, dou werden zai hoagels. 02Zai zetten mit nkander n soamensweren op taauw om Jeruzalem aan te valen en t volk in verbiestern te joagen. 03Mor wie beedden tou ons God en zetten vanwegens heur, dag en naacht wachtposten oet. 04t Volk van Juda kluig dou: "Pleegslu kinnen t waark nait meer aan,
puunbulten binnen te groot.
Wie kriegen dij muur nooit kloar."
05Ons vijanden zeden tegen nkander: "Ze vernemen niks van ons. Wie kinnen heur overvalen en heur doodmoaken. Den moak wie ja vanzulm n èn aan t waark." 06Jeuden dij maank heur woonden, woarschaauwden ons wel tien moal en van ale kanten, dat wie bie heur weeromkommen mozzen. 07Dou luit ik t volk zok opstellen op open plekken achter muur woar dij op t leegste was, femilie bie femilie, mit heur sweerden, speren en bogen. 08Ik keek om mie tou, ging stoan en richtte mie tou notoabeln, hoge amtenoars en aal t aander volk: "Moak joe nait benaauwd om heur. Denk aan ons grode en geduchte God en vecht! Vecht veur joen bruiers, veur joen zeuns en joen dochters, veur joen vraauwen en joen hoezen!" 09Dou ons vijanden vernammen dat wie van heur opzet op de hoogte wazzen en dat God heur plan mislukken luit, kon wie aalmoal weeromgoan noar ons waark aan de muur. 10 En van dij dag òf aan was haalfschaid van mien manlu aan t waark en de aander helft ston op wacht mit speren en bogen, mit schilden en paanzerhemden. Zai stelden zok mit heur aanvoerders achter t haile volk van Juda, 11 dat muur weer opbaauwde. Pleegslu sjaauwden mit vrachten en deden mit ain haand heur waark, in de aander druigen zai n woapen. 12 Timmerlu haren bie t waark sweerd op zied. Hoornbloazer huil ik hailtied bie mie in de buurt. 13 Ik zee tegen notoabeln, tegen hoge amtenoars en aal t aander volk: "t Is n dik stok waark wat wie doun en wie stoan bie muur n hail èn van nkander òf. 14 As ie t geluud van de hoorn vernemen, mout ie votdoalek op stee van hoornbloazer bie nkander kommen. Ons God zel veur ons vechten!" 15 In tied dat wie aan t waark wazzen, ston haalfschaid van manlu mit woapen in haand, van t eerste lichten òf aan totdat steerns weer aan lucht stonden. 16 In dij aigenste tied gaf ik aan t volk ook odder, dat elk mos mit zien knecht snaachts in Jeruzalem blieven. Zo haar wie snaachts gounent veur ons op wacht en overdag gounent veur ons aan t waark. 17 Zo kwam wie, mien bruiers, mien knechten en manlu van de wacht, gainent van ons, oet de klaaier: elk haar zien woapen bie de haand.

Nehemia 05


01In dij tied begunde t volk, vraauwlu even zo goud, haardop te mòtjen tegen de Jeuden, heur volksgenoten. 02Gounent zeden: "Wie hebben n bult zeuns en dochters, doar wil wie koorn veur kopen dat wie te eten hebben en in leven blieven!" 03Der wazzen aandern bie, dij zeden: "Wie mouten ons laand, ons droevetoenen en ons hoezen in onderpaand geven zodat wie koorn kopen kinnen in dizze hongertied." 04En weer aandern: "Wie hebben geld laind op ons laand en droevetoenen om sinzen aan keunenk te betoalen. 05Wie binnen toch van t aigenste vlaais en van t aigenste bloud as dij aander Jeuden? Ons kinder binnen toch nait minder as heurent? Mout wie ons zeuns en dochters den as sloaven verkopen? Gounent van ons dochters heb wie al as sloavinnen oet handen geven mouten. Wie kinnen der niks tegen doun, ons akkers en droevetoenen hebben aandern ja al in handen."06Dou ik heur gereer heurde en vernam woar t over ging, wer ik glìn vergrèld. 07Dou ik mie der goud op beroaden haar, sprong ik notoabeln en hoge amtenoars veur de bòrst: "Ie vroagen ja veuls te hoge renten van joen aigen volk!" Ik raip dou n grode vergoadern tegen heur bie nkander. 08Doar zee ik tegen heur: "Wie hebben ons Jeudenbruiers dij aan haaidens verkocht wazzen, weer vrijkocht zoveul as wie konden. Mout ie ze nou weer verkopen, dat wie ze nog n moal vrijkopen mouten?" Dou zeden ze niks, ze wozzen hail nait wat ze zeggen zollen. 09Ik ging wieder: "Wat ie doar doun, komt nait goud. Mout ie den bie aal wat ie doun gain ontzag hebben veur ons God? Ie hoalen joe ja spot van volken dij ons vijanden binnen, op haals! 10 Wie, ons femilie, ons knechten en ik, hebben heur ook geld en koorn laind. Dat wil wie heur nait weeromvroagen. 11 Geef heur vandoag nog heur laand, heur droevetoenen, heur olievehoven en heur hoezen weerom en ook de ain persènt op t geld dat ie heur laind hebben, en t koorn, wien en eulie." 12 Dou gavven ze as antwoord: "Wie zellen ales weeromgeven en niks ekstroa van heur vroagen. Wie zellen krekt zo doun as ie zeggen." Ik raip priesters bie nkander en dou luit ik heur sweren dat zai doun zollen wat ze beloofd haren. 13 Dou schudde ik buzen van mien mantel leeg en zee: "Zo zel God elkenain dij zien belofte nait noakomt tou zien hoes oetjoagen en hom haildaal oetschudden: hai zel oetstubt en koal achterblieven." En de haile gemainte raip: "Joa, zo zel t wezen!" en zai prezen de HEER. Aal t volk dee wat ze sworen haren.

14 Wieder heb wie, mien bruiers en ik, van dag òf aan dat Artaxerxes mie aansteld haar as landvoogd over t laand Juda, aal dij twaalf joar laank, van twinnegste tot aan twijendattegste joar dat hai regaaierde, ons touloage nait aanpakt, aalhouwel ik doar as landvoogd recht op haar. 15 Mor landvoogden veur mie aan haren t volk swoare lasten oplegd: nait allain brood en wien, mor ook nog vatteg sjekel zulver. Alderdeegs heur dainstvolk speulde boas over t volk. Ik heb dat nooit doan oet ontzag veur de HEER. 16 Ik heb zulm nog mithulpen bie t waark aan dij muur, grond heb wie ons nait koft en ook mien knechten wazzen hailtied mit t waark aan gaang. 17 Aal dij tied haar ik hoge amtenoars van de Jeuden, zo'n honderdfiefteg man bie mie aan toavel, boetendes nog gounent oet t volk rondomheer. 18 Aal doag wer der op mien kosten n os kloarmoakt en zès beste schoapen en vogels. En ale tien doag kwam der wien in soorten en in overvloud. Toch heb ik nooit aansproak moakt op n touloage veur n landvoogd: t volk zat ja al onder swoare lasten. 19 Mien God, reken mie t veur goud aan wat ik aalmoal veur dit volk doan heb!

Nehemia 06


01Sanballat, Tobia, de Arabier Gesem en ale aandere vijanden van ons, heurden dat ik muur weer kloarmoakt haar en dat ter gain minne steeën meer in zatten - mor ik haar tot dij tied nog gain deuren in poorten hongen. 02Sanballat en Gesem stuurden mie dou n bosschop: "Loat ons ais bie nkander kommen in Kefirim in t Onodaal." Mor ze haren nait veul deegs mit mie in t zin. 03Doarom stuurde ik bosschoplopers noar heur tou mit dit antwoord: "Ik heb n dik kerwaai onder handen en ik kin t nait wachten om te kommen. Woarom zol ik ter bie vandoan lopen om noar joe tou te goan? Den ligt t waark ja stil!" 04Vaaiermoal stuurden ze mie dij aigenste bosschop, mor ik gaf heur aingoal t aigenste antwoord. 05Dou stuurde Sanballat mie veur de viefde moal zien knecht, dij diskeer n open braif in handen haar. 06Doar ston in: "Der wordt maank t volk verteld - en Gesem zegt, dat t woar is, - dat ie t mit Jeuden in t zin hebben om in opstand te kommen en dat ie doarom dij muur weer kloarmoaken. Wordt ook zegd dat ie den keunenk worden willen. 07Ie zollen alderdeegs profeten in Jeruzalem aansteld hebben om over joe te verkundegen, dat ter weer n keunenk in Juda is. Aal zok zoaken komt de keunenk vanzulm ook te waiten. Doarom liekt mie t goud dat wie ais mit nkander proaten." 08Ik stuurde hom bericht weerom: "Aal wat ie doar zeggen, is niks van woar. Dat heb ie bie joezulm opbedocht." 09Dat volk perbaaierde ons schrik op hoed te joagen, want, dochten zai, den zol wie handen nait bie t waark holden kinnen en den zol t nooit kloarkommen. Nou kwam ter op aan om stief deur te zetten. 10 Dou ik op n moal bie Semaja in hoes kwam, hai is n zeun van Delaja, dij weer ain van Mehetabel is, stelde dij veur: "Loat wie mit ons baaident noar t hoes van God goan,
in tempel,
en deuren op slöt doun:
Ze willen joe ja doodmoaken,
ze willen joe vannaacht al om haals brengen."
11 Mor ik zee tegen hom: "Zol n man as ik op de loop goan? Hou zol ain as ik in tempel goan kinnen en ter leventeg ofbrengen? Doar goa ik vervaast nait hèn!" 12 Want ik vernam wel dat God hom nait stuurd haar. Hai was deur Tobia en Sanballat inhuurd om n profetisch verhoal tegen mie te holden. 13 Ze haren hom inhuurd om mie schrik op hoed te joagen en mie oet benaauwdens zundegen te loaten. Den konden ze mie n minne noam bezörgen, zodat ze mie in opsproak brengen konden. 14 Denk toch, mien God, bie Tobia en Sanballat om wat ze aanrichten wollen en vergeet de profetes Noädja en dij aander profeten nait, dij perbaaierd hebben om mie baang te moaken. 15 Muur was op n vieventwinnegsten van elulmoand kloar, der was twijenfiefteg doag aan waarkt. 16 Dou aal ons vijanden dit heurden en aal t omwonend volk dat ook zag, vuil heur t slim òf. Ze mozzen dou toch wel tougeven dat dit waark mit hulp van God kloarmoakt was. 17 Mor der wazzen dou ook vernoame Jeuden, dij over en weer braiven schreven mit Tobia. 18 Der wazzen nogaal wat aanhangers in Juda deur n aid aan hom verbonden, want hai was n schoonzeun van Sechanja, dij weer n zeun van Arach was, en zien zeun Jochanan was traauwd mit n dochter van Mesullam, n zeun van Berechja. 19 Ze snaarden over hom woar ik bie was en brochten hom weer over, wat ik ter van zegd haar. Tobia stuurde mie den weer braiven om mie baang te moaken.

Nehemia 07


01Dou de muur haildaal kloar was en ik deuren der in hongen haar, werden poortwachters en tempelzangers aansteld en kregen Levieten heur toak touwezen. 02t Bestuur over Jeruzalem druig ik op aan mien bruier Chanani en aan Chananja, overste van de vesting, want dij ston bekend as deurhèn betraauwboar en godvrezend, meer as n hail bult aandern. 03Ik zee tegen heur: "Poorten van Jeruzalem maggen nait open, veurdat zun op t haitst is. Deuren mouten dichtdoan en vergrundeld worden as t wachtvolk nog op post is. En ook mout ie börgers van Jeruzalem op wacht zetten, elk bie zien aigen hoes." 04Stad was groot en oetgestrekt, mor der woonde nait veul volk en der wazzen hoast gain hoezen baauwd. 05Op ingeven van mien God raip ik notoabeln, bestuurders van de stad en aal t volk bie nkander om zok in geslachtsregisters inschrieven te loaten. Zo von ik t register van ballengs dij t eerste oet Babel weeromkommen wazzen en doar ston in: 06Dit binnen de ballengs oet kontrainen van Juda dij vottrokken binnen oet Babel, woar Nebukadnessar, keunenk van Babel, ze noar tou hoald haar. Zai binnen weeromgoan noar Jeruzalem en Juda, elk noar zien aigen stad. 07Ze wazzen weeromkeerd onder laaiden van Zerubbabel, Jesua, Nechemja, Azarja, Raämja, Nachamani, Mordechai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nechum en Baäna. 39-42 Priesters: 973 noazoaten van Jedaja, oet t geslacht van Jesua 1052 noazoaten van Immer 1247 noazoaten van Paschur 1017 noazoaten van Charim. 43 Levieten: 74 noazoaten van Jesua en Kadmiël, oet t geslacht van Hodewa. 44 Zangers: 148 noazoaten van Asaf. 45 Poortwachters: 138 noazoaten van Sallum, Ater, Talmon, Akkub, Chatita en Sobai. 46-56 Tempelknechten: noazoaten van Sicha, Chasufa, en Tabbaot, van Keros, Sia en Padon, van Lebana, Chagaba en Salmai, van Chanan, Giddel en Gachar, van Reaja, Resin en Nekoda, van Gazzam, Uzza en Paseach, van Besai, Meünim en Nefusim, van Bakbuk, Chakufa en Charchur, van Baslit, Mechida en Charsa, van Barkos, Sisera en Temach, van Nesiach en Chatifa. 57-60 Doarbie noazoaten van Salomo zien dainstvolk: oet de geslachten van Sotai, Soferet en Perida, oet de geslachten van Jaäla, Darkon en Giddel, oet de geslachten van Sefatja, Chattil, Pocheret-Hassebaïm en Amon, aal mit nkander 392 man aan tempelknechten en noazoaten van Salomo zien dainstvolk. 61-62 Ook wazzen der lu dij mit gingen oet Tel-Melach, Tel-Charsa, Kerub, Addon en Immer, oet de geslachten van Delaja, Tobia en Nekoda, aal mit nkander 642 man, dij nait bewiezen konden dat ze oet Isrelitische geslachten stamden. 63 Zo ging t ook mit priesters oet de geslachten van Chobaja, Hakkos en Barzillai (dij leste was traauwd mit n dochter van Barzillai oet Gilead en haar heur femilienoam aannomen). 64 Zai zöchten in de geslachtsregisters noar t bewies van heur priesterleke ofstammen, mor omreden ze konden dat nait vinden, werden ze van t priesteramt oetsloten. 65 Landvoogd zee tegen heur, dat ze moggen nait van de haailege ovvergoaven eten veurdat n priester oetsluutsel geven zol mit urim en mit toemmim. 66 Haile gemainschop telde mit nkander 42.360 man. 67 Den wazzen heur knechten en maaiden nog èns nait mitrekend: dat wazzen ook nog ais 7337 man en doarbie 245 zangers en zangerezzen, 68 en ook nog 435 kemélen en 6720 ezels. 69 Gounent van femilie-oldsten deden biedroagen veur t waark. Landvoogd gaf veur t tempelfonds 1000 drachmes aan gold, 50 ovverschoalen, 30 priesterklaiden en 500 minen in zulver veur tempelschat. 70 Aander femilie-oldsten gavven 20.000 drachmes aan gold veur t baauwfonds en 2200 minen aan zulver. 71 Aal aandern van t volk gavven as biedroage: 20.000 drachmes aan gold, 2000 minen aan zulver en 67 priesterklaiden. 72 Priesters en Levieten, poortwachters en tempelzangers en ook gounent van t volk, gingen noar Jeruzalem te wonen, tempelknechten en aal aandere Isrelieten gingen in heur aigen steden wonen. 8-38 Dit is t aantal manlu oet t volk Israël: 2172 noazoaten van Paros 372 noazoaten van Sefatja 652 noazoaten van Arach 2818 noazoaten van Pachat-Moäb, oet de geslachten van Jesua en Joäb 1254 noazoaten van Elam 845 noazoaten van Zattu 760 noazoaten van Zakkai 648 noazoaten van Binnuï 628 noazoaten van Bebai 2322 noazoaten van Azgad 667 noazoaten van Adonikam 2067 noazoaten van Bigwai 655 noazoaten van Adin 98 noazoaten van Ater, oet t geslacht van Chizkia 328 noazoaten van Chasum 324 noazoaten van Besai 112 noazoaten van Charif 95 noazoaten van Gibeon 188 börgers oet Betlehem en Netofa 128 börgers oet Anatot 42 börgers oet Bet-Azmawet 743 börgers oet Kirjat-Jearim, Kefira en Beërot 621 börgers oet Rama en Geba 122 börgers oet Michmas 123 börgers oet Betel en Ai 52 börgers oet t aander Nebo 1254 börgers oet t aandere Elam 320 börgers oet Charim 345 börgers oet Jericho 721 börgers oet Lod, Chadid en Ono 3930 börgers oet Senaä.

Nehemia 08


01In t begun van de zeuvende moand, dou ale Isrelieten in heur steden woonden, kwam aal t volk zunder oetzundern bie nkander op t plaain veur Wotterpoort. Ze vruigen dou aan Ezra, de schriftgeleerde, om t bouk op te hoalen van de wet, dij de HEER deur Mozes aan Israël oplegd haar. 02Op dij eerste dag van de zeuvende moand brochde priester Ezra dat wetbouk op dij vergoadern van ale manlu en vraauwlu en van elk dij t volgen kon. 03Op t plaain veur Wotterpoort leesde hai manlu en vraauwlu en elk dij t begriepen kon oet t bouk veur, vanòf dat t licht wer tot aan nommerdag tou. Aal t volk lusterde vol aandacht noar t bouk van de wet. 04Ezra, de schriftgeleerde, was bovenop n holten platvörm stoan goan, dij veur dij gelegenhaid timmerd was. Noast hom aan rechterkaant stonden Mattitja, Sema, Anaja, Uria, Chilkia en Maäseja en aan linkerkaant Pedaja, Misaël, Malkia, Chasum, Chasbaddana, Zecharja en Mesullam. 05Ezra dee t bouk open en elk kon t zain, hai ston ja hoger as zai. Dou e t bouk opendee, ging aal t volk stoan. 06Ezra prees de HEER, de grode God, en aal t volk stook aarms in de lucht en raip: "Amen, amen!" Ze gingen op knijen en ze beedden tou de HEER mit t gezicht omdeel. 07Dou ze weer stoan goan wazzen, wer aan t volk de wet oetlegd deur de Levieten Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbetai, Hodia, Maäseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Chanan en Pelaja. 08Ze leesden de wet van God dudelk veur oet t bouk en ze gavven oetleg van tekst en inhold, zodat elk begriepen kon wat of heur veurlezen was. 09Landvoogd Nehemia, priester en schriftgeleerde Ezra en de Levieten dij t volk ales oetlegd haren, zeden tegen heur: "Dit is n boetengewone dag dij touwijd is aan de HEER, joen God. Schraif mor nait, zit nait in treur!" Want aal t volk ston te schraiven dou de wet aan heur veurlezen wer. 10 "Goa noar hoes tou! Goa lekker eten en drinken, en breng ook wat bie lu dij niks hebben, want dizze dag is aan ons HEER touwijd. Wees nait verdraiteg, want de bliedschop dij de HEER joe geft, dat is joen kracht." 11 Levieten kregen aal t volk weer rusteg, mit t zeggen van: "Wees stil en zit nait in treur, want dit is n boetengewone dag." 12 Dou ging aal t volk noar hoes tou om te eten en te drinken. Ze brochten ook wat noar lu dij niks haren en ze muiken groot feest. Ze haren goud begrepen wat heur aal oetlegd was. 13 Aanderdoags kwammen femilie-oldsten van t haile volk, ale priesters en Levieten bie Ezra, de schriftgeleerde, bie nkander om zok te verdaipen in de woorden van de wet. 14 Zo kwammen ze te waiten dat in de wet dij de HEER deur Mozes aan heur oplegd haar, aantaikend ston dat de Isrelieten op t feest in de zeuvende moand in loofhutten wonen mozzen. 15 Ze mozzen in Jeruzalem en in aal aander steden omroupen loaten: "Trek baargen in en hoal joe doar takken van olievebomen, van de oleaster en de mirt, van de paalmbomen en aandere loofbomen, om joe loofhutten te moaken, zo as t veurschreven is." 16 t Volk ging hèn en huil zok dij takken en muik zok doar loofhutten van boven op t dak of op binnenploats, op tempelplaainen of op t plaain bie Wotterpoort of bie de Efraïmpoort. 17 De haile gemainschop van weeromkeerde ballengs muik zok loofhutten en ging in dij hutten wonen. Dat haren Isrelieten van tied van Jozua, zeun van Nun, òf aan tot dij dag aan tou nait meer doan. Dou wer t doar groot feest. 18 Aal doag, van de eerste tot de leste dag, wer der oet Gods wetbouk veurlezen. t Feest duurde zeuven doag en op de aachtste dag haren ze nog n leste feestvergoadern, zo as t veurschrift was.

Nehemia 09


01Op n vaaierntwinnegsten van dij aigenste moand kwammen Isrelieten vannijs bie nkander om te vasten. Ze haren raauwklaaier aan en aask op kop. 02Noazoaten van Israël nammen ofstand van ale vremden, ze gingen apaart stoan en deden beliedenis van heur zunden en van de misstappen van heur veurolden. 03Dou ze op heur stee stoan goan wazzen, wer heur n vörreldag laank veurlezen oet t wetbouk van de HEER, heur God, en nog n vörreldag laank beleden zai heur schuld en bogen zai zok deel veur de HEER, heur God. 04Jesua ging op t platvörm van Levieten stoan, mit Bani, Kadmiël, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani en Kenani en ze raipen haardop tou de HEER, heur God. 05De Levieten Jesua, Kadmiël, Bani, Chasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja en Petachja raipen: "Kom in t èn, pries de HEER, joen God, veur aiweg en aaltied: 'Men mout joen heerleke noam ja wel priezen, dij gaait ja wiedoet boven ale eer en lof. 06Ie allain binnen t, de HEER! Ie binnen t ja dij de hemel moakt het, de hemel boven de hemel mit ale steerns, de haile wereld mit aal wat ter op is, de zeeën mit aal wat ter in zit. Ie binnen t ja dij aan elk, aan ales t levent geft, veur joe boegen aal dij hemelse machten zok deel. 07Ie binnen de HEER, de God. Ie hebben Abram oetkozen en hom oetlaaid oet Ur, oet dat laand van Chaldeeërs. Ie hebben hom n nije noam geven: Abraham. 08Ie hebben vernomen dat hai aan joe van haarten traauw was, ie hebben n verbond mit hom sloten om aan zien noazoaten t laand van de Kanaänieten, de Hethieten en de Amorieten te geven, en ook t laand van de Perizzieten, de Jebusieten en de Girgasieten. Ie hebben doan wat ie heur touzegd haren, ie binnen ja rechtveerdeg. 09Ie hebben de ellèn van ons veurolden in Egypte zain, ie hebben heur reren heurd bie Raaitzee. 10 Ie hebben wondertaikens zain loaten aan farao en aan zien dainstvolk, aan aal t volk in dat laand. Ie vernammen ja wel hou zai ons veurolden mishandeld hebben. Zo heb ie joe n noam moakt dij aan nou tou geldt. 11 Ie hebben veur heur ogen zee in twijen haauwd, dat zai der mit dreuge vouten deurhèn lopen konden. Dij achter heur heer zatten, heb ie in t daibe wotter gooid, as n baalvlint in n broezende zee. 12 Ie hebben heur de weg wezen mit n wolkenzoel bie dag en n vuurzoel bie naacht, om heur bie te lichten op heur pad, t pad dat ze goan mozzen. 13 Ie binnen op Sinai omdeel kommen en hebben tou hemel oet mit heur proat. Ie hebben heur rechtveerdege veurschriften geven en betraauwboare wetten, eerleke regels en richtlienen. 14 Ie hebben heur mit sabbat bekendmoakt, de gewijde dag, ie hebben heur geboden en veurschriften geven en heur de wet deur joen knecht Mozes oplegd. 15 Ie hebben heur brood oet de hemel geven dou ze honger haren, en dou ze dörst haren, luit ie wotter oet n stainrots kommen. Ie hebben tegen heur zegd dat ze t laand in bezit nemen mozzen, woarvan ie sworen haren om heur t in aigendom te geven. 16 Mor ons veurolden hebben zok misdroagen, ze hebben kop ter tegenin gooid en noar joen geboden wollen ze haildaal nait lustern. 17 Zai hebben nait meer heuren wild. Aal dij wonderdoaden dij ie veur heur doan hebben, doar hebben ze nait meer aan denken wild. Zo stiefkoppeg as ze wazzen, hebben ze zok n laaider kozen, ze wollen weerom noar heur sloavenbestoan in Egypte. Mor ie, HEER, n God van vergeven, n God van genoade en laifde, n God van veul geduld en traauw, ie hebben heur toch nait in steek loaten. 18 Dou ze zok n beeld van n jonge bol goten haren en raipen: 'Dit is joen God, de God dij joe tou Egypte oetbrocht het,' dou hebben ze joe zodounde dik belaidegd. 19 Alderdeegs dou haar ie slim mit heur te doun en heb ie heur nait allenneg in de wildernis achterloaten. Bie dag hong wolkenzoel hailtied boven heur om weg te wiezen en bie naacht bleef vuurzoel heur bielichten op t pad, t pad, dat ze goan mozzen. 20 Om heur te onderwiezen heb ie heur joen goie gaist geven, manna heb ie heur nait waaigern wild, wotter haar ie beschikboar tegen dörst. 21 Vatteg joar heb ie in dij wildernis veur heur zörgd en naargens hebben ze verlet om had. Heur klaaier sleten hail nait en heur vouten dienden nait op. 22 Keunenkrieken en volken heb ie heur geven en t laand onder heur verdaild. Ze hebben t laand van Sichon in bezit nomen, t laand van de keunenk van Chesbon en t laand Basan van keunenk Og. 23 Ie hebben heur net zo veul kinder geven as der steerns aan de lucht stoan en ie brochten heur in t laand, dat heur olden in joen opdracht in bezit nemen mozzen. 24 Heur kinder nammen t laand echt in bezit en bewoners van dat laand, de Kanaänieten, heb ie veur heur op knijen dwongen. Ie hebben dij keunenks en heur volken aan heur overleverd, ze konden der mit doun wat ze mor wollen. 25 Ze nammen staarke steden in en goud gaail laand. Ze legden beslag op hoezen mit weelderge inrichtens, op wotterputten dij oethaauwd wazzen, op droevetoenen, op olievehoven en op n hail bult vruchtbomen. Ze hebben eten tot ze stìnzat en vet wazzen, ze leefden in weelde deur joen grode goudhaid. 26 Dou gingen ze tegen droad in, ze muiken rebulie tegen joe en gooiden joen wet aan zied. Joen profeten dij heur vermoanden om noar joe weerom te keren, hebben ze doodmoakt en joezulm hebben zai zodounde dik belaidegd. 27 Doarom heb ie heur overleverd aan heur vijanden. Dij hebben heur dou weer onderdrokt. In dij tied van benaauwdens raipen ze joe aan en ie heurden dat vanoet de hemel. In joen grode meedlieden zörgden ie veur verlözzers om heur van heur vijanden te bevrijden. 28 Mor zo gaauw as ze weer mit vree loaten werden, begunden ze mit t aigenste kwoad weer van veuren òf aan. Vannijs gaf ie heur in handen van heur vijanden dij zok votdoalek weer boas over heur muiken. Vannijs raipen ze joe aan en vannijs heb ie heur vanoet de hemel verheurd en heur in joen grode meedlieden verlöst, en dat zo verschaaiden moal. 29 Ie hebben heur der op aansproken, dat zai zollen noar joen wet leven goan. Mor weer werden ze koppeg en tröts en ze wollen noar joen gebod hail nait heuren. Ze steurden zok haildaal nait aan joen wetten - dij doarnoar dut, dij zel ja leven! Zai smeten t gat tegen duzzelboom aan en lustern wollen ze nait. 30 Joarenlaank heb ie geduld mit heur had en heur woarschaauwd deur joen gaist, deur joen profeten, mor ze wollen hailtied nait lustern. Doarom heb ie heur overleverd in handen van volken rondomheer. 31 Ie haren t zo mit heur te doun, dat ie hebben heur nait oetreud, ie hebben heur nait in steek loaten. Ie binnen ja n genoadeg God, n God van omdenken. 32 Doarom, o God, ons grode, staarke en ontzagwekkende God, ie dij vastholden aan t verbond en aan joen goudhaid, denk toch nait te min over aal ellèn dij ons overkommen is, aan ons keunenks en ons oadel, aan ons priesters en profeten, aan ons veurolden en aan t haile volk, van tied van keunenks van Assyrië òf tot aan vandoag tou. 33 Ie haren t geliek aan joen kaant bie aal wat ons overkommen is. Wie hebben ons goddeloos gedroagen, mor ie hebben joen traauw zain loaten. 34 Ons keunenks en ons oadel, ons priesters en ons veurolden, hebben zok aan joen wet nait holden. Ze hebben zok nait steurd aan geboden en veurschriften woar ie heur mit woarschaauwd hebben. 35 Ie hebben heur t keunenkschop tousteld, ie hebben heur n riek bestoan geven, ie hebben heur n wied en vruchtboar laand geven, en toch hebben ze joe nait dainen wild en van heur min gedrag hebben ze zok nait beterd. 36 Kiek es hier: op t heden bin wie sloaven. Wie binnen niks meer as sloaven op dit laand, dat ie ons veurolden geven hebben om der rieke vruchten van te plokken. 37 Dij rieke opbrengsten van dit laand kommen allenneg mor te laande bie de keunenks dij ie over ons aansteld hebben vanwegens ons zunden. Zai binnen nait allain boas over ons vij, ze doun ook mit onszulm wat heur goud touliekt. Wie binnen der hail min aan tou.'

Nehemia 10


01Op grond van aal wat ter veurvalen is, moak wie n vaaste ofsproak en zetten dij op schrift. Ons bestuurders, ons Levieten en ons priesters, zetten heur zegel der onder. 02Dij heur zegel der onder zet haren, wazzen: Nehemia, landvoogd en zeun van Chachalja, en Sidkia, 03en de priesters Seraja, Azarja, en Jirmeja, 04Paschur, Amarja en Malkia, 05Chattus, Sebanja en Malluch, 06Charim, Meremot en Obadja, 07Daniël, Ginneton en Baruch, 08Mesullam, Abia en Miamin, 09Maäzja, Bilgai en Semaja. 10 Den de Levieten: Jesua, zeun van Azanja, Binnuï en Kadmiël, n zeun van Chenadad, 11 en heur femilieleden Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja en Chanan, 12 Micha, Rechob en Chasabja, 13 Zakkur, Serebja en Sebanja, 14 Hodia, Bani en Beninu. 15 En wieder de laaiders van t volk: Paros, Pachat-Moäb, Elam, Zattu en Bani, 16 Bunni, Azgad en Bebai, 17 Adonia, Bigwai en Adin, 18 Ater, Chizkia en Azzur, 19 Hodia, Chasum en Besai, 20 Charif, Anatot en Nebai, 21 Magpias, Mesullam en Chezir, 22 Mesezabel, Sadok en Jaddua, 23 Pelatja, Chanan en Anaja, 24 Hosea, Chananja en Chassub, 25 Halloches, Pilcha en Sobek, 26 Rechum, Chasabna en Maäseja, 27 Achia, Chanan en Anan, 28 Malluch, Charim en Baäna. 29-30 Aal t aander volk sloot zok bie heur laaiders aan: priesters, Levieten, poortwachters, zangers, tempelknechten en elk dij zien banden mit volken rondomheer verbroken haar om zok te richten op Gods wet. Ook heur vraauwen, heur zeuns, heur dochters en aal wèl kennes haar en zien verstand bruken kon, verplichtten zok mit n swoare aid dat zai noar Gods wet leven zollen dij heur geven was deur Mozes, God zien knecht. Zai zollen zok holden aan de geboden, regels en veurschriften van de HEER, ons HEER, zo as: 31 wie zellen ons dochters nait traauwen loaten mit gounent oet de volken rondomheer en wie zellen heur dochters nait oetkaizen veur ons aigen zeuns. 32 As dij volken ons op sabbat of n feestdag koorn of aander goud te koop aanbaiden, zel wie niks van heur ofnemen. Om de zeuven joar zel wie t laand n joar broak liggen loaten en ale schulden kwietschelden. 33 Wieder neem wie op ons om aal joar n daarde van n sjekel zulver veur de eredainst in t hoes van God op te brengen. 34 Dat is veur teunbroden, veur doagliekse waait- en brandovvers, veur ovvers op sabbatdoagen, t nijmoanfeest en aandere feestdoagen, veur goaven en ovvers om zunden van Israël kwiet te schelden, en veur aal t waark in t hoes van ons God. 35 Wie hebben priesters, Levieten en t volk, onder nkander deur lötten oetmoaken loaten wat femilie aal joar, op vaaste tieden, t branholt levern mout veur t ovvervuur op t altoar van de HEER, ons God, zo as t in de wet staait. 36 Aal joar zel wie t eerste van ons laand en de eerste boomvruchten noar tempel van ons God brengen. 37 En ook zel wie zo as t in de wet staait, ons oldste zeuns en elk eerste jonk van ons vij, van koien, schoapen en segen, noar t hoes van ons God brengen, noar de priesters dij doar dainst hebben. 38 Wieder zel wie de oplegde schattens, t eerste daig van ons gaarstenmeel, de eerste vruchten, de eerste wien en olieveneulie noar veurroadkoamers van tempel van ons God brengen. n Tiende van ons veldgewazzen zel wie aan Levieten ofdroagen. Dij Levieten maggen dij tienden ook zulm in ons boerendörpen opleggen. 39 Der mout n priester, n noazoat van Aäron bie wezen as Levieten dij tienden beuren. Levieten mouten den n tiende van dij tienden noar veurroadkoamers van tempel van ons God brengen. 40 Doar mouten ook Isrelieten en Levieten heur vaaste biedroagen van koorn, wien en eulie hènbrengen. In dij schatkoamers ligt ja t schuddelgoud van t haailegdom, doar binnen ook de priesters dij dainst hebben, de poortwachters en de zangers. Wie maggen t hoes van ons God nait omkommen loaten."

Nehemia 11


01Hoogste laaiders van t volk gingen in Jeruzalem wonen. Ale aandere lu mozzen lötten om ain op de tien mensken aan te wiezen dij in Jeruzalem, dij haailege stad, wonen mos en de aander negen konden in aandere steden blieven. 02Femilies dij oet zokzulm aanboden om in Jeruzalem wonen te goan, werden deur t volk om t haardst prezen. 03Dit hier wazzen de laaiders oet pervinzie dij in Jeruzalem wonen gingen. Mainste Isrelieten, priesters, Levieten, tempelknechten en noazoaten van Salomo zien sloaven, gingen in Juda wonen, elk op zien aigen haimstee in zien aigen stad. 04Gounent van t volk oet Juda en oet Benjamin gingen noar stad Jeruzalem tou te wonen. Oet Juda wazzen dat: Ataja, zeun van Uzzia, dij in rechte lien via Zecharja, Amarja, Sefatja, Mahalalel, oet t geslacht van Peres stamde, 05en Maäseja, zeun van Baruch, dij via Kolchoze, Chazaja, Adaja, Jojarib, Zecharja, oet t geslacht van de Siloniet stamde. 06Aal mitnkander woonden der vaaierhonderd achtensesteg noazoaten van Peres in Jeruzalem, aalmoal fikse kerels. 07Dit is t volk van Benjamin: Sallu, zeun van Mesullam, dij via Joëd, Pedaja, Kolaja, Maäseja, Itiël, oet t geslacht van Jesaja stamde, 08wieder nog Gabbai en Sallai, mitnkander negenhonderdachtentwinneg man. 09Joël, zeun van Zichri, was heur laaider, en Jehuda, zeun van Hassenua, was onderkommedant van de stad. 10 Dit wazzen de priesters: Jedaja, zeun van Jojarib, en Jachin, 11 Seraja, zeun van Chilkia, dij via Mesullam, Sadok en Merajot, oet t geslacht van Achitub stamde en dij laaiden haar van tempel, 12 mit heur femilieleden dij dainst in tempel deden, mit nkander aachthonderdtwijentwinneg man. Wieder Adaja, zeun van Jerocham, dij via Pelalja, Amsi, Zecharja en Paschur, oet t geslacht van Malkia stamde, 13 mit zien femilieleden en femilie-oldsten, mitnkander twijhonderdtwijenvatteg man. Wieder ook Amassai, zeun van Azarel, dij via Achzai en Mesillemot oet t geslacht van Immer stamde, 14 mit zien femilieleden, mitnkander honderdachtentwinneg man, aalmoal fikse kerels. Zabdiël, zeun van Gedolim was heur laaider. 15 Dit wazzen de Levieten: Semaja, zeun van Chassub, dij via Azrikam en Chasabja, van Bunni ofstamde. 16 Sabbetai en Jozabad, overstes van de Levieten, wazzen verantwoordelk veur aal t waark boeten om tempel tou. 17 Mattanja, zeun van Micha, dij via Zabdi van Asaf ofstamde, was veurzanger, dij ging bie t daankgebed veur in t daanklaid. Wieder was doar Bakbukja, zien twijde man en Abda, zeun van Sammua, dij via Galal van Jedutun ofstamde. 18 Aal mitnkander woonden der twijhonderdvaaierntachteg Levieten in de haailege stad. 19 Poortwachters wazzen Akkub, Talmon en heur femilie, dij wacht huilen in poorten van de stad, mitnkander honderdtwijenseuventeg man. 20 Ale aandere Isrelieten, priesters en Levieten, woonden op heur aigen gerechteghaid in de aander steden van Juda. 21 Tempelknechten woonden op de Ofel; zai stonden onder t gezag van Sicha en Gispa. 22 Overste van Levieten in Jeruzalem was Uzzi, n zeun van Bani, dij via Chasabja en Mattanja van Micha ofstamde. Hai was ain van noazoaten van Asaf, zangers dij bie tempeldainsten koorzang deden. 23 Der was n regelment van keunenk over dij tempelzangers, woarin ston hou heur doagliekse dainsten regeld worden mozzen. 24 Petachja, zeun van Mesezabel, ain van noazoaten van Zerach, zeun van Juda, haar van de keunenk volmachten kregen veur ale zoaken dij t volk aanbelangden. 25 Wat de dörpen op t laand aangaait, der woonden Judeeërs in Kirjat-Arba en in gehuchten doar rondomtou, in Dibon en buurtschoppen doar omtou, in Jekabseël en dörpen dij doarbie heurden, 26 in Jesua, Molada en Bet-Pelet, 27 in Chasar-Sual en Berseba en ploatsen doar rondomtou, 28 in Siklag en Mechona en ploatsen doar rondomtou, 29 in En-Rimmon, Sora en Jarmut, 30 in Zanoäch en Adullam en dörpen dij doarbie heurden, in Lachis en t laand doar omtou en in Azeka en gehuchten doar rondomtou. Zai gingen wonen in kontrainen van Berseba òf tot aan Hinnomdaal tou. 31 t Volk van Benjamin ging in Geba wonen, in Michmas en Ajja, in Betel en in dörpen doar rondomtou, 32 in Anatot, Nob en Ananja, 33 in Hasor, Rama en Gittaïm, 34 in Chadid, Seboïm en Neballat, 35 in Lod, Ono en in t daal van de ambachtslu. 36 Ook ofdailens van Levieten oet Juda kwammen bie t volk van Benjamin te wonen.

Nehemia 12


01Dit hier is n liest van priesters en Levieten dij mit Zerubbabel, zeun van Sealtiël, en mit Jesua weeromkeerd binnen: Seraja, Jirmeja en Ezra, 02Amarja, Malluch en Chattus, 03Sechanja, Rechum en Meremot, 04Iddo, Ginnetoi en Abia, 05Miamin, Maädja en Bilga, 06Semaja, Jojarib en Jedaja, 07Sallu, Amok, Chilkia en Jedaja. Zai wazzen in Jesua zien tied overstes van de priesters en van heur amtgenoten. 08Dit binnen de Levieten: Jesua, Binnuï, Kadmiël, Serebja, Jehuda, en Mattanja, dij mit zien bruiers laaiden haar over t zingen van daanklaiden bie tempeldainst. 09Bakbukja en Unni, amtgenoten van heur, haren laaiden bie tegenzang. 10 Hogepriester Jesua kreeg n zeun: Jojakim, Jojakim kreeg Eljasib, Eljasib kreeg Jojada, 11 Jojada kreeg Jonatan en Jonatan kreeg Jaddua. 12 Dou Jojakim hogepriester was, wazzen dizze priesters overstes van heur femilies: Meraja van de femilie Seraja, Chananja van de femilie Jirmeja; 13 Mesullam van de femilie Ezra; Jochanan van de femilie Amarja; 14 Jonatan van de femilie Melichu; Josef van de femilie Sebanja; 15 Adna van de femilie Charim; Chelkai van de femilie Merajot; 16 Zecharja van de femilie Iddo; Mesullam van de femilie Ginneton; 17 Zichri van de femilie Abia; Piltai van de femilies Minjamin en Moädja; 18 Sammua van de femilie Bilga; Jonatan van de femilie Semaja; 19 Mattenai van de femilie Jojarib; Uzzi van de femilie Jedaja; 20 Kallai van de femilie Sallai; Eber van de femilie Amok; 21 Chasabja van de femilie Chilkia; Netanel van de femilie Jedaja. 22 Femilie-oldsten van de Levieten werden in tied van Eljasib, Jojada, Jochanan en Jaddua, op liesten bieholden, priesters werden inschreven in tied van keunenk Darius van Perzië. 23 Femilie-oldsten van Levieten werden inschreven in de kronieken tot aan tied van Jochanan, Eljasib zien zeun, tou. 24 Femilie-oldsten van Levieten wazzen: Chasabja, Serebja en Jesua, Kadmiël zien zeun. Tegen heur over stonden heur femilieleden: 25 Mattanja, Bakbukja en Obadja om, noar de regels van David, man van God, in koor tegen koor psaalms te zingen om te daanken en te priezen. Poortwachters wazzen Mesullam, Talmon en Akkub, dij huilen touzicht op veurroadkoamers van de poorten. 26 Ze leefden in de zulfde tied as Jojakim, zeun van Jesua, dij weer n zeun van Josadak was, en in tied van landvoogd Nehemia, en van de priester en schriftgeleerde Ezra. 27 Bie t inwijden van stadsmuur van Jeruzalem werden Levieten oet aal heur woonsteden noar Jeruzalem nuigd veur t inwijden, mit n feest van lofzang en laiden, mit meziek van cimbels, haarpen en lieren. 28 Zangers kwammen bie nkander oet kontrainen van Jeruzalem en oet dörpen bie Netofa, 29 oet Bet-Haggilgal en oet omstreken van Geba en Azmawet. Zangers haren zok ja dörpen rondom Jeruzalem sticht. 30 Priesters en Levieten muiken zok kouster en zai schoonden ook t volk, de poorten en stadsmuur. 31 Dou luit ik de overstes van Juda boven op stadsmuur kommen en stelde doar twij grode koren op om in optocht over muur te lopen, elk n kaant oet. Ain koor ging over muur noar t zuden noar Drekpoort. 32 Hosaja kwam achter heur aan mit haalfschaid van overstes van Juda, 33 mit Azarja, Ezra en Mesullam, 34 en mit Jehuda, Benjamin, Semaja en Jirmeja. 35 Dou kwammen gounent van de priesters mit trompetten: Zecharja, Jonatan zien zeun, dij in rechte lien via Semaja, Mattanja, Micha en Zakkur, n noazoat van Asaf was, 36 mit zien femilieleden Semaja, Azarel, Milalai, Gilalai, Maäi, Netanel, Jehuda en Chanani, dij meziekinstermenten van David, man van God, bie zok haren. Schriftgeleerde Ezra laip veurop. 37 Bie Wèlpoort gingen zai liekoet, bie trappens van Davidsvesting omhoog, over t hoogste van de muur bie pelaais van David langs tot aan Wotterpoort in t oosten. 38 t Twijde koor ging aanderkaant oet. Ik ging mit haalfschaid van t volk ter achteraan over de stadsmuur bie Bakoventoorn en dat zo noar Braide Muur. 39 Wieder ging t over de Efraïmpoort, over de Ol Poort en Vispoort, over Chananeltoorn en Honderdtoorn tot aan Schoappoort tou. Bie Gevangenpoort bleven ze stoan. 40 Baaide zangkoren stelden zok in tempel op; ik ook mit haalfschaid van de overstes, 41 en mit priesters Eljakim, Maäseja, Minjamin, Micha, Eljoënai, Zecharja en Chananja, mit heur trompetten. 42 Wieder mit Maäseja, Semaja, Elazar, Uzzi, Jochanan, Malkia, Elam, en Ezer, dij zok, as zangers, heuren luiten onder laaiden van Jizrachja. 43 Op dij dag werden verschaaiden ovvers brocht en elk was blied, God haar heur ja slim blied moakt. Ook vraauwlu en kinder haren groot feest, zodat t feest van Jeruzalem wied van vèrren al te heuren was. 44 Op dij dag werden der ook manlu aansteld dij t opzicht over veurroadkoamers kregen en dij de schattens, de eerstelingen en tienden bie nkander brengen mozzen. Dij mozzen ook biedroagen volgens de wet van de opbrengst van de stadsgronden veur de priesters en Levieten beuren. t Volk van Juda was ja slim te spreken over de priesters en Levieten dij mit heur waark begund wazzen. 45 Dij kwammen heur verplichtens tegenover God ja goud noa en huilen zok aan de regels van wat kouster was, net zo as de zangers en de poortwachters, dij te moaken haren mit t gebod van David en zien zeun Salomo. 46 Want vrouger, in tied van David en Asaf, wazzen der ook al koorlaaiders mit koren dij loflaiden en daankpsaalms zongen ter ere van God. 47 Doarom gaf hail Israël in tied van Zerubbabel en van Nehemia aan zangers en poortwachters heur doagliekse pozzie van wat ze neudeg haren. Veur Levieten haren ze weer biezundere biedroagen en Levieten luiten noazoaten van Aäron doar weer in mitdailen.

Nehemia 13


01Doudestieds wer aan t volk oet t bouk van Mozes veurlezen en noar t blieken dee, ston doarin opschreven dat Ammonieten en Moäbieten nooit in de gemainte van God touloaten worden moggen. 02Zai wazzen de Isrelieten ja nait mit etendrinken in de muit kommen, zai haren alderdeegs Bileam tegen heur inhuurd om heur te vervluiken. Ons God het dou dij vluik omkeerd in n zegen. 03Dou de Isrelieten de wet heurd haren, werden ale lu dij van vremde ofkomst wazzen apaart van t aigen volk zet. 04n Zet veurtied haar Eljasib, priester dij touzicht haar op de veurroadkoamers van tempel van ons God en dij femilie van Tobia was, 05veur dij aigenste Tobia n grode koamer inricht. In dij koamer werden eertieds waaitovvers, wierook en t schuddelgoud opsloagen en de tienden van t koorn, wien en eulie, dij veur de Levieten, zangers en poortwachters bestemd wazzen, en ook de biedroagen veur de priesters. 06Nou was ik doudestieds nait in Jeruzalem, want ik was noar Babel goan noar keunenk Artaxerxes, in t twijendattegste joar van zien regaaiern. Noa verloop van tied kreeg ik weer verlof van keunenk. 07Weer in Jeruzalem aanbeland, kwam ik ter achter wat veur kwoad Eljasib aanricht haar dou hai Tobia n koamer verschaft haar in de veurhoven van Gods tempel. 08Ik wer dou zo kwoad dat ik haile boudel van Tobia tou koamer oet noar boeten smeet. 09Ik gaf opdracht dat dij koamers schoond worden mozzen en noatied brochde ik aal t tempelraif, waaitovvers, en wierook ter weer in. 10 Dou vernam ik ook dat Levieten heur biedroagen nait kregen haren, en dat zai en ook de zangers dij de eredainst verzörgen mozzen, der vandeur goan wazzen, weerom noar heur akkers. 11 Ik sprak bestuurders der op aan en vruig heur: "Woarom loaten zai tempel zo omkommen?" Ik brochde ale Levieten en zangers weer bie nkander en zette ze weer op heur post. 12 Dou brochde hail Juda weer de tienden van t koorn, wien en eulie noar de veurroadkoamers. 13 Ik stelde priester Selemja, schriever Sadok en de Leviet Pedaja, aan as schatmeesters; Chanan, zeun van Zakkur, dij weer n zeun van Mattanja was, wer heur helper. Dij mannen stonden ja as betraauwboar bekend en dij mozzen boudel onder heur amtgenoten oetdailen.

14 Denk hierom toch aan mie, mien God, en loat aal wat ik aan gouds doan heb aan t hoes van mien God en zien eredainst, nait oetwist worden.

15 In dij tied vernam ik dat ter in Juda op sabbat gounent in wienpaars aan t treden wazzen en dat ter haile vrachten koorn op ezels aanbrocht werden en ook wien, droeven en viegen. Nog van ales meer wer der op sabbat tou Jeruzalem in brocht. Ik woarschaauwde heur dou ze op dij dag eterij verkochten. 16 Tyriërs dij doar woonden, brochten vis en alderhande koopwoar aan en verkochten dat op sabbat aan de Jeuden, alderdeegs in Jeruzalem. 17 Ik sprak notoabeln van Juda der op aan: "Dat is ja vrezelk wat ie hier doun! Ie schenden sabbat ja! 18 Hebben joen veurolden nait net zukswat doan? Het ons God nait doarom juust aal dij rampen over ons en ons stad brocht? Mout ie zo neudeg mit t schenden van de sabbat nog meer glìnne helleghaid over Israël brengen?" 19 Zo gaauw as t doags veur sabbat in de poorten van Jeruzalem duuster wer, gaf ik opdracht poortdeuren te sloeten en dij nait weer open te doun, veurdat sabbat verbie was. Ik luit n poar van mien knechten bie poorten achter: der zol gain koopwoar op sabbatdag in kommen. 20 n Moal of wat brochten handelslu en maartlu mit alderhande koopwoar naacht deur boeten Jeruzalems muur. 21 Ik woarschaauwde heur: "Woarom breng ie naacht deur bie stadsmuur? As ie dat nog n moal doun, loat ik joe oppakken!" Van dij tied òf aan hebben ze der op sabbat nait weer west. 22 Wieder gaf ik Levieten opdracht zok kouster te moaken en den noar stadspoorten te kommen om dij te bewoaken. Sabbat mos ja haailegd worden. Denk ook hierom aan mie, mien God, en heb mit mie te doun. Joen goudhaid is ja groot.

23 In dij tied vernam ik ook dat ter Jeuden mit vraauwen oet Asdod, Ammon en Moäb traauwd wazzen. 24 Haalfschaid van heur kinder pruit toal van Asdod of van baaide aander volken, mor gainent van heur kon fersounlek Judees proaten. 25 Ik nam heur onder handen en schol heur hoed vol, gounent van dij manlu sluig ik en ik trok heur t hoar tou kop oet. Ik luit heur bie God sweren, dat ze heur dochters nait traauwen loaten zollen mit jonges van dij volken, dat ze oet dij lu gain vraauwen veur zokzulm of veur heur zeuns kaizen zollen. 26 "Het keunenk Salomo van Israël nait dij aigenste zunden doan? Onder ale volken was ter gain keunenk zo as hai. God was wies mit hom en muik hom keunenk over hail Israël. Mor vremde, boetenlaandse vraauwen brochten hom op t zundege pad. 27 Mout wie den over joe heuren dat ie ook zo'n dikke foevel moaken? Dat ie joen God ook rug toudraaien en mit vremde vraauwlu traauwen?" 28 n Zeun van Jojada, dij n zeun van hogepriester Eljasib was, is alderdeegs traauwd mit n dochter van Sanballat oet Choron. Doarom heb ik hom votjagd. 29 Wil der toch aan denken, mien God, zai schonden t priesteramt, en zai schonden t verbond dat ie mit priesters en Levieten sloten hebben. 30 Zodounde schoonde ik t volk van ale sporen van boetenòf en regelde t waark veur priesters en Levieten mit heur dainsten en verplichtens. 31 Wieder regelde ik t aanlevern van t holt op vaaste tieden en ook van de eerstelingen van t laand. Denk toch aan mie, mien God, denk toch aan mie in goudens.