Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Nehemia 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Nehemia 12


01Dit hier is n liest van priesters en Levieten dij mit Zerubbabel, zeun van Sealtiël, en mit Jesua weeromkeerd binnen: Seraja, Jirmeja en Ezra, 02Amarja, Malluch en Chattus, 03Sechanja, Rechum en Meremot, 04Iddo, Ginnetoi en Abia, 05Miamin, Maädja en Bilga, 06Semaja, Jojarib en Jedaja, 07Sallu, Amok, Chilkia en Jedaja. Zai wazzen in Jesua zien tied overstes van de priesters en van heur amtgenoten. 08Dit binnen de Levieten: Jesua, Binnuï, Kadmiël, Serebja, Jehuda, en Mattanja, dij mit zien bruiers laaiden haar over t zingen van daanklaiden bie tempeldainst. 09Bakbukja en Unni, amtgenoten van heur, haren laaiden bie tegenzang. 10 Hogepriester Jesua kreeg n zeun: Jojakim, Jojakim kreeg Eljasib, Eljasib kreeg Jojada, 11 Jojada kreeg Jonatan en Jonatan kreeg Jaddua. 12 Dou Jojakim hogepriester was, wazzen dizze priesters overstes van heur femilies: Meraja van de femilie Seraja, Chananja van de femilie Jirmeja; 13 Mesullam van de femilie Ezra; Jochanan van de femilie Amarja; 14 Jonatan van de femilie Melichu; Josef van de femilie Sebanja; 15 Adna van de femilie Charim; Chelkai van de femilie Merajot; 16 Zecharja van de femilie Iddo; Mesullam van de femilie Ginneton; 17 Zichri van de femilie Abia; Piltai van de femilies Minjamin en Moädja; 18 Sammua van de femilie Bilga; Jonatan van de femilie Semaja; 19 Mattenai van de femilie Jojarib; Uzzi van de femilie Jedaja; 20 Kallai van de femilie Sallai; Eber van de femilie Amok; 21 Chasabja van de femilie Chilkia; Netanel van de femilie Jedaja. 22 Femilie-oldsten van de Levieten werden in tied van Eljasib, Jojada, Jochanan en Jaddua, op liesten bieholden, priesters werden inschreven in tied van keunenk Darius van Perzië. 23 Femilie-oldsten van Levieten werden inschreven in de kronieken tot aan tied van Jochanan, Eljasib zien zeun, tou. 24 Femilie-oldsten van Levieten wazzen: Chasabja, Serebja en Jesua, Kadmiël zien zeun. Tegen heur over stonden heur femilieleden: 25 Mattanja, Bakbukja en Obadja om, noar de regels van David, man van God, in koor tegen koor psaalms te zingen om te daanken en te priezen. Poortwachters wazzen Mesullam, Talmon en Akkub, dij huilen touzicht op veurroadkoamers van de poorten. 26 Ze leefden in de zulfde tied as Jojakim, zeun van Jesua, dij weer n zeun van Josadak was, en in tied van landvoogd Nehemia, en van de priester en schriftgeleerde Ezra. 27 Bie t inwijden van stadsmuur van Jeruzalem werden Levieten oet aal heur woonsteden noar Jeruzalem nuigd veur t inwijden, mit n feest van lofzang en laiden, mit meziek van cimbels, haarpen en lieren. 28 Zangers kwammen bie nkander oet kontrainen van Jeruzalem en oet dörpen bie Netofa, 29 oet Bet-Haggilgal en oet omstreken van Geba en Azmawet. Zangers haren zok ja dörpen rondom Jeruzalem sticht. 30 Priesters en Levieten muiken zok kouster en zai schoonden ook t volk, de poorten en stadsmuur. 31 Dou luit ik de overstes van Juda boven op stadsmuur kommen en stelde doar twij grode koren op om in optocht over muur te lopen, elk n kaant oet. Ain koor ging over muur noar t zuden noar Drekpoort. 32 Hosaja kwam achter heur aan mit haalfschaid van overstes van Juda, 33 mit Azarja, Ezra en Mesullam, 34 en mit Jehuda, Benjamin, Semaja en Jirmeja. 35 Dou kwammen gounent van de priesters mit trompetten: Zecharja, Jonatan zien zeun, dij in rechte lien via Semaja, Mattanja, Micha en Zakkur, n noazoat van Asaf was, 36 mit zien femilieleden Semaja, Azarel, Milalai, Gilalai, Maäi, Netanel, Jehuda en Chanani, dij meziekinstermenten van David, man van God, bie zok haren. Schriftgeleerde Ezra laip veurop. 37 Bie Wèlpoort gingen zai liekoet, bie trappens van Davidsvesting omhoog, over t hoogste van de muur bie pelaais van David langs tot aan Wotterpoort in t oosten. 38 t Twijde koor ging aanderkaant oet. Ik ging mit haalfschaid van t volk ter achteraan over de stadsmuur bie Bakoventoorn en dat zo noar Braide Muur. 39 Wieder ging t over de Efraïmpoort, over de Ol Poort en Vispoort, over Chananeltoorn en Honderdtoorn tot aan Schoappoort tou. Bie Gevangenpoort bleven ze stoan. 40 Baaide zangkoren stelden zok in tempel op; ik ook mit haalfschaid van de overstes, 41 en mit priesters Eljakim, Maäseja, Minjamin, Micha, Eljoënai, Zecharja en Chananja, mit heur trompetten. 42 Wieder mit Maäseja, Semaja, Elazar, Uzzi, Jochanan, Malkia, Elam, en Ezer, dij zok, as zangers, heuren luiten onder laaiden van Jizrachja. 43 Op dij dag werden verschaaiden ovvers brocht en elk was blied, God haar heur ja slim blied moakt. Ook vraauwlu en kinder haren groot feest, zodat t feest van Jeruzalem wied van vèrren al te heuren was. 44 Op dij dag werden der ook manlu aansteld dij t opzicht over veurroadkoamers kregen en dij de schattens, de eerstelingen en tienden bie nkander brengen mozzen. Dij mozzen ook biedroagen volgens de wet van de opbrengst van de stadsgronden veur de priesters en Levieten beuren. t Volk van Juda was ja slim te spreken over de priesters en Levieten dij mit heur waark begund wazzen. 45 Dij kwammen heur verplichtens tegenover God ja goud noa en huilen zok aan de regels van wat kouster was, net zo as de zangers en de poortwachters, dij te moaken haren mit t gebod van David en zien zeun Salomo. 46 Want vrouger, in tied van David en Asaf, wazzen der ook al koorlaaiders mit koren dij loflaiden en daankpsaalms zongen ter ere van God. 47 Doarom gaf hail Israël in tied van Zerubbabel en van Nehemia aan zangers en poortwachters heur doagliekse pozzie van wat ze neudeg haren. Veur Levieten haren ze weer biezundere biedroagen en Levieten luiten noazoaten van Aäron doar weer in mitdailen.