Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Nehemia 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Nehemia 10


01Op grond van aal wat ter veurvalen is, moak wie n vaaste ofsproak en zetten dij op schrift. Ons bestuurders, ons Levieten en ons priesters, zetten heur zegel der onder. 02Dij heur zegel der onder zet haren, wazzen: Nehemia, landvoogd en zeun van Chachalja, en Sidkia, 03en de priesters Seraja, Azarja, en Jirmeja, 04Paschur, Amarja en Malkia, 05Chattus, Sebanja en Malluch, 06Charim, Meremot en Obadja, 07Daniël, Ginneton en Baruch, 08Mesullam, Abia en Miamin, 09Maäzja, Bilgai en Semaja. 10 Den de Levieten: Jesua, zeun van Azanja, Binnuï en Kadmiël, n zeun van Chenadad, 11 en heur femilieleden Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja en Chanan, 12 Micha, Rechob en Chasabja, 13 Zakkur, Serebja en Sebanja, 14 Hodia, Bani en Beninu. 15 En wieder de laaiders van t volk: Paros, Pachat-Moäb, Elam, Zattu en Bani, 16 Bunni, Azgad en Bebai, 17 Adonia, Bigwai en Adin, 18 Ater, Chizkia en Azzur, 19 Hodia, Chasum en Besai, 20 Charif, Anatot en Nebai, 21 Magpias, Mesullam en Chezir, 22 Mesezabel, Sadok en Jaddua, 23 Pelatja, Chanan en Anaja, 24 Hosea, Chananja en Chassub, 25 Halloches, Pilcha en Sobek, 26 Rechum, Chasabna en Maäseja, 27 Achia, Chanan en Anan, 28 Malluch, Charim en Baäna. 29-30 Aal t aander volk sloot zok bie heur laaiders aan: priesters, Levieten, poortwachters, zangers, tempelknechten en elk dij zien banden mit volken rondomheer verbroken haar om zok te richten op Gods wet. Ook heur vraauwen, heur zeuns, heur dochters en aal wèl kennes haar en zien verstand bruken kon, verplichtten zok mit n swoare aid dat zai noar Gods wet leven zollen dij heur geven was deur Mozes, God zien knecht. Zai zollen zok holden aan de geboden, regels en veurschriften van de HEER, ons HEER, zo as: 31 wie zellen ons dochters nait traauwen loaten mit gounent oet de volken rondomheer en wie zellen heur dochters nait oetkaizen veur ons aigen zeuns. 32 As dij volken ons op sabbat of n feestdag koorn of aander goud te koop aanbaiden, zel wie niks van heur ofnemen. Om de zeuven joar zel wie t laand n joar broak liggen loaten en ale schulden kwietschelden. 33 Wieder neem wie op ons om aal joar n daarde van n sjekel zulver veur de eredainst in t hoes van God op te brengen. 34 Dat is veur teunbroden, veur doagliekse waait- en brandovvers, veur ovvers op sabbatdoagen, t nijmoanfeest en aandere feestdoagen, veur goaven en ovvers om zunden van Israël kwiet te schelden, en veur aal t waark in t hoes van ons God. 35 Wie hebben priesters, Levieten en t volk, onder nkander deur lötten oetmoaken loaten wat femilie aal joar, op vaaste tieden, t branholt levern mout veur t ovvervuur op t altoar van de HEER, ons God, zo as t in de wet staait. 36 Aal joar zel wie t eerste van ons laand en de eerste boomvruchten noar tempel van ons God brengen. 37 En ook zel wie zo as t in de wet staait, ons oldste zeuns en elk eerste jonk van ons vij, van koien, schoapen en segen, noar t hoes van ons God brengen, noar de priesters dij doar dainst hebben. 38 Wieder zel wie de oplegde schattens, t eerste daig van ons gaarstenmeel, de eerste vruchten, de eerste wien en olieveneulie noar veurroadkoamers van tempel van ons God brengen. n Tiende van ons veldgewazzen zel wie aan Levieten ofdroagen. Dij Levieten maggen dij tienden ook zulm in ons boerendörpen opleggen. 39 Der mout n priester, n noazoat van Aäron bie wezen as Levieten dij tienden beuren. Levieten mouten den n tiende van dij tienden noar veurroadkoamers van tempel van ons God brengen. 40 Doar mouten ook Isrelieten en Levieten heur vaaste biedroagen van koorn, wien en eulie hènbrengen. In dij schatkoamers ligt ja t schuddelgoud van t haailegdom, doar binnen ook de priesters dij dainst hebben, de poortwachters en de zangers. Wie maggen t hoes van ons God nait omkommen loaten."