Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ester 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10   

Ester 01


01In doagen van Ahasveros (aigenste Ahasveros dij regaaierde over honderdzeuventwinneg gewesten, van India òf tot aan Nubië tou), 02in dij doagen, dou keunenk Ahasveros op zien keunenklieke troon zat in börg Susa, 03richtte hai, t was in t daarde joar dat hai regaaierde, n feestmoal aan veur aal zien vorsten en knechten. t Leger van Perzië en Medië, ale lu van hoge komòf en vorsten van gewesten wazzen bie hom, 04dou hai grode riekdom van zien keunenkschop teunde en aal zien pracht en proal - dag in dag oet, honderdtachteg doagen laank. 05Dou dij doagen om wazzen richtte keunenk in boetenhof bie t keunenkliek pelaais n feestmoal aan van zeuven doagen veur aal t volk van hoog tot leeg dat in börg Susa touhuil. t Feest wer holden in binnenhof in toen van t pelaais. 06Linnen en wollen blaauwsangen gedienen wazzen deur trezzen van linnen en roodsangen droad mit zulvern knoppen vastmoakt aan witmaarmern zoelen, golden en zulvern rustbèrren stonden op n vlouer van albast, witmaarmer, peerlmoer en kostboare stainen. 07Om oet te drinken wazzen der golden bekers, gain twij geliek, en der was zat keunenklieke wien, noar men van n keunenk verwachten kon. 08t Drinken ging noar regel van gain dwang. Keunenk haar overstes van zien pelaais goud instoekt dat men doun zol as elk loende. 09Keunegin Wasti richtte ook n feestmoal aan veur vraauwlu, in t pelaais van keunenk Ahasveros. 10 Op zeuvende dag, dou keunenk wat doeneg was van wien, zee hai tegen Mehuman, Bizzeta, Charbona, Bigta, Abagta, Zetar en Karkas - de zeuven noaste hofdainders van keunenk Ahasveros - 11 dat zai mozzen keunegin Wasti, mit keunenklieke kroon op, bie hom brengen om volken en vorsten zain te loaten hou mooi of zai was. Zai mog heur ja wel zain loaten. 12 Mor dou t bevel van keunenk deur hofdainders aan heur overbrocht was, waaigerde keunegin Wasti om te kommen. Keunenk wer hoagels, joa, hai was glìn. 13 Dou pruit keunenk mit wiezen dij kennes haren van wet en recht. t Was ja gewoonte om zoaken van keunenk veur te leggen aan ale wet- en rechtsgeleerden. 14 Dij hai t mainst vertraauwde, wazzen Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena en Memuchan, zeuven vorsten van Perzië en Medië, hoogsten in t riek. 15 Hai vruig: "Wat mout volgens t recht gebeuren mit keunegin Wasti? Zai het bevel van keunenk Ahasveros dat hovelingen overbrocht hebben, ja noast zok deellegd." 16 Memuchan zee, doar keunenk en vorsten bie wazzen: "Keunegin het zok nait bloots tegen keunenk over misdroagen, mor ook tegenover ale vorsten en volken in ale gewesten van keunenk Ahasveros. 17 Wat keunegin doan het, zel ja bie ale vraauwlu bekend worden, van dij gevolgen dat zai heur mannen niks meer in reken hebben zellen as ze zeggen: 'Keunenk Ahasveros het bevel geven om keunegin Wasti bie hom te brengen, mor zai kwam nait.' 18 Vandoag nog zellen vorstinnen van Perzië en Medië, dij vernemen wat keunegin doan het, tegen keunenk zien vorsten net zo proaten, en dat wordt balstureghaid en grammiedeghaid zunder èn. 19 As keunenk t goud tou liekt zol der n keunenkliek bevel oetgoan mouten, opnomen in wetten van Perzen en Meden dat men t nait herroupen kin, dat Wasti nait weer bie keunenk Ahasveros kommen mag. Keunenk zol n aander vraauw stee van keunegin geven mouten, ain dij beter is as zai. 20 As keunenk zo verordonnaaiert en men heurt dat in t haile riek - en groot is t zekerwoar - den zellen ale vraauwen heur mannen, van hoog tou leeg, mit respekt behandeln." 21 Mit dit veurstel wazzen keunenk en vorsten t ains en keunenk dee noar Memuchan zien zeggen. 22 Hai stuurde braiven noar ale gewesten van keunenk, noar elk gewest in aigen schrift en noar ale volken in heur aigen toal, dat elke man boas wezen zol in zien hoes en spreken zol in toal van zien volk.

Ester 02


01Noa verloop van tied, dou grammiedeghaid van keunenk Ahasveros bedoard was, dochde hai weer aan Wasti, aan wat zai doan haar en wat of der over heur besloten was. 02Dou zeden keunenk zien knechten, dat men zol veur keunenk jonge wichter zuiken mouten dij nog moagd wazzen en knap om te zain. 03Keunenk zol doarveur in ale gewesten van zien riek amtenoars aanstellen mouten en dij zollen ale jonge wichter dij knap wazzen om te zain, verzoameln mouten in börg Susa in t vraauwenhoes, onder touzicht van Hegai, keunenk zien koamerheer, dij bewoaker is van vraauwen. Zai zollen ales toulangd kriegen mouten om zok mooi te moaken. 04t Wichtje dij in ogen van keunenk mooiste is, zol keunegin worden mouten in stee van Wasti. Dit veurstel kwam keunenk goud veur en hai dee der noar. 05Nou was der in börg Susa n Jeudse man dij Mordechai haitte. Hai was n zeun van Jaïr, zeun van Simi, zeun van Kis, oet stam Benjamin. 06Hai was ain van lu dij mit Jechonja, keunenk van Juda, deur Nebukadnessar, keunenk van Babylonië, verbannen en wegsleept was oet Jeruzalem. 07Hai was pleegvoader van Hadassa, ook Ester nuimd, n dochter van zien oom, want zai haar gain pa of moeke meer. Dou heur pa en moeke sturven wazzen, haar Mordechai heur aannomen as zien dochter. Zai was n nuver wicht en knap om te zain. 08Dou keunenk zien besloet en wet bekendmoakt wazzen en verschaaiden wichter bie nkander brocht werden in börg Susa onder opzicht van Hegai, wer Ester ook noar t keunenkliek pelaais brocht en onder touzicht steld van dij bewoaker van vraauwen. 09Hai haar kiek op t wicht en huil heur goud veur ogen, dat zunder mekaaiern zörgde hai veur ales doar zai zok mooi mit moaken kon en veur heur eten. Hai luit heur beschikken over zeuven gedainstegen van hoge komòf oet t hoes van keunenk. Boetendes brochde hai heur mit heur gedainstegen noar t mooiste dail van t vraauwenhoes. 10 Ester haar heur volk en heur komòf nait bekendmoakt. Mordechai haar heur instoekt dat zai dij nait nuimen mos. 11 Aal doagen vannijs koierde Mordechai bie veurhof van t vraauwenhoes langs om oet te vigelaaiern hou t mit Ester ging en wat of der mit heur gebeuren zol. 12 As nou n wichtje aan beurt was om bie keunenk Ahasveros te kommen, noadat zai twaalf moand ondergoan haar wat veur vraauwen bepoald was (tied om zok mooi te moaken was zo indaild: zès moand mirre-eulie en zès moand kruden en aander middels om zok mooi te moaken), 13 den kwam t wichtje zó bie keunenk: ales wat ze hebben wol oet t vraauwenhoes kreeg ze mit noar keunenk zien pelaais. 14 Ze ging soavends noar binnen en smörgens kwam ze weerom en ging noar n aander dail van t vraauwenhoes, dat onder touzicht steld was van Saäsgaz, bedainde van keunenk en bewoaker van bievraauwen. Zai mog nait bie keunenk weeromkommen, of t mos al wezen dat keunenk zien zinnen op heur zet haar en dat zai mit noam en tounoam roupen wer. 15 Dou Ester aan beurt was - dochter van Abichaïl, dij n oom was van Mordechai dij heur as dochter aannomen haar - vruig zai om aans niks as wat Hegai, bedainde van keunenk, heur aanroaden haar. Aalmoal dij Ester onder ogen kwam, moggen heur geern lieden. 16 Zo wer Ester bie keunenk brocht in zien keunenkliek pelaais, in tiende moand, dat is nou moand tebet, in t zeuvende joar dat hai regaaierde. 17 Keunenk ging van ale vraauwen t mainste van Ester holden. Zai kreeg van hom meer genegenhaid en laifde as ale aander wichter. Doarom zette hai heur keunenkskroon op kop en verhoogde heur tot keunegin in stee van Wasti. 18 Dou richtte keunenk n groot feestmoal aan veur aal zien vorsten en bedaindes, t Feestmoal van Ester. Hai gaf gewesten vrijdom van belasten en dailde geschenken oet noar men van n keunenk verwachten mog. 19 Der werden vannijs jonge wichter bie nkander brocht. In tied zat Mordechai bie keunenk in poort. 20 Ester haar heur ofkomst en heur volk nait bekendmoakt zo as Mordechai heur instoekt haar, want Ester huil zok aan wat Mordechai zee, net as dou zai bie hom grootbrocht wer. 21 In dij doagen, dou Mordechai in keunenk zien poort zat, werden Bigtan en Teres, twij hofdainders van keunenk dij wacht holden mozzen bie deur, slim vergrèld. Zai perbaaierden keunenk Ahasveros om haals te brengen. 22 Mordechai wer t gewoar en hai vertelde t aan keunegin. Ester vertelde t aan keunenk, oet noam van Mordechai. 23 Zoak wer oetzöcht en t bleek zo te wezen. Baaident werden op n poal regen en t wer in keunenks tegenwoordeghaid opschreven in kronieken.

Ester 03


01Noa verloop van tied muik keunenk Ahasveros van Haman, dij n zeun van Hammedata was en n noazoat van Agag, n vernoam man. Hai verhoogde hom in aanzain en zette zien stoul hoger hèn as dij van ale vorsten dij om hom tou wazzen. 02Ale knechten van keunenk dij bie hom in poort wazzen, bogen veur Haman en wazzen hom onderdoaneg, omdat keunenk dat veurschreven haar. Mor Mordechai boog nait en was nait onderdoaneg. 03Dou zeden hofdainders van keunenk dij in poort wazzen, tegen Mordechai: "Woarom overtreed ie t gebod van keunenk?"

04Dou ze t ale doagen tegen hom zeden en hai nait noar heur heurde, kwam t ter van dat zai Haman op hoogte brochten. Want ze wollen der achter kommen hou Mordechai dat ofgoan zol. Hai haar heur ja te verstoan geven dat hai n Jeud was. 05Dou Haman zag dat Mordechai nait veur hom boog en hom nait onderdoaneg was, wer hai rondom vergrèld. 06Mor hai von t te min om bloots Mordechai dood te moaken, want men haar hom waiten loaten tou wat volk of Mordechai heurde. Doarom wol Haman perbaaiern om ale Jeuden, t volk van Mordechai, oet te reuden in t haile keunenkriek van Ahasveros.

07In eerste moand, moand nisan, in t twaalfde joar van keunenk Ahasveros, wer, doar Haman bie was, t poer gooid veur ale doagen en veur ale moanden, tot aan twaalfde tou, moand adar. 08Dou zee Haman tegen keunenk Ahasveros: "Der is ain volk dat verspraaid en ofzunderd leeft maank volken in ale gewesten van joen keunenkriek. t Het aander wetten as dij volken en holdt zok nait aan wetten van keunenk. t Paast keunenk nait om dat volk geworden te loaten. 09As t keunenk goud tou liekt zol der n lastbraif oetgoan mouten om heur oet te reuden. Den zel ik tiendoezend talent zulver ofwegen en ofdroagen aan dij over schatkist van keunenk goan." 10 Keunenk trok zegelring van haand en gaf dij aan Haman, zeun van Hammedata en noazoat van Agag, de jeudenhoater. 11 "t Zulver mag ie holden," zee e tegen Haman, "en mit t volk mag ie doun wat ie willen."

12 Zo werden op dattiende dag van eerste moand keunenk zien schrievers oproupen en haildaal overainkomsteg Haman zien gebod wer der n schrieven richt aan stadholders van keunenk, aan landvoogden van ale gewesten en vorsten van ale volken, noar ale gewesten in heur aigen schrift en noar ale volken in heur aigen toal. t Wer schreven in noam van keunenk Ahasveros en verzegeld mit zegelring van keunenk. 13 Braiven werden mit bodes noar ale gewesten van keunenk stuurd, mit bosschop dat men ale Jeuden ombrengen, doodmoaken en oetreuden mos, jongen en olden, alderdeegs kinder en vraauwlu, op ain dag op n dattienden van twaalfde moand, moand adar, en dat men zok heur bezittens touaigen mos. 14 Wat in dij braif ston mos in ale gewesten wet worden en aan ale volken kundeg moakt worden om der op dij dag kloar veur te wezen. 15 Kop over haals raaisden bodes òf op bevel van keunenk en wet wer ofkundegd in börg Susa. En in tied dat keunenk en Haman rusteg zitten gingen om te drinken, kwam haile stad Susa in opschudden.

Ester 04


01Dou Mordechai vernam wat ter aalmoal gebeurd was, scheurde hai zien klaaier en bedekte zok mit zak en aask. Hai laip dwaars deur stad en schraifde bitter, oet ale macht. 02Zo kwam e aan poort van keunenk tou, want in raauwklaaier mog men nait tou poort van keunenk inkommen. 03In ale gewesten doar lastgeven en wet van keunenk aankommen wazzen, was der daibe raauw onder Jeuden. Ze vastten, reerden en kluigen. Verschaaident legden zok deel in zak en aask. 04Dou Ester heur dainsters en hofdainders dit aan heur vertelden, wer keunegin slim kèl. Zai stuurde klaaier veur Mordechai om aan te trekken in stee van zien raauwklaid, mor hai nam ze nait aan. 05Dou luit Ester Hatach bie zok kommen, ain van keunenk zien hofdainders dij heur tousteld wazzen, en gaf hom odders om Mordechai te vroagen noar t hou en woarom. 06Hatach ging noar Mordechai op stadsploats boeten poort van keunenk, 07en Mordechai vertelde Hatach wat hom aalmoal overkommen was en ook houveul zulver Haman persies ofdroagen wol veur schatkist van keunenk, as pries om Jeuden oet te moorden. 08Hai gaf hom ook n ofschrift van wet dij in Susa oetgeven was, om heur oet te reuden. Dij mos e aan Ester zain loaten om heur op hoogte te brengen. Hai mos heur ook opdroagen om noar keunenk te goan en hom om genoade te smeken en veur heur volk tussenbaaident te kommen. 09Hatach ging noar binnen en brochde woorden van Mordechai over aan Ester. 10 Mor Ester gaf Hatach odders om tegen Mordechai te zeggen: 11 "Ale hofdainders van keunenk en bewoners van keunenk zien gewesten waiten dat as ter ain, of t nou n man of n vraauw is, ongevroagd bie keunenk in t binnenhof komt, dizze aine wet geldt: dij zel doodmoakt worden. Veur t levent blift allenneg spoard dij van keunenk golden scepter toulangd krigt. En ik bin al in gain datteg doagen bie keunenk roupen." 12 Dou men Mordechai dizze bosschop van Ester overbrocht haar, 13 luit Mordechai Ester as antwoord geven: "Verbeel die mor nait dastoe as ainegste van ale Jeuden ontkommen zelst, omreden dastoe woonst in t pelaais van keunenk. 14 Astoe in dizze tieden swigst, zel der veur Jeuden wel redden en oetkomst van aargenswoar aans kommen, mor doe en dien geslacht zellen om haals kommen. Wèl wait bistoe nou net keunegin worden mit t oog op n tied as dizzent." 15 Dou zee Ester dat men Mordechai as antwoord geven mos: 16 "Roup ale Jeuden dij in Susa touholden bie nkander en goa den vasten om mie te helpen: eet of drink nait, drij doagen achter mekoar, snaachts net zo min as overdag. Ik en mien dainsters zellen op aigenste menaaier vasten en den zel k noar keunenk goan, al is t verboden. Kom ik om, den kom ik om!" 17 Dou ging Mordechai vot en hai dee krekt wat Ester hom opdroagen haar.

Ester 05


01Op daarde dag trok Ester n keunenksklaid aan en ging in binnenste veurhof van t keunenkliek pelaais. Doar bleef ze stoan, tegenover keunenkszoal. Keunenk zat op zien keunenklieke troon tegen ingang van zoal over. 02Dou keunenk keunegin Ester stoan zag, won zai zien genegenhaid, en keunenk langde Ester golden scepter tou dij hai in haand haar. Ester kwam dichterbie en kwam top van scepter aan. 03Keunenk zee tegen heur: "Wat is ter, keunegin Ester? Woar heb ie verlet om? Al is t ook haalfschaid van t keunenkriek, t zel joe geven worden." 04Dou zee Ester: "As keunenk dat wat tou liekt, den zol keunenk vandoag mit Haman op t feestmoal kommen kinnen dat ik veur hom kloarmoakt heb." 05"Hoal Haman opslag hier heer," zee keunenk, "om te doun wat Ester wil." Zo kwam keunenk mit Haman op t feestmoal dat Ester kloarmoakt haar. 06Dou zai wien dronken, zee keunenk tegen Ester: "Wat is joen verzuik? t Zel toustoan worden. Woar ie om vroagen, al is t ook haalfschaid van t keunenkriek, t komt veur nkander." 07"Wat ik hail geern wol, woar ik om vroag," zee Ester, 08as ik genegenhaid van keunenk wonnen heb en keunenk t goud tou liekt om mien verzuik tou te stoan en hom te schikken in dat wat k vroag, loat keunenk den nog n moal mit Haman op t feestmoal kommen dat ik veur hom kloarmoaken wil. Den zel k keunenk mörgen beschaaid geven." 09Blied en mit goud zin ging Haman dij dag vot, mor dou e in poort van keunenk zag dat Mordechai nait stoan ging en alderdeegs nait veur hom van stee kwam, wer e vergrèld. 10 Mor hai bedapperde zok en ging noar hoes tou. Hai luit zien vrunden en zien vraauw Zeres bie zok kommen. 11 Haman stokte heur oet hou riek of hai was, houveul zeuns of hai haar, mit houveul eer hai deur keunenk overloaden was en hou of hai verhoogd was boven vorsten en dainders van keunenk. 12 "Boetendes," zee Haman, "het keunegin Ester behaalve keunenk, mie allain veur t feestmoal nuigd dat zai holden het, en veur mörgen het zai mie weer bie zok nuigd, soamen mit keunenk. 13 Mor wat heb ik doar aan zo laank as ik dij Jeud Mordechai in poort van keunenk zitten zai?" 14 Zien vraauw Zeres en aal zien vrunden zeden tegen hom: "Loat n poal moaken van fiefteg èl hoog en zeg den mörgenvroug tegen keunenk, dat men zol Mordechai doar op spietsen mouten. Noa tied kinstoe blied en wel mit keunenk noar t feestmoal goan." Dat leek Haman goud tou en hai luit n poal kloarmoaken.

Ester 06


01Aigenste naacht kreeg keunenk gain wenk in ogen. Hai luit t bouk mit kronieken brengen en dij werden keunenk veurlezen. 02Dou men tegenkwam wat Mordechai aan t licht brocht haar over Bigtan en Teres, twij hofdainders dij tou deurwachters van keunenk heurden, en dij keunenk Ahasveros van kaant moaken wollen, 03zee keunenk: "Wat veur eer en onderschaaiden het Mordechai doarveur kregen?" Hofdainders van keunenk zeden: "Gainent." 04Doarop vruig keunenk: "Wèl is ter in veurhof?" Nou was Haman krekt in t boetenste veurhof kommen om tegen keunenk te zeggen dat hai Mordechai spietsen zol op n poal dij hai veur hom opricht haar. 05Hofdainders zeden: "Haman is in veurhof." "Loat hom der in," zee keunenk. 06Dou Haman der in kwam, zee keunenk tegen hom: "Wat zel men doun mit ain dij keunenk onderschaaiden wil?" Haman dochde bie zokzulm: Wèl aans zol keunenk groder eer bewiezen willen as mie? 07Hai zee tegen keunenk: "Man dij keunenk eer bewiezen wil, 08zol men n keunenkliek klaid brengen mouten dij keunenk zulm droagen het en peerd doar keunenk zulm op rieden dee en dij n keunenkskroon op kop het. 09Dat klaid en dat peerd zol men aanvertraauwen mouten aan ain van keunenk zien vorsten, van zien hoogste heren. En dij zol hom dij keunenk eer bewiezen wil dat klaid aantrekken mouten en hom op peerd over t stadsplaain rieden loaten mouten en den oetroupen: 'Zo wordt doan mit ain dij keunenk eer bewiezen wil!'" 10 Dou zee keunenk tegen Haman: "Hoast joe, hoal dat klaid en dat peerd, dou as ie zegd hebben en dou zo mit Jeud Mordechai, dij in poort van keunenk zit. Loat niks achterwege van aal wat ie zegd hebben." 11 Dou huil Haman dat klaid en dat peerd en hai trok Mordechai t klaid aan en luit hom over t stadsplaain rieden. "Zo wordt doan mit ain dij keunenk eer bewiezen wil!" raip e. 12 Mordechai ging weerom noar poort van keunenk, mor Haman muik dat hai thoes kwam, versloagen, kop luit hai hangen. 13 Hai vertelde aan zien vraauw Zeres en aal zien vrunden wat hom overkommen was. Zien roadslu en zien vraauw zeden dou tegen hom: "As dij Mordechai veur wèlstoe nou n knijvaal moaken most tou t volk van Jeuden heurt, den kinst niks tegen hom oetrichten. Joa, krekt aansom: doe zelst alderdeegs haildaal veur hom valen." 14 Zai wazzen nog mit hom aan proat of doar kwammen hofdainders van keunenk der al over tou en zo gaauw as t kon, brochde men Haman noar t feestmoal dat Ester kloarmoakt haar.

Ester 07


01Zo wazzen keunenk en Haman weer bie keunegin Ester om feestmoal mit heur te holden. 02Ook op dizze twijde dag, dou zai aan t wien drinken wazzen, zee keunenk tegen Ester: "Wat is joen verzuik, keunegin Ester? t Zel joe toustoan worden. Woar vroag ie om? Al is t ook haalfschaid van t keunenkriek - ie kriegen t." 03Dou zee keunegin Ester: "As ik joen genegenhaid wonnen heb, keunenk, en as keunenk dat behoagt, spoar mien levent en dat van mien volk den. Dat is wat ik joe vroagen wil, dat is mien wèns. 04Want wie binnen verkocht, ik en mien volk, om kepot, doodmoakt en oetreud te worden. As men ons bloots as sloaven en sloavinnen verkocht haar, den zol k mie stil holden. Dat haar ja nait slim genog west om keunenk mit lasteg te valen." 05"Wèl is t en woar is hai, dij hom t in kop hoald het om zoks te doun?" vruig Ahasveros aan keunegin Ester. 06Ester zee: "n Vijand, n minne, dij filaaine doar, Haman!" Haman wer benaauwd dou hai zag hou keunenk en keunegin noar hom keken. 07Vergramd kwam keunenk in t èn, zien wien luit e stoan. Hai ging in toen van t pelaais, mor Haman bleef stoan om keunegin Ester om zien levent te smeken, want hai haar deur dat zien ondergang bie keunenk vaast ston. 08Dou keunenk oet toen van t pelaais weerom kwam in zoal doar men de wien dronk, was Haman deelvalen op rustbaank doar Ester op lag. "Keunegin ook nog geweld aandoun, bie mie in t pelaais?" raip keunenk. Hai haar t nog nait zegd of Haman vuil in swiem. 09Charbona, ain van keunenk zien hofdainders, zee: "Doar komt nog bie dat Haman n poal moakt het veur Mordechai, dij aigenste Mordechai dij keunenk zo'n grode dainst bewezen het. Hai staait bie t hoes van Haman, fiefteg èl hoog." Dou zee keunenk: "Spiets hom der op." 10 Men spietste Haman op poal dij hai veur Mordechai hènzet haar. Dou bedoarde keunenk zien grammiedeghaid.

Ester 08


01Aigenste dag gaf keunenk Ahasveros aan keunegin Ester t hoes van Haman, dij jeudenhoater. Mordechai kwam bie keunenk, want Ester haar verteld hou hai tou heur ston. 02Keunenk dee zegelring òf dij hai Haman ofpakken loaten haar en gaf hom aan Mordechai. En Ester stelde Mordechai aan over t hoes van Haman. 03Vannijs richtte Ester zok tou keunenk. Zai luit zok veur zien vouten deelvalen en smeekte hom dat hai t minne plan van Haman, noazoat van Agag, dij e tegen Jeuden beroamd haar, mislukken loaten zol. 04Keunenk langde Ester golden scepter tou. Zai kwam in t èn, ging veur keunenk stoan 05en zee: "As keunenk t goud tou liekt en as ik zien genegenhaid wonnen heb, as keunenk t rechtveerdeg vindt en as ik hom behoag, loat der den n schrieven oetgoan om braiven in te trekken doar t plan in staait van Haman, zeun van Hammedata, noazoat van Agag, om Jeuden oet te reuden in ale gewesten van keunenk. 06Want hou zol ik t onhaail aanzain kinnen dat over mien volk kommen zol? Hou zol ik t aanzain kinnen dat mien volk oetreud wordt?" 07Keunenk Ahasveros zee tegen keunegin Ester en Jeud Mordechai: "t Hoes van Haman heb ik al aan Ester geven en homzulm heb ik op n poal spietsen loaten, omdat hai zok aan Jeuden vergriepen wol. 08Wat joe nou goud tou liekt wat Jeuden aangaait, schrief dat oet noam van keunenk en zegel dat mit zegelring van keunenk. Want n schrieven dat oet noam van keunenk schreven is en zegeld mit zegelring van keunenk, kin nooit herroupen worden." 09Op t aigenste ogenblik werden schrievers van keunenk roupen, op n drijentwinnegsten van daarde moand, moand siwan, en ales wer schreven doar Mordechai opdracht tou gaf, aan Jeuden en aan stadholders en landvoogden en vorsten van ale gewesten, van India òf tot aan Nubië tou, honderdzeuventwinneg gewesten, aan elk gewest in zien aigen schrift en aan elk volk in zien aigen toal. Jeuden werden ook aanschreven in heur aigen schrift en toal. 10 Men schreef oet noam van keunenk Ahasveros en zegelde mit zegelring van keunenk en stuurde braiven vot mit bodes dij op peerden van keunenk reden, fokt in keunenk zien staal. 11 In braiven ston, dat keunenk aan Jeuden in ale steden touston om zok te verzoameln en om t levent te verweren. Aal dij woapens druigen van t volk en t gewest dij heur in t naauw brengen zollen, moggen ze doodmoaken en oetreuden, mit vraauwen en kinder, en heur goud moggen ze zok touaigen. 12 In ale gewesten van keunenk Ahasveros zol dit recht gelden op ain en dezulfde dag en wel op dattiende dag van twaalfde moand, moand adar. 13 Dat schrieven gol as wet dij ofkundegd worden mos in ale gewesten en bekendmoakt aan ale volken, zodat Jeuden zok veur dij dag kloarmoaken konden om zok te vreken op heur vijanden. 14 Bodes op keunenklieke peerden gingen op bevel van keunenk inderhoast aan raais. Wet wer ook ofkundegd op börg Susa. 15 Mordechai ging bie keunenk vot in n blaauwsangen linnen klaid en mit n grode golden baand mit edelstainen veur kop en n fien linnen, sangen mantel aan. Stad Susa joechaaide en was blied. 16 Licht en bliedschop, vreugde en eer was Jeuden heur dail worden. 17 In ale gewesten en steden, overaal doar wet en woord van keunenk bekendmoakt werden, was der vreugde en bliedschop maank Jeuden. Ze huilen moaltieden en vierden feest. En maank volken van t laand wer mennegain Jeud, want schrik veur Jeuden zat ter goud in.

Ester 09


01Op dattiende dag van twaalfde moand, moand adar, dou woord en wet van keunenk in doaden omzet worden zollen, op dag doar vijanden van Jeuden van hoopt haren dat zai heur der onder kriegen zollen, mor t krekt aansom ging, en t n dag wer dat Jeuden boas werden over dij, dij heur hoatten, 02op dij dag kwammen Jeuden bie mekoar in heur steden in ale gewesten van keunenk Ahasveros om dijent om te brengen dij op heur onhaail oet wazzen. Gainain kon standholden tegen heur, want schrik veur heur haar ale volken te pakken. 03Ale bestuurders van pervinzies, stadholders, landvoogden en amtenoars van keunenk kozen kaant van Jeuden, omreden schrik veur Mordechai haar heur te pakken kregen. 04Want Mordechai was n groot man in t pelaais van keunenk en zien foam verbraaidde zok in ale gewesten, hai kreeg aal mor meer te zeggen. 05Mit sweerden richtten Jeuden n slachten aan maank heur vijanden en brochten dood en verdaarf, mit dij heur hoatten deden ze wat ze wollen. 06In börg van Susa hebben Jeuden viefhonderd man doodmoakt en oetreud . 07Ook muiken ze Parsandata dood, mit Dalfon, Aspata, 08Porata, Adalja, Aridata, 09Parmasta, Arisai, Aridai en Waizata,

10 ale tien zeuns van Haman, zeun van Hammedata, dij jeudenhoater. Mor zai kwammen nait aan heur goud.

11 Dou keunenk dij dag heurde houveul dat ter dood kommen wazzen in börg Susa, 12 zee e tegen keunegin Ester: "In börg hebben Jeuden viefhonderd man doodmoakt en oetreud en boetendes de tien zeuns van Haman. Wat zollen ze in aander gewesten van t keunenkriek doan hebben? Wat wil ie wieder nog vroagen? Der zel aan voldoan worden. Wat is joen wèns? t Zel joe geven worden." 13 Doar zee Ester op: "As keunenk t goud tou liekt, loat den Jeuden dij in Susa binnen, toustoan worden om te doun noar wet dij geldt veur vandoag en loat liggoamen van tien zeuns van Haman op n poal spietsen." 14 Keunenk gaf odders dat t zo wezen zol en der wer n wet van kracht, en liggoamen van tien zeuns van Haman werden spietst. 15 Dat dou kwammen Jeuden ook op vattiende dag van adarmoand bie nkander en zai muiken drijhonderd man dood in Susa, mor aan heur goud kwammen zai nait.

16-17 Aander Jeuden in gewesten van keunenk verzoamelden zok ook. Zai verdedegden zok om mit rust loaten te worden deur heur vijanden. Op dattiende dag van adarmoand muiken zai vievenseuventegdoezend man dood van heur vijanden, mor aan heur goud kwammen zai nait. Op n vattienden rustten zai oet en zai muiken doar n dag van mit feestmoal en bliedschop. 18 Mor Jeuden in Susa verzoamelden zok op n dattienden en op n vattienden van dij moand. Zai rustten op vieftiende dag en muiken der n dag van mit feestmoal en bliedschop. 19 Doarom vieren Jeuden op t laand, dij nait in ommuurde steden wonen, vattiende dag van moand adar as n dag van bliedschop en feestmoal en as n dag dat men nkander wat geft.

20 Mordechai schreef ales op wat der veurvalen was en stuurde braiven aan ale Jeuden, dichtbie en vèr vot, in ale gewesten van keunenk Ahasveros, 21 om heur op te leggen om ale joaren n vattienden en n vieftienden van moand adar te vieren, 22 omdat dit doagen wazzen dat Jeuden mit rust loaten werden deur heur vijanden en omdat dit moand was dij veur heur veraanderde van verdrait in bliedschop en van raauw in n feestdag en om dizze doagen tot doagen van feestmoal en bliedschop te moaken, doagen dat men nkander wat toustuurt en aarme lu bedenkt. 23 Jeuden hebben t as veurschrift aanveerd; zai deden aal wat Mordechai heur schreven haar.

24 Haman, zeun van Hammedata, noazoat van Agag, dij jeudenhoater, haar t ja in t zin had om Jeuden oet te reuden en hai haar t poer gooid, dat is t löt, om heur om te brengen en oet te reuden. 25 Mor dou Ester bie keunenk kommen was, schreef dij t bevel dat t minne plan dat Haman tegen Jeuden beroamd haar op zien aigen kop deelkommen mos. En hai en zien zeuns binnen op n poal spietst. 26 Doarom nuimt men dizze doagen Poerim, noar t woord poer. Hierom, en om wat ter aalmoal in braif van Mordechai ston en om wat zai mitmoakt haren en heur overkommen was, 27 bepoalden Jeuden en aanveerdden zai as veurschrift veur zokzulm en veur heur noageslacht en veur elkenain dij zok bie heur aansloeten zol, dat zai zunder mekaaiern ale joaren dizze baaide doagen vieren zollen zo as heur veurschreven was en op tied dij der veur steld was, 28 en ook dat herdenken en vieren van dizze doagen in ale geslachten, in ale gezinnen en in ale steden wezen zol, om dizze Poerimdoagen nait bie Jeuden in onbruuk roaken te loaten en herinnern bie t noageslacht nait verkommern te loaten.

29 Keunegin Ester, dochter van Abichaïl, schreef soamen mit Jeud Mordechai n twijde braif over Poerim om dizze zoveul meugelk gewicht te geven. 30 Hai stuurde braiven aan ale Jeuden in ale honderdzeuventwinneg gewesten van Ahasveros zien riek, mit zegenwensken en woorden van verbondenhaid. 31 Doar ston in dat men dizze Poerimdoagen op bepoalde doagen vieren mos zo as Jeud Mordechai en keunegin Ester veur heur bepoald haren en zo as zai veur zokzulm en veur heur noageslacht tieden van vasten en van weekloagen bepoald haren. 32 t Veurschrift van Ester doar ze regels van t Poerimfeest in vastlegde, wer in n bouk optaikend.

Ester 10


01Dou legde keunenk Ahasveros belasten op aan t laand en aan aailanden in zee. 02Aal zien grode en machtege doaden en n hail persies bericht over groothaid doar keunenk Mordechai mit bekled haar, binnen opschreven in t bouk van kronieken van keunenks van Medië en Perzië. 03Want Jeud Mordechai was vernoamste, noa keunenk Ahasveros, hai was in aanzain bie Jeuden. Zien volk mog hom geern lieden, want hai zöchte t goie veur heur en kwam op veur t haail van zien haile volk.