Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jona 01    02    03    04   

Jona 01


01t Woord van de HEER kwam tot Jona, zeun van Amittai: 02"Moak die raaisveerdeg en goa noar Nineve dij grode stad, zeg heur aan dat heur verdurvenhaid tot mie deurdrongen is." 03Mor Jona ging aan raais om te vluchten noar Tarsis, bie de HEER vandoan. Hai ging noar Jafo, von doar n schip dij noar Tarsis goan zol, betuil t raaisgeld en ging aan boord om mit heur noar Tarsis te goan, bie de HEER vandoan. 04Mor de HEER bestelde n haarde wind over zee en der stook n swoare störm op, t schip kon aal ogenblikken stokkendsloagen worden. 05t Scheepsvolk kreeg t benaauwd en elk raip zien aigen god aan. Zai gooiden loaden in zee om t schip mor lichter te kriegen. Jona was in t roem van t schip goan en haar zok doar deellegd. Hai was in daibe sloap valen. 06Kaptaain kwam bie hom en zee: "Hou kin ie toch zó sloapen! Man kom in t èn en roup joen God aan. Meschain dat dij zok om ons bekommert, dat wie nait vergoan." 07Zai zeden tegen nkander: "Loat wie lötten, den zel wie waiten om wèl dit onhaail over ons komt." Zai deden t en t löt vuil op Jona. 08Dou zeden zai tegen hom: "Vertel ons toch deur wèl zien schuld dit onhaail over ons komt. Wat heb ie mit dizze raais veur? Woar kom ie heer en oet wat laand kom ie? Tou welk volk heur ie?" 09"k Bin n Hebreeër," zee Jona, "en ik dain de HEER, God van de hemel, dij de zee en t dreuge moakt het." 10 Manlu werden doodsbenaauwd dou zai heurden dat hai veur God op vlucht was bie de HEER vandoan. Zai zeden tegen hom: "Wat heb ie wel nait doan? 11 Wat mout wie mit joe doun," vruigen ze, "dat zee nait laanger tegen ons tekeergaait? Zee wordt ja aal roeger en roeger!" 12 Hai antwoordde: "Gooi mie mor in zee, den zel zee zok bedoaren. Want k wait hail wel dat om mie dizze störm over joe komt." 13 Mor t scheepsvolk ging aan t roeien om t schip nog aan laand te kriegen. Dat kloarden ze nait, want zee ging al meer tegen heur te keer. 14 Zai raipen de HEER aan: "Och HEER, loat ons toch nait omhaals kommen om t levent van dizze man. Reken ons t nait tou as n onschuldege staarft! Ie HEER, ie doun ja wat joe gouddunkt. Ie hebben ja doan zo as ie dochten dat t goud was." 15 Dou pakten zai Jona beet, gooiden hom in zee en zee wer stil. 16 t Scheepsvolk kreeg daip ontzag veur de HEER. Zai brochten hom n ovver en deden hom geloftes.

Jona 02


01De HEER bestelde n grode vis, dij Jona deurslook. Drij doagen en drij nachten was Jona in t ingewand van dij vis. 02Dou beedde Jona de HEER, zien God, vanoet t ingewand van dij vis:
03"Ik raip tot de HEER in mien nood en hai het mie antwoord geven.
Midden oet t dodenriek schraifde ik -
ie heurden mien stem!

04Ie haren mie smeten in de daipte, in t haart van de zee. Wotterstromen wazzen om mie tou,
aal joen brandens en boaren gingen over mie hèn.

05En ik, ik dochde: Verstöt bin ik oet joen ogen, zol k ooit weer joen haailege tempel zain?

06Wotter, niks as wotter om mie tou, t bedraaigde mien levent.
De oervloud haar mie omsloten,
zeewier haar k op kop.

07k Was deelzonken tot aan stiepen van baargen, grondels van eerde wazzen veur aaid achter mie.
Mor dou trok ie mien levent oet t graf omhoog,
o HEER, mien God.

08Dou der gain levent meer in mie was, dochde ik aan de HEER,
en mien gebed kwam tot joe
in joen haailege tempel.

09Zai, dij weerdeloze ofgoden dainen, worden ontraauw aan hom,
dij t goud mit heur veur het.

10 Mor ik, ik zel joe onder lofzeggen ovvers brengen, wat ik beloofd heb, doar stoa ik veur.
Bie de HEER is oetkomst!"
11 De HEER bestelde dij vis, en hai spijde Jona oet op t laand.

Jona 03


01Vannijs kwam t woord van de HEER tot Jona: 02"Moak die raaisveerdeg en goa noar Nineve, dij grode stad en breng heur bosschop, dij ik die zeggen zel." 03Dou muik Jona zok kloar en ging noar Nineve, zo as de HEER hom besteld haar. Stad Nineve was aldernoarste groot, t nam drij doagen veur je der deurhèn wazzen. 04Jona trok de stad deur, ain dagraais wied. Hai brochde zien bosschop: "Nog vatteg doagen en Nineve wordt ondersteboven keerd." 05Inwoners van Nineve leufden wat God zee en raipen op tot vasten, en van klaain tot groot deden ze raauwklaaier aan. 06Dou t bericht tot keunenk van Nineve deurdrong, kwam hai van zien troon òf, trok zien opperklaid oet, dee n raauwklaid aan en ging zitten in potaask. 07Hai luit in Nineve omroupen: "In noam van de keunenk en zien rieksgenoten: Mensk en daaier, koien en schoapen, maggen niks eten, nait waaiden en gain wotter drinken. 08Mensk en daaier mouten raauwklaaier aan hebben en oet ale macht God aanroupen en zok bekeren van heur verkeerde wandel en van t onrecht doar ze handen aan voelmoakt hebben. 09Wèl wait, God kon der ais aans over denken goan en beraauw kriegen. Meschain geft hai zien glìnne gram op, dat wie der nait aangoan." 10 Dou God zag wat zai deden en hou zai zok bekeerden van heur verkeerde wandel, kreeg God beraauw over t kwoad, doar hai heur mit draaigd haar, en hai dee t nait

Jona 04


01Mor dit was Jona hail min noar t zin en hai wer helleg. 02Hai beedde de HEER en zee: "Och HEER, k haar t ja wel docht dou ik nog in mien aigen laand was. Ik heb t veurkommen wild en doarom vluchtte ik noar Tarsis. Ik wait ja wel dat ie n genoadege God binnen, dij meedlieden het en nait gaauw kwoad wordt en dij deurhèn goudgunsteg is. Ik wait ja wel dat ie t ter stoer mit hebben onhaail aan te richten. 03HEER, neem mie t levent mor òf, want ik bin laiver dood as dat k leef." 04Mor de HEER zee: "Hestoe t recht om zo kwoad te wezen?" 05Onderwiel was Jona te stad oetgoan en huil zok aan oostkaant van de stad op. Hai wol zok doar n loofhut baauwen en in schaar van hut zitten goan om te zain hou of t mit de stad oflopen zol. 06God, de HEER, dee n wonderboom opschaiten, dij boven Jona oetwos om hom wat schaar te geven en hom van zien vergrèldhaid òf te brengen. Jona was haile blied mit dij wonderboom. 07Mor aanderdoagsmörgens bestelde God n wurm, dij wonderboom aanstook en boom verdreugde. 08Dou zun opkwam, luit God n glìnne oostewind kommen en zun braandde op Jona zien kop zodat hai hoast nait meer wos dat e nog in wereld was. Hai wol dat e dood was: "k Staarf laiver as dat k nog leef!" 09Dou vruig God Jona: "Hestoe t recht om kwoad te wezen om n wonderboom?" Jona zee: "Joa, wis en woarachteg, k bin vergrèld!" 10 Dou zee de HEER: "t Begroot die om n wonderboom, dij die gain muite kost het, dijstoe nait gruien loaten hest, dij der in ain naacht ston en ook in ain naacht weer ofsturf. 11 Zol mie t den nait begroten maggen van dij grode stad Nineve, doar meer as honderdtwinnegdoezend mensken wonen dij t onderschaaid tussen links of rechts nait waiten, en den ook nog aal dij daaiern?"