Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Sefanja 01    02    03   

Sefanja 01


01Dit het de HEER zegd tegen Sefanja, zeun van Kusi, zeun van Gedalja, zeun van Amarja, zeun van Hizkia. Josia, Amon zien zeun, was doudestieds keunenk van Juda. 02Ik veeg aal wat ter op eerde is in ainmoal vot - zegt de HEER. 03Mensken en daaiern, vogels in lucht en vizzen in zee, ook ale ofgoden dij mensken tou goddelooshaid verlaaiden, tougelieks mit aal dij goddelozen. Der blift gain leventeg mensk meer in wereld over. 04Benoam Juda en aal t volk van Jeruzalem pak ik aan. Doar zel ik lu dij Baäl vereren, en Baäl zien dainders en priesters altemoal veurgoud oetreuden. 05Ook aal dij lu dij op t platdak van heur hoes op knijen liggen veur steerns, en keunenk van steerns vereren,f + In t Hebreeuws staait bie dit vers nog "dij traauw sweren aan de HEER", mor t schient dat dit ter loater biezet is en t paast hier ook nait goud bie. Doarom heb wie t nait vertoald in tekst.f* 06mor dij mie, de HEER, ontraauw binnen en gain spier om mie geven en dij mie nait vereren.
07Hol joe stil! God, de HEER, komt ter aan! Dag dat hai komt mit zien straf is al stoef bie.
Hai zel n grode slachten aanrichten in Juda,
zien legers het hai al kloar stoan.

08Den zel ik - zegt de HEER - ale hoge amtenoars en keunenk zien haile hofholden
zunder genoade ofstravven,
aal dat volk mit heur nijmoudse boetenlaandse klaaieroazie,

09mit heur haaidense meroakels; dij t pelaais volproppen mit spul,
dat ze aandern ofstolen hebben mit geweld en bedrog.

10 Dij dag - zegt de HEER - klinkt ter in Vispoort gejammer,
gereer in Nijstad,
en in Heuvelkluft n aibels gekroak van hoezen dij in nkander zakken.

11 Den is ter gekaarm en gejammer van lu in Viezelbuurt:
ale kooplu binnen mit geweld aan heur èn kommen,
ale mensken dij in t geld swemmen binnen doodmoakt.

12 Den zel ik hail Jeruzalem in ale houken en hörns
mit n fèlle laamp deurzuiken
om dij hoge heren te pakken te kriegen,
dij doen worden binnen van olde wien,
dij mainen: de HEER dut ons ja toch niks,
gain goud en gain kwoad.

13 Heur riekdom roaken zai kwiet, heur hoezen worden vernaild.
Of hebben ze ook hoezen baauwd
- der in wonen zellen ze nait;
of hebben ze wiendroefbozzen poot
- ze zellen der gain wien van drinken.

14 Dij vrezelke dag van de HEER is al stoef bie, mit koegelsgeweld komt e der aan.
Ik heur t aarmhaarteg gejammer op dij dag al!
Alderdeegs de dappersten brollen t oet van benaauwdhaid.

15 t Is ja dag van God zien grammiedeghaid, van aalteroatsie en benaauwdeghaid,
van vernailen en verrinnewaaiern,
van donker en duuster,
van dikke wolken en dunderkoppen,

16 n dag dat noodklok ludt, t oorlogsgeroup klinkt
tegen börgen en toorns.

17 Den zel ik mensken zo dik in t ellèn brengen, dat ze rondwoaren as blinden.
Ze hebben ja tegen mie misdoan
- zegt de HEER.
Heur bloud wordt oetgoten as wotter,
heur liggoamen liggen te verrötten as drek.

18 As de HEER komt mit zien glìnne kwoadhaid, helpen heur zulver en gold mensken ook niks meer.
Haile wereld zel vergoan
deur de glìnne gloud van zien vergrèldhaid.
Hai zel ale mensken in ainmoal
rompslomps in t ongelok joagen.

Sefanja 02


01Ie volk zunder schoamte, goa noar tempel en kom bie nkander, 02eer de HEER dut wat hai in t zin het - dij dag kin elk ogenblik kommen - eer zien glìnne kwoadhaid veurgoud over joe komt. 03Moak dat ie bie de HEER kommen - hai dut wat of hai onnaaierd het - en wees rechtveerdeg en nederg. t Kin wezen dat ie nog verschoel vinden op dij dag van zien kwoadhaid. 04Ie kinnen der van op aan: Gaza wordt n doodse stad, Askelon n röddeklooster, t volk van Asdod wordt op kloarlichten dag tou stad oet jagd, Ekron wordt n stad zunder volk. 05O wai, ie dij doar wonen in kontraain bie zee, ie volk dat oet Kreta komt! De HEER sprekt zien oordail over joe oet, Kanaän, laand van Filistijnen! Ie zellen nog te ondeeg kommen, der zel gainain van joe overblieven. 06Joen laand, doar zellen ze allenneg nog schoapen in lopen loaten en hokken veur schoapen op zetten. 07Dij kontrainen van joe doar bie zee zellen wezen veur wèl der nog over binnen van t volk van Juda. Over heur zegt de HEER: Zai zellen heur schoapen doar lopen loaten en soavends in hoezen van Askelon op bèr goan. t Muit de HEER ja van heur en hai zel n omkeer brengen in heur löt. 08Ik heb t schimpen van Moäb en t ragen en schelden van Ammon tegen mien volk wel heurd, dou zai n grode mond tegen heur opzetten en snaarden dat ze wel boas worden zollen over heur laand. 09Doarom, zo woar as ik leef - zegt d'Aalmachtege HEER, God van Israël, Moäb en Ammon zellen net zo worden as Sodom en Gomorra: n onlaand mit aans niks as roet en brannekkels en zoltputten, n streek doar nooit wat wazen wil. Dij der nog over binnen van mien volk zellen Moäb en Ammon heur laand leegreupen en t in bezit nemen. 10 Zo kriegen ze heur hoogmoud en heur grootbekkerij, heur snakken en snaren tegen t volk van d'Aalmachtege HEER betoald. 11 De HEER zel heur schrik op hoed joagen. Hai zel ale goden van eerde verswinnen loaten. Volken van ale landen bie zee zellen veur hom op knijen valen, elk in zien aigen laand. 12 Nubiërs, ook ie zellen doodstoken worden mit mien sweerd.
13 De HEER zel ook op Assyriërs inhaauwen, doar in t noorden,
en heur vernailen.
Van Nineve moakt hai n puunbult,
n woestijn zunder ain drup wotter.

14 Doar zellen koppels vij zok deelleggen en alderhand wild gedaaierte,
veldoelen en katoelen zellen bie naacht touholden
op Nineve zien zoelen,
zitten te roupen in stokkende vènsters.
t Is ain en aal revoazie,
van zien pelaaizen is t cederholt ofreten.

15 Dat is nou dij oetgeloaten stad, dij in woan was: Ons kin niks gebeuren!
en dij dochde: Ik bin t, en aans gainent!
Wat is t n puunbult worden, n hool van wilde daaiern.
Elk dij der bie langs komt
zel knivveln en kop schudden.

Sefanja 03


01Onhaail zel der kommen over dij rebelse stad, deurhèn verdurven, vol geweld en onrecht,

02dij nait lustern wil, dij zok deur gainain de wet veurschrieven let,
dij nait op de HEER vertraauwt,
niks van hom waiten wil.


03Heur laaiders - brollende laiwen binnen t, heur rechters - wolven dij soavends op roof oetgoan,
en nog gain bonkje liggen loaten tot aanderdoagsmörgens;

04heur profeten - swetsers en leugenbaisten, heur priesters - haaileg of onhaaileg, dat kin heur niks schelen,
ze vertrappen wet van God.

05Mor de HEER dij in Jeruzalem woont, is rechtveerdeg. Dij geft elk zien liek en recht,
doar kin je elke mörgen van op aan,f + "Doar kin je elke mörgen van op aan": hier kaizen wie veur prof. A.S. van der Woude zien oetleg "elke morgen is staat te maken op zijn trouw".f*
net zo wis as dat t ale mörgens weer licht wordt.
Aal dij schandoalege gemaineghaid is hai gram.

06Aander volken heb ik oetreud, heur bolwaarken vernaild,
heur wegen liggen der ainzoam en verloaten bie,
gain mensk komt ter meer langs.
Heur steden liggen in puun,
doar woont gainain meer.

07Ik zee: "Jeruzalem, nou zelstoe wel ontzag veur mie hebben
en der van leerd hebben."
Nou zellen ze doar in Jeruzalem
vaast en zeker wel deur kregen hebben,
wat veur stravven ik al over heur brocht heb.
Mor niks ter van, zai goan aal mor deur
mit heur gemaine streken.

08Wacht mor - zegt de HEER - dat ik as rechter bie joe kom!
Den zel mien vonnes wezen,
dat ik volken en keunenkrieken op n bult veeg,
mien glìnne grammiedeghaid op heur deelkommen loat.
Wees der mor wis van,
den zel haile wereld verteerd worden
deur t vuur van mien vroak
omdat ik nait velen kin dat ze mie verachten.

09Mor den - zegt de HEER - zel ik bie de volken heur onzuvere lippen
veraandern in zuvere lippen,
dat zai altmoal mie, de HEER, aanroupen
in stee van heur ofgoden,
en mie ainsgezind eer toubrengen.

10 Alderdeegs van hail wied vot, oet kontrainen aan gun kaant van revieren van Nubië,
zellen mensken kommen
om mie te vereren
en ovvers te brengen.

11 Den huif ie joe ook nait meer schoamen veur aal wat ie vrouger tegen mie oetricht hebben,
den zel ik ja dij dikke snakkers dij der bie joe binnen, votjoagen.
Gainain zel meer zien trötse kop omhoog steken
op mien haailege baarg Sion.

12 Den moak ik dat ter bie joe aans niks overblift as n volk, nederg en bekweem,
dat onderdak zöcht bie mie, de HEER.

13 Zai zellen nkander gain kwoad meer doun, leugen en bedrog, doar zel gain sproak meer van wezen.
Zai zellen wezen as schoapen
dij vredeg lopen te groazen en in t gras liggen
zunder dat ain heur opjagt.

14 Sion, mien wicht, roup t oet van bliedschop!
Jubel, Israël!
Jeruzalem, mien wicht,
wees van haarten blied en oetgeloaten!

15 De HEER het joen tirannen votjagd, joen vijanden votveegd.
De HEER, keunenk van Israël, is joen keunenk,
ie huiven naargens meer baang veur te wezen.

16 Dij dag zel der tegen Jeruzalem zegd worden: "Nait benaauwd wezen, Sion!
Moudveren nait zakken loaten!"

17 De HEER, joen God, is ja bie joe, n held dij joe redt.
Hai is slim wies mit joe,
zien haart lopt over van laifde veur joe,
hai zingt haardop van bliedschop,
of was t zien bruloft.

18 Ik moak joe vrij van t onhaail. Schimp en schaande dij op joe drokt,
doar is t mit oflopen.

19 Ik beloof joe: tied komt, dat ik schoon laai moaken zel
mit aal dij joe der onder holden.
Ik help dij nait mitkommen kinnen,
ik breng dij oet nkander jagd binnen weer bie mekoar,
zo as n hedder zien kreupele en ofdwoalde schoapen.
Ik zel der veur zörgen,
dat heur eer en glorie toubrocht wordt,
in haile wereld doar ze vrouger mit nek aankeken werden.

20 Den zel ik joe weer thoesbrengen en weer bie nkander brengen.
Zeker woar, ik zel joe tou eer en glorie brengen
bie ale volken van wereld,
as ik n omkeer breng in joen löt.
Dat zel ie nog mit aigen ogen zain
- zegt de HEER.