Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Nahum 01    02    03   

Nahum 03


01O wai, doe stad vol moordenoars en leugenbaisten,
vol mit stolen goud,
dij nóg nooit opholdt mit stelen en reupen.
Doe gaaist ter aan!

02Heur, swepen knallen, peerden in sprang,
roaden rabbeln,
striedwoagens dendern deur stad,


03peervolk komt ter aan vlaigen, sweerden flikkern,
speren glìnstern,
overaal mensken dij sneuveld binnen,
stoapels lieken,
te veul om te tellen,
je breken bainen der over.

04Hou dat komt? Omdat Nineve krekt is as n hoer,
dij t mit elkenain aanlegt,
n aibels mooie maaid,
dij persies wait
hou ze manlu kop gek moaken kin.
Zai het haile volken in heur strikken kregen,
de wereld mensken verlaaid mit heur filaaine knepen.

05Ik krieg die wel - zegt de HEER, d'Aalmachtege. Ik zel die de rokken over kop hoalen,
dastoe spiernoakend veur elkenain te pronk staaist,
aal dij volken en keunenks
dien schoamte zain kinnen.

06Ik zel die mit drek besmeren, die openlek schandaaiern.

07Elk dij die zugt, moakt dat e votkomt, zo gaauw as e kin,
en ropt: "Haile stad Nineve ligt in puun!"
Zol der in haile wereld wel ain wezen dij meedlieden het?
Nee, gainain dij heur aanhoalen wil.

08Denkstoe dat die t beter ofgoan zel as Thebe doar in Egypte, bie Nijl?
Krekt zo as doe,
midden in t wotter,
mit zee as bolwaark,
mit revier as muur.

09Heur macht haar gain èn of swet, lu van Put en Libië hulpen heur.

10 Mor liekewel binnen lu dij doar woonden, votsleept noar n laand wied vot.
Heur lutje kinder binnen te pletter sloagen
op ale houken van stroaten.
Heur laaiders binnen deur t löt
toupaart aan overwinnoars,
mit kettens om haals votsleept.

11 Nineve, nou zel die t zulfde overkommen. As n doene kerel, haildaal verbiesterd,
zelstoe n stee zuiken om vot te kroepen
veur dien vijanden.

12 Aal dien staarke steden, Assyrië, binnen krekt as viegebomen
doar eerste riepe viegen aan hangen:
as je der aan schudden,
valen ze ain dij der onder staait
vanzulm in mond en kin hai ze opeten.

13 Dou der denk om: dien soldoaten binnen zo slap as n schuddeldouk,
poorten van dien laand
stoan wiedwoagen open veur dien vijanden,
baalken doar ze mit op slöt zitten,
binnen deur t vuur verteerd.

14 Moak joe mor kloar veur belegern: hoal mor wotter op, dat je der kloar veur binnen,
moak joen vestings mor zo staark as t aaids kin.
Moak mor klaai en laim ree om stainen te bakken,
zet bakstainvörm mor kloar.

15 t Helpt joe aalmoal niks! t Vuur zel joen steden verslinden,
t sweerd zel joen mensken ombrengen,
t zel joe opvreten krekt as sprinkhoanen ales opvreten.
Of bin ie ook zo talriek as sprinkhoanen,

16 of binnen der bie joe ook meer kooplu as steerns aan lucht, verswonnen binnen ze, aalmoal.
Aal dij sprinkhoanen hebben vleugels oetspraaid,
ze binnen vot vlogen.

17 Joen amtenoars en kommedanten binnen zo talriek as n swaarm sprinkhoanen,
dij op n kolde dag zitten te kleumen
op stainen muurkes rondom t laand tou.
Mor as zun opkomt, vlaigen ze vot,
gainain wait woar dat ze bleven binnen.

18 Doe, keunenk van Assyrië, dien kommedanten binnen dood,
dien hoge omes binnen oet tied,
dien volk lopt aal enter-en-twenter
as schoapen dij t spoor biester binnen in baargen,
gain mensk krigt heur weer bie nkander.

19 Dien kwoal, doar is gain zaalf aan te strieken, dien wond wordt nooit weer beter.
Elkenain dij t heurt,
klapt in handen van bliedschop,
der is ja gainain dij nait slim leden het
onder dien gemaineghaid
doar nooit n èn aan kwam.