Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezra 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10   

Ezra 01


01In t eerste joar van Cyrus, keunenk van Perzië, luit de HEER t woord oetkommen, dat hai deur Jeremia zegd haar. Hai brochde Cyrus, keunenk van Perzië, der tou, hai zol in zien haile keunenkriek bericht rondsturen, alderdeegs ook mit braiven, mit dizze bosschop: 02"Zo zegt Cyrus, keunenk van Perzië: De HEER, God van de hemel, het mie ale keunenkrieken van de haile wereld geven. Hai het mie opdroagen, ik zol veur hom n hoes baauwen in Jeruzalem in Juda. 03Wèl maank joe bie God zien volk heurt, loat dij onder zien zegen noar Jeruzalem in Juda goan om doar vannijs t hoes te baauwen van de HEER, de God van Israël, de God dij in Jeruzalem woont. 04Aal dij overbleven binnen van Israël, van wat stee ook woar zai as vremden touholden hebben, mouten deur heur noabers hulpen worden mit gold en zulver, mit raif en vij en ook nog mit vrijwillege biedroagen veur tempel van God in Jeruzalem." 05Dou muiken femilie-oldsten van Juda en Benjamin, en ook de priesters en Levieten kloareghaid veur weeromraais: aalmoal lu dij God n ingeven doan haar om weerom te goan om t hoes van de HEER in Jeruzalem vannijs op te baauwen. 06Aal heur noabers hulpen heur mit gold en zulver, mit raif en vij en alderhand kostboar goud en ook nog mit biedroagen oet aigen bewegen. 07Boetendes luit keunenk Cyrus aal t raif oet tempel van de HEER weer veurndag hoalen dat Nebukadnessar tou Jeruzalem oet mitnomen en in tempel van zien aigen god hènzet haar. 08Cyrus, keunenk van Perzië, luit dat veurndag hoalen deur Mitredat, zien schatbewoarder, dij ze stok veur stok aan Sesbassar, vorst van Juda, toulangde. 09Dit was ter aalmoal: datteg golden schuddels, doezend zulvern schuddels, negentwinneg mèzzen, 10 datteg golden bekers, vaaierhonderdtien zulvern bekers ekstroa en ook nog doezend aander dingeraizen. 11 Mitnkander wazzen der viefdoezendvaaierhonderd golden en zulvern stoks tempelraif. Aal dat goud nam Sesbassar mit, dou lu dij in Babel vastzeten haren, weer noar Jeruzalem tou brocht werden.

Ezra 02


01Dit binnen lu oet kontrainen van Juda, dij Nebukadnessar, keunenk van Babel, in gevangenschop noar Babel hoald haar, mor dij nou weeromgoan wazzen noar Jeruzalem en Juda, elk noar zien aigen stad. 02Ze wazzen weeromgoan onder laaiden van Zerubbabel, Jesua, Nechemja, Seraja, Reëlaja, Mordechai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rechum en Baäna. 3-35 Dit is liest van manlu oet t volk Israël: 2172 noazoaten van Paros 372 noazoaten van Sefatja 775 noazoaten van Arach 2812 noazoaten van Pachat-Moäb, oet de geslachten van Jesua en Joäb 1254 noazoaten van Elam 945 noazoaten van Zattu 760 noazoaten van Zakkai 642 noazoaten van Bani 623 noazoaten van Bebai 1222 noazoaten van Azgad 666 noazoaten van Adonikam 2056 noazoaten van Bigwai 454 noazoaten van Adin 98 noazoaten van Ater, oet t geslacht van Chizkia 323 noazoaten van Besai 112 noazoaten van Jora 223 noazoaten van Chasum 95 noazoaten van Gibbar 123 börgers oet Betlehem 56 börgers oet Netofa 128 börgers oet Anatot 42 börgers oet Azmawet 743 börgers oet Kirjat-Jearim, Kefira en Beërot 621 börgers oet Rama en Geba 122 börgers oet Michmas 223 börgers oet Betel en Ai 52 börgers oet Nebo 156 börgers oet Magbis 1254 börgers oet t aandere Elam 320 noazoaten van Charim 725 börgers oet Lod, Chadid en Ono 345 börgers oet Jericho 3630 börgers oet Senaä. 36-39 Priesters: 973 noazoaten van Jedaja, femilie van Jesua 1052 noazoaten van Immer 1247 noazoaten van Paschur 1017 noazoaten van Charim. 40 Levieten: 74 noazoaten van Jesua en Kadmiël, van t geslacht van Hodawja. 41 Zangers: 128 noazoaten van Asaf. 42 Poortwachters: 139 noazoaten van Sallum, Ater, Talmon, Akkub, Chatita en Sobai. 43-54 Tempelknechten: noazoaten van Sicha, Chasufa, en Tabbaot, van Keros, Siaha en Padon, van Lebana, Chagaba en Akkub, van Chagab, Samlai en Chanan, van Giddel, Gachar en Reaja, van Resin, Nekoda en Gazzam, van Uzza, Paseach en Besai, van Asna, Meünim en Nefusim, van Bakbuk, Chakufa en Charchur, van Baslut, Mechida en Charsa, van Barkos, Sisera en Temach, van Nesiach en Chatifa. 55-58 Doarbie noazoaten van Salomo zien dainstvolk: oet de geslachten van Sotai, Soferet en Peruda, oet de geslachten van Jaäla, Darkon en Giddel, oet de geslachten van Sefatja, Chattil, Pocheret-Hassebaïm en Ami. Aal dij tempelknechten en noazoaten van Salomo zien dainstvolk wazzen mitnkander 392 man. 59-60 Der wazzen lu dij mitgingen oet Tel-Melach, Tel-Charsa, Kerub, Addan en Immer, oet de geslachten van Delaja, Tobia en Nekoda, aal mit nkander 652 man, dij nait bewiezen konden, dat ze oet Isrelitische geslachten stamden. 61 Der wazzen ook priesters oet de geslachten van Chobaja, Hakkos en Barzillai (zai haiten zo sunt heur stamvoader ain van dochters van Gileadiet Barzilai as vraauw nomen haar). 62 Zai zöchten in de geslachtsregisters noar t bewies van heur priesterleke ofstammen, mor omdat ze dat nait vinden konden, werden ze van t priesteramt oetsloten. 63 Landvoogd zee tegen heur, dat ze moggen nait van de haailege ovvergoaven eten veurdat n priester oetsluutsel geven zol mit oroakelstainen. 64-67 Haile gemainschop telde mitnkander 42.360 man. Den wazzen knechten en maaiden nog èns nait mitrekend: dat wazzen ook nog ais 7337 man en doarbie 200 zangers en zangerezzen. Zai haren 736 peerden en 245 moeldaaiern, 435 kemélen en 6720 ezels. 68 Dou femilie-oldsten bie tempel van de HEER in Jeruzalem aankwammen, gavven verschaaiden van heur giften en goaven om tempel op zien ol stee vannijs op te baauwen. 69 Elk gaf noar zien vermogen aan t baauwfonds veur tempel: 61.000 golden drachmes, 5000 zulvern minen en 100 priesterklaiden. 70 Priesters en Levieten en gounent van t volk, zo as zangers, poortwachters en tempelknechten, gingen in heur hoofdstad wonen en ale aandere Isrelieten in heur aigen steden.

Ezra 03


01Bie t begun van zeuvende moand, dou Isrelieten al in heur steden aanland wazzen, kwam t volk as ain man bie nkander in Jeruzalem. 02Jesua, Josadak zien zeun, mit ale aandere priesters, en ook Zerubbabel, Sealtiël zien zeun, mit zien bruiers gingen der aanstoan en baauwden t altoar veur de God van Israël weer op. Mit bedoulen om doar brandovvers op te ovvern, zo as veurschreven was in de wet van Mozes, God zien man. 03Aalhouwel zai beducht wazzen veur de volken om heur tou, baauwden ze t altoar op t ol stee weer op. Ale mörgens en ale oavends brochten zai doar brandovvers veur de HEER. 04Ook vierden zai t Loofhuttenfeest zo as dat veurschreven ston, en aal dij doagen brochten ze brandovvers, net zoveul as der doaglieks veurschreven wazzen. 05Van stonden òf aan brochten ze ook weer t doagliekse ovver, en boetendes ovvers veur nijmoan en veur ale hoge feestdoagen veur de HEER, en ook t ovver dat ain oet zokzulm aan de HEER brengen wol. 06Van de eerste dag van de zeuvende moand òf aan begunden ze de HEER brandovvers te ovvern, aalhouwel fonnementen van tempel veur de HEER dou nog nait legd wazzen. 07Zai gavven geld aan stainhaauwers en timmerlu, en ook etendrinken en eulie aan t volk van Sidon en Tyrus om cederholt van Libanon over zee noar Jafo te verschepen. Doar haar Cyrus, keunenk van Perzië, heur ja permizzie tou geven. 08In twijde moand van t twijde joar noa heur aankomst bie tempel in Jeruzalem, begunden Zerubbabel, Sealtiël zien zeun, en Jesua, Josadak zien zeun, mit opbaauw van tempel. Ze werden hulpen deur heur bruiers, deur priesters en Levieten, en deur ale lu dij tou gevangenschop oet, weeromkommen wazzen in Jeruzalem. Ze stelden Levieten van twinneg joar en older aan as opzichter bie t waark aan t hoes van de HEER. 09Zo huilen Jesua mit zien zeuns en bruiers en Kadmiël mit zien zeuns, aalmoal Judeeërs, t opzicht over waarklu dij t waark deden aan tempel van God. Ook Chenadad zien zeuns, mit heur zeuns en bruiers, aalmoal Levieten, huilen touzicht. 10 Dou baauwvakkers fonnementen veur tempel van de HEER legd haren, gingen priesters in amtsklaaier mit heur trompetten der bie stoan, en zo ook Levieten, noazoaten van Asaf, mit heur bekkens, om de HEER te priezen noar aanwies van David, keunenk van Israël. 11 Ze zongen in beurtzang lof en hulde aan de HEER: "Hai is goud, zien goudhaid duurt in aiweghaid over Israël." t Haile volk zong om t haardste en prees de HEER, omdat fonnementen veur tempel van de HEER legd wazzen. 12 Mor n bult priesters en Levieten en femilie-oldsten, benoam de olden dij de eerste tempel nog mit aigen ogen zain haren, reerden haardop dou fonnementen van t nije hoes legd wazzen, mor mainsten van t volk joechaaiden van bliedschop. 13 t Gejammer en gereer was nait te onderschaaiden van t oetbundeg joechaaien en zingen, want t volk ging zo te keer, dat t wied van vèrren al te heuren was.

Ezra 04


01Tegenstanders van Juda en Benjamin vernammen dat ballengs n tempel veur de HEER, de God van Israël, aan t baauwen wazzen. 02Dou gingen zai op Zerubbabel en femilie-oldsten òf: "Wie willen mit joe mitbaauwen! Wie vereren joen God ja net zo goud as iezulm. Wie hebben hom ja al ovvers brocht van tied òf aan dat Esarhaddon, keunenk van Assyrië, ons hierhèn brocht het." 03Mor Zerubbabel, Jesua en ale aandere femilie-oldsten van Israël zeden tegen heur: "Dat gaait nait aan dat ie en wie mit nkander n hoes veur ons God baauwen. Wie allenneg maggen dat veur de HEER, de God van Israël, doun, zo as Cyrus, keunenk van Perzië, ons dat besteld het." 04Dou perbaaierde t volk van dat laand lu van Juda baang te moaken en heur zo schrik aan te joagen dat ze mit t baauwen opholden zollen. 05Ze nammen roadslu tegen heur in aarm om heur plannen tegen te holden onder haile tied van keunenk Cyrus van Perzië, tot begun dat Darius, keunenk van Perzië, regaaierde aan tou. 06Dou Xerxes nog mor net regaaierde, zetten zai n aanklacht tegen bewoners van Juda en Jeruzalem op schrift. 07In tied, dat Artaxerxes regaaierde, schreven Bislam, Mitredat, Tabeël en heur aander amtgenoten. n braif noar dij aigenste Artaxerxes. Braif was in t Aramees schreven, mit n vertoalen derbie. 08Rechum, landvoogd, en Simsai, zien schriever, schreven n braif over Jeruzalem aan keunenk Artaxerxes en doar ston dit in: 09"Van Rechum, landvoogd, en Simsai, zien schriever, en van heur aander amtgenoten oet Sippar, Uruk, Babel en Susa in Elam, 10 en van ale aander volken dij de hoge en vernoame Asnappar vothoald het en dij van hom in de stad Samaria en aander steden aan aanderkaant Eufraat woonstee touwezen kregen. 11 (Dit is n ofschrift van braif dij zai noar keunenk Artaxerxes stuurd hebben.) Aan keunenk Artaxerxes. Van joen ondergeschikte amtenoars, manlu dij aan aanderkaant Eufraat wonen. Wie vroagen joen aandacht veur t volgende: 12 Keunenk mout waiten dat de Jeuden, dij bie joe vandoan noar ons toukwammen, in Jeruzalem aanbeland binnen en dat zai nou aan gaang binnen om dij rebelse en verdurven stad vannijs op te baauwen en dat zai muren en fonnementen weer oetstokken. 13 Nou mout keunenk ook waiten, dat as dij stad weer opbaauwd is en muren der weer goud bie stoan, inwoners gain belasten, gain sinzen of tol meer betoalen zellen, zodat keunenk doar dik schoa van lieden zel. 14 Omdat wie t zolt van t pelaais eten hebben en ons zodounde mit keunenk verbonden hebben, paast t ons nait om tou te kieken hou of keunenk in t hemd zet wordt. Doarom heb wie joe dit bericht toustuurd, zodat ie t in kronieken van joen veurgeslacht noakieken kinnen. 15 In dij kronieken zel ie vinden dat dij stad aaid n rebelse stad west het, dij aan keunenks en heur pervinzies n bult schoa toubrochde en dat lu in dij stad van olds heer rebulie stookt hebben. Doarom wer dij stad haildaal verrinnewaaierd. 16 Wie mouten keunenk der op wiezen, dat as dij stad vannijs opbaauwd wordt en muren der weer goud biestoan, ie joen zeggenschop aan aanderkaant Eufraat kwietroaken zellen." 17 Keunenk stuurde heur as antwoord: "Aan Rechum, landvoogd, en Simsai, zien schriever, en aan heur aandere amtgenoten dij in Samaria en in wiedere kontrainen aan aanderkaant Eufraat wonen: Haail en vree! 18 Braif dij ie ons stuurd hebben, is mit oetleg aan mie veurlezen. 19 Op mien bevel is ter onderzuik doan in de kronieken en dou is dudelk worden dat dij stad sunt joaren heer opstandeg west het tegen heur keunenks en dat ter in dij stad opstand en rebulie stookt wer. 20 Der hebben alderdeegs machtege keunenks over Jeruzalem west dij zeggenschop haren over ale kontrainen aan aanderkaant Eufraat. Aan heur werden belasten, sinzen en tol betoald. 21 Bestel dij lu den t waark stil te leggen, dat dij stad nait vannijs opbaauwd wordt, veur en aleer ik doar opdracht veur geef. 22 En wacht joe der veur dij zoak op zien beloop te loaten. Aans zol schoa veur keunenk nog veul groder worden kinnen." 23 Zo gaauw as ofschrift van braif van keunenk Artaxerxes veurlezen was aan Rechum, aan Simsai, zien schriever, en aan heur amtgenoten, gingen zai op n drafke noar Jeruzalem, noar de Jeuden, en luiten heur mit geweld t waark deelleggen. 24 Zo wer t waark aan t hoes van God in Jeruzalem stillegd en t waark bleef zo stilliggen tot aan t twijde joar dat Darius regaaierde as keunenk van Perzië.

Ezra 05


01Mor Haggai en Zacharia, zeun van Iddo, begunden as profeten op te treden maank Jeuden dij in Juda en Jeruzalem wazzen. Zoks deden ze in noam van de God van Israël. 02Dou begunden Zerubbabel, zeun van Sealtiël, en Jesua, Josadak zien zeun, vannijs mit t hoes van God in Jeruzalem te timmern en profeten van God hulpen heur doarbie mit road en doad. 03In dij tied kwam Tattenai, landvoogd over kontrainen aan aanderkaant Eufraat, mit Setar-Boznai en heur amtgenoten op heur òf en vruigen heur: "Wèl het joe besteld dit hoes vannijs te baauwen en tempel weer kloar te moaken?" 04Ook vruigen ze: "Hou haiten dij manlu dij mit t gebaauw aan t timmern binnen?" 05Mor God luit zien oog mit oardeghaid op d'oldsten van de Jeuden rusten. Tattenai en kezoaten luiten heur t waark nait stilleggen, veurdat ter bericht noar Darius stuurd was en der ook n braif hierover weeromkommen was.06Dit hier is n ofschrift van braif dij Tattenai, landvoogd van kontrainen aan aanderkaant Eufraat, en Setar-Boznai mit zien amtgenoten, bestuurders oet dij aigenste kontrainen, noar keunenk Darius stuurde. 07Zai stuurden hom n verslag tou en doar ston dit in: "Aan keunenk Darius, ale haail en vree!

08Keunenk mout waiten dat wie noar pervinzie Juda west hebben, noar t hoes van de grode God. t Hoes wordt vannijs optrokken van blokken stain en wanden worden betimmerd mit holt. t Waark wordt vakkundeg oetvoerd en t schut goud op.

09Wie hebben de oldsten aantoald en heur vroagd: 'Wèl het joe opdracht geven dit hoes vannijs op te baauwen en tempel weer kloar te moaken?' 10 Wieder heb wie heur de noamen vroagd van lu dij heur opdrachtgevers binnen. Dij noamen heb wie veur joe opschreven. 11 Zai hebben ons t volgende antwoord geven: 'Wie stoan in dainst van de God van de hemel en van de haile wereld, en wie baauwen t hoes vannijs, dat al joaren heerwoarts deur n grode keunenk van Israël baauwd en ofwaarkt wer. 12 Mor omdat ons veurolden de God van de hemel haildaal vergrèld moakt hebben, het hai heur oetleverd aan de Chaldeeër Nebukadnessar, keunenk van Babel. Dij het dou dizze tempel verrinnewaaierd en t volk in ballengschop noar Babel brocht. 13 Mor vot in t eerste joar dat Cyrus keunenk van Babel worden was, het dij aigenste keunenk opdracht geven t hoes van God vannijs op te baauwen. 14 Ook aal t golden en zulvern schuddelgoud van t hoes van God dat Nebukadnessar destieds tou tempel in Jeruzalem oethoald en noar tempel van Babel brocht haar, het keunenk Cyrus nou weer oet tempel van Babel vothoalen loaten. Dat wer aan n zekere Sesbassar overlangd, dij hai as landvoogd aansteld haar. 15 Hai bestelde hom: 'Breng dij schuddels weer noar tempel in Jeruzalem tou en loat t hoes van God weer op zien ol stee opbaauwen!' 16 Dou dij Sesbassar hier aankommen was, het e fonnementen legd veur t hoes van God in Jeruzalem. Sunt dij tied is ter aalgedureg aan baauwd, mor t waark is nog nait kloar.

17 Doarom, as keunenk t goud ducht, loat den n onderzuik holden in de archieven van de keunenk bie joe in Babel of ter eerliekswoar n opdracht van keunenk Cyrus west het om t hoes van God in Jeruzalem vannijs te baauwen en loat ons den waiten hou ie hiermit aan willen."

Ezra 06


01Dou onnaaierde keunenk Darius dat ter onderzuik doan worden mos in t archief in Babel woar keunenk zien kostboare stokken opburgen wazzen. 02In Ekbatana, n vestingstad in pervinzie Medië, wer n rol vonden woar dit op schreven ston: 03"Vot in t eerste joar van zien regaaiern het keunenk Cyrus van Babel t volgende onnaaierd: Wat tempel aanbelangt, t hoes van God in Jeruzalem, t stee woar brandovvers opdroagen werden, dij mout op olde fonnementen opbaauwd worden: sesteg èl hoog en sesteg èl braid. 04Muren mouten baauwd worden mit om t aander drij loag stainblokken en ain loag holt. Kostens mouten betoald worden oet keunenk zien schatkist. 05Boetendes mout aal t zulvern en golden schuddelgoud oet tempel van God dat Nebukadnessar oet tempel in Jeruzalem vothoald en noar Babel brocht het, weeromgeven worden. t Mout weer terechtkommen op stee woar t heurt, in t hoes van God in Jeruzalem. Doar mout t hènbrocht worden." 06"En ie, Tattenai, landvoogd van kontrainen aan aanderkaant Eufraat, en ie ook, Setar-Boznai mit joen amtgenoten oet Afarsat, amtenoars aan aanderkaant Eufraat, bemui joe doar nait mit. 07Loat heur geworden mit heur waark aan t hoes van God. Landvoogd van Juda en femilie-oldsten van de Jeuden hebben permizzie om t hoes van God vannijs op zien ol stee op te baauwen. 08Boetendes heb ik besteld wat ie bie t baauwen van t hoes van God veur femilie-oldsten van de Jeuden doun mouten. Oet keunenk zien inkomsten oet belasten in kontrainen aan aanderkaant Eufraat mouten dij manlu heur onkosten votdoalek en volledeg vergoud worden. 09En aal wat ter neudeg is, zo as boljes, rammen en lammer veur brandovvers aan de God van de hemel, en wat ter wieder neudeg is aan waait, zolt, wien en eulie, aal noar opgoaf van priesters in Jeruzalem, dat mout heur doaglieks en zunder mekaaiern toulangd worden. 10 Dat zai aan de God van de hemel aangenoam roekende ovvers brengen kinnen en beden veur t levent van keunenk en zien zeuns. 11 Wieder heb ik onnaaierd dat bie elk dij dit besloet overtreedt n baalk oet zien hoes sleupt worden mout en dat hai doar zulm aan ophongen en vastspiekerd worden mout, dat zodounde zien hoes in n puunbult veraanderd worden zel. 12 Dat de God, dij zien noam aan dit hoes verbonden het, elke keunenk en elk volk deelsloagen mag dij t woagen duurt om wat te veraandern of wat te beschoadegen aan t hoes van God in Jeruzalem. Ik, Darius, heb t zo onnaaierd. Denk ter om dat t zo gebeurt!" 13 Dou deden Tattenai, landvoogd aan aanderkaant Eufraat en Setar-Boznai mit heur amtgenoten, sekuur wat keunenk Darius heur opdroagen haar. 14 Overstes van de Jeuden schoten goud op mit t baauwen, benoam deur t optreden van profeet Haggai en van Zacharia, Iddo zien zeun. Zai muiken t waark kloar zo as dat heur opdroagen was deur de God van Israël, en noar t bestel van Cyrus, Darius en Artaxerxes, keunenks van Perzië. 15 Ze wazzen mit t hoes kloar op daarde dag van moand Adar, dou keunenk Darius veur t zèsde joar regaaierde. 16 De Isrelieten, priesters en Levieten en ale aandern dij in ballengschop zeten haren, muiken n groot feest van t inwijden van t hoes van God. 17 Bie dij gelegenhaid ovverden ze honderd bollen, twijhonderd rammen en vaaierhonderd lammer, wieder nog twaalf segebokken bie wieze van zuvernsovver, ain veur elk van de twaalf stammen van Israël. 18 Mit t oog op de eredainst in t hoes van God in Jeruzalem werden priesters indaild in klazzen en Levieten in ofdailens, net zo as t veurschreven staait in t bouk van Mozes. 19 Op vattiende dag van de eerste moand vierden ale lu dij in ballengschop west haren, Pesach. 20 Ale priesters en Levieten haren zok vanbinnen en vanboeten veurberaaid, ze wazzen aalmoal deurhèn zuverd. Zai slachtten t pesachlaam veur ale ballengs en veur heur amtgenoten de priesters, en veur zokzulm. 21 t Pesachlaam wer eten deur de Isrelieten dij oet ballengschop weeromkommen wazzen en ook deur elk dij zok van onraaine haaidens in t laand ofkeerd haar en zok bie de Isrelieten aansloten haar mit bedoulen om de HEER, de God van Israël, te dainen. 22 Oetbundeg vierden ze t feest van t Ongezuurde Brood, zeuven doag laank: de HEER haar heur ja zo blied moakt. Hai haar der ja veur zörgd dat keunenk van Assyrië heur goud gezind was en dat dij keunenk heur mit kracht steunde bie t waark aan t hoes van God, de God van Israël.

Ezra 07


015 n Zetje noatied, dou Artaxerxes, keunenk van Perzië, regaaierde, vertrok Ezra oet Babel. Ezra was n zeun van Seraja, en n noazoat van Aäron, de hogepriester, langs de generoatsielien van Eleazar, Pinechas, Abisua, Bukki, Uzzi, Zerachja, Merajot, Azarja, Amarja, Achitub, Sadok, Sallum, Chilkia, en Azarja. 06Hai was n schriftgeleerde, kundeg in de wet dij de HEER, de God van Israël, aan Mozes geven het. Hai ston onder beschut van de HEER, zien God, en doarom ston de keunenk hom ales tou woar hai om vruig. 07Gounent van Isrelieten, en ook van de priesters, Levieten, zangers, poortwachters en tempelknechten, gingen in t zeuvende joar dat Artaxerxes keunenk was, mit hom mit noar Jeruzalem tou. 08Hai kwam in Jeruzalem aan in t aigenste, zeuvende joar van de keunenk, in de viefde moand. 09Op eerste dag van eerste moand was e ja oet Babel aan raais goan en op eerste dag van viefde moand kwam e in Jeruzalem aan. Hai raaisde onder t beschut van de zörgzoame haand van God. 10 Hai haar zok ja toulegd op de studie van de wet van de HEER om doarnoar te leven en om veurschriften en regels aan t volk Israël te onderwiezen. 11 Dit hier is n ofschrift van n braif dij keunenk Artaxerxes aan Ezra, de priester en schriftgeleerde, mitgaf. Hai was ja hail kundeg wat de geboden en veurschriften van de HEER veur Israël aanbelangt: 12 "Artaxerxes, keunenk boven ale keunenks, aan Ezra, priester en schriftgeleerde, dij kundeg is in de wet van de HEER: ale haail en vree! 13 Ik heb onnaaierd dat elkenain in mien keunenkriek dij bie t volk Israël heurt en bie zien priesters en Levieten, mit joe noar Jeruzalem ofraaizen mag as e dat wil. 14 Keunenk en zien zeuven roadslu hebben joe der ja op oetstuurd om in Juda en Jeruzalem noa te goan of de wet van God dij in joen bezit is, wel goud in acht nomen wordt. 15 Ook mout ie aal t gold en zulver mit joe mitnemen dat keunenk en zien roadslu omsunt geven willen aan de God van Israël, dij zien hoes in Jeruzalem het. 16 Boetendes aal t gold en zulver dat ie in haile pervinzie Babel ophoalen kinnen, en wieder de goaven dij t volk en de priesters oet vrije wil aanbaiden veur tempel van heur God in Jeruzalem. 17 Mit dat geld mout ie mit verzin bollen, rammen en lammer kopen en ook koorn en wien veur ovvers dij ie opdroagen mouten op t altoar in tempel van joen God in Jeruzalem. 18 Mit t gold en zulver dat nog overblift, kin ie en joen amtgenoten doun wat joe goud touliekt, as ie mor rekenschop holden mit de wil van joen God. 19 Aal t schuddelgoud dat ie mitkregen hebben veur dainst in tempel van joen God, mout ie op stee brengen in t hoes van God in Jeruzalem. 20 En wat ter wieder nog wezen mout veur tempel van joen God, kin ie as ie t ter aan tou hebben oet keunenk zien schatkist betoalen. 21 Wieder heb ik, keunenk Artaxerxes, odder geven aan ale schatbewoarders van kontrainen aan aanderkaant Eufraat: aal wat Ezra, priester en geleerde, kundeg in de wet van de God van de hemel, aan heur vragt, mout hom votdoalek toulangd worden, 22 tot n bedrag van honderd talent zulver, honderd kor waait, honderd bat wien, honderd bat eulie en zolt zoveul as ze hebben willen. 23 Aal wat de God van de hemel veur zien tempel onnaaiert, mout sekuur zo doan worden. Der mout ja gain gramschop deelkommen op regaaiern van de keunenk en zien zeuns. 24 Boetendes mout ie waiten dat gainain t recht het belasten, sinzen en tol te vroagen van priesters, Levieten, zangers, poortwachters, tempelknechten en ale aander lu bie tempeldainst. 25 En ie, Ezra, ie mouten mit de wieshaid dij God joe geven het, magistroaten en rechters aanstellen dij rechtspreken kinnen over aal t volk aan aanderkaant Eufraat, over elk dij de wetten van joen God kent. En elk dij de wetten nait kent, mout ie doarin onderwiezen. 26 Elk dij zok nait holdt aan de wet van God en aan de wet van de keunenk, mout votdoalek streng berecht worden mit doodstraf of verbannen, mit n geldboute of gevangenschop." 27 Pries de HEER, de God van ons veurolden, dij aan de keunenk t inzicht geven het om tempel van de HEER in Jeruzalem mit grode pracht te versieren. 28 Pries de HEER, dij mie bie de keunenk, bie zien roadslu en bie aal zien hoge amtenoars in n goud daglicht stelde. Ik kreeg moud in t beschut van de HEER, mien God, en ik raip femilie-oldsten van Israël bie nkander om mit mie mit te goan.

Ezra 08


01Dit hier is n liest van femilie-oldsten mit heur geslachtsregister dij tiedens t bewind van keunenk Artaxerxes mit mie oet Babel weeromtrokken binnen: 02Gersom oet t noageslacht van Pinechas; Daniël oet t noageslacht van Itamar; Chattus, zeun van Sechanja, oet t noageslacht van David; 03Zecharja oet t noageslacht van Paros, en mit hom stonden nog honderdfiefteg manlu in t register. 04Eljehoënai, zeun van Zerachja, oet t noageslacht van Pachat-Moäb, en mit hom nog twijhonderd manlu; 05Sechanja, zeun van Jachaziël, oet t noageslacht van Zattu, en mit hom nog drijhonderd manlu. 06Ebed, zeun van Jonatan, oet t noageslacht van Adin, en mit hom nog fiefteg manlu. 07Jesaja, zeun van Atalja, oet t noageslacht van Elam, en mit hom nog seuventeg manlu. 08Zebadja, zeun van Michaël, oet t noageslacht van Sefatja en mit hom nog tachteg manlu. 09Obadja, zeun van Jechiël, oet t noageslacht van Joäb en mit hom nog twijhonderdachtien manlu. 10 Selomit, zeun van Josifja, oet t noageslacht van Bani en mit hom nog honderdsesteg manlu. 11 Zecharja, zeun van Bebai, oet t noageslacht van Bebai en mit hom nog achtentwinneg manlu. 12 Jochanan, zeun van Hakkatan, oet t noageslacht van Azgad en mit hom nog honderdtien manlu. 13 De jongsten oet t noageslacht van Adonikam; dij haitten van Elifelet, Jeïel en Semaja, en mit heur nog sesteg manlu. 14 Utai en Zakkur, oet t noageslacht van Bigwai en mit heur nog seuventeg manlu. 15 Ik luit heur bie nkander kommen bie revier dij noar Ahawa lopt; doar heb wie veur drij doag n kaamp opsloagen. Dou ik n beetje acht gaf op t volk, vuil mie t op dat ter aal priesters bie wazzen, mor gain Levieten. 16 Doarom luit ik femilie-oldsten Eliëzer, Ariël, Semaja, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Zecharja en Mesullam en nog twij verstandege manlu, Jojarib en Elnatan, bie mie kommen. 17 Ik stuurde heur noar Iddo, laaider van Kasifja, n haailege Levietenploats, en gaf heur woorden in de mond om aan Iddo en zien bruiers, tempelknechten doar in Kasifja, te vroagen om dainstknechten te sturen dij in tempel van ons God dainst doun konden. 18 Omreden wie wazzen in t beschut van haand van God, stuurden zai ons Serebja, n verstandege man oet t noageslacht van Machli, dij zulm n zeun van Levi en n klaainzeun van Israël was, mit zien zeuns en bruiers, mit nkander achtien manlu. 19 Zai stuurden ons ook nog Chasabja en Jesaja, noazoaten van Merari, mit heur bruiers en zeuns, mit nkander twinneg manlu. 20 Boetendes twijhonderdtwinneg man van de tempelknechten, zo as David en zien bestuursamtenoars doudestieds aansteld haren om Levieten te helpen. Zai stonden mit noam en tounoam in t register optaikend. 21 Dou raip ik, doar bie revier de Ahawa, n vasten oet om ons te boegen veur ons God en om te smeken om n goie raais veur ons, veur ons kinder en veur ons haile hebben en holden. 22 Ik schoamde mie der ja veur om aan de keunenk n begelaaiden van leger en peervolk te vroagen om ons onderwegens tegen vijanden te beschaarmen. Wie haren ja tegen keunenk zegd: "De haand van God beschut elk dij hom zöcht, mor hai is hoagels op elk dij hom rug toudraait." 23 Doarom vastten wie en vruigen ons God om zien gelaaide en hai dee dat noa ons gebed. 24 Dou zöchte ik twaalf van de vernoamste priesters oet: Serebja, Chasabja en nog tien van heur amtgenoten. 25 Ik woog t zulver en t gold en t schuddelgoud veur heur òf: aalmoal biedroagen dij de keunenk en zien roadslu, zien bestuursamtenoars en ale Isrelieten dij der bie wazzen, as n geschenk veur tempel van ons God ofstoan haren. 26 Zèshonderdfiefteg talent zulver, veur honderd talent aan zulvern schuddelgoud, en honderd talent gold, langde ik heur noa t wegen over, 27 en twinneg golden bekers mit n weerde van doezend darieken, en twij prachtege kopern schoalen, mit n golden weerschien en as gold zo kostboar. 28 "Ie binnen aan de HEER touwijd," zee ik tegen heur, "en dat is dit kostboar schuddelgoud ook. t Zulver en t gold binnen ja n wijgeschenk veur de HEER, de God van joen veurolden. 29 Paas der goud op, tot ie t in tempelzoalen weer aan de overstes van de priesters en Levieten en aan de femilie-oldsten van Israël in Jeruzalem veurwegen kinnen." 30 Dou nammen de priesters en Levieten aal t ofwogen zulver en gold en aal t schuddelgoud over om ales noar Jeruzalem te brengen, noar tempel van ons God. 31 Op twaalfde dag van de eerste moand pakten wie bie revier de Ahawa ons boudel bie nkander om noar Jeruzalem òf te raaizen. God was onderwegens mit ons en hai redde ons oet klaauwen van stroekrovers en aander min volk. 32 Zo kwam wie in Jeruzalem aan en doar bleef wie drij doag oetrusten. 33 n Dag loater ging wie aal t gold en zulver en aal t schuddelgoud veurwegen en overlangen aan priester Meremot, zeun van Uria. Elazar, zeun van Pinechas, was bie hom en ook twij van de Levieten: Jozabad, zeun van Jesua en Noädja, zeun van Binnuï. 34 Ales wer teld, wogen en votdoalek optaikend. 35 Dou brochten ballengs dij tou gevangenschop oet weeromkommen wazzen, ovvers aan de God van Israël: twaalf bollen veur hail Israël, zesentnegenteg rammen, zeuvenseuventeg lammer en twaalf segebokken as ovver veur heur zunden. Aal mitmekoar ain groot brandovver veur de HEER. 36 Zai langden pepieren woar t aal in ston, aan stadholders van keunenk over en aan landvoogden van kontrainen aan aanderkaant Eufraat. Dij gavven dou heur ondersteunen aan t volk en aan t hoes van God.

Ezra 09


01Dou dat aalmoal achter rug was, kwammen laaiders op mie òf: "t Volk Israël," zeden ze, "en ook de priesters en Levieten hebben zok wat gruweldoaden aangaait, nait aans gedroagen as aander volken hier oet dizze omgeven. Nait aans as dij Kanaänieten, Hethieten, Perizzieten en Jebusieten, de Ammonieten, Moäbieten, Egyptenoars en Amorieten. 02Zai hebben ja veur zokzulm en veur heur zeuns jonge wichter oet dij volken oetkozen om mit te traauwen. Dat was van dij gevolgen dat t haaileg volk zok mengde mit dij aander volken van t laand. Overstes en bestuurders laipen bie dij ontraauw alderdeegs veurop." 03Dou ik dat heurde, scheurde ik mien klaaier en mien overmantel, ik trok mie de hoaren oet mien kop en board, en ik zat verbalderd deel. 04Elk dij mit angst en beven dochde aan t oordail van de God van Israël over t misgedrag van dij weeromkeerde ballengs, kwam om mie tou stoan. Zo bleef ik haildaal riddersloagen deelzitten tot t oavendovver aan tou. 05Om tied van t oavendovver kwam ik oet mien versloagenhaid in t èn en mit scheuren en aal in klaaier en overmantel ging ik op knijen en stook mien handen oet noar de HEER, mien God. 06Ik zee: "Mien God, ik schoam mie zo. Mien God, ik duur mien gezicht ja hail nait aan joe zain te loaten. Ons zunden binnen ons boven kop oet wozzen en ons schuld komt tot aan hemel tou. 07Sunt tied van ons veurolden droag wie n dikke schuld op ons, tot op t heden. Vanwege ons misgedrag bin wie en binnen ons keunenks en ons priesters oetleverd aan keunenks van aander landen, aan geweld, aan gevangenschop, aan roof, aan openboare schaande, zo as vandoag. 08En nou heb ie, de HEER, ons God, sunt n zet laank joen genoade aan ons zain loaten. Ie hebben n man of wat van ons overloaten en heur vout aan grond geven op joen haaileg stee. Ie hebben ons ogen bielicht, o God, en ons verlichten geven in ons sloavendainst. 09Want sloaven bin wie nog aaid, mor in dij sloavendainst heb ie, ons God, ons nait in steek loaten. Ie hebben der veur zörgd dat wie t ter goud veurstoan hebben bie keunenks van Perzië. Dij hebben ons moud geven om t hoes van God vanòf de puunbulten vannijs op te baauwen, en ook de muren rondom ons woonstee in Juda en Jeruzalem. 10 Mor nou, wat mout wie nou zeggen, ons God, nou wie joen geboden opzied zet hebben. 11 Ie haren ons dij geboden ja geven deur joen dainstvolk, joen profeten. Ie haren ja al zegd: 't Laand woar ie hèngoan om t in bezit te nemen, is n smereg laand deur de smerege gruweldoaden van de volken dij doar wonen. Dij hebben dat laand van t aine èn tot t aander mit heur misdoaden vol moakt. 12 Doarom mag ie joen jongedochters nait mit heur zeuns traauwen loaten en evenmin joen zeuns mit heur dochters. Ie maggen nait in vree of in vrundschop mit dat volk omgoan. Den zel ie staark wezen, de vruchten van dat goie laand plokken en t veur aaltied aan joen kinder as heur aarfdail noaloaten.' 13 Noa aal wat ons overkommen is, deur ons minne doaden en ons grode schuld, nou ie, ons God, ons veul minder tourekend hebben, as wie deur ons zunden verdaind haren, nou ie nog zoveul van ons volk overloaten hebben, 14 hou zol t den zo wied mit ons kommen kinnen dat wie vannijs joen geboden overtreden en femiliebetrekkens mit dij volken aangoan, mit aal heur gruweldoaden. Zol ie den nait zo vergrèld op ons wezen dat ie ons haildaal vergraimen wollen, zodat ter veur ons gain overblieven of ontkommen meer aan wezen zol? 15 HEER, God van Israël, ie binnen rechtveerdeg. Wie binnen ontkommen en tot vandoag aan tou overbleven. Zai ons aan, wie kommen hier veur joe stoan, dik onder schuld. Hou kin wie joe zo onder ogen kommen?"

Ezra 10


01Dou Ezra zo aan t beden was en aal dij schuld belieden dee, en zok in tied in troanen veur tempel van God op grond valen luit, kwam n hail bult volk oet Israël om hom tou stoan: manlu, vraauwlu en kinder, en aal dat volk reerde t oet. 02Sechanja, zeun van Jechiël, oet t geslacht van Elam, nam dou t woord: "Wie hebben tegenover ons God ontraauw west," zee hai tegen Ezra. "Wie hebben vremde vraauwen oet de volken van dit laand bie ons in hoes nomen. Evenzogoud is der nog wel hoop veur Israël! 03Loat wie ons tegenover ons God op de ofsproak vastleggen, dat wie aal dij vraauwen mit heur kinder votsturen. Ie, mien heer, roaden ons t ja aan en ook ale aandern dij stoan te trillen as rusken vanwege t gebod van ons HEER: wet mout noakommen worden! 04Kom in t èn en dou joen waark. Wie stoan achter joe. Ie mouten staark wezen en deurpakken!" 05Dou kwam Ezra in t èn en luit de overstes van de priesters, van de Levieten en van hail Israël sweren, dat ze zok aan dij ofsproak holden zollen. Zai deden der n aid op. 06Even loater ging Ezra van tempelplaain noar de koamer van Jochanan, Eljasib zien zeun. Doar brochde hai de naacht deur. Hai at gain brood en dronk gain wotter, want hai zat in treur over de ontraauw van de ballengs. 07Dou deden ze n oproup deur hail Juda en Jeruzalem dat ale ballengs in Jeruzalem bie nkander kommen mozzen. 08Wèl binnen drij doag nait opdoagen kommen was, dij zol noar t besloet van de overstes en femilie-oldsten aal zien bezittens kwiet wezen en boeten gemainschop van ballengs zet worden. 09Binnen drij doag kwammen ale manlu van Juda en Benjamin dou in Jeruzalem bie nkander. t Was in de negende moand op twinnegste dag, en aal t volk zat bie nkander op t plaain veur t hoes van God. Ze trilden der over om wat ter kommen zol en ook vanwege dikke regenbuien. 10 Dou ging Ezra stoan en begunde heur aan te toalen: "Ie hebben ontraauw west en hebben vremde vraauwlu bie joe in hoes nomen. Doardeur heb ie schuld van Israël nog groder moakt. 11 Nou den, betuug joen traauw aan de HEER, de God van joen veurolden. Dou wat hai vindt dat wezen mout. Neem ofstand van de omgang mit dij haaidense volken en dou dij vremde vraauwlu vot." 12 De haile gemainte gaf haardop as antwoord: "Zo as ie t zeggen, zo mout we t doun! 13 Mor wie binnen mit n bult mensken en wie zitten midden in regentied. Wie kinnen hier ja nait boeten stoan blieven. Boetendes kin wie zo'n zoak nait in ain of twij doag ofhandeln, want n hail bult van ons hebben zok hierin misdroagen. 14 Loat ons bestuurders mor optreden veur de haile gemainschop. Den kin elkenain in ons steden dij n vremde vraauw bie zok in hoes nomen het, hier op n ofsproken tied mit femilie-oldsten en rechters van elke stad verschienen. Den eerst zel dij glìnne kwoadhaid van ons God hierover aan ons verbiegoan." 15 Allenneg Jonatan, Asaël zien zeun en Jachzeja, Tikwa zien zeun, verzetten zok doartegen. Mesullam en de Leviet Sabbetai wazzen t mit heur ains. 16 Mor ale lu dij van ballengschop weeromkeerd wazzen, deden zo as t veurstel was. Priester Ezra koos zok n stokkewat manlu oet: t wazzen femilie-oldsten, dij mit heur noam nuimd werden en dij veur heur femilie optreedden. Op de eerste dag van de tiende moand begunden zai zittens te holden om dij haile zoak te onderzuiken. 17 Op de eerste dag van de eerste moand wazzen zoaken van ale manlu dij vremde vraauwen bie zok in hoes nomen haren, onderzöcht. 18-22 Der wazzen verschaaiden zeuns van priesters dij n vremde vraauw bie zok in hoes nomen haren. Oet t geslacht van Jesua, zeun van Josadak, en oet t geslacht van zien bruiers, wazzen dat: Maäseja, Eliëzer, Jarib en Gedalja. Zai gavven heur haand ter op dat ze heur vraauwen votsturen zollen, en om heur schuld liek te moaken ovverden ze n ram oet heur koppel. Oet t geslacht van Immer wazzen dat: Chanani en Zebadja. Oet t geslacht van Charim: Maäseja, Elia, Semaja, Jechiël en Uzzia. Oet t geslacht van Paschur: Eljoënai, Maäseja, Jismaël, Netanel, Jozabad, en Elasa. 23 Van de Levieten: Jozabad, Simi, Kelaja (dij ook wel Kelita nuimd wordt), Petachja, Jehuda en Eliëzer. 24 Van de zangers: Eljasib. Van de poortwachters: Sallum, Telem, en Uri. 25-43 Wieder wazzen dat oet Israël: Oet t geslacht van Paros: Ramja, Jizzia, Malkia, Miamin, Elazar, Malkia en Benaja. Oet t geslacht van Elam: Mattanja, Zecharja, Jechiël, Abdi, Jeremot en Elia. Oet t geslacht van Zattu: Eljoënai, Eljasib, Mattanja, Jeremot, Zabad en Aziza. Oet t geslacht van Bebai: Jochanan, Chananja, Zabbai en Atlai. Oet t geslacht van Bani: Mesullam, Malluch, Adaja, Jasub, Seal en Jeramot. Oet t geslacht van Pachat-Moäb: Adna en Kelal, Benaja, Maäseja, Mattanja, Besaleël, Binnuï en Manasse. Oet t geslacht van Charim: Eliëzer, Jissia, Malkia, Semaja, Simeon, Benjamin, Malluch en Semarja. Oet t geslacht van Chasum: Mattenai, Mattatta, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasse en Simi. Oet t geslacht van Bani: Maädai, Amram, Uël, Benaja, Bedeja, Keluhu, Wanja, Meremot, Eljasib, Mattanja, Mattenai, Jaäsai, Bani, Binnuï, Simi, Selemja, Natan, Adaja, Machnadbai, Sasai, Sarai, Azarel, Selemja, Semarja, Sallum, Amarja en Josef. Oet t geslacht van Nebo: Jeïel, Mattitja, Zabad, Zebina, Jaddai, Joël en Benaja. 44 Dij aalmoal wazzen mit vremde vraauwen traauwd. Der wazzen gounent bie dij ook al kinder kregen haren.