Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

ANBI

Naam: Liudgerstichten
RSIN:  
Fiscaal nummer: 8061.92.793
Postadres Rijksweg 83, 9608 PB  Westerbroek
Bezoekadres: Rijksweg 83, 9608 PB  Westerbroek
Doelstelling:

De stichting heeft ten doel: de belangstelling voor-, de kennis, het gebruik en de beoefening van de Groninger taal met betrekking tot religieuze doeleinden te stimuleren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daar toe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan
(statutair)

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het uitgeven van eigen groningse publicaties;
b. het beheren van de groninger Bijbelvertaling;
c. b. het vertalen van Psalmen en Gezangen naar het Gronings;
d. het organiseren van kerkdiensten in het Gronings;
e het jaarlijks faciliteren van een Friestalige dienst in Groningen (Oostum)

Beleidsplan
(het werk dat de instelling doet)

Zie de rubriek Liudgerstichten, Beleidsplan op deze website voor het werk dat de instelling doet.

Beleidsplan
(De manier waarop de instelling geldt werft)
De inkomsten der vereniging bestaan uit de bijdragen van donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies en toevallige baten.
Beleidsplan
(Het beheer van het vermogen van de instelling)
Het beheer van het vermogen geschiedt door het bestuur, op grond van de jaarlijkse begroting.
Beleidsplan
(de besteding vanhet vermogen van de instelling )
De besteding van het vermogen geschiedt door het bestuur, op grond van de jaarlijkse begroting.
Bestuursfuncties: Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste acht leden, van wie vier de functies vervullen van onderscheidenlijk voorzitter, secretaris en penningmeester. De overige functies worden door het bestuur onderling geregeld.
Indien het aantal bestuursleden onder het voorgeschreven minimum is gedaald oefenen de overgebleven leden - in afwachting van de vervulling van de vacature of vacatures - de taken van het bestuur uit. Het niet-voltallige bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Namen van de bestuurders Zie de rubriek Kontact/Contact op deze website voor de actuele bestuurssamenstelling. 
In het secretarieel jaarverslag 2016 staan de mutaties in de bestuurssamenstelling die in 2016 zjn opgetreden.
Het beloningsbeleid De bestuurders krijgen geen beloning. In voorkomend geval worden onkosten gedeclareerd bij de Liudgerstichten.
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.

In het voorbije jaar 2016 heeft de Liudgerstichten onderstaande activiteiten aan de dag gelegd.

Het houden van een culturele middag te Bellingwolde

 • Het ondersteunen van het maken van een gedenkboek voor de tiende Grunneger kerkdainst in Amsterdam.
 • Het organiseren van een Grunneger kerstnachtdienst in Oostum
 • Het organiseren van een Grunneger pinkstervesper in Westeremden
 • Het meewerken aan de dag van de Groninger cultuur in Groningen.
 • Het voorbereiden van het maken van een nieuw Grunneger bijbelsdagboek
 • Het opnieuw in het leven roepen van een berijmingscommissie.
 • Het ondersteunen van een groninger vertaling van de Psalmen vrij van Huub Oosterhuis.

In oktober 2018 werd er een Liudgermiddag gehouden in Usquert en Rottum en werkten we mee aan de dag van de Grunneger toal

In maart 2019 werkten we weer mee aan de dag van de Grunneger toal
In mei 2019 zal de eerste Friese dienst in Oostum worden gehouden die door de Liudgerstichten is gefaciliteerd. Dit heeft de Liudergerstichten overgenomen van een eerder bestaande commissie die één keer per jaar een dienst in de Friese taal in de provincie Groningen organiseerde maar die zich zelf genoodzaakt zag zich te moeten opheffen.

Zaken die steeds gaande zijn en gaande blijven

 • Het doorlopend in de Groninger taal berijmen door de berijmingscommissie van nieuwe liederen en deze op de website publiceren.
 • Het blijven stimuleren en faciliteren van kerkdiensten in de Groninger taal onder anderen door daarvoor de website ter beschikking te stellen om liederen te kunnen gebruiken, een liturgie te kunnen samen stellen alsmede de diensten aan te  kondigen via de website.
 • Het stimuleren van het lezen van de  Bijbel in de Groninger taal door een bijbelrooster aan te bieden op de website.
 • Het twee keer per jaar uitgeven en verspreiden van het blad  “Nijsberichten” voor donateurs.
 • Het onderhouden van contacten met het het Centum Groninger Taal en Cultuur (CGTC).
 • Het onderhouden van contacten met de streektaalfunctionaris mits deze functie wordt gecontinueerd.
 • Het onderhouden van contacten met Platdüütsch en de Kark in Hannover.
Een financiële verantwoording

Zie het financieel jaarverslag 2022
Zie het
 financieel jaarverslag 2021
Zie het
 financieel jaarverslag 2020
Zie het
 financieel jaarverslag 2019
Zie het financieel jaarverslag 2018
Zie het financieel jaarverslag 2017
Zie het financieel jaarverslag 2016
Zie het financieel jaarverslag 2015
Zie het financieel jaarverslag 2014


Design: Ligare Weboplossingen Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook