Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Nahum 01    02    03   

Nahum 01


01Dit is God zien bosschop over Nineve. Nahum oet Elkos het dij in n dreum van God kregen en optaikend.
02De HEER is n God dij nait velen kin dat mensken aander goden hebben.
Hai straft gemaine verdrokkers.
Joa, stravven zel de HEER
aal dij kop dwaars zetten.
Hai is hoagels op zien vijanden,
hai zel heur wel kriegen.

03De HEER wordt nait gááuw kwoad, mor as hai kwoad wordt,
baarg joe den mor op, den is t eerns.
As hai komt, den komt ter störm en dunder,
wolken binnen t stof, opjagd deur zien vouten.

04Hai huift zee mor te zeggen om dreug te worden, en vot is aal t wotter.
Hai kin ale revieren opdreugen loaten.
Den kwienen gruinlaand van Basan
en toenen van Karmel,
aal wat ter gruit wordt soor,
Libanon komt omhaals.

05As de HEER der aan komt, stoan baargen te schudden,
heuvels smelten vot,
wereld schokt,
aal dij der op wonen trillen as rusken.

06As hai vergrèld is, wèl kin den in t èn blieven? Wèl is tegen zien grammiedeghaid opwozzen?
Zien kwoadens broest over wereld as n vuurstroom,
baargen vlaigen veur hom aan splinters.

07De HEER is goudgunsteg, n staarke börg in tieden van benaauwdhaid,
veur wèl schoel bie hom zuiken, zörgt hai.

08Mor Nineve veegt hai van stee mit n wottervloud dij over ales hèn gaait.
Zien vijanden let hai verswinnen
in t routduuster van dood.

09Netgliek wat veur kwoad ie tegen de HEER oetstuvaaierd hebben,
ie Assyriërs,
hai moakt ter in ain moal veurgoud n èn aan.

10 Of zitten ze ook zo in toeze as brommelbozzen, of binnen ze zo kletsdeurnat as draank doar ze doen van binnen,
zai worden verteerd as dreug stro deur t vuur.f + t Hebreeuws is hier zo stoer dat gainain krekt wait wat ter staait. f*

11 Want bie joe is ain vot kommen, Nineve, dij kwoad tegen de HEER in t zin het,
n deurtrapt gemaine kerel.

12 Dit zegt de HEER tegen zien volk: Netgliek hou staark en talriek zai ook binnen,
dij Assyriërs - ze goan der aan,
t is doan mit heur!
Aal hou slim ik joe in t lieden brocht heb,
mien volk - ik dou t nait weer.

13 Denk ter om, ik breek Nineve zien juk stokkend dij ze joe op nek legd hebben,
kettens doar ie mit vastbonden binnen moak ik kepot.

14 Keunenk van Assyrië, dit is wat de HEER beschikt het:
kinder dij dien noam droagen,
zellen der nooit meer kommen.
Ik zel dij haile ofgodentroep
in dien tempel vernailen,
van dien graf moak ik n misbult.f + n Poar vertoalers hebben n stoer hebreeuws woordje hier n luk beetje veraanderd en vertoalen "misbult". Wie mainen dat ze geliek hebben.f*

Nahum 02


01Volk van Juda, nou mout je ais kieken! Wèl komt doar aan over baargen hèn?
n Bosschopper mit bliede tieden:
t is aal weer goud,
goa mor aan t feestvieren,
geef God ovvers mor dij ie hom touzegd hebben!
Dit ontuug zel ja nooit meer over joe hènlopen,
t is schoon doan mit heur.


02Der komt ain op joe òf, Nineve, dij joe verplettern zel.
Zet manlu mor op wacht op stadsmuren,
kiek mor deeg oet bie weg langs,
moak joe mor kloar om te vechten
zo goud as ie kinnen -
t helpt joe toch niks.

03De HEER staait ja kloar om Jakob en Israël heur glorie weerom te geven.
d'Olde glorie van veurdat ie heur kepotmoakt
en leegstolen, heur droevetoenen vernaild haren.

04Joen vijanden, dij naargens benaauwd veur binnen, störmen op joe òf mit roazend geweld,
mit vuurrooie schilden
en sangen uniförms aan.
Heur iesdern woagens glìnstern as vuur,
heur peerden staaigern.

05Striedwoagens roazen deur joen stroaten hèn, dendern over plaainen,
glìngloeiend as fakkels.
Ze vlaigen ale kanten hèn
as n weerlichtslag.

06Ofsieren worden opkomdaaierd, ze breken heur nek hoast over heur aigen vouten,
zo haard vlaigen ze op muren òf,
störmram wordt kloarzet,

07sluusdeuren worden opengooid, keunenk zien pelaais staait te trillen.

08Keunegin wordt spiernoakend votbrocht ondertied dat heur sloavinnen jammern,
ze kloagen as triesterge doeven,
sloagen zok op bòrst van ellèn.

09As t wotter van n viever dij leeglopt, zo gaait t leger der vandeur
dij Nineve verdedegen mout.
Blief toch stoan! Blief den toch stoan!
Mor gainain kikt meer achterom.

10 "Griep dat zulver! Pak dat gold!" roupen veroveroars.
Aalmoal mooi spul,
alderhand aibels mooi goud,
der komt gain èn aan.

11 Vernailen, verroppen en verpoazen, hoamernde haarten, knikkende knijen,
lamme leden,
liekwidde gezichten.

12 Woar is Nineve bleven, t hool van laiw? Hool doar laiw mit zien jongen in kroop,
doar gainain heur votjoagen duurde?

13 Woar is dij laiw dij ales verropte dat zien jongen mor genog te vreten haren?
Aal dat e in zien klaauwen kreeg,
smoorde hai òf veur zien laiwinnen,
zien hool stopte hai vol mit roofgoud.

14 Denk ter om - zegt de HEER, d'Aalmachtege: Ik krieg die wel!
Ik zel dien hool schoon oetbranden,
dien jongen zellen deur t sweerd vergoan.
Ik zörg der veur dastoe op haile wereld
gain roofgoud meer vinden kinst.
t Roupen en reren van dien ofgezanten
zellen ze naargens meer heuren.

Nahum 03


01O wai, doe stad vol moordenoars en leugenbaisten,
vol mit stolen goud,
dij nóg nooit opholdt mit stelen en reupen.
Doe gaaist ter aan!

02Heur, swepen knallen, peerden in sprang,
roaden rabbeln,
striedwoagens dendern deur stad,


03peervolk komt ter aan vlaigen, sweerden flikkern,
speren glìnstern,
overaal mensken dij sneuveld binnen,
stoapels lieken,
te veul om te tellen,
je breken bainen der over.

04Hou dat komt? Omdat Nineve krekt is as n hoer,
dij t mit elkenain aanlegt,
n aibels mooie maaid,
dij persies wait
hou ze manlu kop gek moaken kin.
Zai het haile volken in heur strikken kregen,
de wereld mensken verlaaid mit heur filaaine knepen.

05Ik krieg die wel - zegt de HEER, d'Aalmachtege. Ik zel die de rokken over kop hoalen,
dastoe spiernoakend veur elkenain te pronk staaist,
aal dij volken en keunenks
dien schoamte zain kinnen.

06Ik zel die mit drek besmeren, die openlek schandaaiern.

07Elk dij die zugt, moakt dat e votkomt, zo gaauw as e kin,
en ropt: "Haile stad Nineve ligt in puun!"
Zol der in haile wereld wel ain wezen dij meedlieden het?
Nee, gainain dij heur aanhoalen wil.

08Denkstoe dat die t beter ofgoan zel as Thebe doar in Egypte, bie Nijl?
Krekt zo as doe,
midden in t wotter,
mit zee as bolwaark,
mit revier as muur.

09Heur macht haar gain èn of swet, lu van Put en Libië hulpen heur.

10 Mor liekewel binnen lu dij doar woonden, votsleept noar n laand wied vot.
Heur lutje kinder binnen te pletter sloagen
op ale houken van stroaten.
Heur laaiders binnen deur t löt
toupaart aan overwinnoars,
mit kettens om haals votsleept.

11 Nineve, nou zel die t zulfde overkommen. As n doene kerel, haildaal verbiesterd,
zelstoe n stee zuiken om vot te kroepen
veur dien vijanden.

12 Aal dien staarke steden, Assyrië, binnen krekt as viegebomen
doar eerste riepe viegen aan hangen:
as je der aan schudden,
valen ze ain dij der onder staait
vanzulm in mond en kin hai ze opeten.

13 Dou der denk om: dien soldoaten binnen zo slap as n schuddeldouk,
poorten van dien laand
stoan wiedwoagen open veur dien vijanden,
baalken doar ze mit op slöt zitten,
binnen deur t vuur verteerd.

14 Moak joe mor kloar veur belegern: hoal mor wotter op, dat je der kloar veur binnen,
moak joen vestings mor zo staark as t aaids kin.
Moak mor klaai en laim ree om stainen te bakken,
zet bakstainvörm mor kloar.

15 t Helpt joe aalmoal niks! t Vuur zel joen steden verslinden,
t sweerd zel joen mensken ombrengen,
t zel joe opvreten krekt as sprinkhoanen ales opvreten.
Of bin ie ook zo talriek as sprinkhoanen,

16 of binnen der bie joe ook meer kooplu as steerns aan lucht, verswonnen binnen ze, aalmoal.
Aal dij sprinkhoanen hebben vleugels oetspraaid,
ze binnen vot vlogen.

17 Joen amtenoars en kommedanten binnen zo talriek as n swaarm sprinkhoanen,
dij op n kolde dag zitten te kleumen
op stainen muurkes rondom t laand tou.
Mor as zun opkomt, vlaigen ze vot,
gainain wait woar dat ze bleven binnen.

18 Doe, keunenk van Assyrië, dien kommedanten binnen dood,
dien hoge omes binnen oet tied,
dien volk lopt aal enter-en-twenter
as schoapen dij t spoor biester binnen in baargen,
gain mensk krigt heur weer bie nkander.

19 Dien kwoal, doar is gain zaalf aan te strieken, dien wond wordt nooit weer beter.
Elkenain dij t heurt,
klapt in handen van bliedschop,
der is ja gainain dij nait slim leden het
onder dien gemaineghaid
doar nooit n èn aan kwam.