Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jozua 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24   

Jozua 01


01Dou Mozes, de HEER zien knecht, oet tied kommen was, zee de HEER tegen Jozua, zeun van Nun, Mozes zien knecht: 02"Mien knecht Mozes is ter nait meer, wie mouten wieder. Nou mostoe mit t haile volk Israël de Jordaan oversteken. Doargunders zugst hom stromen. t Laand dat ik joe geef, mout ie intrekken. 03Aal t laand dat ie betreden, geef ik joe. Dat heb ik Mozes al touzegd. 04Ik zel joe t haile laand geven, van de woestijn in t zuden tot aan Libanon doargunders in t noorden tou. In t oosten zel ie swetten aan Eufraat, de grode revier, en in t westen tot aan de Grode Zee, t haile laand van de Hethieten doar. 05Gain mensk zel die aankinnen zo laank astoe leefst. Aaltied zel ik bie die wezen, net zo as ik aaltied bie Mozes west heb. Kinst aaltied op mie reken. 06Most staark wezen en moud hebben, want doe most dit volk laaiden as zai dit laand in bezit nemen. Ik heb heur veurolders sworen dat zai t kriegen zollen. 07Most hail staark wezen en n bult moud hebben. Most krekt doun wat ter in wet staait, dij mien knecht Mozes joe geven het. Goa naargens nait overzied, den zelst ales veurnkander kriegen wastoe aanpakst. 08Most ter aaltied in lezen blieven en den dag en naacht bestudaaiern en krekt zo doun zo as doar staait. Den gaait t aaltied goud, netgliek wastoe dust. 09Ik zeg die nog ais: staark en vol moud wezen! Nait baang wezen, moudveren nait hangen loaten. Want ik de HEER, dien God, bin bie die in aal dien doun en loaten." 10 Dou gaf Jozua odder aan laaiders van t volk: 11 "Goa deur t kaamp en zeg tegen mensken dat ze eten veur onderwegens kloarmoaken mouten. Nog twij doag, den goan wie de Jordaan over: doargunders zain wie hom. Den kin wie t laand in bezit nemen dat de HEER, ons God, ons geft." 12 Tegen stammen Ruben en Gad en haalfschaid van stam Manasse, zee Jozua: 13 "Ie waiten wel van odder dij Mozes, de HEER zien knecht, joe geven het. De HEER, joen God, het joe de streek aan oostkaant van Jordaan geven as woonstee. 14 Joen vraauwlu, joen kinder en joen vij kinnen hier blieven, mor joen weerboare mannen mouten kloarstoan, en veur de aander stammen aan trekken om der op in te haauwen. 15 Nait eerder as dat de HEER heur ook, net as joe, woonstee geven het en zai dat laand dat de HEER, heur God, heur geven zel, ook heur aigen nuimen kinnen, kin je weeromgoan noar joen aigen laand, aan oostkaant van Jordaan, dat Mozes, de HEER zien knecht, joe geven het." 16 Zai zeden tegen Jozua: "Aal wat ie ons opdroagen hebben, zel wie doun. Netgliek woar ie ons hènsturen doar goan wie hèn. 17 Wie zellen ales doun wat ie zeggen, net zo as eertieds bie Mozes. Wie vroagen de HEER, joen God, of hai joe biestoan wil, net as hai Mozes biestoan het. 18 Elkenain dij nait krekt dut wat ie zeggen, mout van kaant moakt worden. Wees mor staark en vol moud!"

Jozua 02


01Dou stuurde Jozua, zeun van Nun, twij spionnen op pad, oet Sittim vandoan, om kontrainen sekuur op te nemen, benoam de stad Jericho. Dou zai in dij stad kommen wazzen, gingen zai noar t hoes van Rachab tou, n hoer, om doar te overnachten. 02Mor keunenk van Jericho wer woarschaauwd: "Pas op! Der binnen hier vanoavend n poar Isrelitische kerels kommen om hier wat te lakschaauwen."

03Hai stuurde Rachab bosschop: "Kom op mit dij kerels dij bie die in hoes binnen, want ze binnen kommen om t haile laand te bespionneren!" 04Mor zai haar manlu beziedstopt en zee: "Joa wis! Der hebben n poar kerels bie mie west, mor ik wait nait woar ze heer kwammen. 05Tegen duustern, vlak veur poort dichtging, binnen ze ofstoken. Woarhèn wait ik nait. As ie gaauw binnen, kin ie heur nog wel inhoalen!" 06Mor zai haar heur boven op t platdak brocht en onder vlasschoven dij doar laggen, bestopt. 07Keunenk zien manlu juigen achter heur aan, kaant van Jordaan op, tot aan steden tou woar t wotter nait daip was. Doalek dou achtervolgers tou stad oet wazzen, wer poort weer grondeld.

08Veurdat baaide manlu sloapen gingen, kwam Rachab bie heur op t dak 09en zee: "Ik wait dat de HEER joe dit laand geven het. Schrik veur joe zit ter goud bie ons in. Wie binnen apmoal doodsbenaauwd veur joe. 10 Wie hebben ja heurd dat dou ie votgingen tou Egypte oet, de HEER de Raaitzee dreuglegd het, dat ie der deur konden. Wie hebben ook heurd dat ie baaide keunenks van Amorieten, Sichon en Og, aan gun kaant Jordaan versloagen en doodmoakt hebben. 11 Zodounde bin wie doodsbenaauwd veur joe worden en heb wie moudveren hangen loaten. Want de HEER, joen God, is God in hemel en op eerde. 12 Ik heb goud veur joe west. Dou mie der den n aid op in noam van de HEER, dat ie ook goud veur mien volk wezen zellen. 13 Geef mie t bewies dat ik ter wis op aankin, dat ie mien voader en mouder en bruiers en zusters mit heur hoesholdens mit vree loaten, dat zai t levent ter òf brengen." 14 Zai zeden tegen heur: "Staarvenswoar! Gainain van joe zel wat overkommen as ie gain mensk vertellen dat wie hier west hebben. Den zeg wie joe tou dat wie goud om joe denken zellen as de HEER ons dit laand geft."

15 Dou luit Rachab heur aan n taauw deur t roam omdeelzakken, want heur hoes ston op stadsmuur. 16 "Ie mouten drij doag beziedkroepen in baargen, aans kriegen manlu dij achter joe heer zitten joe nog te pakken," zee ze. "As ze weeromgoan binnen noar stad tou, kin ie vaaileg overaal hèn goan." 17 Spionnen zeden: "Wie zellen ons wizzenzeker holden aan wat wie joe touzegd hebben! 18 Mor den mout ie wel, as wie t laand binnen trekken, dat rooie koor aan t roam binden, woar ie ons deur omdeelzakken loaten hebben. En ie mouten joen voader en mouder, joen bruiers en aal joen volk, bie nkander hoalen bie joe in hoes. 19 As ain van joe in boeten komt, doar stoan wie nait veur. Mor wie stoan der wel veur dat ter bie joe in hoes gainent wat overkomt. 20 Mor as ie ons verroaden, goan wie vrijoet." 21 "Dat is goud," zee Rachab, "en nou moaken dat ie votkommen!" Dou zai vot wazzen, bon zai t rooie koor aan t roam.

22 Baaide spionnen gingen op pad en kropen drij doagen bezied in baargen tot achtervolgers weeromgingen. Want achtervolgers haren haile buurt ofstruund, mor heur nait vonden. 23 Dou eerst kwammen spionnen weer veurndag, gingen Jordaan over weerom noar Jozua, Nun zien zeun, en vertelden hom aal heur wederwoardegheden. 24 Ze zeden: "Wie binnen der wis van dat de HEER ons t haile laand geven het. Elkenain is doodsbenaauwd veur ons."

Jozua 03


01Aanderdoagsmörgens wazzen Jozua en ale Isrelieten der vroug bie en raaisden òf van Sittim noar Jordaan tou. Doar bleven ze n poar nachten eer ze overstoken. 02Drij doag noatied deden de laaiders de ronde deur t kaamp. 03Zai zeden tegen t volk: "As ie zain dat priesters aark van t verbond van de HEER, joen God, op scholders pakken, mout ie opbreken en der achterheer goan. 04Mor ie mouten der veur zörgen dat ter tussen joe en aark n ofstand blift van om en bie twijdoezend èl. Dichterbie kommen mag nait. Aark zel joe t pad wiezen, want ie binnen doar nog nooit langs kommen." 05En Jozua zee tegen t volk: "Ie mouten joe nou kloarmoaken. Zörg der veur dat ie goud hemmel en schoon binnen, omreden de HEER zel mörgen n groot wonder doun, doar ie apmoal slim van opkieken zellen." 06Tegen priesters zee Jozua: "Pak verbondsaark op scholders en goa veur t volk aan." Dat deden ze. 07Dou zee de HEER tegen Jozua: "Van vandoag òf aan zel ik zörgen dat t haile volk Israël joe n bult in reken het as laaider. Zai zellen waiten dat ik noast joe stoa net zo as destieds bie Mozes. 08Zeg tegen priesters dij aark droagen: 'As ie bie Jordaan kommen binnen, mout ie in t wotter stoan blieven.'" 09Tegen Isrelieten zee Jozua: "Kom hier heer en luster goud wat de HEER, joen God, zegd het wat of hai doun zel. 10 Den zel ie begriepen dat God dij leeft, bie joe is en dat ie der op aan kinnen dat hai Kanaänieten, Hethieten, Chiwwieten, Perizzieten, Girgasieten, Amorieten en Jebusieten verjoagen zel. 11 Luster goud wat of ik joe zeg: Verbondsaark van de Heer van haile wereld, zel veur joe aan over Jordaan goan. 12 Nou mout ie twaalf manlu oet stammen van Israël kaizen, van elke stam ain. 13 Zo gaauw as priesters dij aark droagen van t verbond van de HEER, dij Heer over haile wereld is, heur vouten in t wotter zetten, zel der gain stroom meer wezen en zel t wotter oet t noorden as n daam stoan blieven." 14 Dou t volk tou t kaamp oet ging om over Jordaan te trekken, was t tied van inhoalen en den staait t wotter aaltied hoger as aans. 15 Priesters gingen veurop mit aark op scholder. Dou dij bie Jordaan kwammen en heur vouten doar in t wotter zetten, was t doan mit stromen. 16 n Hail èn wieder op, bie stad Adam stoef bie Saretan, kwam t wotter in t èn en bleef stoan as n daam. Der stroomde gain wotter meer noar Zoltzee, dij ook wel Dode Zee hait. Dou trok t volk over, tegen Jericho over. 17 Ondertied dat t volk over dreuge boom noar aanderkaant laip, bleven priesters mit aark doar op t dreuge stoan, tot ze der apmoal overhèn wazzen.

Jozua 04


01Dou t haile volk goud en wel aan aanderkaant van Jordaan was, zee de HEER tegen Jozua: 02"Ie mouten twaalf manlu kaizen, oet elke stam ain. 03Zeg heur dat elk n dikke vlint doargunders oet Jordaan pakken mout van stee doar priesters stoan. Dus mitnkander twaalm. Dij mouten ze mitnemen en deelleggen op stee doar vannaacht joen kaamp is." 04Dou raip Jozua dij twaalf manlu bie zok

05en zee tegen heur: "Goa over Jordaan hèn aan aark tou. Doar mout ie elk ain stain oppakken, veur elke stam ain. 06Dij binnen veur joe n aandenken van wat de HEER hier veur joe doan het. As joen kinder loater vroagen: 'Pa, wat hebben dij vlinten ainlieks te beduden?' 07den mout ie heur vertellen dat Jordaan ophuil mit stromen dou aark van de HEER der deur ging. Dizze vlinten zellen t volk Israël hier aaltied aan denken doun." 08Manlu van Israël deden wat de HEER tegen Jozua zegd haar. Zai pakten twaalf stainen tou Jordaan oet, veur elke stam ain, nammen dij mit noar t kaamp tou en legden ze doar deel. 09Jozua luit ook twaalf stainen in Jordaan opvlijen, op stee doar priesters mit aark stoan haren. Dij stainen binnen doar nou nog. 10 Jozua gaf t volk de HEER zien zegen en ales gebeurde krekt as Mozes t ook al tegen Jozua zegd haar. Ondertied dat priesters mit aark in Jordaan stoan bleven, trok t volk rad noar overkaant. 11 Dou ze den apmoal goud en wel aan aanderkaant wazzen, gingen priesters der ook over mit de HEER zien aark en zöchten heur olde stee weer op. 12 Net as Mozes zegd haar, gingen ook manlu van stammen Ruben en Gad en haalfschaid van Manasse veur t volk aan, kloar om in aksie te kommen. 13 Ze gingen mit om en bie vattegdoezend man veur aark aan, noar vlakte bie Jericho. 14 Dij dag zörgde de HEER der veur dat Jozua bie t haile volk hoog in aanzain kwam. Zai haren ontzag veur hom, zien haile levent laank, net as aaltied veur Mozes.

15-17 Dou zee Jozua in opdracht van de HEER tegen priesters dij aark mit wet der in druigen, dat zai ook oet Jordaan op waal kommen mozzen. 18 Vot dou priesters aan aanderkaant kommen wazzen, kwam t wotter weer opzetten en wer weer net zo braid as veurtied. 19 t Was tiende dag van eerste moand dou t volk aan overkaant kwam en ze heur kaamp opsluigen bie Gilgal, aan Jericho zien oostgrèns. 20 Doar luit Jozua ook dij twaalf vlinten dij ze oet Jordaan mitnomen haren, in t èn zetten. 21 Hai zee tegen Isrelieten: "As joen kinder joe loater vroagen wat dizze vlinten te beduden hebben, 22 den mout ie heur vertellen dat Israël hier mit dreuge vouten deur Jordaan goan is. 23 De HEER, joen God, het Jordaan veur joe opdreugen loaten. Net as hai dat ook doan het mit Raaitzee. 24 De HEER het dit doan, omreden hai wil dat ale mensken op wereld der wait van hebben hou machteg hai is, en ie aaltied ontzag veur hom hebben."

Jozua 05


01Dou ale keunenks van Amorieten aan westkaant van Jordaan en van Kanaänieten aan Grode Zee heurden dat de HEER Jordaan opdreugen loaten haar, net zo laank dat Isrelieten aan overkaant wazzen, luiten ze moudveren hangen en werden schietensbenaauwd veur heur. 02Dou zee de HEER tegen Jozua: "Most mèzzen moaken van vuurstain en Isrelieten besnieden, net as vrouger in Egypte." 03Jozua zörgde der veur dat dij mèzzen der kwammen en dat Isrelieten besneden werden. Stee doar dat gebeurde hait nog Besniedenisheuvel. 06Aan t èn van dij joaren was ter gainain meer over van dij weerboare manlu dij oet Egypte votgoan wazzen, omreden zai haren nait doan wat of de HEER tegen heur zegd haar. Hai haar hail vrouger al aan veurolders touzegd dat hai t volk wis en woarachteg dit vruchtboare laand geven zol, mor dizze lu moggen der nait in. Eerst dou zai oet tied kommen wazzen, het hai ons in t laand van melk en hunneg brocht. 07Zeuns van dij ongeheurzoame lu wazzen onderwegens nait besneden. Nou zörgde Jozua doarveur. 08Dou t altmoal achter rug was, mozzen manlu weer genezen en doarom bleef t haile volk zo laank op stee. 09Dou zee de HEER tegen Jozua: "In Egypte was ie sloaven, nou bin ie vrij. Dij schaande is nou vot." Doarom hait stee doar dat gebeurde aaltied nog Gilgal, dat wil zeggen: Votnomen. 10 In tied dat Isrelieten bie Gilgal touhuilen in vlakte bie Jericho, vierden ze Pesach op vattiende dag van moand nisan. 11 Aanderdoags bakten ze brood zunder gèst van t koorn dat in t laand Kanaän wozzen was. Wat ter van gingen ze povven. 12 Van dou òf aan kwam der gain manna meer. Zai haren eerste joar genog aan wat of t laand opleverde. 13 t Gebeurde n moal dou Jozua over Jericho prakkezaaierde, dat hai in ainen n man veur hom stoan zag, mit n sweerd in haand. Jozua ging op hom òf en vruig hom: "Bistoe ain van ons volk of bistoe n vijand?" 14 "Gainain van baaident!" zee man: "Ik bin generoal van t leger van de HEER en bin bie joe kommen." Jozua ging op knijen veur hom liggen mit kop op grond om hom eer aan te doun en zee: "Ik bin joen knecht, heer! Wat heb ie mie te zeggen?" 15 Man zee: "Dou sandoalen oet! Staaist ja op haailege grond." En dat dee Jozua. 4-5 Besniedenis was n hail zet al nait gebeurd. Veurdat t volk oet Egypte votgoan was, was aal t manvolk besneden, mor was dat mit kinder dij onderwegens geboren wazzen nait gebeurd.

Jozua 06


01Oet benaauwdens veur Isrelieten huil Jericho poorten potdicht. Der kon gain mensk oet of in. 02De HEER zee tegen Jozua: "Nou most goud lustern. Ik geef Jericho mit zien keunenk en aal zien soldoaten in dien macht. 03Doe en aal dien weerboare manlu mouten ain moal doags om stad tou trekken en dat zès doagen achternkander. 04Aark gaait ook mit. Zeuven priesters mouten veur aark aan lopen, elk mit n ramshoorn. Op zeuvende dag mout ie zeuven moal om stad tou en ondertied mouten priesters op hoorns bloazen. 05Noa de zeuvende moal mout ie n laange toon bloazen. Votdoalek as ie dat heuren, mout t haile leger hail haard begunnen te roupen. Den zel haile stadsmuur instörten en ie mouten liekoet, elk van t stee doar e staait, tou stad in klimmen." 06Dou raip Jozua priesters bie nkander en zee tegen heur: "Pak aark op en zeuven van joe mouten elk mit n ramshoorn veur aark aangoan." 07Tegen soldoaten zee hai: "Moak joe kloar veur n mars om stad tou. Gounent van joe mouten as veurhoede veur aark aangoan, kloar om te vechten." 10 Jozua haar tegen zien volk zegd: "Ie maggen nait roupen en alderdeegs gain woord zeggen, tot t zo wied is dat ik joe opdracht geef om te roupen. Mor den ook vot zo haard as ie kinnen." 11 Zo ging aark dij eerste dag ain moal om stad tou. Dou gingen ze weer noar t kaamp en wachtten doar op dag van mörgen. 12 Aanderdoags was Jozua der weer vroug bie. Priesters pakten aark weer op scholders. 13 Krekt as eerste dag laipen zai om stad tou, veuraan de gevechtskloare veurhoede, den de zeuven priesters mit aark en doar weer achteraan t aander volk. Aalvot wer der op hoorns bloazen. 14 Dizze twijde dag gingen ze ook weer ain moal rondom stad tou en noatied weer noar t kaamp. Zo ging dat zès doag achternkander. 15 Mor zeuvende dag stonden ze veur dag en doage al kloar en gingen in aigenste volgorde as aander doagen rondom stad tou. Mor nait ain, mor zeuven moal. 16 Noa zeuvende moal, dou priesters op hoorns bloazen haren, zee Jozua tegen zien volk: "Roup zo haard as ie kinnen! Nou zel t wezen! De HEER het stad ja aan joe geven. 17 Ie mouten stad en aal wat ter in is kòrt haauwen. En ale mensken en aal t vij van kaant moaken as n ovver veur de HEER. Bloots Rachab, dij hoer, en elk dij bie heur in hoes is, mout ie leven loaten. Zai het spionnen ja beziedstopt. 18 Ie mouten overaal ofblieven wat as n ovver veur de HEER bestemd is. Aans kin joen aigen kaamp mit grond liekmoakt worden, en den is t joen aigen schuld. 19 Mor aal t zulver en gold, ale koper en iesderspullen mout ie in t schathoes van de HEER brengen as n ovvergoave." 20 Dou wer der haard op hoorns bloazen. Votdoalek dou soldoaten dat heurden, begunden zai hail haard te roupen. Muur donderde deel en zai klommen noar binnen, elk van t stee doar e ston. Zo hebben ze stad veroverd. 21 Zai grepen t sweerd en muiken elkenain in stad van kaant, manlu, vraauwlu, kinder en olden. Koien en schoapen en ezels gingen der ook aan. Rachab en heur volk luiten ze leven. 22 Jozua haar tegen baaide manlu dij kontrainen teveuren bekeken haren, zegd: "Ie hebben dij vraauw touzegd dat aal dij bie heur in hoes wazzen, niks overkommen zol. Doarom hoal heur altmoal op en breng heur op n vaaileg stee." 23 Jongkerels gingen noar heur hoes tou. Zai huilen Rachab op, ook heur voader en mouder, heur bruiers en aal dij sib tou heur wazzen. Zai brochten heur noar n stee doar ze vaaileg wazzen, boeten t kaamp van Israël. 24 Zai stoken stad in brand, oetgezunderd t zulver, gold en koper en iesderspul. Dat brochten ze in t schathoes van de HEER. 25 Jozua luit Rachab en heur volk leven. Zai moggen middenmaank Isrelieten wonen blieven, omreden Rachel haar spionnen beziedstopt. Zai wonen nog aaltied in t laand. 26 Dou stad in puun lag, dreef Jozua Isrelieten op t aid dat ze Jericho nooit weer opbaauwen zollen. Hai zee: "As ain hom dat lapt,
zel de HEER hom zekerwoar stravven.
As hai fonnementen legt veur n nije stadsmuur,
zel zien oldste zeun omkommen,
bie fonnementen veur poorten zien jongste."
"Zo is t!" zee t volk. 27 De HEER ston Jozua in ales bie. Zien foam ging deur t haile laand. 8-9 Krekt zo as Jozua odder geven haar, gebeurde t. Veurhoede, priesters mit hoorns, den aark en doar achteraan t aander soldoatevolk. Aalvot klonk t hoornbloazen.

Jozua 07


01Toch bleven Isrelieten nait òf van wat veur de HEER bestemd was. Ain van heur, Achan, pakte vot doar hai nait aankommen mog. Zien voader haitte Karmi, zien grootvoader Zabdi en dij zien voader Zerach. Hai heurde bie stam Juda. Dou wer de HEER gloeiend glìn op Isrelieten.

02Jozua stuurde n man of wat van Jericho noar Ai, n stadje aan oostkaant van Betel, nait wied van Bet-Awen. Hai zee tegen heur: "Goa noar Ai en kiek hou of t doar bie staait." Zai gingen der op òf. 03Dou ze weerom wazzen, zeden ze tegen Jozua: "t Haile leger huift ter nait op òf, twij of drijdoezend man is genogt."

04Doarom stuurde Jozua der om en bie drijdoezend man op òf. Mor mensken in Ai juigen heur op loop. 05Zai zatten achter heur heer van stadspoort òf, bie heuvel omdeel tot staingoaten aan tou en haauwden zo'n zessendatteg van heur dood. Dou sluig Isrelieten schrik om t haart en ze luiten moudveren hangen. 06Jozua en laaiders van Israël wazzen zo oetstuur, dat ze heur klaaier stokkend reten. Ze luiten zok deelvalen veur aark, mit stof op kop. Aan oavend tou bleven ze zo liggen. 07Jozua zee: "Och heden, aalmachtege HEER, ie hebben ons toch wis en woarachteg nait aan diskaant Jordaan brocht, bloots dat Amorieten ons oetreuden kinnen? O, was wie mor aan aander kaant bleven.

08Och HEER, reken mie t nait aan. k Wait ja nait meer wat k zeg. Ons volk is ja op loop goan veur zien vijanden. 09Kanaänieten en ale aandern dij hier wonen, zellen t gewoar worden. Den zellen ze der over tou kommen en ons apmoal van kaant moaken. En wat zel ie den doun as ze joe gek aanscheren, omreden ie konden ons nait helpen?" 10 Dou zee de HEER tegen Jozua: "Nait laanger plat op grond. Allee, in t èn! 11 t Volk het t goud verdurven. Zai hebben nait doan wat ik verordonnaaierd haar. Zai hebben votpakt wat mienent was. Ze hebben t stiekem bie heur aigen goud legd. 12 Zo komt t dat ze heur vijanden nait aankinnen en der veur op loop goan. t Is heur aigen schuld as ze der altmoal aangoan. Ie mouten eerst dij kerel dij t doan het, mit aal zien hebben en holden, der veurgoud oetsmieten. Aans help ik joe nait laanger. 13 Allee, moak dat t volk mie mörgen onder ogen kommen kin. Zeg heur: 'Mörgen wil de HEER joe zain, omreden ain van joe het zok vergrepen aan wat mienent is. Vijand zel joe boas worden as ie dat nait weer liekmoaken. 14 De HEER zel zulm aanwiezen wèl of t doan het. Stam veur stam, femilie veur femilie, hoesholden veur hoesholden, en op t leste man veur man, mout ie mörgen veur de boalie. 15 En wèl den as schuldege veur t licht komt, dij mout doodmoakt worden. Hai en zien haile hoesholden en aal wat van hom is, zel opbraand worden, omreden hai het ongeheurzoam west aan God zien opdracht. En dat betaikent n swoare zunde dij t haile volk aangaait.'"

16 Aanderdoagsmörgensvroug luit Jozua stam veur stam noar veuren kommen. Stam Juda wer vastlöt. 17 Dou luit e femilies van Juda noar veuren kommen en femilie Zerach kwam der oet. Dou mos dij femilie noar veuren kommen, man veur man, en ze kwammen oet bie Zabdi. 18 Van dij zien hoesholden luit e manlu ain veur ain noar veuren kommen. Dou kwam der oet dat Achan schuldege was. Achan zien voader was Karmi, zien grootvoader Zabdi, zien overgrootvoader Zerach. Hai was ain van stam Juda. 19 Dou zee Jozua tegen Achan: "Jong, most mor liekoet schuld bekennen veur de HEER, Israël zien God, en der nou vot mit veurndag kommen. Zeg mor krekt hou en wat." 20 "t Is woar!" zee Achan, "ik bin t ja dij t doan het wat de HEER verboden haar. Zo is t goan: 21 Bie t goud dat veur t griepen lag, zag ik n mooie mantel oet Sinear, zowat twijhonderd sjekel zulver en n stoaf gold van zo'n fiefteg sjekel. Ik kon handen nait in buus holden. Goa mor kieken, t ligt apmoal begroaven in mien tènt, t zulver onderaan." 22 Jozua stuurde der vot n poar manlu op òf, en joa kerel, doar vonden ze t haile spul krekt zo as Achan zegd haar. 23 Ze huilen t ter oet en brochten t bie Jozua, dij t aan Isrelieten zain luit. Zai legden t veur aark. 24 Dou brochten Jozua en ale Isrelieten Achan mit zulver, mantel en stoaf gold, zien zeuns en dochters, zien koien, ezels, schoapen, zien tènt en aal wat van hom was, noar leegte van Achor. 25 Doar zee Jozua: "Doe hest ons in t ongelok stört, nou stört de HEER die in t ongelok!" Mitnkander gooiden ze hom dood mit stainen. Dou verbraandden ze hom mit zien hoesholden en aal zien spullen en vlijden der stainen boven op. 26 Ze muiken der n dikke stainbult van, dij der vandoag aan dag nog is. Doarom hait dij stee nog aaltied: Ongeluksleegte. Dou was de HEER nait meer vergramd op heur.

Jozua 08


01Dou zee de HEER tegen Jozua: "Nou nait laanger benaauwd en mismoudeg wezen. Allee, der op lös! Weer op Ai òf, mor nou mit t haile leger. Stad Ai mit haile kontraain, mit zien keunenk en ale lu doar, apmoal zel ik die t geven. Doar kinst wis van op aan. 02Net as bie Jericho mout ie keunenk en aal t volk doodmoaken. Mor t vij en t aander mag ie diskeer zulm holden. Paardie soldoaten mouten zok schoelholden aan achterkaant van stad en aanvalen veurdat lu der op verdocht binnen." 03Eer Jozua der zulm op lös ging mit zien leger, stuurde hai snaachts dattegdoezend van zien alderbeste soldoaten op pad. 04Hai zee tegen heur: "Goud acht geven! Ie mouten beziedkroepen aan aander kaant van stad, zo stoef bie as aaids kin, kloar om in aksie te kommen. 05Ik en mien manlu zellen den aan oostkaant tot vot bie stad optrekken. As ze den tou poort oetkommen en aanvalen, zel wie der weer oetrieten, krekt as eerste moal. 06Den denken zai vanzulm: Dij kerels naaien der weer oet! Zai zellen achter ons heer goan, en zo lokken wie heur bie stad vot. 07Den kom ie veurndag en nemen stad in. De HEER zel joe stad geven. 08Zo gaauw as dat gebeurd is, mout ie brand ter in steken. Zo wil de HEER dat. Dou der denk om dat ie persies doun wat ik joe zegd heb." 09Zo stuurde Jozua dij dattegdoezend man op pad. Zai kropen woaraarns achter stad bezied, aan westkaant tussen Betel en Ai. Jozua bleef zulm dij naacht in t kaamp bie zien soldoaten. 10 Aanderdoagsmörgens, dou t nog duuster was, stelde Jozua heur op. Hai brochde heur, mit laaiders van Israël, zulm op stee. 11 Dou ze aan noordkaant wazzen, gingen ze nait wieder. Der was bloots nog n leegte tussen heur en stad. 12 Dou huil hai om en bie viefdoezend man der oet en zee, ze mozzen zok schoelholden aan westkaant van stad tussen Betel en Ai. 13 Zo was zien leger dus opsteld: hoofdmacht aan noordkaant stad en n lutje ofdailen aan westkaant. Dij aigenste naacht nog ging Jozua mit zien volk leegte in. 14 Dou keunenk van Ai t smörgensvroug in de goaten kreeg, wos hai t wel. Hai ging mit aal zien manlu votdoalek tou stad oet op Isrelieten òf, om weer mit heur te vechten op helgen van leegte bie Jordaan. Hai wos vanzulm nait, dat ter n aander ofdailen kloarston om stad van achtern aan te valen. 15 Jozua en zien volk deden of ze weer manje minst wazzen en gingen der vandeur, kaant van woestijn op. 16 Ale manlu oet stad wazzen optrommeld om achter Isrelieten aan te goan. Ze juigen achter Jozua en zien volk aan, van dij gevolgen dat ze aal wieder bie stad vandoan lokt werden. 17 Der bleef gain man over in Ai en Betel, ze stoven apmoal achter Isrelieten aan. Ze luiten poorten alderdeegs wiedwoagen open stoan. 18 Dou zee de HEER tegen Jozua: "Steek dien spies omhoog noar Ai tou. Ik zel stad in dien macht geven." Dat dee Jozua. 19 Dat was taiken veur lu dij achter stad op loer laggen om rad in t èn te kommen. Ze vlogen der op òf, nammen stad in en stoken boudel vot in brand. 20 Dou manlu van Ai achteromkeken, verdold, haile stad ston in brand, altmoal rook en vuur! Ze konden naargens meer hèn. Isrelieten dij op loop goan wazzen noar woestijn tou, draaiden zok om en vuilen heur aan. 21 Want Jozua en zien volk haren zain, dat lu dij op loer laggen stad innomen en in brand stoken haren. Zodounde haauwden ze op soldoaten van Ai in. 22 Vot kwammen ook soldoaten dij stad innomen haren, der oet en begunden mit te vechten. Zo zatten vijanden rondom hèn tussen Isrelieten, as moezen in vaal. Ze werden verdizzelwaaierd, gain moudermensk bleef der over. 23 Allenneg keunenk van Ai kregen ze leventeg in handen. Dij brochten ze bie Jozua. 24 Zo sluigen Isrelieten börgers van Ai dood in t veld en in woestijn, doar dij achter heur heer zeten haren. Dou ze heur aan leste man tou over klink jagd haren, gingen ze weerom noar Ai en muiken doar elkenain van kaant. 25 Zo is in ain dag aal t volk van Ai om haals brocht, manlu en vraauwlu, mitnkander twaalfdoezend manlu en vraauwlu. 26 Jozua stook zien spies omhoog noar Ai tou, net zo laank dat aal t volk van Ai doodmoakt was, as n ovver veur de HEER. 27 Mor diskeer moggen Isrelieten aal t goud dat zai in stad vonden en t vij zulm holden, zo as de HEER tegen Jozua zegd haar. 28 Jozua luit Ai aan grond tou platbranden, dat ter allenneg n male stainbult overbleef. Dij is ter nou nog. 29 Keunenk van Ai wer ophongen aan n boom. Hai mos doar hangen blieven aan oavend tou. Tegen twijduustern luit Jozua hom der ofhoalen en deelgooien bie ingang van stadspoort. In opdracht van Jozua hebben ze n dikke bult stainen boven op hom vlijd, en dij is ter nou nog aaltied. 30 n Zetje loater gingen Jozua en Isrelieten noar baarg Ebal tou. Hai zee, ze mozzen doar n altoar baauwen veur de HEER, Israël zien God. 31 t Mos n altoar worden van stainen dij nait mit iesdern riw bewaarkt wazzen. Zo haar Mozes, de HEER zien knecht, Isrelieten odder geven en zo staait t ook in zien wetbouk. Op dat altoar brochten ze de HEER brandovvers en vree-ovvers. 32 Doar schreef Jozua Mozes zien wet op stainen ploaten, dat Isrelieten dij lezen konden. 33 Isrelieten, heur laaiders, ofsieren en rechters, zo goud as t vremd volk dat bie heur touhuil, werden verdaild in twij plougen dij elk aan n kaant van aark stoan gingen. Ain haalfschaid aan kaant van baarg Gerizim, aander haalfschaid aan kaant van baarg Ebal. Ze haren altmoal zicht op aark en op priesters, dij mit aark tussen baaide koppels in stonden. Mozes haar zegd, dat priesters t volk zegen mozzen veurdat wet veurlezen wer. 34 Dou dat gebeurd was, leesde Jozua heur haile wet veur mit zegen en vluik, haildaal zo as t in wetbouk ston. 35 Hai sluig gain woord over van wat Mozes opschreven haar. Hai leesde t apmoal veur aan haile vergoadern, mit vraauwlu en kinder en vremden dij mit heur optrokken.

Jozua 09


01Ale keunenks aan westkaant Jordaan, in baargen, in t Legelaand en bie Grode Zee langs aan Libanon tou - dat wazzen keunenks van Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten - heurden der van. 02Doarom besloten ze as ain man zok mitnkander te verbinden, mit doul: te vechten mit Jozua en Isrelieten. 03Mor manlu van Gibeon, zai heurden bie Chiwwieten, werden gewoar wat Jozua mit Jericho en mit Ai ommaans had haar. 04Zai besloten doarom krekt as Jozua te waark te goan. Ze stuurden lu op pad dij net deden of zai ofgezanten wazzen oet n laand wiedvot. Zai pakten gammele zakken op heur ezels en nammen olde wienzakken mit, dij borsten en weer oplapt wazzen, 05deden olde en ofslodderde schounen aan en ofdroagen goud. Aal t brood dat zai mitnammen, was dreug en krummelg. 06Zo gingen zai noar Jozua tou in Isrelieten heur kaamp bie Gilgal. Zai zeden tegen hom en manlu van Israël: "Wie kommen tou n laand oet, hier hail wied vandoan, en wie willen geern mit joe akkedaaiern." 07Isrelieten zeden: "Doar kin we nait aan begunnen. Wèl wait woon ie hier wel stoef bie!" 08Ze zeden tegen Jozua: "Wie willen joen knechten wezen en ales doun wat of ie zeggen." Dou vruig Jozua heur: "Wèl bin ie ainlieks, en woar kom ie heer?" 09Ze zeden tegen hom: "Meneer, wie kommen oet n laand hail wiedvot. Wie hebben vernomen wat grode doaden de HEER, joen God, in Egypte doan het. 10 Wie hebben ook heurd wat hai doan het mit baaide keunenks van Amorieten aan gun kaant van Jordaan, Sichon van Chesbon en Og van Basan, dij in Asterot woonde. 11 Dou zeden ons laaiders en aal aander lu tegen ons: 'Neem etendrinken mit veur onderwegens en goa noar dij Isrelieten tou. Zeg heur dat wie heur knechten wezen willen en geern mit heur in ain joar kommen willen. 12 Kiek, hier is ons brood. Dou we op pad gingen, was t nog waarm en nou is t dreug en krummelg. 13 Ons wienzakken wazzen nij dou wie ze vol deden en kiek, nou binnen ze borsten. Ons goud en sandoalen binnen schoonòf van laange raais." 14 Manlu van Israël atten dou wat van heur brood, as bewies dat ze wel mit heur akkoordjen wollen, mor ze vruigen de HEER nait of ze doar wel goud aan deden. 15 Jozua sloot vrundschop mit heur en zee heur tou dat hai heur in leven loaten zol. Laaiders van Israël legden doar n aid veur òf. 16 Mor drij doag noa tied kwammen ze der achter dat ze heur bie bain had haren. Ze woonden ja stoef bie heur, joa, alderdeegs middenmaank heur. 17 Want dou ze op pad gingen oet kaamp bie Gilgal vandoan, kwammen ze drij doag loater bie heur steden Gibeon, Kefira, Beërot en Kirjat-Jearim. 18 Isrelieten konden heur vanzulm nait van kaant moaken. Heur laaiders haren ja n aid sworen in noam van de HEER, Israël zien God. Doar kwam dikke rebulie van. 19 Mor laaiders zeden: "Doar heb wie twij vingers veur opstoken, dat wie kinnen heur niks moaken. 20 Wie mouten heur in leven loaten, omreden wie hebben dat touzegd. As wie dat nait doun, zel de HEER ons dat swoar aanreken." 21 "Mor," zeden ze, "den moak we heur holthakkers en wotterdroagers veur t haile volk Israël." En zo is t gebeurd. 22 Dou luit Jozua lu van Gibeon bie zok kommen en vruig heur: "Woarom heb ie ons wat wiesmoakt? Ie zeden dat ie n hail èn votkwammen en ie wonen hier stoef bie! 23 Doar mout ie wis en woarachteg veur bouten. En dit zel joen straf wezen: ie zellen aaltied holthakkers en wotterdroagers blieven bie tempel van ons God." 24 Zai zeden tegen Jozua: "Wie haren van aal kanten heurd dat de HEER, joen God, tegen zien knecht Mozes zegd het: 'Ie mouten t haile laand Kanaän verovern en ale mensken doar van kaant moaken, want t haile laand is veur joe.' Dou bin we doodsbenaauwd veur joe worden en doarom heb wie dit doan. 25 Ie kinnen mit ons doun wat ie willen, t is ons altmoal goud!" 26 Jozua wol nait lieden dat Isrelieten heur van kaant muiken. Zo het e heur t levent red. 27 Mor hai het heur wel aansteld as holthakkers en wotterdroagers in dainst van t haile volk en benoam bie t altoar van de HEER. Tot vandoag aan dag tou mouten ze dat waark doun op stee doar de HEER vereerd worden wil.

Jozua 10


01Adonisedek, keunenk van Jeruzalem, vernam wat Jozua altmoal doan haar: Jericho innomen, stad haildaal verdizzelwaaierd en keunenk doodmoakt, krekt zo as e ook doan haar mit Ai en keunenk van Ai. Hai wer ook gewoar dat lu van Gibeon vree sloten haren mit Isrelieten en dat dij maank heur wonen blieven konden as bondgenoten. 02Dou ze dat in Jeruzalem heurden, werden ze doodsbenaauwd. Gibeon was ja net zo groot en staark as steden doar n keunenk was, en alderdeegs nog groder as Ai. Kwam nog bie dat manlu van Gibeon gain minne soldoaten wazzen. 03Doarom stuurde Adonisedek ofgezanten noar aander keunenks in dij kontrainen, noar Hoham van Hebron, Piram van Jarmut, Jafia van Lachis en Debir van Eglon, mit bosschop: 04"Lu van Gibeon hebben vree sloten mit Jozua en zien volk. Kom en help mie, den zel we Gibeon wel kriegen." 05Dou deden dizze vief keunenks heur legers bie nkander, omsingelden Gibeon en muiken zok kloar veur n aanvaal. 06Lu van Gibeon stuurden vot manlu noar Jozua tou, dij in t kaamp bie Gilgal was, mit bosschop: "Help ons toch, zo gaauw as t kin. Wie stoan ja onder joen permoters. Loat ons asjeblieft nait zitten. Ale keunenks van Amorieten in t baarglaand hebben heur legers bie nkander doan en valen ons aan." 07Votdoalek verzoamelde Jozua zien haile leger, benoam zien alderbeste soldoaten, en ging op slag mit heur op pad oet Gilgal. 08De HEER zee tegen Jozua: "Nait benaauwd wezen veur heur! Ik zörg der veur, dastoe boas wordst. Gainain kin tegen die aan." 09Haile naacht mesaaierden Jozua en zien legers haardop van Gilgal noar Gibeon, van dij gevolgen dat zai Amorieten overlaipen. 10 De HEER zörgde der veur dat ze glad oetstuur wazzen en der oetnaaiden dou ze Isrelieten zagen. Zo konden dij heur n grode neerloag bezörgen. Wat beetje dat ter nog over was, doar juigen ze achter heer over t pad deur baargen noar Bet-Choron, en bleven heur achter de vodden zitten aan Azeka en Makkeda tou. 11 Der kwam nog bie dat de HEER dikke hoagelstainen op heur deelvalen luit dou ze bie baargpas van Bet-Choron omdeelrunden, tot Azeka aan tou. Der kwammen meer dood van hoagel as van Israël zien sweerd. 12 Dij aigenste dag dat zai Amorieten overwonnen mit de HEER zien hulp, zee Jozua, doar t volk bie ston: "HEER, loat zun stilstoan boven Gibeon,
en loat moan stilstoan boven Leegte van Ajjalon."

13 En zun ston stil, en moan bleef stoan,
tot t volk zien vijanden versloagen haar.
Zo staait t ja in t Bouk van Jasar.f + Of: In t bouk van Oprechte.f* Omtrent n haile dag bleef zun op t hoogste stoan. 14 Der het nooit n dag west, eerder en loater nait, dat de HEER doan het wat n mensk tegen hom zee. Hai vocht mit aan Israël zien kaant. 15 Dou ging Jozua mit t haile leger weerom noar t kaamp tou bie Gilgal. 16 Dij vief Amorietische keunenks wazzen der oetnaaid en beziedkropen in n grot bie Makkeda. 17 Jozua kreeg tieden: "Ze hebben heur vonden, dij vief keunenks! Haren zok beziedstopt in n grot bie Makkeda." 18 Hai zee: "Ie mouten dikke stainen veur ingang van grot schoeven en der n poar wachtslu bie zetten. 19 Mor zulm doar nait blieven. Blief achter vijanden heer zitten. Paas op dat ze nait ontkommen noar heur steden. De HEER, joen God, het heur joe in handen geven." 20 Jozua en Isrelieten wazzen vijanden boas, haildaal, t was n iezelke neerloag. Bloots n man of wat lokte t om in heur stad te kommen. 21 Jozua zien volk kwam ongeschonden weer bie hom in t kaamp bie Makkeda. Elkenain haar daip respekt veur Isrelieten. 22 Dou zee Jozua: "En nou grot open en dij vief keunenks der oet! Breng heur hier heer!" 23 Zai deden wat e zegd haar. Ze brochten heur bie hom: keunenks van Jeruzalem, Hebron, Jarmut, Lachis en Eglon. 24 Dou mozzen ale manlu van Israël bie Jozua kommen. Hai zee tegen ofsieren dij bie hom wazzen: "Kom op! Vout op nek van keunenks!" Dat deden ze. 25 Dou zee hai tegen heur: "Nou nait benaauwd of schrikkeg wezen! Hol kop ter veur! Want wat ter nou gebeurd is, zel de HEER doun mit aal joen vijanden doar ie nog tegen vechten mouten." 26 Dou luit e heur doodmoaken en heur lieken ophangen aan vief bomen. Doar bleven ze aan oavend tou hangen. 27 Tegen twijduustern hebben ze op odder van Jozua lieken weer tou bomen oethoald en heur in aigenste grot gooid doar ze in beziedkropen wazzen. Dikke stainen schoven ze veur ingang. Dij liggen doar nou nog aaltied. 28 Aigenste dag veroverde Jozua Makkeda. Hai muik aal t volk dood. Ook keunenk, krekt as dij van Jericho. 29 Van Makkeda ging hai mit t haile leger noar Libna tou en dee doar n aanvaal op. 30 De HEER gaf stad en keunenk in handen van Isrelieten. Ze muiken aal t volk dood, ze spoarden gainain. Mit keunenk ging t net as mit dij van Jericho. 31 Van Libna noar Lachis. Stad wer belegerd en aanvaal begunde. 32 Twijde dag van aanvaal gaf de HEER Lachis in handen van Isrelieten. Ze muiken aal t volk dood, net as in Libna. 33 Horam, keunenk van Gezer, perbaaierde nog wel om Lachis te helpen, mor Jozua versluig hom en zien volk. Gainain kon t noavertellen. 34 Van Lachis ging t op Eglon òf. Stad wer belegerd en aanvaal begunde. 35 Aigenste dag veroverden ze stad en muiken aal t volk dood, net as in Lachis. 36 Van Eglon wieder noar Hebron, en ook doar vot weer in aanvaal. 37 Zai veroverden stad en ook aal t volk muiken ze dood, krekt as in Eglon. Haile stad vernailden ze. 38 Dou ging Jozua mit zien leger weerom op Debir òf, en in aanvaal. 39 Hai veroverde Debir en ale steden doar rondomtou dij der bie heurden. Keunenk van Debir en aal t volk muiken ze dood. Gain mensk ontkwam. t Verging heur net as Hebron en Libna en heur keunenks. 40-41 Zo veroverde Jozua t haile laand. Hai versluig ale keunenks in t heuvellaand, in Negev-woestijn, in t Legelaand bie Grode Zee en op oostelke ofloop noar Dode Zee tou. Van Kades-Barnea in t zuden tot aan Gaza tou, en t haile laand Gosen tot aan Gibeon tou in t noorden. Gain mensk is ter overbleven. Zo haar de HEER, Israël zien God, ja zegd dat ze doun mozzen. 42 Jozua het ale keunenks in dij kontrainen in ain raais versloagen. t Was de HEER, God van Israël, ja dij veur heur vocht. 43 Dou ging Jozua mit Isrelieten weerom noar t kaamp tou bie Gilgal.

Jozua 11


01Dou Jabin, keunenk van Hasor, heurde van aal dij overwinnens, stuurde hai doalek bodes noar keunenks in de buurt, noar Jobab van Madon, en keunenks van Simron en Achsaf. 02Ook noar keunenks in t heuvellaand in t noorden van Kanaän, in leegte van Jordaan aan zuudkaant van t Kinneretmeer, in kustvlakte van Dor bie zee, 03en noar keunenks van Kanaänieten in t oosten en t westen, noar Amorieten, Hethieten, Perizzieten en Jebusieten in t heuvellaand en Chiwwieten onderaan baarg Hermon in kontrainen van Mispa. 04Zai kwammen der aanzetten mit aal heur soldoaten, volk as muggen, mit n haile bult peerden en striedwoagens. 05Aal dizze keunenks kwammen bie nkander bie beek Merom. Doar sluigen ze heur kaamp op om tegen Israël te vechten.

06De HEER zee tegen Jozua: "Nait baang veur heur wezen, hur! Ik zel der zulm veur zörgen dat ie ze mörgen om distied apmoal van kaant moakt hebben. Ie mouten peerden hakzeen deursnieden en heur striedwoagens opbranden." 07Dou dee Jozua mit zien haile leger n aanvaal op t kaamp van vijanden bie beek Merom, eer ze der op verdocht wazzen. 08De HEER zörgde der veur dat zai n swoare neerloag leden. Isrelieten juigen achter heur heer tot Groot-Sidon en Misrefot-Maïm in t noorden, en tot Leegte bie Mispa in t oosten aan tou. Net zo laank dat ter gainain van vijanden meer over was. 09Vot noatied dee Jozua wat de HEER hom zegd haar: hai snee hakzeen van ale peerden deur en braandde striedwoagens op.

10 Dou keerde hai weerom, ging noar Hasor en veroverde dij stad. Aan dij tied tou haar Hasor boas west over aal dij keunenkrieken. Hai haauwde Jabin, keunenk van Hasor, kop òf. 11 Ook aal aander volk in stad sluigen ze dood tot aan leste man tou, en stoken stad in brand.

12 Jozua het ook aal dij aander steden veroverd. Keunenks der van werden oppakt en mit aal aander lu doodmoakt. Zo haar Mozes, de HEER zien knecht, dat ja zegd. 13 Hai stook allenneg Hasor mor in brand. Aal dij aander steden nait, omreden dij wazzen al baauwd op olde puunheuvels. 14 Isrelieten nammen ales mit wat ze bruken konden. Aal t vij ook. Mor mit mensken haren ze gain perdon. 15 Mozes haar odders van de HEER sekuur deurgeven. Jozua dee dit zuver zo as de HEER tegen Mozes zegd haar.

16 Zo het Jozua t haile laand veroverd: t haile heuvellaand van zuud tot noord aan tou, haile Negev in t zuden, haile pervinzie Gosen, en baargen van Israël mit heur oetlopers, en leegte van Jordaan. 17-18 Van baarg Halak òf, dij in t zuden ligt en omhoog lopt noar Edom tot Baäl-Gad aan tou in Leegte tussen Libanon en baarg Hermon in t noorden. Oorlog mit keunenks dij doar regaaierden, duurde n haile zet deur, mor op n duur het Jozua heur aaltemoal te pakken kregen en doodmoakt. 19 Bloots Chiwwieten in Gibeon is t lokt om mit Isrelieten te akkedaaiern. Aal aandern verzetten zok, net zo laank dat zai zok overgavven aan Isrelieten. 20 Van dij gevolgen dat zai, net as de HEER al tegen Mozes zegd haar, haildaal verdizzelwaaierd werden. Aal t volk wer zunder genoade doodmoakt. Omreden de HEER haar heur zulm zo t rekent instuupt om kop ter veur te holden.

21 Om dijzulfde tied versluig Jozua ook Enakieten dij in Hebron, Debir en Anab woonden en overaal in t heuvellaand van Juda en Israël. Jozua reudde heur rondom oet en van heur steden bleef niks meer over. 22 Zodounde wazzen der gain Enakieten meer in t laand van Isrelieten, op n stokkewat noa dij in Gaza, Gat en Asdod touhuilen.

23 Zo het Jozua t haile laand veroverd, krekt as de HEER tegen Mozes zegd haar. Hai gaf t aan Isrelieten om der aaltied te wonen. Elke stam kreeg n dail van t laand. Dou was ter naargens meer oorlog en haren ze rust.

Jozua 12


01Onder laaiden van Mozes haren Isrelieten aal t laand van baaide keunenks aan oostkaant van Jordaan veroverd en in bezit nomen, van Arnondaal òf tot aan baarg Hermon aan tou in t noorden. 02Aine was Sichon, keunenk van Amorieten, in stad Chesbon. Hai was boas over zudelke haalfschaid van t laand Gilead, dat is te zeggen kontrainen tussen beek Arnon aan zuudkaant en beek Jabbok aan noordkaant. Zien keunenkriek ging in t zuudoosten aan stad Aroër tou dij haalfweg beek Arnon ligt, tot aan beek Jabbok tou, doar t laand van Amorieten begunt. 03Westgrèns van zien riek was leegte bie Jordaan, van t Kinneretmeer in t noorden, aan Zoltzee in t zuden tou. Ook kontrainen aan oostkaant Zoltzee, kaant van Bet-Hajjesimot en doar t Pisgagebaargte begunt, heurden der bie. 04Aander keunenk dij ze versloagen haren, was Og, keunenk van Basan, ain van leste Refaïeten. Hai haar n pelaais in Asterot en in Edreï. 05Hai regaaierde over t laand van baarg Hermon en stad Salka in t noorden, over hail Basan aan grèns van Gesur en Maächa in t oosten tou, en over noordelke haalfschaid van Gilead, aan t laand van Sichon tou. 06Onder laaiden van Mozes, de HEER zien knecht, haren Isrelieten dizze baaide keunenks overwonnen, en Mozes haar t laand verdaild onder stammen Ruben en Gad en haalfschaid Manasse. 07Jozua en t volk Israël hebben keunenks aan westkaant van Jordaan versloagen van Baäl-Gad in leegte aan zuudkaant van Libanon tot baarg Halak bie t laand Edom. Elk van aander stammen gaf Jozua n paart van dit laand in aigendom. 08Tot aan dij tied tou haar dit laand west van Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. t Was baarglaand en t legelaand aan oost- en westkaant doar van, t Jordaandaal en t dreuge laand in t zuden. 9-24 Doar versluig Israël 31 keunenks van steden Jericho, Ai (stoef bie Betel), Jeruzalem, Hebron, Jarmut, Lachis, Eglon, Gezer, Debir, Geder, Chorma, Arad, Libna, Adullam, Makkeda, Betel, Tappuach, Chefer, Afek, Lasaron, Madon, Hasor, Simron-Meron, Achsaf, Taänach, Megiddo, Kedes, Jokneam (bie baarg Karmel), Dor (bie Gilgal) en Tirsa. Mitnkander ainendatteg keunenks.

Jozua 13


01Dou Jozua stafold worden was, zee de HEER tegen hom: "t Èn is in zicht, hest nait laank meer te goan. Mor der is nog n hail bult laand dat veroverd worden mout: 02t Haile laand van Filistijnen, doar vief keunenks regaaiern over vief steden: Gaza, Asdod, Askelon, Gat en Ekron; en t haile laand van Awwieten in t zuden. 03Ook heb ie t laand nog nait veroverd, dat begunt bie Sichor, dat is te zeggen bie grèns van Egypte, in t noorden tot aan Ekron tou. Aal dizze kontrainen heuren nog bie t laand Kanaän. 04En doar heurt haile kontraain in t noorden ook nog bie, van Ara òf, n stad dij aan Sidoniërs heurt, aan stad Afek tou, bie grèns van Amorieten. 05Ook heb ie kontrainen van Gebol nog nait veroverd, en haile Libanon oostelk van Gebal, van Baäl-Gad, aan zuudkaant van Baarg, tot Hamatpas tou, 08Mozes, de HEER zien knecht, haar eerder al laand toupaart aan stammen Ruben en Gad en eerste haalfschaid Manasse. Dij woonden doar al, aan oostkaant van Jordaan; 09aan stad Aroër tou in t zuudoosten (stad ligt bie beek Arnon, haalfweg beek) en haile hoogvlakte van Medeba aan Dibon tou; 10 ale steden van Sichon, keunenk van Amorieten, in Chesbon, wazzen van heur, aan grèns van Ammon tou; 11 en Gilead en kontrainen van Gesur en Maächa, en t haile baarglaand van Hermon en hail Basan aan Salka tou; 12 en t haile keunenkriek van Og, ain van leste Refaïeten, in Basan, dij pelaais haar in Asterot en in Edreï. Mozes haar dizze baaide keunenks al versloagen en heur volk votjagd. 13 Mit ain oetzundern: Isrelieten hebben inwoners van Gesur en Maächa nait votjagd. Dij wonen nog aaltied middenmaank heur. 14 Allenneg aan lu van stam Levi haar Mozes gain aarfdail geven. De HEER haar tegen hom zegd: "Heur aarfdail is heur aandail in ovvers veur de HEER, Israël zien God." 15 Mozes haar aan femilies van stam Ruben dit dail van t laand geven: 16 Kontraain noordelk van beek Arnon, van stad Aroër òf dij haalfweg beek ligt, en haile hoogvlakte om Medeba tou. 17-20 Chesbon mit aal zien steden dij der omtou liggen op hoogvlakte: Dibon, Bamot-Baäl en Bet-Baäl-Meon, Jahas, Kedemot, Mefaät, Kirjataïm, Sibma, Seret-Hassachar dat op heuvel in leegvlakte ligt, helgens van t Pisgagebaargte, en Bet-Hajjesimot. 21 Ook ale steden op hoogvlakte, t haile keunenkriek van keunenk Sichon van Amorieten. Hai haar keunenk west in Chesbon en Mozes haar hom en zien vief zetboazen in Midjan, Ewi, Rekem, Sur, Chur en Reba versloagen. 22 Bie heur dij Isrelieten doodmoakt hebben, was ook woarzegger Bileam, Beor zien zeun. 23 Aal dizze steden, mit dörpen derbie, werden aan femilies van stam Ruben toupaart as heur aarfdail. Westgrèns van Ruben was Jordaan. 24 Mozes haar ook n dail van t laand oostelk van Jordaan geven aan femilies van stam Gad: 25 Jazer en ale steden van Gilead, en haalfschaid van Ammonieten heur laand aan Aroër tou, dat aan oostkaant van stad Rabba ligt. 26 Stam Gad zien laand gaait van Chesbon òf, aan Ramat-Hammispe en Betonim tou, en van Machanaïm aan grèns van Lo-Debar tou. 27 In t daal van Jordaan kregen ze n poar steden derbie dij vrouger van keunenk Sichon van Chesbon west haren: Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot en Safon. Heur westgrèns was Jordaan aan t meer van Kinneret tou. 28 Dit was t aarfdail van stam Gad, heur steden en dörpen. 29 Mozes haar ook n dail van t laand toupaart aan haalfschaid van femilies van stam Manasse: 30 Van Machanaïm òf, Basan in zien gehail, t haile keunenkriek dat eertieds van keunenk Og van Basan west haar, en ale sesteg dörpen van Jaïr in Basan; 31 boetendes haalfschaid van Gilead, en Asterot en Edreï, residenties van keunenk Og van Basan. Dit ales het Mozes toupaart aan haalfschaid van femilies dij ofstamden van Machir, Manasse zien zeun. 32 Zo het Mozes t laand verdaild op hoogvlakte van Moäb, aan aanderkaant Jordaan, oostelk van Jericho. 33 Aan stam Levi het Mozes gain laand in bezit geven as aarfdail. De HEER, Israëls God, is zulm heur aarfdail. Dat haar hai heur touzegd. 6-7 dat is t haile gericht van Sidon, van Libanon òf tot Misrefot-Maïm tou. Ale Sidoniërs dij doar wonen, zel ik veur Isrelieten op loop joagen. Heur laand mostoe aan Isrelieten touwiezen, aan de negen overbleven stammen en aan twijde haalfschaid van stam Manasse. Dat heb ik ja bevolen. Der mout om löt worden wat stok elke stam, krigt. Allee, verdail t vot mor!"

Jozua 14


01Priester Eleazar, Jozua, en kopstukken van Israël zien femilie hebben t laand aan westkaant van Jordaan verdaild onder aander Isrelieten. Dat ging zo: 02Zo as de HEER tegen Mozes zegd haar, hebben twijde haalfschaid van stam Manasse en de negen aander stammen löt wat stok van t laand elk kriegen zol. 05Zo hebben Isrelieten t laand verdaild zo as de HEER dat tegen Mozes zegd haar. 06Lu van stam Juda wazzen al eerder in Gilgal bie Jozua kommen. Kaleb, Jefunne zien zeun, n Kenizziet, was doar ook bie en zee tegen Jozua: "Doe waist vanzulm nog wel wat of Mozes tegen ons baaident zegd het dou wie nog in Kades-Barnea wazzen. 07Ik was vatteg joar dou Mozes, de HEER zien knecht, mie in Kades-Barnea der op oetstuurde om in t laand Kanaän rond te kieken. Dou ik weeromkwam, heb ik hom persies verteld hou of t ter doar bieston. 08Ons kammeroaden muiken t volk benaauwd zodat ze moudveren hangen luiten. Mor ik haar volste vertraauw in de HEER, mien God. 09Doarom het Mozes mie dou steevaast beloofd dat aal t laand doar ik mien voutstappen op zet haar, aaltied van mie en mien geslacht wezen zol. 10 En nou mout je ais begriepen: dat is nou vievenvatteg joar leden en aal dij tied dou Israël in woestijn omswon, het de HEER mie t levent spoard, zo as hai beloofd haar. Nou bin k vieventachteg en kiek es hier, 11 k bin nog net zo veerdeg as dou Mozes mie der op oetstuurde. Kin nog ales aan, of is t ook vechten. 12 Kom aan, dou mie dat baarglaand nou mor, dat de HEER mie doudestieds beloofd het. Wie hebben joe dou al verteld dat doar Enakieten wonen in grode steden mit dikke muren der omtou. Wel wait kin ik heur, mit de HEER zien hulp, doar votjoagen. Hai het mie dat ja touzegd." 13 Dou gaf Jozua, Kaleb zegen en paartte hom Hebron tou. 14 Stad is aan distied tou aaid nog in bezit van noazoaten van Kaleb, omdat hai volste vertraauw haar in de HEER, Israël zien God. 15 Hebron haitte veurtied: Kirjat-Arba. Dij Arba was ain van grootsten van Enakieten. Zo kwam der rust en vree in t laand. 3-4 t Laand aan oostkaant Jordaan haar Mozes ja al verdaild onder stammen Ruben en Gad en eerste haalfschaid van stam Manasse. Jozef zien noazoaten werden as twij stammen rekend: Manasse en Efraïm. Mozes haar aan stam Levi gain laand geven, bloots steden doar zai in wonen konden en laand ter omtou as mainschoar.

Jozua 15


01Lu van stam Juda kregen bie t lötten t laand dat in t zuden aan grèns van Edom tou gaait, aan woestijn Sin tou, haildaal in t zuden. 05Oostgrèns van stam Juda was haile westkaant van Zoltzee tot doar Jordaan in Zoltzee oetkomt. Noordgrèns begunde op aigenste stee en 06den omhoog noar Bet-Chogla tou, boven Bet-Araba langs en omhoog noar stain van Bohan tou (dij Bohan was n zeun van Ruben). 07Wieder van daal Achor omhoog noar stad Debir en den mit n bocht noar Gilgal, stoef tegen Adummim over. Pas aan zuudkaant van beek, bie drinkeldòb van Semeswèl langs komt noordgrèns den oet bie Rogelwèl. 08Doarvandoan ging grèns omhoog deur t daal van Bin-Hinnom noar zudelke baarghelgen van Jebusietenbaarg, dat is te zeggen van Jeruzalem. En doarvandoan noar top van baarg dij aan westkaant van t Hinnomdaal ligt en dij t Refaïetendaal aan noordkaant ofsloet. 09Den muik grèns n bocht van baargtop òf noar Me-Neftoächwèl en kwam zo bie Ijjim op baarg Efron, en weer n bocht noar Baäla, dat nou Kirjat-Jearim hait. 10 Van Baäla weer n bocht noar t westen tou, noar baarg Seïr, en wieder bie noordelke helgen van baarg Jearim langs (dij nou Kesalon hait), en den omdeel noar Bet-Semes en wieder noar Timna, 11 doarvandoan noar noordelke helgen van Ekron, mit n bocht noar Sikkaron, den bie baarg Baäla langs noar Jabneël, en op t lest kwam e oet bie Grode Zee, dij westgrèns van lu van Juda was. 12 Dit wazzen rondom grènzen van stam Juda. 13 De HEER haar tegen Jozua zegd dat hai n stok laand van stam Juda aan Kaleb geven mos. Doarom gaf Jozua hom stad Hebron (Hebron dat was stad van Arba, voader van Enak.) 14 Kaleb juig noazoaten van Enak, zien drij zeuns Sesai, Achiman en Talmai, mit heur volk, tou stad oet en ging der zulm wonen mit zien volk. 15 Doarvandoan ging e op Debir òf, dizze stad haitte dou nog Kirjat-Sefer. 16 Dou zee Kaleb: "Kerel dij Kirjat-Sefer boas worden kin, mag mit mien dochter Achsa traauwen." 17 Zien neef Otniël, zeun van zien bruier Kenaz, kreeg dat kloar en t wicht was zienent. 18 Dou Achsa op heur traauwdag bie Otniël kwam, stuupte zai hom in: "Mos ais heuren! Doe mos mien pa om n stok laand vroagen." Dat dee e. Zai zat op n ezel, klapte in handen en raip: "Pa!" "Joa?" zee Kaleb. 19 Dou zee zai: "Geef mie toch ook wat veur mien traauwen. Laand dat wie van joe kregen hebben, is deurhèn dreug. Geef mie doar wotterputten." Dou gaf Kaleb heur hoog en leegliggende wèllen. 2-4 Heur grèns aan zuudkaant begunde bie zudelke punt van Zoltzee, den onder Schorpiounenpas deur, noar woestijn Sin tou omhoog bie zuudkaant van Kades-Barnea langs, bie Chesron langs omhoog noar Adar en mit n bocht noar Karka, bie Asmon langs, kwam grèns bie beek van Egypte oet en doar bie langs laip e op n duur aan zee tou. Dat is veur hail Israël zuudgrèns. 20 Dit was pervinzie dij stam Juda kreeg. 21-32 Haildaal in t zuden, bie grèns van Edom, laggen dizze steden: Kabseël, Eder, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedes, Hasor, Jitnan, Zif, Telem, Bealot, Chasor-Chadatta, Keriot-Chesron, dat ook Hasor haitte, Amam, Sema, Molada, Chasar-Gadda, Chesmon, Bet-Pelet, Chasar-Sual, Berseba, Baäla, Ijjim, Esem, Eltolad, Kesil, Chorma, Siklag, Madmanna, Sansanna, Lebaot, Silchim, Ain en Rimmon, mitnkander negentwinneg steden mit dörpen dij doar bie heurden. 33-36 In leegte laggen steden: Estaol, Sora, Asna, Zanoäch, En-Gannim, Tappuach, Enam, Jarmut, Adullam, Socho, Azeka, Saäraïm, Aditaïm, Gedera en Gederotaïm, vattien steden mit dörpen dij doar bie heurden. 37-41 Wieder kregen ze nog: Senan, Chadasa, Migdal-Gad, Dilan, Mispe, Jokteël, Lachis, Boskat, Eglon, Kabbon, Lachmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagon, Naäma en Makkeda, zestien steden mit dörpen dij doar bie heurden. 42-44 Ook Libna, Eter, Asan, Jiftach, Asna, Nesib, Keïla, Achzib en Maresa, negen steden mit dörpen dij doar bie heurden. 45-47 Ekron mit ale stadjes en dörpen dij doar bie heurden, en van Ekron òf aan zee tou, aal t laand en ale dörpen in omstreken van Asdod, ook Asdod zulm en Gaza mit dörpen dij doar bie heurden, aan beek van Egypte tou, en kontrainen aan Middellandse Zee tou. 48-51 In t baarglaand: Samir, Jattir, Socho, Danna, Kirjat-Sefer, dat ook Debir hait, Anab, Estemoä, Anim, Gosen, Cholon en Gilo, elf steden mit dörpen dij doar bie heurden. 52-54 Verder Arab, Buna, Esan, Janum, Bet-Tappuach, Afeka, Chumta, Kirjat-Arba, dat ook Hebron hait, en Sior, negen steden mit dörpen dij doar bie heurden. 55-57 Verder Maon, Karmel, Zif, Jutta, Jizreël, Jokdeam, Zanoäch, Kaïn, Gibea en Timna, tien steden mit dörpen dij doar bie heurden. 58-59 Verder Chalchul, Bet-Sur, Gedor, Maärat, Bet-Anot en Eltekon, zès steden mit dörpen dij doar bie heurden. 60 Verder Kirjat-Baäl, dat ook Kirjat-Jearim hait, en Rabba, twij steden mit dörpen dij doar bie heurden. 61-62 En in woestijn: Bet-Araba, Middin, Sechacha, Nibsan, Ir-Hammelach en Engedi, zès steden mit dörpen dij doar bie heurden. 63 Mor lu van Juda konden Jebusieten, dij in stad Jeruzalem woonden, doar nait votjoagen, dat dij wonen doar nog aaltied.

Jozua 16


01Zuudgrèns van t laand dat noazoaten van Jozef bie t lötten kregen, begunde aan oostkaant bie Jordaan bie Jericho, ging deur woestijn en den omhoog deur t baarglaand noar Betel. 02Van Betel noar Luz en doarvandoan noar Atarot, in kontraain doar Arkieten wonen. 03Den laip grèns deur t kontraain van Jafletieten, zowat aan Leeg-Bet-Choron tou, en wieder noar stad Gezer. Grèns holdt op bie zee. 04Jozef zien noazoaten, dat is te zeggen stam Manasse en Efraïm, kregen dit aarfdail. 05Dit wazzen grènzen van pervinzie dij Efraïmieten kregen: heur zuudgrèns begunde aan oostkaant van Atrot-Addar en ging noar Hoog-Bet-Choron, 09Zai kregen der ook nog n stokkewat steden mit heur dörpen bie dij in pervinzie van stam Manasse laggen. 10 Liekewel hebben Efraïmieten Kanaänieten nait votjagd oet Gezer, dat dij wonen doar nog aaltied bie heur. Mor Efraïmieten hebben t aal kloar kregen dat lu van Gezer haard veur heur waarken mouten. 6-8 en doarvandoan noar t westen, aan Middellandse Zee tou. Noordgrèns begunde bie stad Michmetat, den noar t westen noar stad Tappuach en doarvandoan bie beek Kana langs aan zee tou. Van Michmetat ging oostgrèns mit n bocht noar t zuden noar stad Taänat-Silo, omdeel noar Janoäch, Atarot, Naära, stoef bie Jericho langs aan Jordaan tou. Dit wazzen grènzen van t aarfdail van Efraïm.

Jozua 17


01t Löt het ook oetwezen wat dail van t laand stam Manasse kreeg. Manasse was oldste zeun van Jozef. Manasse zien oldste zeun Machir, voader van Gilead, was n alderiezelkste vechtersboas en doarom haar hai landstreken Gilead en Basan kregen aan oostkaant Jordaan. 02Aander noazoaten van Manasse kregen bie t lötten laand aan diskaant Jordaan. Dat wazzen Abiëzer, Chelek, Asriël, Sechem, Chefer en Semida, aaltemoal stamvoaders van femilies. 03Ain van heur, Chefer, zeun van Manasse zien klaainzeun Gilead, haar n zeun, Selofchad, dij allenneg dochters haar. Zai haitten Machla, Noä, Chogla, Milka en Tirsa. 04Dizze wichter gingen noar priester Eleazar, Jozua en laaiders van t volk en zeden: "De HEER het tegen Mozes zegd, dat wie net zo goud n aarfdail hebben mouten as manlu van ons stam." Dou gavven ze heur ook n aarfdail, omdat de HEER dat zegd haar. 05Aan noazoaten van Manasse werden zodounde tien laandstreken toupaart, behaalve dij ze al kregen haren aan aanderkaant Jordaan, dat is te zeggen Gilead en Basan. 06Want vraauwlu van stam Manasse kregen net zo goud n aarfdail as manlu. t Laand Gilead was al toupaart aan zien aander noazoaten.

07In t noordwesten swette pervinzie van stam Manasse aan stam Aser. Zuudgrèns ging van Michmetat, dat aan oostkaant van Sichem ligt, noar t zuden tou noar Jasib, dat bie wèlput van Tappuach ligt. 08t Laand om Tappuach tou is van stam Manasse, mor stad Tappuach zulm, dij op grèns ligt, is van Efraïmieten. 09Van Tappuach òf ging zuudgrèns bie heuvels omdeel noar beek Kana en doar bie langs westkaant oet aan zee tou. n Stokkewat steden aan zuudkaant van beek wazzen van Efraïm, mor dij streek doar heurde nog bie pervinzie van Manasse.

10 In t noordwesten swette pervinzie van stam Manasse aan stam Aser, in t noordoosten aan stam Issachar. 11 In t laand van dizze baaide stammen haar Manasse boetendes nog verschaaiden steden: Bet-San, Jibleam, Dor, Endor, Taänach en Megiddo, elk mit zien stadjes. 12 Mor lu van Manasse konden Kanaänieten dij in dizze steden woonden, nait boas worden, dat dij bleven doar zunder woord zunder wies in wonen. 13 En of wazzen Isrelieten ook staark genog om heur fiks aan t waark te zetten, votjoagen konden ze heur nait.

14 Jozef zien noazoaten zeden tegen Jozua: "Wie binnen mit n hail bult mensken. De HEER het ons aan distied tou ja aaltied zegend. Woarom heb ie ons mor ain paart van t laand touwezen?" 15 Jozua zee: "Joa wis, ie binnen mit n haile koppel. As ie te min roemte hebben in t baarglaand van Efraïm, den mout ie mor noar t boslaand van Perizzieten en Refaïeten goan. Goa doar bomen reuden, den heb ie roemte." 16 "Joa mor," zeden ze, "baarglaand allain, doar heb wie nait genogt aan. En aal dij Kanaänieten dij doar in leegte wonen, in Bet-San en steden doar omtou en in vlakte van Jizreël, hebben iesdern striedwoagens." 17 Dou zee Jozua tegen lu van Efraïm en Manasse: "Ie binnen mit n hail bult mensken en mitnkander hail wat maans. Mor ie hebben al meer as joen paart:

18 want t baarglaand is joenent, of is t doar ook aalmoal bos. Ie huiven bomen mor te reuden en t baauwlaand dat joe dat oplevert is van joe. En wat dij Kanaänieten aangaait: of hebben ze ook iesdern striedwoagens en of binnen ze ook nog zo staark, votjoagen zel ie heur, wis en woarachteg!"

Jozua 18


01Ale Isrelieten kwammen bie nkander in stad Silo. Doar zetten ze tabbernoakel op, omreden ze wazzen in dij kontrainen al boas. 02Mor der wazzen nog aaltied zeuven stammen dij heur paart nog nait kregen haren. 03Doarom zee Jozua: "Hou laank wil ie nog omzoezen? Wanneer goan ie dat laand in bezit nemen? De HEER, de God van joen veurolders, het joe t ja geven! 07Levi zien noazoaten kriegen zo as ie waiten zulm gain laand. Zai maggen priesters van de HEER wezen. En stammen Gad, Ruben en eerste haalfschaid van Manasse hebben van Mozes, de HEER zien knecht, elk heur paart ja al kregen aan oostkaant Jordaan." 08Dou manlu kloarstonden om op pad te goan, gaf Jozua heur dizze opdracht: "Trek deur t laand, moak ter n beschrieven van en kom den bie mie weerom. Den zel ik hier in Silo n löt trekken veur elk van joen stammen, veur t oog van de HEER." 09Zai deden aal wat Jozua zegd haar en kwammen dou weer bie hom in t kaamp bie Silo mit n beschrieven van t laand en n liest van ale steden, ales in zeuven paarten verdaild. 10 Dou lötte Jozua doar in Silo veur t oog van de HEER der om wat paart elk van dij zeuven stammen kriegen zol en paartte heur dat tou.

11 Paart dat ter oetlöt wer veur ale femilies van stam Benjamin lag tussen Juda en Jozef heurent.

12 In t noorden begunde grèns van heur laand bie Jordaan, den omhoog bie noordkaant van baargrug bie Jericho langs, en op t westen aan deur t baarglaand hèn aan woestijn van Bet-Awen tou. 13 Doarvandoan op stad Luz aan, dij ook Betel hait, aan zuudkaant van baargrug bie Luz langs, en den noar Atrot-Addar dij op t gebaargte aan zuudkaant van Leeg-Bet-Choron ligt. 14 Den laip grèns mit n bocht noar t zuden bie westkaant van t gebaargte langs aan Kirjat-Baäl tou. Dizze stad, dij ook wel Kirjat-Jearim hait, is van stam Juda. Dit is westgrèns.

15 Zuudgrèns laip stoef bie Kirjat-Jearim langs noar Ijjim en den noar Me-Neftoächwèl tou. 16 Den laip e aan onderkaant van baarg langs doar t Bin-Hinnomdaal begunt, aan noordkaant van Refaïetenvlakte, en wieder deur t Hinnomdaal noar zudelke helgen van baarg doar Jeruzalem op ligt en wieder noar Rogelwèl. 17 Den muik hai n bocht noar t noorden noar Semeswèl tou, doarvandoan noar Gelilot, liek tegen Adummimpas over. Den noar beneden noar stain van Bohan. Dij Bohan was n zeun van Ruben. 18 Bie noordkaant langs van baargrug dij t oetzicht het op vlakte van Jordaan.

19 Bie noordkaant langs van baargrug bie Bet-Chogla, en op n duur komt grèns den oet bie noordpunt van Zoltzee, doar Jordaan in zee komt. Dit was zuudgrèns.

20 Jordaan was oostgrèns. Dit wazzen rondom heer grènzen van stam Benjamin zien paart.

21-28 Zai kregen twaalf steden mit dörpen dij doar bie heurden: Jericho, Bet-Chogla, Emek-Kesis, Bet-Araba, Semaraïm, Betel, Awwim, Para, Ofra, Kefar-Haämoni, Ofni en Geba. En nog vattien aander steden mit heur dörpen: Gibeon, Rama, Beërot, Mispa, Kefira, Mosa, Rekem, Jirpeël, Tarala, Sela, Elef, Jebus, dat nou Jeruzalem is, Gibea en Kirjat-Jearim. Dit wazzen kontrainen dij Benjaminieten toupaart werden. 4-6 Stam Juda het zien dail van t laand al kregen in t zuden, en Jozef zien noazoaten blieven in t noorden. Nou mout elke stam drij manlu aanwiezen. Dij stuur ik den op raais deur t laand. Zai moaken beschrieven van haile kontraain dij ze in bezit nemen willen en verdailen dij in zeuven paarten. As dat gebeurd is, loat t den aan mie zain, den zel ik heur veur t oog van de HEER, ons God, n löt trekken, veur elke stam.

Jozua 19


01Twijde paart dat oetlöt wer was veur ale femilies van stam Simeon. Heur kontrainen laggen midden tussen stam Juda zienent. 07En nog vaaier aander steden mit heur dörpen: Aïn, Rimmon, Eter en Asan. 08Ook ale dörpen om dizze steden hèn aan Baälat-Beër tou, dat ook wel Ramat-Negev hait. Dit was t laand dat stam Simeon kreeg. 09Omdat stam Juda n groder paart van t laand kregen haar as dat zai neudeg haren, werden aan stam Simeon kontrainen midden in t laand van Juda touwezen. 10 Daarde paart was veur ale femilies van stam Zebulon. Heur laand kwam aan stad Sarid tou. 11 Noar t westen tou laip heur grèns noar Marala, den tot stoef bie Dabbeset en beek dij aan oostkaant van Jokneam stroomt. 12 Aan aanderkaant Sarid ging e noar t oosten aan Kislot-Tabor tou, den noar Daberat en omhoog noar Jafia. 13 Doarvandoan wieder noar t oosten noar Gat-Hachefer en Et-Kasin. Grèns kwam oet bie Rimmon en muik den n bocht noar Nea. 14 Aan noordkaant boog grèns om noar Channaton en kwam den op n duur oet bie daal van Jiftach-El. 15 Ook Kattat, Nahalal, Simron, Jidala en Bet-Lechem heurden der bie. Mitnkander twaalf steden mit heur dörpen. 16 Aal dizze steden mit heur dörpen laggen in t laand van stam Zebulon. 17 Vaaierde paart was veur ale femilies van stam Issachar. 18-21 Bie heur laand heurde Jizreël, Kesullot, Sunem, Chafaraïm, Sion, Anacharat, Rabbit, Kisjon, Ebes, Remet, En-Gannim, En-Chadda en Bet-Passes. 2-6 In heur paart laggen dattien steden mit dörpen dij doar bie heurden: Berseba, Sema, Molada, Chasar-Suäl, Bala, Esem, Eltolad, Betul, Chorma, Siklag, Bet-Hammarkabot, Chasar-Susa, Bet-Lebaot en Seruchen. 22-23 In t noorden laip heur grèns van oostkaant van baarg Tabor tot aan Jordaan tou mit steden Sachasim en Bet-Semes, mitnkander zestien steden mit dörpen dij derbie heurden. Dat wazzen haile kontrainen van stam Issachar. 24 Viefde paart was veur ale femilies van stam Aser. 25-26 Bie heur laand heurden Chelkat, Chali, Beten, Achsaf, Allamelech, Amad en Misal. Baarg Karmel en revier Libnat wazzen heur grèns in t westen. 27-28 Den laip grèns mit n ombogt noar t oosten noar Bet-Dagon, ruik grèns van stam Zebulon en daal van Jiftach-El, noar t noorden tou noar Bet-Haëmek en Neïel en kwam in t noorden oet bie Kabul, Abdon, Rechob, Chammon en Kana, aan Groot-Sidon tou. 29-31 Den weer mit n bocht noar Rama tot stoef bie vestingstad Tyrus, weer n bocht noar Chosa en zo kwam e oet bie zee. Ook Machaleb, Achzib, Akko, Afek en Rechob heurden der bie. Mitnkander twijentwinneg steden mit heur dörpen. Dizze haile kontrainen kregen ale femilies van stam Aser mitnkander. 32 Zèsde paart was veur ale femilies van stam Naftali. 33 Heur grèns laip van Chelef en aikenboom bie Saänannim over Adami-Nekeb en Jabneël aan Lakkum tou en kwam oet bie Jordaan. 34 Zuudgrèns van Naftali begunde bie Jordaan en ging den noar t westen noar Aznot bie baarg Tabor, doarvandoan noar t noorden aan stad Chukok tou. Den ging grèns noar t westen, bie noordgrèns van Zebulon en oostgrèns van Aser langs, en kwam bie Juda weer oet bie Jordaan, dij heur oostgrèns was. 35-39 In heur kontrainen laggen ook dizze verstaarkte steden: Siddim, Ser, Chammat, Rakkat, Kinneret, Adama, Rama, Hasor, Kedes, Edreï, En-Chasor, Jiron, Migdal-El, Chorem, Bet-Anat en Bet-Semes. Mitnkander wazzen der negentien steden mit dörpen dij doarbie heurden. Dit wazzen kontrainen van ale femilies van stam Naftali. 40 Zeuvende paart was veur ale femilies van stam Dan. 41-46 In heur kontrainen laggen dizze steden: Sora, Estaol, Ir-Semes, Saällabbin, Ajjalon, Jitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibbeton, Baälat, Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, Me-Hajjarkon en Rakkon mit kontrainen om Jafo tou. 47 Mor loater binnen ze heur laand kwietworden en dou binnen ze op stad Lesem ofgoan in t hoge noorden. Dij hebben ze veroverd en ale lu doar doodmoakt. Dou binnen ze doar zulm wonen goan en hebben noam van stad veraanderd in Dan, omreden heur veurvoader haitte zo. 48 Aal dizze steden mit dörpen dij doarbie heurden werden aan femilies van stam Dan toupaart. 49 Dou ze kloar wazzen mit verdailen van t laand gavven ze ook nog n paart aan Jozua in aigendom. 50 De HEER haar zegd dat ze hom stad geven mozzen dij hai geern hebben wol, en zo kreeg e Timnat-Serach in t baarglaand van Efraïm. Dou Jozua dij stad weer opbaauwd haar, ging e doar wonen. 51 Zo hebben priester Eleazar en Jozua en laaiders van ale stammen van Israël t haile laand in Silo verdaild veur tabbernoakel, veur t oog van de HEER.

Jozua 20


01Dou zee de HEER tegen Jozua: 02"Isrelieten mouten nou dij vluchtsteden aanwiezen, doar ik t al eerder mit Mozes over had heb, dat dij dat tegen joe zeggen zol. 03As ain bie ongelok n aander om t levent brocht het, nait mit opzet, den kin hai doarhèn vluchten. Man dij dood van zien femilielid ainlieks vreken mout, mag hom den niks doun. 04Hai mout as de weerlicht moaken dat e in ain van dij vluchtsteden komt en doar bie stadspoort stoan goan en de oldsten van dij stad persies vertellen wat e doan het. Dij mouten hom permizzie geven om in heur stad te blieven en hom n stee geven doar e wonen kin. 05As man dij zien femilie vreken mout, achter hom heer zit, maggen ze hom nait overlevern. Hai het t ja bie ongelok doan en nait omdat e hom nait lieden mog. 06Den mout e doar wonen blieven totdat e veur t gericht west het. Nait eerder as dat ter n nije hogepriester is omdat de olde sturven is, mag e weeromgoan noar zien aigen stad en zien aigen hoes tou." 07Dou zunderden Isrelieten zès steden òf. Aan westkaant van Jordaan: Kedes in Galilea, in t heuvellaand van Naftali; Sichem in t baarglaand van Efraïm; en Kirjat-Arba , dat is n aander noam veur Hebron, in t baarglaand van Juda. 08En aan aanderkaant Jordaan: Beser in woestijn op hoogvlakte, aan oostkaant van Jericho, in kontrainen van stam Ruben; en Ramot in Gilead in kontrainen van stam Gad; en Golan in kontrainen van stam Manasse. 09Elke Isreliet en ook elke boetenlander dij in Israël woonde, kon noar ain van dizze steden vluchten as hai bie ongelok ain om t leven brocht haar. Den mog dij zien femilie hom niks doun zo laank as hai nait veur t gericht west haar.

Jozua 21


012 Laaiders van femilies dij ofstamden van Levi kwammen in Silo bie priester Eleazar en Jozua en laaiders van ale aander stammen in Silo. Zai zeden: "Mozes het in opdracht van de HEER zegd, dat ie ons steden geven mozzen mit gruinlaand der omtou, veur ons vij." 03Isrelieten deden wat de HEER zegd haar. Zai paartten aan Levieten steden tou in heur aigen kontrainen dij deur t löt aanwezen werden. 06Noazoaten van Gerson kregen dattien steden in kontrainen van stammen Issachar, Aser, Naftali en aander haalfschaid van Manasse. 07Femilies van Merari kregen twaalf steden van stammen Ruben, Gad en Zebulon. 08Zo hebben Isrelieten heur dizze steden mit gruinlaand toupaart, zo as Mozes zegd haar in opdracht van de HEER. 11-16 Hebron, Libna, Jattir, Estemoä, Cholon, Debir, Asan, Jutta en Bet-Semes, mit gruinlaand der omtou. Stad Hebron was ain van de vluchtsteden. Hai lag in t baarglaand van Juda en haitte doudestieds stad van Arba, (Arba was voader van Enak.) t Laand en dörpen om Hebron tou haar Kaleb, Jefunne zien zeun, al in aigendom kregen, mor stad zulm en t gruinlaand der omtou was veur noazoaten van Aäron, net as dij aander aacht steden. 17-18 In Benjamin zien kontrainen kregen zai nog vaaier steden: Gibeon, Geba, Anatot en Almon, mit gruinlaand. 19 Zodounde kregen priesters, dij van Aäron ofstamden, mitnkander dattien steden. 20-26 Aal aander noazoaten van Kehat kregen tien steden mit gruinlaand in kontrainen van stammen Efraïm, Dan en twijde haalfschaid van Manasse aan westkaant Jordaan, dat is te zeggen: vaaier steden in Efraïm noamelk: Sichem in t baarglaand, ain van de zès vluchtsteden, Gezer, Kibsaïm en Bet-Choron; vaaier in Dan: Elteke, Gibbeton, Ajjalon en Gat-Rimmon, en nog twij in Manasse: Taänach en Jibleam. 27-33 Noazoaten van Gerson kregen dattien steden mit gruinlaand der bie in stammen Manasse aanderkaant Jordaan, Issachar, Aser en Naftali: twij in Manasse, vluchtstad Golan in Basan en stad Astarot; vaaier in Issachar: Kisjon, Daberat, Jarmut en En-Gannim; vaaier in Aser: Misal, Abdon, Chelkat en Rechob, en nog drij in Naftali: vluchtstad Kedes in Galilea, Chammot-Dor en Kartan, mit gruinlaand. 34-40 Aander noazoaten van Levi, dat is te zeggen femilies van Merari, kregen twaalf steden mit gruinlaand der bie in stammen Zebulon, Ruben en Gad. Vaaier steden in Zebulon: Jokneam, Karta, Dimna en Nahalal; vaaier in Ruben: Beser, Jasa, Kedemot en Mefaät, en nog vaaier in Gad: vluchtstad Ramot in Gilead, Machanaïm, Chesbon en Jazer. 4-5 t Eerste paart was veur noazoaten van Kehat dij van priester Aäron ofstamden. Heur femilies kregen dattien steden van stammen Juda, Simeon en Benjamin. Aander noazoaten van Kehat kregen tien steden van stammen Efraïm, Dan en twijde haalfschaid van Manasse aan westkaant Jordaan. 41-42 Zo kregen Levi zien noazoaten mitnkander achtenvatteg steden mit gruinlaand ter bie in kontrainen van ale Isrelieten. 43 Zo het de HEER dit haile laand aan Isrelieten geven, zo as hai t heur veurolders al beloofd haar. Zai hebben t in bezit nomen en binnen der wonen goan. 44 Ze wazzen aan ale kanten vaaileg en gain vijand duurde heur meer te noa kommen. De HEER haar ale vijanden in Isrelieten heur macht geven. 45 De HEER het ales doan wat e heur beloofd het. 9-10 Noazoaten van Kehat dij van Aäron ofstamden, moggen t eerst lötten. Zai kregen negen steden, in kontrainen van stammen Juda en Simeon. Noamen van dij steden wazzen:

Jozua 22


01Jozua raip manlu van stammen Ruben en Gad en eerste haalfschaid van Manasse bie nkander. 02Hai zee: "Ie hebben ales doan wat Mozes, de HEER zien knecht, zegd het en ook ales woar ik joe odder tou geven heb. 03Zo laank as joen volk verlet om joe haar, heb ie heur hulpen. Ie hebben t aal krekt zo doan as de HEER, ons God, t wol. 04De HEER haar d'aander stammen beloofd dat zai in vree wonen zollen in Kanaän. En nou het hai doan wat hai heur touzegd haar. Van dij gevolgen dat ie nou weer noar hoes tou kinnen, noar t laand dat Mozes joe al geven het, aan aanderkaant Jordaan. 05Mor dou der denk om dat ie krekt doun wat Mozes, de HEER zien knecht, joe zegd het: heb laifde veur de HEER, joen God, dou van haarten geern wat hai zegd het en blief hom aaltied traauw." 06Dou nam Jozua ofschaaid van heur. Hai wènste heur de HEER zien zegen tou en zee, dat ze noar hoes goan konden. Votdoalek gingen ze op pad. 07Manlu van haalve stam Manasse gingen ook mit. Mozes haar ja aan eerste haalfschaid laand geven aan oostkaant van Jordaan, in Basan. Jozua gaf aan aander haalfschaid n woonstee bie stammen aan westkaant van Jordaan. 08Eer ze aan raais gingen zee Jozua tegen lu van Manasse: "Ie goan nou noar hoes mit n haile riekdom: n hail bult vij, zulver en gold, koper en iesder en n bult klaaieroazie. Ie hebben dat aalmoal joen vijanden ofwonnen. Dat mout ie dailen mit joen stamgenoten." 09Zo nammen dij twijenhaalve stam ofschaaid van aander Isrelieten in Silo, in t laand Kanaän. Zai gingen noar Gilead tou, heur aigen laand, dat zai veroverd haren, zo as Mozes in opdracht van de HEER zegd haar. 10 Dou zai bie Gelilot, aan westkaant Jordaan, dus nog in Kanaän, kommen wazzen, baauwden ze doar n altoar dij over vèrren te zain was. 11 Aander Isrelieten kregen der tieden van en zeden tegen nkander: "Nou mout je es begriepen! Nou hebben ze doar vlak veur ons ogen n altoar baauwd bie Gilelot, aan diskaant Jordaan!" 12 Ze kwammen doalek bie nkander in Silo en besloten tegen heur aan t vechten te goan. 13-14 Mor eerst stuurden ze Pinechas, zeun van priester Aäron, mit tien aander veurmannen, van elke stam ain, aalmoal lu van aanzain, noar Gilead tou om mit lu van Ruben, Gad en Manasse te proaten. 15-16 Zai zeden tegen lu in Gilead, oet noam van haile gemainte: "Woarom heb ie doar veur joezulm n altoar baauwd? Zo heb ie de HEER, de God van Israël, ja rug toudraaid! Hou kon ie dat toch doun? 17 Bin ie dij swoare zunde van ons vergeten, dou bie Peor? Doar het de HEER ons haile volk ja veur straft mit n male ploag. Mout dit ter nou ook nog bie? 18 Nou draai ie de HEER al weer rug tou. Nou zel je zain: vandoag kom ie in opstand tegen de HEER, en mörgen is hai vergrèld op ons aalmoal. 19 As ie mainen dat ie in joen aigen laand de HEER nait vereren kinnen, kom den bie ons in t laand van de HEER, doar tènt staait doar hai in woont. Mor kom nait in opstand tegen hom en ook nait deur n altoar veur joezulm te baauwen. 20 Aans vergaait t ons krekt as dou mit Achan, dij spullen stolen haar dij veur de HEER wazzen. De HEER het ons dou aalmoal straft. Achan was zekerwoar ainegste nait dij om zien zunde aan t èn kwam." 21 Manlu van stammen Ruben, Gad en eerste haalfschaid van Manasse, zeden tegen ofgezanten van aander stammen: 22 "De HEER, dij allain God is, d'aigenste God, is ons getuge. Hai wait woarom wie dit doan hebben en ie zellen t ook waiten. As wie eerlieks woar in opstand kommen binnen tegen de HEER en ongeheurzoam west hebben dou wie dit altoar baauwden, den mag ie ons op dit aigenste ogenblik doodmoaken. 23 Joa, de HEER zulm mag ons straf geven as t woar is dat wie bie hom votlopen binnen en n altoar moakt hebben om netgliek wat veur ovvers op te brengen. 24 Ie kinnen ons leuven of nait: wie hebben dit mit n bedoulen doan. Wie wazzen baang dat joen kinder loater tegen onzent zeggen zollen: 'Wat heb ie te schavven mit de HEER, ons God? 25 Hai het Jordaan ja as swet aanwezen tussen ons en joe. Ie hebben niks van neuden mit de HEER.' Zo kin t ter van kommen dat joen kinder moaken dat onzent de HEER nait meer vereren. 26-27 Doarom zee wie: 'Kom aan, wie baauwen hier n altoar.' Nait ain, om alderhande ovvers op te brengen, mor bloots allain as taiken veur onszulm en veur joe en ons noageslacht. n Bewies dat wie eerlieks woar de HEER vereren zellen in zien haailegdom en doar ons ovvers brengen zellen. Den kinnen joen kinder loater ook nait tegen onzent zeggen: 'Ie heuren der nait bie.' 28 Want den zeggen wie: 'Kiek, altoar dij hier staait liekt persies op t altoar van de HEER dij ons veurolders moakt hebben, mor t is nait n ovverploats, mor bloots om zain te loaten dat wie krekt zo goud as ie de HEER zien volk binnen.' 29 Hou kom ie der bie dat wie in opstand kommen binnen tegen de HEER en niks meer van hom waiten willen? Wie willen ja aans niks as aal ons ovvers brengen op t altoar dat veur de HEER zien tabbernoakel staait!" 30 Dou Pinechas en d'aander veurmannen dat heurd haren, wazzen ze tevree. 31 Pinechas zee: "Nou wait wie veurgoud dat de HEER bie ons is. Ie binnen ja nait tegen hom in opstand kommen. Dat zodounde zel hai zien volk nait stravven." 32 Dou gingen ze weerom noar Kanaän tou en gavven Isrelieten beschaaid. 33 Dou ze t haile verhoal heurd haren, wazzen dij ook tevree. Ze daankten God. Oorlog en zo van t laand Gilead wer nait meer over proat. 34 "Getuge" - zo nuimden lu van Ruben en Gad t altoar. "Want," zeden ze, "t staait hier as n bewies veur ons en aal aander Isrelieten, dat de HEER, ons God, is en aans gainent."

Jozua 23


01Dou de HEER Israël al verschaaident joar n levent in vree geven haar, dat zai rondomheer niks meer te vrezen haren van heur vijanden, raip Jozua, dij dou al stafold was, t volk bie nkander. 02Dou aal heur soldoaten, laaiders, rechters en veurgangers kommen wazzen, zee hai tegen heur: "Ik bin nou old en heb nait laank meer te goan. 03Ie hebben zain wat de HEER aalmoal veur joe doan het mit aal dizze volken. De HEER, joen God, het ja zulm veur joe vochten. 04Dou der denk om: ik heb t laand van dizze volken dij nog over binnen, zo goud as t laand van dij volken dij wie al oetreud hebben, aan joe toupaart. t Haile laand, van Jordaan òf, aan Grode Zee tou is veur joe. 05De HEER, joen God, zulm zel volken dij nog over binnen veur joe op loop joagen. Aal heur laand zel ie ook nog kriegen. Dat het de HEER joe ja touzegd. 06Wees ter doarom goud op verdocht om ales krekt zo te doun as t in Mozes zien wetbouk staait, woord veur woord. 07Ie mouten joe nait opholden mit volken dij nog bie joe touholden. Wat heur goden aangaait: nait aanbeden, nait n aid op sweren, nait vereren, nait veur heur op knijen! 08Niks van dat ales. Blief traauw aan de HEER, joen God, zo as t aaltied west het. 09Hai het ja grode en staarke volken veur joe op loop jagd. Gain vijand kon joe aan. 10 Elk van joe kin wel doezend man op loop joagen, want de HEER zulm vecht veur joe. Dat het hai ja touzegd. 11 Dus denk ter aaltied goud om dat ie de HEER laif hebben. Doar hangt joen levent van òf. 12 Want as ie t in kop kriegen om te akkoordjen mit volken dij nog bie joe touholden en in heur omtraauwen, den kin ie der van op aan dat de HEER, joen God, heur nait laanger veur joe op loop joagen zel. Den vangen ze joe as n wilster in flap en as n hoas in struup. En den zellen ze joe zoveul ellèn toubrengen of ie mit sweep tamtaaierd en mit praimen in ogen stoken worden. 13 Net zo laank dat ter gain moudermensk meer van joe over is op dizze goie grond, dij de HEER joe eerst geven haar. 14 Dommit is mien tied ter heer. Doarom wil k joe nog ainmoal stief zeggen: vergeet aal joen levensdoagen nooit, dat ie ale goie dingen dij de HEER joe beloofd het, ook eerliekswoar kregen hebben. t Is apmoal krekt zo oetkommen as de HEER joe touzegd het. Der mekaaiert niks aan. 15 Mor net zo goud zel hai joe ook bezuiken mit ramp en onhaail, as ie nait bie hom blieven en nait doun wat hai mit joe ofproat het. 16 As ie aander goden vereren en veur heur op knijen goan, zel hai glìn op joe worden. En den is t gaauw oflopen in dit goie laand, dat hai joe geven het."


Jozua 24


01Jozua raip ale stammen van Israël bie nkander in Sichem. Oldsten, laaiders, rechters en ofsieren mozzen noar veuren kommen, zee e. Dij gingen dou stoan veur stee doar God was. 02Dou zee Jozua tegen t haile volk: "Dit zegt de HEER, Israël zien God, tegen joe: n Haile zet leden hebben joen veurolden, Terach en zien zeuns Abraham en Nachor aan gun kaant van Eufraat woond en aander goden eerd. 03Mor ik heb joen veurvoader Abraham doar heerhoald en noar Kanaän brocht. Doar luit ik hom deur t haile laand rondtrekken. Ik heb hom n bult noazoaten geven: eerst zien zeun Isaak. 04Dij kreeg twij zeuns: Jakob en Esau. Esau gaf ik t heuvellaand van Edom, Jakob en zien kinder gingen noar Egypte. 07Zai raipen zo haard as ze konden aan mie om heur te helpen en ik schoof n swaarde wolk tussen joe en Egyptenoars in. Dou luit ik boaren van zee over Egyptenoars hèn rollen en zo binnen ze aalmoal om haals kommen. Ie hebben zo t rekent zulm zain wat ik mit Egyptenoars doan heb. Dou heb ie joaren laank in woestijn omswonnen. 08Op n duur brochde ik joe in t laand van Amorieten aan oostkaant Jordaan. Dij vochten mit joe in t laand, mor ik zörgde der veur dat ie t wonnen. Ik heb heur verdizzelwaaierd, zo kon ie heur laand in bezit nemen. 09Dou kwam Balak, keunenk van Moäb, Sippor zien zeun, tegen joe in aksie. Hai luit Bileam, Beor zien zeun, ophoalen en vruig hom om joe te vervluiken. 10 Mor ik wol nait noar Bileam lustern, en zo kon e in stee van vervluiken niks doun as te zegen. Zo heb ik ter veur zörgd dat Balak niks tegen joe oetrichten kon. 11 Dou bin ie Jordaan overstoken en bie Jericho kommen. t Volk doar wol tegen joe in aksie kommen. Ook Amorieten, Perizzieten, Kanaänieten, Girgasieten, Chiwwieten en Jebusieten vochten mit joe. Mor ik heb ter veur zörgd dat ie wonnen, 12 En dat ze schietensbenaauwd veur joe op loop gingen, net as baaide keunenks van Amorieten aan gun kaant Jordaan. t Was nait deur joen sweerd en boog. 13 Ik heb joe laand geven doar ie nait op aarbaid haren en steden dij ie nait baauwd haren en doar ie toch in wonen kinnen. Ie kinnen wiendroeven eten van droevebozzen dij ie nait kweekt hebben en olieven van bomen dij ie nooit poot hebben. 14 Nou den," zee Jozua, "nou mout ie de HEER eren en zunder mekaaiern aaltied noar hom lustern. Smiet ofgoden vot dij joen veurolders aan gun kaant van Eufraat en in Egypte vereerd hebben. Eer allain de HEER. 15 As ie dat nait willen, den mout ie t zulm mor waiten: of goden aan aanderkaant Eufraat, of goden van Amorieten in dij heur laand ie nou wonen. Mor denk ter goud om, ik en mien volk - wie dainen de HEER." 16 Dou zee t volk: "Nooit n keer zel wie de HEER ontraauw worden. Wie zellen nooit gain aander goden vereren. 17 De HEER het ons veurolders en ons ja oet Egypte, dij sloavenhok, vothoald. Hai het aal dij grode wonders doan dij wie aalmoal ja wel waiten. Hai het ons vaaileg hier heer brocht, dwaars deur aal dij volken, dij haile laange raais. 18 Hai het aal dij Amorieten dij hier touhuilen veur ons op loop jagd. Doarom wil wie, net as ie, de HEER dainen. Hai is ons God en aans gainent." 19 Mor Jozua zee: "Dat zel joe nait touvalen! Der is gainain zo'n God as de HEER. Hai kin t nait velen, dat ie aans ook nog n god vereren. As ie dat aal doun, den kin t nooit weer goud worden. 20 De HEER het aaltied goud veur joe west. Mor paas op, as ie hom rug toudraaien en aander goden vereren. Want den zel hai joe rug toudraaien en zel joe stravven dat ter gainain overblift." 21 t Volk zee tegen Jozua: "Dat zel wie zekerwoar nait doun. Wie dainen de HEER en aans gainent." 22 "Ie kaizen dus veur de HEER en doun der n aid op dat ie hom allain dainen zellen," zee Jozua. "Doar stoan ie nou veur." "Zo is t!" raipen ze, "dat dou wie!" 23 Jozua zee: "Kom aan den, smiet den doalek dij olde ofgoden vot dij ie nog bie joe hebben en beloof dat ie allenneg de HEER, Israël zien God, traauw binnen." 24 "De HEER is ons God en aans gainent," zee t volk. "Wie zellen hom eren en noar hom lustern." 25 Aigenste dag sloot Jozua in noam van God n verbond mit t volk. Doar in Sichem stelde hai wetten en regels op doar ze heur aan holden mozzen. 26 Dij schreef hai op in t bouk doar ook God zien aander wetten veur t volk in stonden. Dou zette hai n hail dikke stain in t èn onder n dikke boom dij bie God zien altoar ston. 27 Hai zee tegen t volk: "Denk ter goud om! Dizze stain is ons getuge. Hai het ales heurd wat of de HEER tegen ons zegd het. En hol joe doaraan, aans zel hai tegen joe getugen." 28 Dou stuurde Jozua t volk weerom noar hoes tou. Elk ging weer hèn doar e vandoan kommen was. 29 n Zetje loater kwam Jozua, Nun zien zeun, de HEER zien knecht, oet tied. Hai is honderdtien joar worden. 30 Hai wer begroaven op zien aigen laand in Timnat-Serach, dat ligt in t heuvellaand van Efraïm, aan noordkaant van baarg Gaäs. 31 Zo laank as Jozua leefde, wazzen Isrelieten traauw aan de HEER. Ook noa zien dood, zo laank as de olde laaiders der wazzen dij ales mitmoakt haren wat de HEER veur Israël doan haar. 32 Zai haren Jozef zien liggoam, dij baalzemd was, mitnomen tou Egypte oet. Hai wer begroaven bie Sichem op n stok laand dat Jakob vrouger aal veur honderd rieksdoalders kocht haar van zeuns van Hemor, Sichem zien voader. Dat laand was toupaart aan Jozef zien zeuns. 33 Ook Eleazar, Aäron zien zeun, kwam oet tied. Dij wer begroaven op n heuvel in t baarglaand van Efraïm. Dij heuvel was van Pinechas, Eleazar zien zeun. 5-6 Loater heb ik Mozes en Aäron doar ook noar tou stuurd. Egypte wer bezöcht deur swoare ploagen. Mor ik heb joe, dat is te zeggen, joen veurolders, doar vothoald en bie Raaitzee brocht. Egyptenoars vanzulm achter heur heer mit striedwoagens en peervolk.