Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Sefanja 01    02    03   

Sefanja 03


01Onhaail zel der kommen over dij rebelse stad, deurhèn verdurven, vol geweld en onrecht,

02dij nait lustern wil, dij zok deur gainain de wet veurschrieven let,
dij nait op de HEER vertraauwt,
niks van hom waiten wil.


03Heur laaiders - brollende laiwen binnen t, heur rechters - wolven dij soavends op roof oetgoan,
en nog gain bonkje liggen loaten tot aanderdoagsmörgens;

04heur profeten - swetsers en leugenbaisten, heur priesters - haaileg of onhaaileg, dat kin heur niks schelen,
ze vertrappen wet van God.

05Mor de HEER dij in Jeruzalem woont, is rechtveerdeg. Dij geft elk zien liek en recht,
doar kin je elke mörgen van op aan,f + "Doar kin je elke mörgen van op aan": hier kaizen wie veur prof. A.S. van der Woude zien oetleg "elke morgen is staat te maken op zijn trouw".f*
net zo wis as dat t ale mörgens weer licht wordt.
Aal dij schandoalege gemaineghaid is hai gram.

06Aander volken heb ik oetreud, heur bolwaarken vernaild,
heur wegen liggen der ainzoam en verloaten bie,
gain mensk komt ter meer langs.
Heur steden liggen in puun,
doar woont gainain meer.

07Ik zee: "Jeruzalem, nou zelstoe wel ontzag veur mie hebben
en der van leerd hebben."
Nou zellen ze doar in Jeruzalem
vaast en zeker wel deur kregen hebben,
wat veur stravven ik al over heur brocht heb.
Mor niks ter van, zai goan aal mor deur
mit heur gemaine streken.

08Wacht mor - zegt de HEER - dat ik as rechter bie joe kom!
Den zel mien vonnes wezen,
dat ik volken en keunenkrieken op n bult veeg,
mien glìnne grammiedeghaid op heur deelkommen loat.
Wees der mor wis van,
den zel haile wereld verteerd worden
deur t vuur van mien vroak
omdat ik nait velen kin dat ze mie verachten.

09Mor den - zegt de HEER - zel ik bie de volken heur onzuvere lippen
veraandern in zuvere lippen,
dat zai altmoal mie, de HEER, aanroupen
in stee van heur ofgoden,
en mie ainsgezind eer toubrengen.

10 Alderdeegs van hail wied vot, oet kontrainen aan gun kaant van revieren van Nubië,
zellen mensken kommen
om mie te vereren
en ovvers te brengen.

11 Den huif ie joe ook nait meer schoamen veur aal wat ie vrouger tegen mie oetricht hebben,
den zel ik ja dij dikke snakkers dij der bie joe binnen, votjoagen.
Gainain zel meer zien trötse kop omhoog steken
op mien haailege baarg Sion.

12 Den moak ik dat ter bie joe aans niks overblift as n volk, nederg en bekweem,
dat onderdak zöcht bie mie, de HEER.

13 Zai zellen nkander gain kwoad meer doun, leugen en bedrog, doar zel gain sproak meer van wezen.
Zai zellen wezen as schoapen
dij vredeg lopen te groazen en in t gras liggen
zunder dat ain heur opjagt.

14 Sion, mien wicht, roup t oet van bliedschop!
Jubel, Israël!
Jeruzalem, mien wicht,
wees van haarten blied en oetgeloaten!

15 De HEER het joen tirannen votjagd, joen vijanden votveegd.
De HEER, keunenk van Israël, is joen keunenk,
ie huiven naargens meer baang veur te wezen.

16 Dij dag zel der tegen Jeruzalem zegd worden: "Nait benaauwd wezen, Sion!
Moudveren nait zakken loaten!"

17 De HEER, joen God, is ja bie joe, n held dij joe redt.
Hai is slim wies mit joe,
zien haart lopt over van laifde veur joe,
hai zingt haardop van bliedschop,
of was t zien bruloft.

18 Ik moak joe vrij van t onhaail. Schimp en schaande dij op joe drokt,
doar is t mit oflopen.

19 Ik beloof joe: tied komt, dat ik schoon laai moaken zel
mit aal dij joe der onder holden.
Ik help dij nait mitkommen kinnen,
ik breng dij oet nkander jagd binnen weer bie mekoar,
zo as n hedder zien kreupele en ofdwoalde schoapen.
Ik zel der veur zörgen,
dat heur eer en glorie toubrocht wordt,
in haile wereld doar ze vrouger mit nek aankeken werden.

20 Den zel ik joe weer thoesbrengen en weer bie nkander brengen.
Zeker woar, ik zel joe tou eer en glorie brengen
bie ale volken van wereld,
as ik n omkeer breng in joen löt.
Dat zel ie nog mit aigen ogen zain
- zegt de HEER.