Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   


Psaalms 001


001Ie maggen n man gelokkeg priezen, dij nait mitlopt mit kwoadwilleg volk,
dij mit zundoars nait op pad gaait,
nait mit spotters om ain toavel zit.

002Hai het zien wil aan de wet van de HEER en denkt doar hailtied over noa,
bie dag en bie naacht.

003Hai is as n boom, dij poot is stoef bie t daip, dij, as tied ter heer is, zien vruchten dragt
en dij zien blad nait valen let.
Aal wat hai dut, geft goie opbrengst.

004Hail aans as lu mit kwoad in t zin: dij binnen as kaf,
dat votwaait in de wind.

005Zok volk holdt veur t gericht gain stand, zok zundoars nait bie rechtschoapen volk.

006De HEER kent de weg ja van rechtschoapen lu, t pad van kwoad volk lopt naargens op oet.

Psaalms 002


001Woarom goan de volken zo te keer? Zai roupen mor wat, mor t het ja gain zin.


002De keunenks van de wereld kommen in verzet; heur prinzen smeden mitnkander heur plannen
tegen de HEER en zien gezaalfde:

003"Loat wie ons t juk ofdoun, en heur kettens votgooien!"

004Dij in de hemel op zien troon zit, de HEER, mout lagen; hai het de gugel ja mit heur.

005Mor den, in ainen, prat hai tegen heur, kwoad! Deur zien kwoadhaid jagt hai heur schrik aan:

006"Ik heb hom ja zúlm keunenk zaalfd op Sionsbaarg, mien haailege baarg."

007Ik mout t rondvertellen, t besloet van de HEER. Hai richtte zok ja tegen mie:
"Doe bist mien zeun,
ik heb die vandoag t levent geven.

008Huifst mie mor te vroagen en ik zel die ale volken as dien aarfdail geven
en de haile wereld as dien aigendom.

009Den kinst heur kepothaauwen mit n iesdern staang, heur stokkendbreken as diggelgoud!"

010 Doarom, ie keunenks, bruuk joen verstand! En ie, laaiders van de wereld, wees woarschaauwd!

011 Dain de HEER, loat joen ontzag blieken en huver as ie hom hulde brengen.

012 Wees onderdoaneg aan de zeun, kus hom, dat hai nait grammiedeg wordt
en ie onderwegens omkommen zollen,
hai kin ja mor zo in vergramdhaid ontbranden.
Aal dijgenen zellen gelokkeg wezen,
dij in schoel kroepen bie de HEER.

Psaalms 003


001n Psaalm van David, dou hai op loop was veur Absalom, zien zeun.
002Och HEER, mien tegenstanders binnen nait te tellen, en aalmoal kommen ze tegen mie in t èn.

003Aalmoal zeggen ze over mie: "Hai kin van God gain hulp verwachten wezen." qs selaqs*f + Betaikenis van t Hebreeuwse woord "sela", dat haile voak in t bouk van Psaalms veurkomt, is onzeker. Mainste kaans gaait t om n liturgische of muzikoale aanwiezen dij te moaken het mit t zingen van de psaalms.f*

004Mor ie, HEER, binnen mie n schild om mie tou. Ie binnen mien tröts, deur joe hol ik ja kop ter veur.

005Haardop roup ik de HEER aan, hai geft mie antwoord van zien haailege baarg òf. qs selaqs*

006Ik lig deel, ik vaal in sloap, en wor weer wakker - de HEER geft mie ja steun.

007Ik bin nait baang veur t volk, nog nait veur tiendoezend man, dij rondomheer tegen mie in t èn kommen.

008Stoa op, HEER; mien God, verlös mie! Haauw mien vijanden tegen de kop
en breek goddelozen heur tanden oet.

009Redden, HEER, dij is aan joe, joen zegen rust op joen volk. qs selaqs*

Psaalms 004


001Veur meziekmeester, op klanken van snoarmeziek. n Psaalm van David.
002Geef mie toch antwoord as ik roup, God, dij mie aaltied recht doan het.
Geef mie toch roemte in mien benaauwdens,
wees mie genoadeg, heur mien beden.

003Hou laank nog, grode lu, zel t wezen, dat ie de gugel mit mie hebben,
dat ie de leegte zuiken, de loze leugen? qs selaqs*

004Wees hierop verdocht: de HEER geft aaltied zien gunst, aan dij hom traauw is.
De HEER zel t heuren, as ik hom aanroup.005Wees huverg van ontzag, dou gain verkeerds, onderzuik joen aigen haart snaachts op joen bèr
en hol joe angsteg stil. qs selaqs*

006Breng joen ovvers, zo as t heurt en heb vertraauw in de HEER.

007Paardie lu vroagen zok òf: "Wèl zel ons nou oetzicht geven?"
Loat ie den, HEER, over ons schienen,
de glaans van joen gezicht.

008Ie hebben mie blied moakt in mien haart, meer as doudestieds zai wazzen,
om heur koorn en heur most, zoveul ja!

009Ik kin in vree nou liggen goan en valen zaacht in sloap.
Allenneg ie, HEER, willen mie wonen loaten,
hier, op zo'n vaaileg stee.

Psaalms 005


001Veur meziekmeester, mit speulen op heddersfloiten. n Psaalm van David.
002Heur mien woorden, HEER, geef acht op mien kloagen.

003Luster noar mien roupen om hulp, mien keunenk en mien God,
tot joe richt ik ja mien beden.

004Smörgens vroug, HEER, heur ie mien stem, smörgens vroug richt ik mie tot joe en wacht ik op joe.

005Ie binnen ja gain God, dij zok vernuvert mit t kwoad, zoks kwoad loat ie nait bie joe tou.

006Gewaitenloos volk mag nait bestoan veur joen ogen.
Ie hoaten elk dij onrecht dut,

007leugenders richt ie te gronde. Moordenoars en bedraigers heb ie, HEER,
n gruwelke hekel aan.

008Mor deur joen grode gunst, joen laifde, mag ik joen hoes ingoan,
mag ik noar joen haaileg hoes,
in ontzag veur joe mie deelboegen.

009HEER, laaid mie deur joen gerechteghaid, mit t oog op mien vijanden,
moak joen weg veur mie vrij.

010 Heur mond komt ja gain betraauwboar woord oet, ze binnen deurhèn verdurven.
Heur haalsgat is n open graf,
mit heur tong proaten ze n aander noar de mond.

011 Geef heur straf, God, om heur schuld, loat heur vastlopen in heur kwoade opzet.
Joag heur vot vanwegens aal heur misdoaden;
zai binnen ja tegen joe in opstand kommen.

012 Loat elk dij bie joe in schoel kropt, veur aaltied blied wezen, loat heur jubelzang klinken, omdat ie heur beschaarmen,
loat elk joe touzingen, dij joen noam hoog holdt!

013 Ie zellen n rechtveerdeg mensk ja zegen, HEER, ie zellen hom mit joen gunst omgeven as mit n schild.

Psaalms 006


001n Psaalm veur meziekmeester, op klanken van snoarmeziek en op wies van: d'Aachtste. n Psaalm van David.
002Straf mie nait in joen kwoadhaid, HEER, pieneg mie nait as ie vergramd binnen.

003HEER, heb toch mit mie te doun, ik bin ja schoon aan t èn. Moak mie beter, HEER, mien liggoam let mie ja in steek.

004Mien gaist is haildaal oetstuur, HEER, hou laank nog ...

005Kom weer bie mie, HEER, red mien leven, red mie om joen gunst en traauw.

006In de dood wordt nait meer aan joe docht! Wèl zel joe in t graf nog dankboar wezen?007Ik bin muid van t kloagen, elke naacht is t kuzzen nat van troanen,
mien bèr is nat van t schraiven.

008Mien ogen binnen dik van verdrait en kieken woazeg noar mien vijanden.

009Goa toch bie mie vot, ie kwoadwilleg volk! De HEER heurt mie as ik haardop schraiven mout.

010 De HEER heurt mie as ik om meedlieden roup, de HEER heurt mie en nemt mien gebed aan.

011 Mien vijanden, dij zellen schrikken en benaauwd worden, in ainen goan zai beschoamd op loop.

Psaalms 007


001n Kloaglaid van David, dat hai zongen het veur de HEER om de woorden van Kus, oet de stam Benjamin.
002HEER, mien God, bie joe kin ik bezied kroepen, verlös mie van mien achtervolgers, red mie toch.

003As laiwen willen ze mie verscheuren, mie mitslepen ... en gainain om mie te redden!

004HEER, mien God, as ik wat misdoan heb, as ter onrecht aan mien handen zit,

005as ik kwoad doan heb aan ain dij vree mit mie veurhaar, as ik mien vijand zo mor oetschud heb,

006loat zo'n vijand mie den achternoazitten, en mie inhoalen, mie op grond vertrappen,
loat mien eer doar mor in t stof achterblieven. qs selaqs*

007Stoa op, HEER, moak joe kwoad, kom in t èn tegen mien roazende vijanden,
help mie, ie hebben t recht ja zulm insteld.

008Road van ale volken mout om joe tou kommen, kom ie den ook in t èn, hoog boven heur oet,

009HEER, ie, rechter over ale volken. Dou mie recht, HEER, ik heb ja gain schuld,
ik heb aaltied eerlek west.

010 Loat dij schuldegen oetschaaiden mit heur kwoadhaid en help wèl onschuldeg is,
ie, rechtveerdege God,
dij t haart en de nieren onderzöcht.

011 Mien schild, dat is God, de redder van d'oprechten van haart.

012 God is n rechtveerdege rechter; n God, dij aal doag weer t kwoad straft.

013 Mor n mensk, dij zok toch nait betern wil, wet zien sweerd en spant zien boog, kloar om te schaiten.

014 Hai zel zien woapens bruken veur t doodmoaken, en zien vurege pielen richten.

015 Hai brudt op zien kwoade plannen, hai is swanger van ongerechteghaid, hai zel bedrog op wereld zetten.

016 Hai graft n koel zo daip as hai mor immer kin en vaalt den in de put, dij hai zulm groaven het.

017 Aal zien muite keert zok tegen hom, aal t geweld komt op zien aigen kop weer deel.

018 Ik zel de HEER priezen veur zien rechtveerdeghaid. Ik zel de noam van de HEER, de Alderhoogste God, mit psaalms bezingen.

Psaalms 008


001Veur meziekmeester, op wies van n laid oet Gat. n Psaalm van David.
002HEER, ons Heer, wat is joen noam ja machteg
over d'haile wereld!
Hoog aan hemel loat ie aal joen glorie zain,

003mit stemmen van kinder en van lutje potjes heb ie joe n macht opbaauwd tegen joen vijanden,
om zo vijandeg en vroakzuchteg volk tegen te holden.

004As ik omhoog kiek noar de lucht, noar t waark van joen vingers, moan en steerns dij ie doar vastzet hebben,

005wat is n mensk den nog, dat ie doar omdenken om hebben, of n menskenkind, dat ie noar hom omzain zollen.

006Evenzogoud heb ie zowat n god van hom moakt en hom n kroon opzet van glaans en glorie,

007ie hebben hom boas moakt over t waark van joen handen, ie hebben hom t aalmoal aan zien vouten deellegd:

008schoapen, segen en koubaisten, boetendes ale wilde daaiern in t veld,

009ale vogels in de lucht, vizzen in de zee, en aal wat ter op zeeboom touholdt.

010 HEER, ons Heer, wat is joen noam ja machteg
over d'haile wereld!

Psaalms 009


001Veur meziekmeester. Op wies van: De dood van de zeun. n Psaalm van David.
002Aan joe mout ik daank zeggen, HEER, vanoet mien haile haart,
aal joen wonderdoaden mout ik rondvertellen.

003Ik bin zo blied om joe, ik zing joe tou, ik zing joen noam, o Alderhoogste!

004Nou goan mien vijanden op loop, zai sloagen zo mor tegen de grond,
zai kommen om bie t zain van joen gezicht.

005Ie hebben veur mie in t plaait beslist, ie, rechtveerdege rechter, vanòf joen hoge rechterstoul.

006Ie hebben de volken de wacht aanzegd, en goddelozen om haals brocht,
alderdeegs heur noam heb ie veur aiweg oetwist.

007Mit de vijand is t nou doan, heur steden heb ie in puun legd, veur aaltied.
Is gainain dij zok heur nog heugen kin.

008De HEER, dij zit veur aiweg op zien troon, zien rechterstoul staait kloar veur t gericht.

009Hai regaaiert de wereld rechtveerdeg, hai oordailt de volken noar gerechteghaid.

f + Psaalm 9 en 10 vörmen mit zien baaident n acrostichon: de verzen begunnen aaid mit n volgende letter van t Hebreeuwse alfabet. Psaalm 9 en 10 binnen nait haildaal volledeg: der mekaaiern n aantal letters aan en n poar regels valen boeten t alfabet.f* 010 De HEER wil n vaaileg hoes wezen veur verschoppelingen, n steveg stainhoes veur mensken in benaauwdens.

011 Dij joen noam kennen, HEER, dij kinnen op joe reken, dij joe zuiken, HEER, loat ie nait in de steek.

012 Zing joen psaalms veur de HEER dij op Sion woont, vertel van zien doaden maank ale volken.

013 Hai vragt rekenschop veur t bloud dat vergoten is, hai denkt om de doden,
hai verget t geschraif van verschoppelingen nait.

014 Heb meedlieden mit mie, HEER, kiek toch, hou mien vijanden mie te noa kommen,
droag mie op joen aarm bie poorten van de dood vandoan.

015 Den kin ik, in de poorten van stad Sion, vertellen over aal joen grode doaden,
van haarten blied dat ie mie red hebben.

016 De volken valen in t gat dat ze zulm groaven hebben,
ze zitten mit vouten vaast in t klapnet
dat ze zulm opzet hebben.

017 De HEER let van zok heuren, hai dut recht, de goddelozen kommen vaast te zitten
in t waark van heur aigen handen. qs higgajon, selaqs*

018 Loaten de goddelozen votgoan noar t dodenriek tou, ale volken dij God vergeten haren.

019 n Aarme man wordt nait veur aiweg vergeten, de hoop van verschoppelingen is nait veur aaltied verloren!

020 Kom in t èn, HEER, loaten mensken joe nait oetdoagen, loaten de volken oordaild worden onder joen ogen.

021 Joag volken schrik aan, HEER, loaten ze mor waiten, dat zai mensken binnen. qs selaqs*

Psaalms 010


001Woarom, HEER, stoan ie zo van vèrrens, woarom blief ie zo laank bezied
in tieden dat ter knipt?

002In zien hoogmoudswoan zit n goddeloze swakkere lu fèl op hoed -
loat hom zulm toch lieden
onder de streken dij hai bedocht het!

003Want zo'n goddeloze snaart ja over zien aigen plannen
en as hai zien geld binnen het,
vervlökt en bespot hai de HEER.

004In zien aigenwiezeghaid denkt hai: Wordt mie gain rekenschop vroagd.
Der is ja gain God!

005t Gaait hom aaltied veur de wind, mor joen oordail over hom, doar kin hai nait bie.
Dij hom te noa kommen, dij blast hai vot.

006Hai maint bie zokzulm: Ik zel nait omvalen, ons zel in aiweghaid niks overkommen.

007Zien mond lopt over van t gevluik, van list en van bedrog, onder zien tong is t ain en aal onrecht en venien.

008Achter n muur ligt hai in hinderloag, op n stille plek brengt hai n onschuldege om haals,
hai loert op weerloze lu.

009As n laiw in stroeken bezied, ligt hai op zien prooi te loeren
om dij mit zien streken te pakken,
om dij mit zien net te vangen en mit te sleuren -

f + Kiek ook bie aantaiken van psaalm 9.f*
010 dij drokt zok deel, dij krimpt in nkander en vaalt weerloos in zien poten.

011 Mor dij goddeloze maint bie zokzulm: God wait van niks,
dij kikt aander kaant oet, zugt haildaal niks.

012 Kom den in t èn, HEER, steek joen haand omhoog, God,
vergeet dij aarme stumpers nait.

013 Hou kin zo'n goddeloze joe, God, zo verachten en denken: God vragt toch gain rekenschop.

014 Ie zain t ja wel: aalmoal pien en verdrait, ie vernemen t en wegen t op joen haand.
n Weerloze, n wees, dij vertraauwt zok aan joe tou.
Ie binnen zien helper.

015 Moak toch n èn aan de macht van goddeloos volk, vroag heur rekenschop veur heur minne streken,
tot ie t voldounde vinden.

016 De HEER is keunenk in tied en aiweghaid, goddeloos volk wordt bie hom tou t laand oetjagd.

017 Ie hebben heurd noar stem van t stille volk, HEER, ie geven heur moud, ie lustern noar heur.

018 Dou recht aan wezen en verschoppelingen, dat gain mensk heur nog tou t laand oetjoagen kin.

Psaalms 011


001Veur meziekmeester. Van David. Ik zuik mien beschut bie de HEER.
Hou kin ie den tegen mie zeggen:
"Vlaig as n vogel, vlaig noar de baargen."

002Wis en woar, goddelozen stoan kloar mit boog al spand en pielen al richt,
zai willen in t boare duustern
d'oprechten van haart roaken.

003Wis en woar, as grondslag van zien levent votzakt, wat kin n rechtveerdeg man den nog doun?

004Mor de HEER in zien haaileg hooghoes, de HEER op zien troon in de hemel,
hai zöcht mit zien ogen vol aandacht,
deur glief van zien ogen keurt hai de mensken.

005De HEER keurt rechtveerdeg volk en de goddelozen. Dij geweld bruken, doar het hai n gruwelke ofkeer van.

006n Regen van vuur en swevel stört hai over heur, in heur beker zit niks as n störmwind.

007Want de HEER - zulm rechtveerdeg - is wies mit wat rechtveerdeg is.
Dij oprecht is, zel zien gezicht ooit n moal zain.Psaalms 012


001Veur meziekmeester. Op wies van: d'Aachtste. n Psaalm van David.
002Dou wat, HEER, griep in, der binnen ja hail gain mensken meer,
dij eerlieks binnen en traauw.

003Ze laigen, elk tegen zien noaber, mit gladde proat, mit dubbeld haart.

004HEER, loat ze heur grode mond holden, snie heur vaalze tongen òf!

005"Wie worden boas mit ons tongen," zeggen ze. "Ons grode mond moakt ons boas.
Wèl zol ons aanduren?"

006"Omdat verschoppelingen schandaaierd worden en om t geschraif van aarme lu,
kom ik nou in t èn," zegt de HEER.
"Ik zel heur redden geven doar zai noar longern."

007Woorden van de HEER binnen zuver, net as zulver, smolten in ovent
en zeuvenmoal zuverd.

008Denk om heur, HEER, beschaarm heur tegen dat volk, veur aaltied.

009Overaal lopt ja goddeloos volk rond, en maank mensken gript t kwoad om zok tou.Psaalms 013


001Veur meziekmeester. n Psaalm van David.
002Hou laank nog zel t duren, HEER, dat ie mie vergeten binnen,
hou laank nog hol ie
joen gezicht veur mie bezied?

003Hou laank nog mout ik ainzoam mie zörgen moaken, mit pien in t haart,
dag in, dag oet?
Hou laank nog is mien vijand mie de boas?

004Kiek noar mie toch, HEER, mien God, geef mie toch antwoord,
verlicht mien ogen,
dat ik nait votsoes in de dood.

005k Heur mien vijand ja al roupen: "k Heb hom versloagen!"
k Heur mien tegenstanders al zingen,
as ik onderoet goa.

006Op joen laifde vertraauw ik, HEER, mien haart zel blied wezen en zingen,
omreden ie hebben redden brocht.
Ik zel zingen veur de HEER,
dij is ja goud veur mie, dij het mie hulpen.

Psaalms 014


001Veur meziekmeester. Van David. Onwieze lu denken bie zokzulm:
Der is ja hail gain God.
Verdurven binnen ze, haildaal,
ze doun iezelke dingen,
der is gainain dij deugt.

002Vanoet de hemel kikt de HEER deel op menskenkinder om te zain
of ter nog áín bie is mit n helder verstand,
áín dij nog noar God vragt.

003Mor aalmoal binnen ze ofdwoald, mitnkander binnen ze verdurven,
der deugt gainain van, haildaal gainain.

004Hebben dij lu, dij kwoadstichters, den gain verstand? Ze vreten mien volk op of t brood is,
mor de HEER, dij toalen ze nait meer aan.

005Den inainen slagt heur schrik om t lief: God staait ja aan kaant van t rechtveerdeg volk.

006t Overleg van swakkere lu, doar lagen zai om - mor eerlieks woar: dij kinnen bie de HEER terecht!

007Dat redden veur Israël oet Sion kommen mag. As de HEER n omkeer brengt in t löt van zien volk,
wat zel Jakob den blied wezen, wat zel Israël den feestvieren.

Psaalms 015


001n Psaalm van David. HEER, wèl mag in joen tènt te gast wezen,
wèl mag doar wonen op joen haailege baarg?

002Dij eerlek handelt en oprecht zien weg gaait, dij vanoet zien haart de woarhaid sprekt.

003Dij nait aan lasterproat mitdut, dij n aanderman nait te noa komt
en nait de gugel het mit zien noabers volk.

004Hai veracht ain, dij zien achten nait weerd is, mor hai het respekt veur ain, dij ontzag veur de HEER het.
Hai holdt zok aan zien aid, al dut hom t zulm ook schoa.

005hai laint geld oet en vragt gain rente; hai let zok nait omkopen tegen onschuldeg volk.
Ain dij zó leeft, dij zel aaltied op n bainen blieven.

Psaalms 016


001n Stil gebed van David. Neem mie toch in beschut, mien God,
bie joe kroep ik in schoel.

002Tegen joe, HEER, mout ik zeggen: "Ie binnen mien God, mien gelok,
gaait mie ja niks boven joe oet."

003Mor tegen de goden in dit laand, de machtegen, doar ik tegen opkeek, zeg ik:

004"Wèl achter joe aanlopt, kin n bult verdrait verwachten." Ik zel veur heur gain bloud meer ovvern,
ik zel heur noam nait meer op lippen nemen.

005Ie, HEER, t ainegste wat ik heb, beker van mien levent, ie hebben mien levenslöt in handen.

006Golden laand is mie toumeten, mit dat aarfdail bin ik dik tevree.

007Ik daank de HEER, dij mie road geft, alderdeegs snaachts radt mie mien gewaiten.

008Ik hol de HEER aingoal veur ogen, ik hol hom aan mien rechterzied,
dat ik nait strompeln zel.

009Doarom bin ik aaid blied in t haart, doarom zingt mien ziel in mie,
en vuilt mien liggoam zok hier vaaileg.

010 Ie geven mien levent ja nait over aan t dodenriek, ie loaten joen traauwe knecht nait achter in t graf.

011 Ie wiezen mie de weg noar n levent: ain en aal bliedschop, stoef bie joe,
in t golden laand en aan joen rechterzied, veur aiweg.

Psaalms 017


001n Gebed van David. Luster, HEER, ik vroag om recht,
geef toch acht op mien kloagen,
heur noar mien beden -
t komt mie aal tou mond oet zunder leugen.

002Geef ie joen oordail over mie, joen ogen zain wat oprechthaid is.

003Ie hebben mie in t haart keken, ie binnen snaachts bie mie langskommen
en hebben mie beoordaild,
mor ie hebben niks verkeerds vonden -
komt mie ja gain kwoad woord tou mond oet.

004Hou of aander lu ook leven, ik heb mie noar joen woord
aaid wied holden
van misdoad en geweld.

005Ik zet mien vouten in joen spoor, dat ik nait oetglieden zel.

006Ik roup joe aan, ie geven ja antwoord.
Luster noar mie, God,
heur noar mien woorden!

007Loat mie t wonder van joen traauw zain. Dij bie joe beschut zuiken tegen heur vijanden,
worden red deur joen rechterhaand.

008Bewoar mie as t swaarde van joen ogen, baarg mie bezied in schaar van joen vleugels,

009veur de goddelozen dij over mie heer willen, veur de vijanden om mie tou dij mie noar t levent stoan.

010 Heur haart hebben zai ofsloten, dij is zunder gevuil, zai roupen mit grode monden.

011 Woar ik ook hèngoa, zai binnen hailtied om mie tou, zai loeren op mie en wachten tot ik oetglie.

012 Ze binnen net n laiw dij ain zöcht om te verscheuren, net n jonge laiw dij in hinderloag ligt.

013 Kom in t èn, HEER, kom hom haalfweg, sloag hom tegen de grond.
Verlös mie mit joen sweerd van dij goddeloze,

014 verlös mie mit joen haand, HEER, van dij kerels, dij allain veur d'overdoad van de wereld leven.
Stop heur t lief vol mit aal wat ie heur overloaten,
loaten heur kinder zok ook volstoppen
en geef aal wat ter nog over is aan heur klaainkinder.

015 Mor loat mie, as mie recht doan wordt, joe in t gezicht zain, aingoaldeur noar joe kieken as ik wakker wor.

Psaalms 018


001Veur meziekmeester. n Laid van David, knecht van de HEER, dij dizze woorden tegen de HEER zee dou de HEER hom red haar oet handen van aal zien vijanden en van Saul. 002Dat ging zo: Wat bin ik wies mit joe, HEER, mien staarkte,

003mit joe, HEER, mien stainrots, mien staarke börg en mien bevrijder, mit joe, mien God, mien rots, doar ik schoel bie zuiken kin,
woapen, dat mie redt, mien schild, mien kestail.

004Eer aan de HEER, ik roup hom ja aan en zodounde wor ik van mien vijanden verlöst.

005Dood haar mie te pakken, daipten van verdaarf iesden mie tou,

006van ale zieden wer ik vastholden mit netten, ik zat sikkom vaast in strikken van de dood.

007In benaauwdens raip ik de HEER aan, ik reerde noar God om mie te helpen.
Hai heurde mien stem vanoet zien pelaais,
mien roupen om hulp kwam hom in d'oren.

008Dou begunde de wereld te schudden en te schokken, baargen trilden op heur fonnementen
dat t doaverde, want God wer glìn verbraand,

009der kwam rook oet zien neus, en oet zien mond verterend vuur,
zo as van glìnne kolen.

010 Hai dee de hemel open en kwam omdeel, onder zien vouten was t baalkeduuster,

011 hai ree op n cherub en vloog in volle gaang, kwam omdeel op vleugels van de wind.

012 Hai muik om zok tou n schaarm van duustern, van swaart wotter,
van dichte wolken.

013 Der ging n vuurglaans veur hom oet, wolken werden opjagd, hoagel en glìnne kolen.

014 De HEER luit t dundern vanoet de hemel, d'Alderhoogste luit zien stem heuren:
hoagel en glìnne kolen.

015 Hai schoot zien pielen òf en juig mien vijanden oetnkander, mit t weerlichten juig hai heur schrik op hoed.

016 Boom van t wotter kwam te zain, deur joen draaigementen, HEER,
deur t gebloas van oam oet joen neus,
kwammen fonnementen van vaaste grond bloot te liggen.

017 Hai hulp mie van bovenòf, greep mie bie de kladden en trok mie noar boven oet dat woeste wotter.

018 Hai verlöste mie zo van mien machtege vijand, van mien tegenstanders, want dij wazzen staarker as ik.

019 Ze wollen mie te pakken nemen dou ik ter swak veur ston, mor de HEER was mie tot steun.

020 Hai brochde mie noar boeten op de roemte, verlöste mie, omdat hai wies mit mie was.

021 De HEER het mie vergolden noar de moat van mien onschuld en mit t oog op mien schone handen.

022 Want ik heb mie holden aan de wegen van de HEER en ik bin mien God nait ontraauw worden.

023 Ik heb mie aal zien rechtsregels veur ogen holden en zien wetten heb ik nooit ofwezen.

024 Aaltied was ik hom haildaal tougedoan, aaltied heb ik mie woard veur de zunde.

025 De HEER het mie vergolden noar de moat van mien onschuld, hai haar oog veur mien schone handen.

026 Dij traauw is, doar bin ie traauw veur, dij oprecht is, doar bin ie oprecht veur.

027 Dij eerlek is, doar bin ie eerlek veur, dij gemain is, dij kom ie haalfweg.

028 Ie helpen volk, dat vertrapt wordt, mor dij krop hoog hebben, worden deur joe vernederd.

029 Want ie, HEER, steken mien laamp aan, ie, mien God, lichten mie in t duustern bie,

030 mit joe störm ik op n leger òf, mit joe, mien God, spring ik over muren.

031 Weg van God is volmoakt, t woord van de HEER is zuver.
Hai is n schild veur elk,
dij bie hom schoelt.

032 Wèl nog meer zol God wezen kinnen, behaalve de HEER, wèl aans is n rots as ons God?

033 t Is dij God, dij mie kracht geft, dij mien weg begoanboar moakt.

034 Dij mie vouten geft, zo rap as van herten, dij mie op högten stoan let.

035 Dij mie leert, hou ik mit handen vechten kin, hou ik n bronzen boog spannen mout.

036 Ie wazzen t schild, dat mie beschaarmde, joen rechterhaand huil mie in t èn,
joen zörgzoamhaid muik mie staark,

037 ie hebben roem boan veur mie moakt, zodat ik wieder kon zunder strompeln.

038 Ik zat achter mien vijanden heer en huil heur in en ik ging nait weerom veurdat ik heur verdoan haar,

039 ik sluig heur deel, ze kwammen nait weer in t èn, ze bleven veur mien vouten liggen.

040 Ie gavven mie kracht om te vechten, ie brochten mien tegenstanders veur mie op knijen,

041 ie juigen mien vijanden veur mie op loop, dij mie hoatten - ik heb ze oetreud.

042 Ze raipen om hulp, mor gainain kwam heur helpen, ze raipen de HEER aan, mor dij gaf gain antwoord.

043 Ik vergroezelde heur tot stof veur de wind oet, ik gooide heur as stroatendrek op grond.

044 Ie hebben mie woard veur rebulies maank mien aigen volk, ie hebben mie aansteld as laaider van dij stammen.
Ik wer boas over n volk dat ik èns nait kon.

045 Zo gaauw ze van mie heurden, bogen ze veur mie, vremden werden onderdoaneg aan mie,

046 vremd volk haar hail gain krachten meer, ze trilden as rusken dou ze oet heur schaanzen kwammen.

047 De HEER leeft, geprezen is mien rots, mien God, mien hulp, is hoog verheven!

048 Dat is mien God, dij mie vroaknemen let, dij volken veur mie op knijen dwong,

049 dij mie redde van mien vijanden, dij mie boven mien tegenstanders stelde
en mie verlöste van geweldenoars.

050 Doarom wil ik maank de volken joe priezen, HEER, veur joen noam zing ik mien psaalms.

051 Ie hebben joen keunenk grode overwinnens geven, ie hebben joen traauw bewezen aan joen gezaalfde,
aan David en zien noageslacht, veur aiweg en aaltied.

Psaalms 019


001Veur meziekmeester. n Psaalm van David.
002De hemel vertelt van de glorie van God, t hemelverwulf snaart van t waark van zien handen,

003elke dag geft t deur aan de dag dij komt, elke naacht geft aan de naacht dij komt, zien kennes deur.

004Dat is sproak dij zunder woord is, dat binnen woorden dij nait heurd worden,
dat is stem zunder geluud.

005Dij stem gaait over d'haile wereld, tot t èn van de wereld gaait dij sproak.
Doar het hai n tènt opzet veur de zun,

006n jonge brudegom dij tou zien koamer oetkomt, zien boan begunt, zo blied as n staarke jongkerel.

007Aan ain kaant van de hemel komt hai op, aan aander kaant is hai kloar mit zien omloop,
niks kin zok beziedstoppen veur zien licht.

008Zó is de wet van de HEER volmoakt: dij geft kracht aan mensken veur heur levent.
Zó is t woord van de HEER betraauwboar:
dat schenkt wieshaid aan slicht volk.

009Opdrachten van de HEER binnen rechtoet: brengen bliedschop veur t haart.
t Gebod van de HEER is zunnekloar:
n helder licht veur d'ogen.

010 Ontzag veur de HEER is zuver, holdt stand veur aiweg.
Regels van de HEER binnen betraauwboar,
rechtveerdeg, deur en deur.

011 Kostboarder as gold, as baargen van t zuverste gold,
en zuiter as hunneg,
as hunneg zo tou roaten oet.

012 Ook ik, joen knecht, loat mie doardeur moanen, dij zok deraan holdt, wordt goud beloond.

013 Wèl wait nog wat e aalmoal verkeerd doan het? Zuver mie van zunden, doar ik gain wait van heb.

014 Woar mie, joen knecht, veur hoogmoud, loat dij over mie nait boas worden,
den zel ik rechtveerdeg wezen
en vrij van grode zunden.

015 Dat mien woorden joe goud bevalen maggen, mien gedachten joe mooi toulieken,
HEER, mien rots, mien redder.

Psaalms 020


001Veur meziekmeester. n Psaalm van David.
002Dat de HEER joe mor antwoord geven mag in tieden van benaauwdens,
dat de noam van Jakobs God
joe beschaarmen mag as n hoog kestail,

003dat hai vanoet zien haailegdom joe hulp sturen mag en vanoet Sion joe ondersteunen.

004Dat hai aan aal joen goaven denken mag en aal joen brandovvers aannemen, qs selaqs*

005dat hai joe geft, wat joen haart geern hebben wil en aal wat ie bedenken, oetkommen let.

006Wie zellen feestvieren omdat ie red worden, t voandel swaaien in de noam van ons God.
Dat de HEER aal wat ie begeren, vervullen mag.

007Ik wait nou hail wis: de HEER schenkt redden aan zien gezaalfde,
hai geft hom antwoord vanoet zien haailege hemel
en let hom redden deur zien machtege rechterhaand.

008Gounent vertraauwen op heur striedwoagens, aandern op heur peerden,
mor wié vertraauwen op de noam van de HEER, ons God.

009Gounent boegen zok omdeel en valen op grond, mor wié goan weer stoan en blieven in t èn.

010 Och, HEER, geef de keunenk d'overwinnen, antwoord ons as wie joe aanroupen!

Psaalms 021


001Veur meziekmeester. n Psaalm van David.
002Wat is de keunenk blied, HEER, om joen kracht, hai viert feest vanwegens joen overwinnen.

003Ie gavven hom wat hai van haarten geern wol, wat zien mond joe vruig, heb ie nait ofwezen. qs selaqs*

004Ie kommen hom ja in de muit mit rije zegen en zetten hom n kroon van zuver gold op kop.

005t Levent het hai van joe vroagd, ie hebben hom t geven: tied van leven,
veur aiweg en aaltied.

006Hai staait hoog aanschreven deur joen overwinnen, ie hebben hom bekled mit glaans en glorie,

007ie geven hom ja veur aiweg joen zegen, ie moaken hom blied as joen ogen op hom rusten.

008Kiek, HEER, keunenk vertraauwt ja op joe, hai zel nait oetglieden deur de traauw van d'Alderhoogste.

009Joen handen zellen joen vijanden te pakken kriegen, aalmoal, joen rechterhaand zel heur trevven, dij joe hoaten,

010 as ie kwoad en wel der maank kommen, HEER, loat ie heur den branden as vuur in n ovent.
In joen kwoadhaid zel ie heur verslinden,
zai zellen verteerd worden in n groot vuur.

011 Ie zellen heur kinder op wereld verswinnen loaten, heur noazoaten maank mensken oetreuden.

012 Al hebben zai n aanslag tegen joe oetbrud, en al hebben zai n bult kwoad in t zin, t zel heur niks helpen,

013 ie joagen heur ja op loop; ie richten joen pielenboog op heur.

014 Kom in t èn, HEER, mit aal joen kracht, wie willen zingen, wie willen joen macht mit psaalms bezingen.

Psaalms 022


001Veur meziekmeester. Op wies van: n Hinde bie t rodoagen. n Psaalm van David.
002Mien God, mien God, woarom heb ie mie in steek loaten?
Ik schraif t oet, mor ie binnen zó wied vot,
ie helpen mie ja nait.

003Overdag roup ik: "Mien God!" mor antwoord geef ie nait.
Snaachts roup ik,
en ook den vind ik gain rust.

004Ie binnen toch de Haailege, ie worden droagen in Israëls loflaiden.

005Op joe hebben ons veurolden vertraauwd, ze haren vertraauw en ie hebben heur bevrijd.

006Ze hebben joe aanroupen en ie hebben heur red, ze hebben op joe vertraauwd
en ze werden nait te schaande moakt.

007Mor ik, ik bin n wurm; gain mensk meer, veracht deur elkenain en deur t volk oetlaagd.

008Elk dij mie zugt, het de gugel mit mie, stekt tong oet, schudt mit kop en zegt:

009"Doe vertraauwdest toch op de HEER? Loat dij die den helpen en die redden.
Hai is ja zo wies mit die!"

010 Ie hebben mie ja tou moekes lief oethoald, ie hebben mie den bie heur aan bòrst legd.

011 Dou ik geboren wer, vong ie mie op, van moekes schoot òf aan bin ie mien God.

012 Blief den nait zo van vèrren, ik heb t ja zo benaauwd
en der is haildaal gainent dij mie helpt.

013 Der staait n haile koppel bollen om mie tou, woepsterds van bollen oet Basan hebben mie insloten,

014 brollende en verscheurende laiwen trekken heur bek wied tegen mie open.

015 Ik bin vergraimd as wotter, oet mekoar valen in lözze bonken,
mien haart is net as was:
t is mie smolten in t lief.

016 Mien keel is mie zo dreug as diggels, tong plakt mie aan beun van mond vaast,
in t stof van de dood, doar loat ie mie liggen.

017 Der staait n haile tjucht honden om mie tou, n woeste horde het mie rondomheer insloten,
ze hebben mie deur handen en vouten hèn stoken.

018 Ik kin mien bonken wel tellen, aalmoal wel. Mor ze bekieken mie mit leedvermoak,

019 ze verdailen mien klaaier onder nkander en ze lötten om mien overklaid.

020 Blief toch nait zo van vèrren, HEER, ie binnen mien kracht, kom mie toch helpen.

021 Red mien levent van t sweerd, red mie oet de macht van dij honden.

022 Red mie oet de bek van zo'n laiw, beschaarm mie tegen hoorns van dikke bollen.
Ie hebben mie antwoord geven!

023 Doarom zel ik maank ons volk joen noam nuimen, joen noam priezen in ons gemainschop.

024 Loof de HEER, ie, dij ontzag veur hom hebben, eer hom, kinder van Jakob,
en ie, noazoaten van Israël, wees beducht veur hom.

025 Hai minacht nait, dij onderdrokt wordt, hai het gain ofkeer van dij swak is,
hai keert zok nait van heur òf,
mor heurt heur, as ze hom roupen.

026 Veur joe zel ik loflaiden zingen in ons gemainschop, geloftes dij ik doan heb, zel ik woarmoaken
maank dijent dij ontzag veur joe hebben.

027 Aarmelu zellen zat te eten hebben. Dij de HEER zuiken, zellen hom eren.
Dat ie mor in aiweghaid leven maggen!

028 Overaal, in ale oethouken van de wereld, zel men aan de HEER denken en zok noar hom toukeren.
Ale volken in t haaidenschop
zellen zok veur joe deelboegen.

029 t Keunenkriek is van de HEER, hai regaaiert ja over ale volken.

030 Dij t op wereld goud hebben, zellen aan toavel aanschikken
en zok veur hom deelboegen.
Ook dij in t graf liggen
en heur levent nait vastholden konden,
zellen veur hom op knijen goan.

031 Heur noazoaten zellen hom dainen en aan heur kinder zellen ze vertellen van de HEER;

032 aan t volk dat noa heur komt, zellen ze vertellen van zien rechtveerdeghaid:
"De HEER, dij het t zó doan!"

Psaalms 023


001n Psaalm van David. De HEER is mien hedder,
k heb naargens gain verlet om.

002Hai let mie ja deelliggen in mooi gaail gruinlaand.
Hai brengt mie aal zuitjes
noar wotter in rust.

003Hai geft mie nije kracht, en laaidt mie langs n vaaileg pad
tot eer van zien noam.

004Al mos ik in t duustern bie t pad, ik zol nait baang wezen:
ie binnen ja bie mie,
joen stòk en joen staf,
dij geven mie moud.

005Ie nuigen mie aan toavel veur t oog van de vijand,
ie zaalven mie mit eulie,
mien beker lopt over.

006Gelok en joen laifde binnen om mie tou zo laank as ik leef,
zo laank as ik leef,
mag ik wonen in t hoes van de HEER.

Psaalms 024


001Van David, n psaalm. t Is aal van de HEER, de wereld mit aal wat doarop leeft,
t vastelaand en elk dij doar woont,

002hai het heur op zeeën vastzet en heur vastlegd op revieren.

003Wèl mag baarg van de HEER opklimmen, wèl mag op zien haaileg stee stoan?

004Dij schone handen het en n zuver gewaiten, dij zok woart veur leugenproat
en gain vaalze aid sweert!

005Dij zel de zegen van de HEER kriegen en gerechteghaid van God, zien redder.

006Dij binnen bestemd veur heur dij joe zuiken, dij zok tot joe keren - veur t volk van Jakob. qs selaqs*

007Poorten, moak joe wied en hoog, oll' deuren, moak joe braid en open,
dat de keunenk in volle glorie binnenkomt.

008Wèl is dij majesteit, dij keunenk? Dat is de HEER, krachteg en machteg,
de HEER, heldhafteg in t gevecht!

009Poorten, moak joe wied en hoog, oll' deuren, moak joe braid en open,
dat de keunenk in volle glorie binnenkomt.

010 Wèl is dij majesteit, dij keunenk? Dat is de HEER van de hemelse machten,
hái is de keunenk vol majesteit! qs selaqs*Psaalms 025


001Van David. HEER, ik heb ja zo'n verlangst noar joe,

002op joe vertraauw ik, mien God, moak mie nait te schaande,
loat mien vijanden nait de gugel mit mie hebben.

003Dij op joe hopen, zéllen ook ja nait te schaande kommen, mor dij joe achteloos aan zied schoeven,
díj zellen te schaande kommen.

004Moak mie vertraauwd, HEER, mit joen wegen; leer mie langs joen pad te goan.

005Wies mie t pad van joen woarhaid en onderwies mie.
Ie binnen de God dij mie redt,
op joe blief ik hopen, aal doag vannijs.

006Denk toch aan joen goudhaid, HEER, aan joen laifde van tiedstieden heer.

007Denk nait aan de zunden oet mien bongeljoaren, aan aal wat ik verkeerd doan heb.
Denk aan mie mit laifde, HEER,
ie binnen ja goud.

008De HEER is goud en rechtoet, doarom wist hai zundoars op t rechte pad,

009beschaaiden lu brengt hai op t goie pad, hai onderricht heur over zien weg.

010 De wegen van de HEER binnen laifde en woarhaid veur lu dij zien verbond, zien wetten in acht nemen.

011 Vergeef mie mien schuld, HEER, want dij is groot, dou dat om joen noam.

012 De HEER leert dijent t rechte pad te kaizen, dij in ontzag veur hom leeft.

013 Dij zel wonen op n stee doar hom t goud gaait en zien kinder zellen zien grond as aarfdail kriegen.

014 Lu dij in ontzag veur hom leven, doar zel de HEER n vertraauwde vrund veur wezen,
zo moakt hai heur bekend mit zien verbond.

015 Ik kiek aingoaldeur oet noar de HEER, hai zel mien vouten ja oet struup lösmoaken.

016 Kiek toch noar mie om en wees mie genoadeg, ik bin allain en der mor min aan tou.

017 t Is mie zo benaauwd om t haart, help mie toch oet dij benaauwdens!

018 Heb oog veur mien ellèn en mien verdrait, vergeef mie aal mien zunden.

019 Kiek ais houveul vijanden of ik heb, hou ze mie hoaten mit n iezelke hoat.

020 Beschaarm mien levent en red mie, moak mie nait te schaande,
ik vertraauw mie ja aan joe tou.

021 Dat onschuld en oprechthaid mie mor laaiden maggen, ik richt mien hoop en verwachten op joe.

022 O God, verlös Israël, moak Israël vrij van zien benaauwdens.
f + Psaalm 25 is n acrostichon: de versregels begunnen aaid mit n volgende letter van t Hebreeuwse alfabet. In psaalm 25 ontbrekt de letter "waw" en vers 22 vaalt boeten t alfabet.f*

Psaalms 026


001Van David. Dou mie recht, HEER,
ik heb nooit n stap verkeerd doan,
op de HEER heb ik baauwd,
nooit bin k oetgleden.

002Keur mie, HEER, en perbaaier mie oet, of deugen mien nieren en mien haart,

003want aaltied staait joen laifde mie veur ogen, ik dou t zo as ie t willen.

004Ik hol mie nait op mit bedraigers en achterbakse lu,

005ik hoat dij kliek van minhoeden en zet mie nait deel bie goddelozen.

006Mien handen zel ik wasken in onschuld, ik zel om joen altoar lopen, HEER,

007den zel ik luud n daanklaid heuren loaten en vertellen van joen wonderdoaden.

008HEER, t stee van joen hoes, t woonstee van joen glorie, doar hol ik van.

009Veeg mie nait op ain bult mit zundoars en neem mien levent nait mit dat van heur dij bloud vergaiten.

010 Heur handen binnen voel van schandoaden, heur rechterhaand is vuld deur omkoperij.

011 Mor ik dou nooit n stap verkeerd. Verlös mie en wees mie genoadeg.

012 Mien vouten, dij stoan op slichte grond, doar t volk verzoameld is, zel ik joe priezen, HEER.

Psaalms 027


001Van David. De HEER is mien licht en mien redden,
veur wèl zol ik baang wezen?
Bie de HEER bin ik wis van mien levent,
veur wèl zol ik benaauwd wezen?

002Dou minhoeden achter mie heer wazzen om mie mit hoed en hoar op te vreten,
- t wazzen mien verdrokkers en vijanden -
dou stroekelden zai en binnen ze valen.

003Of zol der ook n hail leger op mie ofkommen, mien haart zol nait benaauwd wezen,
of zol t ook oorlog worden tegen mie,
t vertraauw zol der nait onder lieden.

004Om ain ding vroag ik de HEER, om, rondom blied,
de HEER zien vrundelkhaid te zain,
om bie hom te wezen in zien tempel.

005In minne tieden mag ik onderdoeken in zien hut,
hai let mie schoelen in zien tènt,
hai tilt mie op n hoge rots.

006Nou steek ik kop weer op, boven vijanden oet rondom mie tou,
in zien tènt wil ik ovvern,
hom ovvers brengen mit te joechaaien,
zingen wil ik, psaalms zingen veur de HEER.

007Heur noar mie, HEER, as ik roup, wees mie genoadeg en geef mie antwoord.

008Mien haart het zegd: "Tou, zuik hom!"
HEER, ik zuik joe,

009hol joe nait bezied, wies joen knecht nait oet vergrellens òf.
Ie hebben mien hulp west,
loat mie nait in steek en verloat mie nait,
God, mien redder.

010 Al zollen mien voader en mien mouder mie verloaten, de HEER nemt mie op.

011 Wies mie joen weg, HEER, en laaid mie op t rechte pad
om mien vijanden te ontlopen,

012 geef mie nait over aan kuren van mien vijanden. Vaalze getugen binnen tegen mie opstoan
en bedraaigen mie mit geweld.

013 Ik kin toch wis wezen dat ik goudhaid van de HEER
zain zel bie mien levent?

014 Wacht op de HEER, wees staark, bedapper joe,
joa, wacht op de HEER.

Psaalms 028


001Van David. Ik roup om joe, HEER,
mien rots, hol joe nait doof veur mie.
As ie swiegen blieven,
wor ik as ain dij t graf ingaait.

002Heur noar mien haarde roupen as ik smeek om hulp,
as ik mien handen omhoogsteek
noar t haailegste van joen haailegdom.

003Reu mie nait oet mit goddelozen, mit lu dij onrecht doun,
dij mooi proaten mit heur noabers,
mor in heur haart nait deugen.

004Dou heur noar heur doaden, geef heur wat heur toukomt,
noar t waark van heur handen,
loat heur bouten veur wat ze deden.

005Want zai holden gain reken, HEER, mit joen doaden, of t waark van joen handen.
Hai slagt heur deel en baauwt heur nait weer op.

006Te priezen is de HEER, hai het mien haarde roupen heurd.

007De HEER is mien kracht en mien schild, op hom vertraauwt mien haart,
hai het mie hulpen, nou kin mien haart weer jubeln,
hom wil ik priezen in mien laid.

008De HEER bruukt zien kracht veur zien volk, hai is n vesting van redden veur zien gezaalfde.

009Red joen volk en zegen joen aigendom, wees heur hedder en droag heur veur aaid.

Psaalms 029


001 n Psaalm van David. Geef de HEER, ie goden,
geef de HEER de eer en de macht,

002geef de HEER de eer van zien noam, boeg joe veur hom deel in t haaileg feestklaid.

003Stem van de HEER klinkt over t wotter, God van de eer dij t dundern let,
de HEER over t grootste wotter,

004stem van de HEER is machteg, stem van de HEER is prachteg.

005Stem van de HEER brekt ceders, stem van de HEER verbriezelt ceders van Libanon.

006Libanon let hai huppen as n bolkaalf en Sirjon as t jong van n bol in t wild.

007Stem van de HEER split vlammen van vuur.
008Stem van de HEER let woestijn trillen, de HEER dut woestijn van Kades trillen.

009Stem van de HEER moakt dat reeën t kaalf vertijenf + Vertijen = vrouggeboorte, miskroam.f* en bozzen bast verlaizen.
In zien pelaais zeggen ze aalmoal: "Eer!"

010 De HEER het zok deelloaten op troon boven wottervloud, de HEER dij troont van dou òf as keunenk veur aiweg en aaltied.

011 Mag de HEER zien volk staark moaken en de HEER zien volk vree as zegen geven.

Psaalms 030


001n Psaalm. n Laid bie t inwijden van tempel. Van David.
002Ik wil joe biezunder priezen, HEER, ie hebben mie omhoog hoald en mien vijanden nait gund om wil te hebben van mie.

003HEER, mien God, ik raip joe om hulp en ie hebben mie beter moakt.

004HEER, ie hebben mie oet t dodenriek ophoald, mien levent red dou ik t graf inging.

005Zing veur de HEER, aal dij hom traauw binnen, pries zien haailege noam.

006Zien gram duurt mor ain ogenslag, zien laifde levenslaank.
Soavends is ter reden tou reren,
smörgens is ter tied om te jubeln.

007In mien zörgelooshaid zee ik: "Ik zel nait twieveln, nooit van zien levent."

008HEER, deur joen gunst ston ik as n baarg, dou ie nait noar mie omkeken, was ik oetstuur.

009Om joe roup ik, HEER, ik smeek, mien Heer, om genoade.

010 Wat heb ie der aan dat ik om haals kom en dat ik t graf ingoa?
Kin t stof joe sums priezen,
verhoalen van joen traauw?

011 Heur, HEER, en wees mie genoadeg, HEER, wees mie tou hulp.

012 Ie hebben mien kloagen veraanderd in daanzen, mie t raauwklaid oetdoan, mie bliedschop aantrokken.

013 Nou zing ik psaalms veur joe, ik kin mie nait stil holden.
HEER, mien God, ik wil joe veur aaltied priezen.

Psaalms 031


001Veur meziekmeester. n Psaalm van David.
002Bie joe, HEER, zuik ik mien touvlocht, loat mie nait beschoamd stoan.
Red mie deur joen gerechteghaid,

003heur mie aan, verlös mie,
wees veur mie n rots doar ik aaltied schoelen kin,
n vesting om mie te verlözzen.

004Want mien rots en mien vesting bin ie, omwille van joen noam zel ie bie mie blieven en mie zörgzoam laaiden,

005ie hoalen mie oet t vangnet, dat zai oet t zicht veur mie deelzet hebben.

006Mien gaist dij leg ik in joen handen, ie kopen mie vrij, HEER, traauwe God.

007Dij aarmzoalege ofgoden vereren - dij hoat ik, ik vertraauw op de HEER.

008Joechaaien wil ik, mien nocht hebben aan joen traauwe laifde, want ie bekommern joe om mien ellèn,
benaauwdhaid van mien ziel ontgaait joe nait,

009ie levern mie nait oet aan mien vijand, mien vouten kinnen aal kanten aan.

010 Wees mie genoadeg, HEER, want t is mie baang te moude,
van verdrait verkwient mien oog,
mien ziel, mien liggoam,

011 joa, mien levent wordt vernaild deur verdrait, mien levensdoagen kommen aan t èn mit zuchten,
mien kracht verspeul ik deur aigen schuld,
mien gebainte verkwient.

012 Ik wor bespot deur aalmoal dij mie hoaten,
nog meer deur mien noabers.
Ik bin de schrik veur dij mie kennen,
dij mie zain op stroat
moaken dat ze votkommen.

013 Ik bin oet t haart, men is mie vergeten as ain dij dood is, ik bin worden as n broken vat.

014 Joa, ik heur achterbakse lasterproat van mennegain, n ofgriezen van ale kanten.
Ze steken koppen bie nkander
as ze plannen smeden om mie dood te moaken.

015 Mor op joe vertraauw ik, HEER, Ik zeg: "Ie binnen mien God."

016 Hou mie t vergoan zel, ligt in joen haand, verlös mie oet macht van mien vijanden en mien vervolgers.

017 Loat joen gezicht schienen over joen knecht, verlös mie in joen traauwe laifde.

018 HEER, loat mie nait te schaande kommen, ik roup joe ja aan, loat goddelozen te schaande kommen,
stil worden in t dodenriek.

019 Loat heur leugenlippen t spreken vergoan, dij bretoalweg proaten over rechtveerdege
mit hoogmoud en minachten.

020 Hou groot is t gelok dat ie aan zied legd hebben
veur heur, dij bie joe heur touvlocht zuiken,
ale mensken wazzen der bie.

021 Ie verstoppen heur in t schoelstee van joen aangezicht veur lasterproat van mensken,
in n schoelstee
bespoar ie heur kwoaie tongen.

022 De HEER mout wie priezen, want hai het in zien traauwe laifde n wonder doan
veur mie, in belegerde stad.

023 En wat zee ik, dou k vrezelk baang was: "Ie willen mie veur joen ogen nait meer zain."
Mor zekerwoar, mien schraiven heb ie heurd,
dou ik joe raip om hulp.

024 Heb hom laif, aalmoal dij hom traauw binnen. De HEER beschaarmt dij traauw binnen,
mor hai vergeldt in overvloud dij hoogmoudeg binnen.

025 Aalmoal dij wachten op de HEER: wees staark en moud holden!

Psaalms 032


001Van David, n kunsteg laid. Gelokkeg is ain dij t verkeerde vergeven is,
van wèl zunde bedekt wordt.

002Gelokkeg is n mensk as de HEER hom zien schuld nait aanrekent, gelokkeg as in hom gain bedrog touholdt.

003Dou ik mie stil huil, verkwienden mien bonken en dee ik haile dag niks as jammern.

004Want dag en naacht woog joen haand swoar op mie, mien kracht verswon van hetten bie zummerdag. qs selaqs*

005Mien zunde heb ik joe beleden, mien schuld heb ik nait bedekt.
Ik zee: "Ik beken de HEER mien verzet" -
dou heb ie mien zunde vergeven, mien schuld. qs selaqs*

006Doarom, loat vrome lu beden tou joe in tied van nood.
As t wilde wotter opkomt,
zel t aan heur nait toukommen.

007Ie binnen n schoelhut veur mie, ie woaren mie veur nood, en zetten mie rondom in t joechaaien omdat ik ontkommen bin. qs selaqs*

008"Ik breng die wieshaid bie en moak die wegwies, ik geef die road, hol t oog op die.

009Wees nait dom as n peerd of n ezel, dij mout men ja bedwingen mit toom en hèlster,
den komt men die nait te noa."

010 Minne lu hebben t slim te verduren, mor dij op de HEER vertraauwt, het n kring van laifde om zok tou.

011 Wees blied in de HEER en jubel, rechtveerdegen, rechtschoapen lu, zing oet ale macht.

Psaalms 033


001Jubel, rechtveerdeg volk, veur de HEER, oprechte lu mouten hom wel priezen.

002Pries de HEER mit liermeziek, speul veur hom op tiensnoar,

003zing veur hom joen nij gezang, mooi speulen, zo haard as t kin!

004t Woord van de HEER is ja oprecht, zuver traauw binnen aal zien doaden.

005Hai is slim wies mit woarhaid en recht, wereld is vol van zien gunst.

006Op t woord van de HEER is hemel moakt, op oam van zien mond ale steerns aan lucht.

007Hai zammelt zeewotter achter diek, oceoanen baargt hai op in kelders.

008Haile wereld mout ontzag hebben veur de HEER, ale wereldbewoners oet zied goan veur hom,

009want hai onnaaierde en doar was t, hai gaf zien odders en doar ston t.

010 De HEER zet plannen van volken aan zied en holdt tegen wat of ze bedenken,

011 mor zien aigen plan staait veur aaid, wat hai bedenkt, dat blift van geslacht op geslacht.

012 Gelokkeg is t volk doar de HEER God van is, t geslacht dat hai as aigen volk oetkozen het.

013 Tou hemel oet kikt de HEER omdeel en wordt hai ale menskenkinder gewoar.

014 Tou zien woonstee oet het hai oog op ale mensken in wereld,

015 hai, dij heur haart vörmd het en acht geft op aal heur doaden.

016 Der is gain keunenk dij t wint deur n staark leger, gain held dij t redt deur staarke kracht,

017 gain peerd dat aan overwinnen helpt, aal zien kracht redt joe nait.

018 Mor de HEER het t oog op wèl ontzag veur hom hebben, op dij wachten op zien traauwe laifde,

019 heur levent redt hai van dood, heur levent woart hai in tied van hongersnood.

020 Wie wachten vol verlangst op de HEER, hai is ons hulp en ons schild.

021 Joa wis, ons haart is blied om hom, zien haailege noam vertraauw wie op.

022 Loat joen gunst, HEER, over ons wezen, wie verwachten t bloots van joe.


Psaalms 034


001Van David, dou hai bie Abimelech net dee of was hai nait wies, en hai eerst votging dou dij hom votjuig.
002De HEER wil ik priezen, aaltied en aaltied, mien mond is aingoal vol mit lofzang veur hom.

003Mit haart en ziel pries ik de HEER, t ainvoudeg volk zel t heuren en blied wezen.

004Moak mit mie de HEER groot, verhoog mit mekoar zien noam.

005Ik zöchte de HEER en hai gaf mie beschaaid, hai het mie verlöst van dat wat mie tou iest.

006Dij bie hom opkieken, stroalen van bliedens, zokkent worden nait rood om kop van schoamte.

007Ellèndeg as ik bin, raip ik de HEER, hai het mie verheurd en red oet aal mien noden.

008Engel van de HEER beschaarmt as n leger, hai redt dij hom eren.

009Pruif, en verneem dat de HEER goud is, gelokkeg is ain dij bie hom schoelt.

010 Heb, vrome lu, ontzag veur de HEER: dij hom eert, het naargens verlet om.

011 Jonge laiwen hebben t krap en lieden honger, mor dij de HEER zuiken, kommen niks tekòrt.

012 Kom kinder, luster noar mie, ontzag veur de HEER zel ik joe biebrengen.

013 Wèl het wil aan t leven en wil doagen om t ter van te nemen?

014 Hol tong in toom veur t kwoad en lippen veur leugentoal.

015 Goa t kwoad oet zied en dou wat goud is, goa aan zuik noar vree en moak doar waark van.

016 De HEER het open ogen veur rechtveerdege lu en open oren veur heur roupen om hulp.

017 Hai kikt vergrèld noar minhoeden, gedachten aan heur wist hai oet.

018 Rechtveerdegen roupen om hulp en de HEER heurt heur, hai redt heur oet nood.

019 De HEER is bie lu dij haildaal versloagen binnen, dij mismoudeg binnen, helpt hai der deur.

020 Rechtveerdegen hebben slim te lieden, mor oet dij rampen redt heur de HEER.

021 Hai woakt alderdeegs over heur gebainte, der wordt gainain van broken.

022 Goddelozen kommen om deur t kwoad, hoaters van rechtveerdegen zellen bouten,

023 de HEER kocht t leven van zien knechten vrij, dij bie hom schoelen huiven nait bouten.
f + Psaalm 34 is n acrostichon: de versregels begunnen aaid mit n volgende letter van t Hebreeuwse alfabet. In dizze psaalm ontbrekt de letter "waw" en vers 23 vaalt boeten t alfabet.f*

Psaalms 035


001Van David. Keer joe tegen lu dij zok tegen mie keren, o HEER,
strie tegen heur dij tegen mie strieden,

002griep lutje schild en grode schild en moak joe kloar om mie te helpen!

003Bestrie mit speer en heksebiel dij mie vervolgen.
Zeg tegen mie:
"Ik bin dien redden."

004Loaten zai zok schoamen en te schaande kommen dij mie noar t levent stoan,
loaten zai zok terogtrekken en zok schoamen
dij t maal op mie veurzain haren.

005Loat heur wezen as kaf dat verwaait as engel van de HEER heur omstöt,

006loat heur weg duuster wezen en vol bragel as engel van de HEER heur achtervolgt.

007Zunder reden hebben zai n vangnet veur mie zet, zunder reden n koel veur mie groaven.

008Breng heur in t verdaarf veur zai der aarg in hebben, loat t vangnet dat zai oet t zicht deelzet haren, heur vangen,
loat heur der zulm in omkommen.

009Den zel ik joechaaien veur de HEER, van haarten blied dat hai mie redt.

010 Oet grond van mien haart zel k zeggen: "HEER, wèl is aan joe geliek?
Ie redden weerlozen van ain dij maanzer is,
weerlozen en aarme lu dij ropt worden."

011 Vaalze getugen kommen tegen mie op en vroagen mie noar dingen doar ik gain wait van heb.

012 Zai vergelden mie mit kwoad en nait mit goud, ik stoa der haildaal allain veur.

013 Wat haar ik heur doan? Terwiel dat zai zaik wazzen, trok ik raauwklaaier aan,
ik pienegde miezulm mit vasten as mien beden nait verheurd wer.

014 Of wazzen t vrunden of bruiers, ik laip der bie of ik om n mouder raauwde,
doeknekt en in t swaart.

015 Mor dou ik stroekelde, haren zai groot lol, laipen te hoop en sluigen mie nog veur ik t deur haar,
zai bruukten lastertoal en t ging mor deur;

016 onder nkander hebben zai de gugel mit mie en doun niks as kniezen.

017 Heer, hou laank blief ie t nog aanzain? Verlös mie, zai moaken mie dood,
verlös mien kostboare levent van dij jonge laiwen.

018 Den zel ik joe daanken in n grode gemainte, veur n machteg volk zel ik joe priezen.

019 Loaten mien vijanden, dij leugenbaisten, gain lol om mie hebben, dij mie om niks hoaten en vaals noar mie loeren,

020 t woord vree komt nait bie heur op, tegen heur dij stoadeg leven,
moaken zai de gemainste plannen.

021 Ze hebben n grode bek tegen mie, ze zeggen:
"Most hom ais zain!"

022 Ie zain t, HEER, hol joe nait doof, Heer, blief nait wied bie mie vandoan.

023 Stoa op, wor wakker veur mien rechtszoak, mien God, mien Heer, wor wakker veur mien geding.

024 Dou mie recht noar gerechteghaid, HEER, mien God, ie binnen rechtveerdeg,
loaten ze gain lol om mie hebben.

025 Loaten ze nait in heur haart zeggen: "Ha! Zo haar wie t docht!"
Loaten ze nait zeggen:
"Wie hebben hom verslonden."

026 Loaten zai zok schoamen, mitnkander rood om kop worden dij nocht hebben aan mien onhaail.
Dat ze mit schoamte en schaande bekled worden
dij mie verlegen en zokzulm verhogen.

027 Loat joechaaien en zok blied moaken aalmoal dij oetkieken noar gerechteghaid veur mie.
Loat heur aal mor zeggen:
"De HEER is groot,
hai het zien wil aan vree veur zien knecht."

028 Stil veur mie hèn zel ik miemern over joen gerechteghaid, haile dag joen lof bezingen.

Psaalms 036


001Veur meziekmeester. Van David, dainstknecht van de HEER.
002t Kwoad schuunt goddelozen in, daip in zien haart staait hom gain ontzag veur God veur ogen.

003Hai nemt t nait al te naauw, hai het gain benul van schuld, gain ofkeer van t verkeerde.

004Hai het mond vol van leugens en bedrog, wies wezen en gouddoun - doar is e mit opholden,

005op bèr brudt hai zien leugens oet, hai gaait verkeerde kaant oet,
t kwoade gaait hai nait oet zied.

006Joen gunst, o HEER, is hemelhoog, joen traauw tot aan wolken tou,

007joen gerechteghaid as hoge baargen, joen recht zo wied as oceoan,
mensken en daaiern red ie, o HEER.

008Wat is joen laifde wat weerd, o God, mensken schoelen in schaar van joen vleugels,

009zai eten zok zat aan overvloud van joen hoes, ie loaten heur drinken oet beken van bliedschop,

010 want bie joe is wèl van ale leven, deur joen licht zain wie licht.

011 Geef aaltied weer joen gunst aan dij joe kennen en joen gerechteghaid aan dij oprecht van haart binnen.

012 Loat vouten van trötse lu mie nait vertrappen, loat handen van minne lu mie nait verjoagen.

013 Doar liggen ze, dij minne lu - deelvalen, deelstöt, ze kinnen nait meer in t èn kommen.

Psaalms 037


001Van David. Wees nait vergrèld op minhoeden,
wees nait ofgunsteg op dij minne dingen doun,

002zai verdreugen gaauw as gras, verkommern as t jonge gruin.

003Vertraauw op de HEER en dou t goie, woon in t laand en waaid doar vaaileg.

004Heb joen nocht aan de HEER, wat joen hart begeert zel hai joe geven.

005Leg joen levent in handen van de HEER, vertraauw hom en hai zel t woarmoaken:

006hai let dien rechtveerdeghaid doagen as t licht, dien recht as zun dij op t hoogste is.

007Hol die stil veur de HEER, wacht òf en vertraauw op hom, moak die nait kwoad om ain dij aaltied gelok het,
om ain dij vaals te waark gaait.

008Aarger die nait en blief nait glìn in hoed, moak die nait kwoad, doar wordt t allain mor minder van.

009Want minhoeden zellen oetreud worden, mor dij wachten op de HEER, zellen t laand in bezit nemen.

010 Nog even en goddelozen binnen verswonnen, as je kieken noar heur stee, den binnen ze al vot.

011 Mor dij beschaaiden binnen, doar zel t laand van wezen, zai zellen heur te goud doun aan vree in overvloud.

012 Goddelozen moaken plannen tegen rechtveerdege, zai knirzen mit tanden as ze hom zain.

013 De HEER dij laagt om heur, hai zugt ja dat heur dag kommen zel.

014 Goddelozen hebben t sweerd trokken en heur bogen spand,
om lu dij aarm en ellèndeg binnen deel te haauwen,
om òf te slachten dij op t goie pad goan.

015 Mor zai valen in heur aigen sweerd, heur bogen worden broken.

016 t Beetje dat n rechtveerdege het, is beter as riekdom van verschaaiden goddelozen.

017 Want goddelozen worden aarms broken, mor de HEER steunt dij rechtveerdeg binnen.

018 De HEER kent doagen van oprechten en heur bezit zel aiweg bestoan.

019 Zai zellen nait beschoamd worden in minne tieden, en in doagen van overvloud hebben zai zat eten.

020 Want goddelozen zellen omkommen, en vijanden van de HEER:
as mooiste slachtlammer zellen zai vergoan, opgoan in rook

021 Goddelozen lainen en betoalen nait weerom, mor rechtveerdege is genoadeg en rij.

022 Dij deur God zegend binnen, zellen t laand hebben, mor dij hai vervlökt, zellen oetreud worden.

023 Stappen van ain aan zied van de HEER binnen bestendeg, hai het zien nocht aan zien loop.

024 As hai vaalt, blift hai nait liggen, want de HEER holdt hom bie haand.

025 Ik was jonk, en old bin k worden, ik heb nooit zain dat n rechtveerdege verloaten wer
en zien noageslacht noar brood zuiken mos,

026 haile dag is hai goudgunsteg en laint hai oet en zien noageslacht is hai tou zegen.

027 Woar joe veur t kwoade en dou t goie, den zel der aaltied plak veur joe wezen,

028 want de HEER holdt van t recht, en dij hom traauw binnen let hai nait in steek.
Zai blieven veur aaltied beholden,
mor t noageslacht van zundoars wordt oetreud.

029 Rechtveerdegen zellen t laand hebben en der wonen, aal heur levensdoagen.

030 Mond van rechtveerdege verkundegt wieshaid, zien tong sprekt gerechteghaid,

031 wet van God is in zien haart, hai stroekelt nait over zien aigen vouten.

032 Goddeloze het rechtveerdege in loer, perbaaiert hom om haals te brengen,

033 mor de HEER let zien haand nait lös, en let hom nait schuldeg verkloaren.

034 Wacht op de HEER en neem zien weg in acht,
den zel hai die verhogen mit t laand in bezit te kriegen,
doe zelst beleven dat goddelozen oetreud worden.

035 Ik zag n goddeloze, n tiran, dij oetwos as weelderge stroekerij;

036 hai kwam verbie en verswon, ik zöchte hom, mor von hom nait.

037 Kiek oet noar ain dij onschuldeg is, kiek noar dij rechtveerdeg is: t èn van dizze man zel vree wezen.

f + Psaalm 37 is n acrostichon: de versregels begunnen aaid mit n volgende letter van t Hebreeuwse alfabet. In dizze psaalm wiekt t hier en doar wat òf, mor t alfabet is aal kompleet.f* 038 Mor zundoars worden op rieg weg oetreud, t èn van goddelozen is oetreud worden.

039 Rechtveerdegen worden red deur de HEER, heur touvlocht in tied van nood.

040 De HEER het heur aaltied hulpen en in vaaileghaid brocht, hai zel heur in vaaileghaid brengen veur goddelozen en heur redden,
want bie hom zuiken zai touvlocht.

Psaalms 038


001n Psaalm van David, om te gedenken.
002HEER, bestraf mie nait in joen glìnneghaid, sloag mie nait in joen grammiedeghaid.

003Joen pielen steken daip in mie, en joen haand is op mie deelkommen.

004Deur joen oordail is aan mien liggoam niks meer geef, om mien zunde doun ale bonken mie zeer.

005Mien schuld gruit mie boven kop, as n dik pak, te swoar veur mie.

006Mien wonden swèllen en stinken om mien dwoashaid.

007Ik bin der min aan tou, ik loop ter krom van, ik loop haile dag in raauw.

008Heupen stoan mie in brand, aan mien liggoam is niks meer geef,

009ik bin aan t èn, zuver kepot, ik roup t oet omdat t haart tekeergaait.

010 Heer, ie kennen aal mien verlangens, mien zuchten is veur joe nait verburgen,

011 mien haart gaait te keer, mien kracht vluit vot, t licht van mien ogen verdwient.

012 Mien vrunden en mien dikste kammeroaden blieven wied van mien ploag vandoan,
mien femilie blift op ofstand.

013 Dij loeren op mien levent zetten strikken, dij oet binnen op mien ongelok hebben t over onhaail,
haile dag flustern ze leugentoal.

014 Mor ik, ik hol mie doof en wil nait heuren, of was ik stom, ik dee mien mond nait open,

015 ik dou net of ik nait heuren kin, ain dij gain verweer het.

016 Want HEER, van joe verwacht ik t, ie geven antwoord, Heer, mien God.

017 Ik denk bie miezulm: Loat ze nait de gugel mit mie hebben, gain dikke proat over mie as ik stroekel.

018 Want ik zai miezulm al stroekeln, ik bin nooit zunder pien.

019 Joa, ik wil mien schuld belieden, ik zit in over mien zunde.

020 Mor mien vijanden, dij leven, zai binnen talriek, zai binnen mit n haile bult, dij mie zunder reden hoaten.

021 Zai vergelden goud mit kwoad, ze binnen vijandeg tegen mie, aalhouwel ik t goud doun wil.

022 Loat mie nait in steek, HEER, mien God, blief nait op ofstand.

023 Kom gaauw om mie te helpen, Heer, dij mie redden dut.

Psaalms 039


001Veur meziekmeester. Veur Jedutun. n Psaalm van David.
002Ik nam mie veur: ik wil mie der veur woaren, dat ik zundeg mit mien tong;
ik zel mien mond bewoaken mit n moelkörf,
as nog ain goddeloze bie mie touholdt.

003Ik huil mie stom, ik zee gain woord, ik sweeg, mor helpen dee t nait,
en mien verdrait wer aal slimmer.

004Mien haart wer mie hait in t lief en deur mien gepoest, begunde vuur te branden,
deur mien tong kwam ik tot spreken:

005"Geef mie wait, HEER, van mien èn, en wat is moat van mien doagen?
Den wait ik hou vergankelk ik bin."

006Mien doagen heb ie mit handbraiten oetzet, hou laank ik leef, dat dut joe niks,
n zuchtje wind geliek, zo staait elk mensk der veur, qs selaqs*

007de mensk dij komt en gaait ja as n schim, n ongedureg poestje wind,
hai zammelt wat en wait nait wèl dat touvalen zel.

008Woar is, o Heer, t wachten nou nog op? Mien hoop dij is op joe.

009Red mie van aal mien zunden, bespoar mie t schimpen van goddelozen.

010 Ik bin riddersloagen, dou gain mond meer open, want ie hebben t ommaans.

011 Schaai toch oet mit mie te kwellen, ik bin besweken deur joen toudoun.

012 Ie wiezen ain terecht deur hom te stravven om de zunde, en doar hai t mainste onder te doun het,
verteer ie as n kleermòt. qs selaqs*

013 Heur mien beden, HEER, en lain joen oor aan mien roupen om hulp,
hol joe nait doof veur mien verdrait,
ik bin ja n vremde bie joe,
ik woon bie joe in, net as mien veurolders.

014 Let nait op mie, den zel ik blied worden,
veurdat ik goa en der nait meer bin.

Psaalms 040


001Veur meziekmeester. Van David, n psaalm.
002Ik heb mor wacht en wacht op de HEER, dou boog hai zok noar mie tou,
hai heurde mien hulpgeroup.

003Hai tilde mie omhoog oet n verloaten put, oet bragel en sliek.
Hai zette mie mit vouten op rotsgrond,
en gaf mien vouten vasteghaid.

004Hai legde mie n nij laid in mond, n lofzang veur ons God.
Dat n bult mensken t zain en ontzag kriegen
en vertraauwen op de HEER.

005Gelokkeg is ain dij zien vertraauwen op de HEER stelt,
en zok nait ofgeft
mit lewaaischoppers en leugenputen.

006Wat heb ie n bult doan, o HEER, mien God:
joen wonderdoaden, joen veurnemens mit ons.
Gainain is mit joe te vergelieken!
Wol ik t onder woorden brengen,
t is te veul om op te nuimen.

007Aan slachtovvers en meelovvers heb ie gain wil, - mien dove oren heb ie openmoakt -,
brandovvers en schuldovvers vroag ie nait om.

008Dou zee ik: "Hier bin ik, in boukrol is over mie schreven."

009Om te doun wat ie willen, mien God, doar heb ik wil aan, joen onderricht droag ik in mie om.

010 As der n bult volk bie nkander is, vertel ik van joen gerechteghaid,
ik kin mie der nait stil over holden,
ie waiten t, HEER.

011 Joen rechtveerdeghaid hol ik nait veur mie, over joen traauw en verlözzen heb ik t.
Joen laifde en betraauwboarhaid
getuug ik van bie n bult volk.

012 Ie, HEER, holden joen ontfaarmen nait bie mie vandoan,
joen traauwe laifde en joen betraauwboarhaid
zellen mie aaid bewoaren.

013 Rampen hebben mie omsingeld, nait te tellen,
mien zunden zitten mie op nek,
ik bin der schoon mit aan,
t binnen meer as hoaren op mien kop,
ik heb moud verloren.

014 O HEER, wil mie redden, o HEER, kom mie te hulp!

015 Loaten beschoamd worden en veur schaande stoan,
dij der op oet binnen
om mie kepot te moaken,

016 loaten beschoamd zok wieken, dij nocht hebben aan mien ongelok, loaten ze huvern van schoamte, dij mie oetsliepen.

017 Dij joe zuiken, zellen lagen en blied wezen,
dij van joe verlözzen verwachten,
zellen aingoal zeggen:
"De HEER is groot."

018 En ik, ellèndeg en aarm bin ik, mien Heer zel aan mie denken,
mien helper en bevrijder bin ie,
mien God, nait laanger wachten!

Psaalms 041


001Veur meziekmeester. n Psaalm van David.
002Gelokkeg dij ain in nood mit wieshaid helpt; op dag van onhaail zel de HEER hom redden,

003de HEER zel hom bewoaren en in t levent holden, men zel hom in t haile laand gelokkeg nuimen.
"Lever hom nait oet aan zien vijanden!"

004De HEER zel hom stiepen as hai zaik deelligt: as e zaik op bèr ligt, moak ie hom weer zond.

005Ik zeg: "O HEER, wees mie genoadeg, moak mie beter, want ik heb tegen joe zundegd."

006Mien vijanden proaten onhaail over mie: "Wanneer zel hai staarven en zel zien noam verdwienen?"

007As der ain komt om te kieken, sprekt zien haart bedrog, zien minne gedachten kropt hai op,
en as hai den in boeten is, kroamt hai ze der oet.

008Ze hebben t aalmoal op mie tegen, aal dij mie hoaten, smoezen over mie,
ze denken mie t grootste onhaail tou:

009"n Verkeerde kwoal kreeg hom te pakken, zodat hai deelligt en nait weer opstoan zel."

010 Mien beste vrund alderdeegs, dij ik vertraauwde en doar ik mien brood mit dailde,
het zok tegen mie keerd.

011 Mor, HEER, wees ie mie genoadeg, moak dat ik weer in t èn kom, en ik zel op heur t verhoalen.

012 Zo zel ik waiten dat ie nocht aan mie hebben: mien vijand zel nooit meer viktorie over mie kraaien,

013 ie stoan mie bie, omdat ik onschuldeg bin, en loaten mie veurgoud bie joe wonen.

014 Pries de HEER, de God van Israël, van aiweghaid tot aiweghaid.
Amen, amen.

Psaalms 042


001Veur koorlaaider. n Kunsteg laid van Korachieten.
002Zo as n hinde longert noar wotterbeken,
zo longert mien ziel
noar joe, o God.

003Mien ziel smacht noar God, noar God dij leeft,
wanneer mag ik kommen
om Gods aangezicht te zain?

004Ik mout troanen slikken dag en naacht,
omdat ze haile dag tegen mie zeggen:
"Woar is dij God van die?"

005Ik denk aan doar t gemoud mie vol van is,
dat ik mit aal t volk optrok,
noar t hoes van God tou -
jubelnd en zingend,
in optocht mit feestgangers.

006Woarom zo oetstuur, mien ziel, woarom zo onrusteg?
Wacht op God,
want vannijs zel ik hom priezen,
mien Verlözzer en mien God.

007O, mien God, mien ziel is oetstuur, doarom mout ik aan joe denken,
hier in t laand van Jordaan en Hermonbaargen,
op baarg Misar.

008Wottervloud ropt wottervloud op bie t broezen van joen wotterstromen,
aal joen brekers en golven
sloagen over mie hèn.

009Bie dag let de HEER zien traauwe laifde blieken, en bie naacht leeft zien laid in mie,
n gebed aan God dij over mien leven gaait.

010 Ik zeg tegen God, mien rots: "Woarom vergeet ie mie,
woarom loop ik in raauw,
onderdrokt deur vijand?"

011 t Gaait mie deur ales hèn dat vijanden mie naren
en haile dag tegen mie zeggen:
"Woar is dij God van die?"

012 Woarom zo oetstuur, mien ziel, woarom zo onrusteg?
Wacht op God,
want vannijs zel ik hom priezen,
mien Verlözzer en mien God.

Psaalms 043


001Dou mie recht, o God, kom veur mie op
tegen t volk dat ontraauw is,
red mie van lu vol list en leugen.

002Ie binnen ja de God dij mien touvlocht is, woarom versteut ie mie,
woarom loop ik in raauw,
onderdrokt deur vijand?

003Geef toch joen licht en joen woarhaid, dat dij mie laaiden,
mie brengen noar joen haailege baarg,
noar joen woonstee.

004Den kom ik bie t altoar van God, bie God, dij moakt dat ik blied bin en jubel.
Ik pries joe op citer,
o God, mien God.

005Woarom zo oetstuur, mien ziel, woarom zo onrusteg?
Wacht op God,
want vannijs zel ik hom priezen,
mien Verlözzer en mien God.


Psaalms 044


001Veur meziekmeester. Van Korachieten, n kunsteg laid
002God, mit aigen oren heb wie t heurd, ons veurzoaten hebben ons t verteld:
t waark dat ie verzet hebben in heur doagen,
in doagen van aleer.

003Ie hebben deur joen macht aander volken verdreven en heur der wonen loaten, dij volken heb ie kwoad aandoan en heur heb ie doar hènstuurd.

004Zai hebben zok t laand nait mit sweerd touaigend, mit heur kracht konden zai t nait redden,
mor aal mit joen rechterhaand en deur joen macht,
hulpveerdeghaid stroalde van joe òf - ie wazzen heur goud gezind.

005Ie binnen mien keunenk, o God, geef opdracht dat Jakob hulpen wordt.

006Mit joe krieg wie ons vijanden der onder, oet joen noam vertrappen wie ons tegenstanders.

007Want op mien boog vertraauw ik nait en mien sweerd zel mie nait redden,

008ie hebben ons red van ons vijanden en dij ons hoaten muik ie te schaande.

009Wie binnen groots op God hail dag deur, joen noam, dij priezen wie aaid en aaltied.

010 Mor nou heb ie ons verstöt en te schaande moakt, ie trekken nait op mit ons legers,

011 ie luiten ons vluchten veur ons vijanden, dij ons hoaten, hebben ons plunderd.

012 Ie doun ons vot as slachtschoapen, maank volken heb ie ons oetstreud,

013 ie hebben joen volk veur niks votdoan en der niks aan verdaind.

014 Ie hebben ons te schaande moakt bie ons noabers, dij om ons tou wonen, belastern en bespotten ons,

015 ie hebben ons tou n gezegde moakt onder volken, aander lu schudkoppen om ons.

016 Haile dag staait mien schaande mie veur ogen, men kin mie t van t gezicht òf lezen,

017 omdat ik heur hou gemain ik bespot en belasterd wor, mien vijanden zai, en lu dij zok op mie vreken willen.

018 Dit is ons aalmoal overkommen, mor wie binnen joe nait vergeten, wie binnen nait vaals omgoan mit joen verbond,

019 ons haart wol nait van joe wieken, ons voutstappen gingen nait van t pad òf.

020 Toch heb ie ons broken op n stee doar jakhaalzen touholden, heb ie ons bedekt mit daibe duusternis.

021 As wie noam van ons God vergeten haren en wie haren ons handen oetstoken noar n vremde god,

022 zol God doar den nait achter kommen wezen? Gehaaimen van t haart ken hai ja.

023 Joa, om joe worden wie haile dag deur doodmoakt, wie gelden as slachtschoapen.

024 Wor wakker, woarom sloap ie, Heer? Wor toch wakker! Versteut ons nait veur aiweg en aaltied.

025 Woarom loat ie joen gezicht nait zain, vergeet ie ons ellèn en verdrokken?

026 Want wie vervalen tou stof, ons liggoam bakt aan grond.

027 Stoa op om ons te helpen, verlös ons om joen traauwe laifde.

Psaalms 045


001Veur meziekmeester. Op wies van: De lelies. Van Korachieten, n kunsteg laid. n Laifdeslaid.
002Mien haart lopt over van bliede woorden, mien gedicht dat droag ik veur aan keunenk,
mien tong is grivvel van n veerdeg schriever.

003Ie binnen mooiste van aal menskenkinder, van joen lippen kommen vrundelke woorden,
doarom het God joe zegend veur aaltied.

004Hang t sweerd in gorre aan heup, mien held, taiken van joen majesteit en glorie.

005Dat is joen glorie! Wees staark, rie oet veur zoak van woarhaid, zaachtmoudeghaid en gerechteghaid.
Joen rechterhaand mag van geduchte doaden waiten.

006Joen pielen binnen schaarpt, zai trevven t haart van keunenk zien vijanden.
Volken valen veur joe deel.

007Joen troon is van God, veur aiweg en aaltied, joen keunenklieke scepter is scepter van recht,

008gerechteghaid heb ie laif en onrecht hoat ie. Doarom het God, joen God, joe zaalfd
mit eulie van bliedschop, as ainegste van joen pazzipanten.

009Joen klaaier roeken haildaal noar mirre, aloë en kenail, oet pelaaizen van ivoor moakt snoarenspul joe blied,

010 keunenksdochters droagen joen jewailen, keunegin staait aan joen rechterhaand in gold van Ofir.

011 Heur, o dochter, zai dat aan, heur noar mie, vergeet joen volk en joen voader zien hoes.

012 Zol keunenk joen schoonhaid begeren, hai is ja joen heer, boeg joe den veur hom deel.

013 Dochter van Tyrus, mit n geschenk binnen rieksten van t volk oet op joen gunst.

014 Ain pracht en proal is keunenksdochter doar, heur klaid is opbeduurd mit gold.

015 In kleurege klaaier wordt ze bie keunenk brocht, jonge wichter in heur gevolg,
heur vrundinnen worden bie joe brocht.

016 Zai worden brocht mit bliedschop en gezang in t pelaais van keunenk.

017 In stee van joen veurvoaders zellen joen zeuns doar stoan, ie zellen vorsten van heur moaken over t haile laand.

018 Joen noam wil ik bezingen van geslacht op geslacht, doarom zellen volken joe priezen veur aiweg en aaid.

Psaalms 046


001Veur meziekmeester. Van Korachieten. Op wies van: De wichter. n Laid.
002God is ons touvlocht en ons börg, ain doar men aaltied van op aan kin.

003Doarom bin wie nait baang of wankelt wereld ook, of störten baargen daip in zee.

004Loat t wotter mor broezen en schoemkoppen, loat baargen mor schudden bie springtij. qs selaqs*

005n Revier, wiedvertakt, brengt bliedschop in stad van God, haailegste woonstee van Alderhoogste.

006God holdt doar tou, wankeln dut zai nait, want God helpt heur
as dag begunt te doagen.

007Volken goan tekeer, keunenkrieken wankeln, zien dunderstem weerklinkt, wereld huvert.

008De HEER van hemelse machten is mit ons, God van Jakob is ons börg. qs selaqs*

009Kom en zai doaden van de HEER, t is aldernoarst wat hai in wereld dut,

010 wereldwied let hai oorlogen wieken, bogen brekt hai stokkend, speren verbriezelt hai,
striedwoagens verteert hai deur vuur.

011 "Hol op en wait dat ik God bin, verheven boven volken, verheven boven eerde."

012 De HEER van hemelse machten is mit ons, God van Jakob is ons börg. qs selaqs*

Psaalms 047


001Veur meziekmeester. Van Korachieten, n psaalm.
002Klap in handen, volken, jubel veur God mit t hoogste laid,

003want geducht is de HEER, de Alderhoogste, machtege keunenk van haile eerde.

004Volken jagt hai veur ons oet, noatsies legt hai aan ons vouten.

005Hai kust t aarfdail veur ons oet, doar Jakob, dij hai geern lieden mag, slim grootsk op is. qs selaqs*

006Onder joechaaien is God opstegen, de HEER steeg op bie t geluud van bezunen.

007Zing veur God mit meziek, zing veur hom, zing mit meziek veur ons keunenk, zing veur hom.

008God is ja keunenk van haile eerde, zing n kunsteg laid.

009God is keunenk over volken, God zit op zien haailege troon.

010 Vernoamsten van volken hebben zok aansloten bie t volk van God van Abraham:
want schilden van eerde binnen van God.
Hai is hoog verheven.

Psaalms 048


001n Laid, n psaalm van Korachieten.
002De HEER is groot, ale lof komt hom tou. In stad van ons God, zien haailege baarg,

003baarg Sion, - dij ligt op t noorden - mit zien prachtege top moakt hai haile wereld blied,
stad van grode keunenk -

004in heur verstaarkte toorns wait men: God is ons börg.

005Heur ais aan, keunenks hebben zok verzoameld, zai trokken mit mekoar verbie.

006Zai zagen t en wazzen stomverboasd, zai werden kèl en muiken dat ze votkwammen.

007Zai trilden der over, haren krampen as n vraauw in de kroam,

008zo as oostewind in stokken slagt schepen van Tarsis.

009Zo as wie t heurd hebben, heb wie t zain in stad van de HEER van legermachten,
in stad van God:
God het heur grondvest, tot in aiweghaid. qs selaqs*

010 Wie gedenken joen gunst, o God, midden in joen tempel.

011 Zo as joen noam is, o God, zo is joen foam tot aan oetènnen van eerde,
joen rechterhaand is vol rechtveerdeghaid.

012 Baarg Sion is blied, dochters van Sion joechaaien
om joen rechtveerdege oordailen.

013 Goa hèn, trek om Sion tou, tel zien toorns.

014 Bekiek heur schaanzen, bewonder heur pelaaizen
om te vertellen aan t volgende geslacht:

015 "Joa, dit is God, ons God veur aiweg en aaltied,
veur aiweg zel hai ons laaiden."

Psaalms 049


001Veur meziekmeester. Van Korachieten, n psaalm.
002Heur tou, ale volken, zet oren open, wereldbewoners,

003mensken, kinder van Adam, riek en aarm, mitnkander.

004Mien mond sprekt woorden vol wieshaid, mien haart wait van onderschaaid,

005mien oren stoan open veur n spreuk, bie liermeziek lös ik mien roadsel op.

006Woarom baang in minne tieden, as t kwoad van vijand mie benaauwt,

007dij vertraauwen op heur kracht en snaren van heur geld en goud?

008Is gain mensk dij n aander vrijkopen kin, t lösgeld aan God is nait te betoalen.

009t Lösgeld veur t levent is te duur, in aiweghaid nait op te brengen.

010 t Bestaait nait dat ain mor aalaan deur leeft en gain graf veur ogen krigt.

011 Dit is t wat men zugt: wieze mensken staarven, domme en dwoaze mensken kommen ook oet tied
en loaten heur geld en goud aan aandern noa.

012 Heur graf is veur aaid heur hoes, heur woonstee van older op older,
al was t laand ook noar heur vernuimd.

013 n Mensk kin in zien pracht nait overnachten,
hai is geliek aan daaiern dij doodgoan.

014 Zo gaait t mit lu dij op zokzulm vertraauwen, zo is t èn van lu dij zokzulm geern heuren: qs selaqs*

015 as schoapen goan ze omdeel in t dodenriek, dood waaidt heur as hedder,
ze goan liekoet noar t graf en vergoan,
t dodenriek wordt heur woonstee.

016 Mor God zel mie vrijkopen oet macht van t dodenriek as hai mie mitnemt. qs selaqs*

017 Wees mor nait baang as ain riek wordt, as zien hoes aalaan mooier wordt.

018 Want bie zien staarven kin hai niks mitnemen, zien riekdom gaait hom nait achternoa.

019 Al is hai loos op t gelok in zien levent, - wèl snaart nait van joe as joe t goud gaait? -

020 hai komt toch bie zien veurgeslacht te laande, bie heur dij nooit gain licht weer zain.

021 n Mensk van aanzain, dij gain inzicht het, hai is geliek aan daaiern, dij doodgoan.

Psaalms 050


001Psaalm van Asaf. God boven ale goden, de HEER,
dij sprekt en ropt eerde op,
van woar zun opkomt tot woar zai ondergaait.

002Tou Sion oet, stad van volmoakte schoonhaid, verschient God in aal zien glorie.

003Ons God, dij komt, hai holdt zok nait doof, verterend vuur gaait veur hom oet,
rondom hom störmt t van ale kanten.

004Hai ropt hemel en eerde op veur t oordail over zien volk.

005"Breng dijent bie mie, dij mie traauw binnen, dij n ovver brengen vanwegens mien verbond."

006Dou verkundegden hemels God zien rechtveerdeghaid, God is ja rechter. qs selaqs*

007Heur, mien volk, want ik heb t woord, Israël, tegen die wil ik getugen:
God, dien God, bin ik!

008t Is nait om dien slachtovvers dat ik die terechtwies, dien slachtovvers zai ik ja hailtied.

009Mor om dien bol heb ik gain verlet, en ook nait om rammen oet dien schoaphokken.

010 Ale wilde daaiern in t bos binnen ja mienent, ale daaiern in doezenden baargen,

011 ik ken ale vogels in baargen, aal wat touholdt in t open veld is van mie.

012 As k honger haar, zol ik t ja nait zeggen, want wereld, en aal wat der touholdt, is mienent.

013 Ducht die dat ik vlaais van bollen eten zol, of bloud van schoaprammen drinken?

014 Betuug dien daank aan God en moak mit Alderhoogste liek wastoe hom beloofd hest.

015 Dou n beroup op mie as dien nood hoog is, ik zel die redden en doe zelst mie eren.

016 Mor dij kwoad dut, doar zegt God tegen: "Wat het t veur zin dastoe mien geboden opzegst
en opsnidst van mien verbond,

017 astoe der toch n bloudhekel aan hest as ik die terechtwies en bie die deelglieden letst wat ik die zeg!"

018 Astoe n daif zugst, den wordst doar goie moatjes mit, t is die mooi tou om mit echtbrekers te verkeren.

019 Dien mond gefst vrije loop in t kwoad, dien tong sprekt aans nait as bedrog.

020 Doe getuugst tegen dien aigen bruier, bekladst zeun van dien moeke.

021 Zo hestoe doan en ik heb mie stilholden, doe denkst dat ik net zo ain bin as doe.
Ik zel die terechtwiezen, die t onder ogen brengen.

022 Begriep dit toch, aal dijent dij God vergeten, aans zel ik joe verscheuren en der zel gain redder wezen:

023 wèl mie daank brengt, dij eert mie echt en moakt n weg vrij, ik zel hom haail van God zain loaten.

Psaalms 051


001Veur meziekmeester. n Psaalm van David 002dou profeet Natan bie hom west haar, noadat hai bie Batseba sloapen haar.
003God, wees mie genoadeg in joen traauw, wisk mien zunden oet in joen grode barmhaarteghaid,

004wask mie haildaal schoon van mien mizze doad, zuver mie van mien zunde.

005Ik wait wat ik verkeerd doan heb, mien zunde staait mie aingoal veur ogen,

006tegen joe, tegen joe allain heb ik zundegd, ik heb doan wat min is in joen ogen.
Joa, joen oetsproak is rechtveerdeg,
joen oordail is zuver.

007Zekerwoar, in zunde bin ik geboren, ik was al schuldeg dou moeke mie druig,

008mor ie willen geern dat ik ain en aal woarhaid bin, wieshaid loat ie mie dailachteg worden.

009Neem mit majoraan mien zunde weg, den wor ik zuver, wask mie dat ik witter wor as snij.

010 Loat mie vreugde en bliedschop heuren: loat mien bonken, dij ie broken hebben, weer jubeln.

011 Sloet joen ogen veur mien zunden, wisk aal mien mizze doaden oet.

012 Schep mie, o God, n zuver haart, moak mien gaist vannijs standvasteg,

013 joag mie nait vot van veur joen ogen, neem joen haailege gaist nait van mie òf.

014 Geef mie bliedschop over joen hulp weerom, steun mie deur mien gaist gewilleg te moaken.

015 Den zel ik obsternoaten joen wegen wiezen en kommen zundoars bie joe weerom.

016 Verlös mie van mien bloudschuld, o God, dij mie bevrijdt,
en ik zel zingen van joen gerechteghaid.

017 HEER, open mien mond, den komt joen lof over mien lippen.

018 Van slachtovvers heb ie gain wil, zol ik brandovvers brengen, den heb ie doar gain nocht aan.

019 t Ovver veur God is n gaist dij broken is; n haart, broken en verbriezeld,
dij veracht ie nait, God.

020 Wees goud veur Sion noar joe t goud tou liekt, baauw muren veur Jeruzalem!

021 Den zellen slachtovvers joe aanstoan, brandovvers haildaal verbraand,
den legt men jonge bollen op joen altoar as brandovver.

Psaalms 052


001Veur meziekmeester. n Kunsteg laid van David, 002dou Edomiet Doëg bie Saul kommen was en hom verteld haar: "David is bie Achimelech in hoes!"
003Woarom bistoe groots op dien gemaineghaid, doe held, en moakst God min, de haile dag?

004Doe beroamst verdaarf, dien tong is as n slepen mès, bedraiger dast bist!

005Doe hest meer op mit t kwoaie as mit t goie, meer mit leugen as mit woarhaid. qs selaqs*

006Holdst van woorden dij verbiestern, van n tong dij bedrogt.

007God zel die vergraimen veur aaltied, hai zel die deelhaauwen, wegscheuren oet dien tènt,
die mit worrel en tak oetreuden oet t laand van dij leven. qs selaqs*

008Rechtveerdegen zellen t zain en der kèl van worden, zai zellen hom oetlagen:

009"Kiek mor, dij staarke kerel, hai zugt God nait as zien touvlocht, mor vertraauwt op zien grode riekdom,
wat zien touvlocht was, wordt zien verdaarf."

010 Mor ik bin as n oliefboom, vol in t blad, in tempel van God,
ik vertraauw op Gods laifde
veur aiweg en aaltied.

011 Ik zel joe aiweg priezen om joen waarken, ik zel wachten op joen noam, want dij is goud,
veur ogen van dij joe traauw binnen.

Psaalms 053


001Veur meziekmeester. Op Machalat. n Kunsteg laid van David.
002Dwoazen denken bie zokzulm: God bestaait nait! Heur doun en loaten is min, en zai doun ofgriezelk onrecht,
der is gainain dij goud dut.

003God kikt tou hemel oet op mensken deel, om te zain of der ain bie zien goie verstand is,
ain dij God zöcht.

004Ain bie aander is ofvaleg, verdurven binnen ze aalmoal, der is gainain dij goud dut, nog nait ain.

005Hebben ze der den gain wait van, dij minhoeden, dij mien volk verslinden of t brood is?
God dij roupen zai nait aan.

006Joa, griezel lopt heur over de graauwel en der was niks om benaauwd te wezen!
Want God verstreut bonken van joen beloagers,
moak ie heur mor beschoamd, want God wil niks meer mit heur van doun hebben.

007Och, kwam der toch mor hulp veur Israël oet Sion! As God in t lot van zien volk n keer brengt,
zel Jakob joechaaien, zel Israël blied wezen.

Psaalms 054


001Veur meziekmeester. Kin zongen worden mit meziek derbie. n Kunsteg laid van David, 002dou inwoners van Zif aan Saul zegd haren: "Wait ie nait dat David bie ons beziedzit?"
003O God, red mie deur joen noam, dou mie recht deur joen kracht.

004O God, luster noar mien gebed, heur wat mien mond zegt.

005Vremd volk komt tegen mie in t èn, zai stoan mie mit geweld noar t levent,
zai holden God nait veur ogen. qs selaqs*

006Mor God is mien helper, de Heer is t dij mien levent dragt.

007Loat t kwoad noar mien vijanden weeromgoan, vergraim heur in joen traauw.

008Ik zel joe van haarten slachtovvers brengen, ik zel joen noam priezen, HEER, want dij is goud:

009want oet ale nood het hai mie red, ik kin deelkieken op mien vijanden.

Psaalms 055


001Veur meziekmeester. Mit snoarenspul. n Kunsteg laid van David.
002Verheur, o God, mien beden, kroep veur mien smeken nait bezied,

003heur goud noar mie en geef mie antwoord. Kloagend loop ik om en om en wait mie gain road

004mit gebèlk van vijand en tekeergoan van goddeloze,
want zai störten onhaail over mie,
bestoken mie mit heur gram.

005Mien haart verkrimpt mie in t lief, doodsangsten stoa ik oet,

006schrik en aalteroatsie overvalen mie, griezel lopt mie over graauwel.

007Ik docht: Haar ik mor vleugels as n doef, den vloog ik vot en zöchte n stee doar ik wonen kon,

008joa, vluchten zol ik, hail wied vot, k zol overnachten in woestijn, qs selaqs*

009geswind n schoelstee zuiken as aine bui de aander jagt.

010 Moak heur in toeze, spliet heur toal, want in stad komt roezie en geweld in t zicht,

011 doags en bie nachten dut men de ronde over muren, doar binnen is onhaail en ellèn,

012 t is doar aal verdaarf: onderdrokken en bedrog, dij hebben vaaste vout op t maartplaain.

013 t Is ja gain vijand dij mie taargt, doar zol ik nog wel over kinnen, en nait ain dij mie hoat oet grootseghaid,
dij zol ik wel ontlopen.

014 Mor doe, doe dochst en deest as ik, mien grode vrund, doar ik op baauwen kon!

015 Mien beste vrund: mit ons baaident was wie in t gedrang in t hoes van God.

016 Dat dood heur overlopen mag en zai bie t levent in dodenriek deelzakken,
t kwoad hoest ja bie heur,
deur ales hèn.

017 Wat mie aangaait: ik roup God aan, en de HEER zel mie redden.

018 Soavends en smörgens en smirregs stìn ik en kloag ik
en hai heurt mie.

019 Hai verlöst mie in vree van dij tegen mie strieden,
mit aal houveul ze tegen mie binnen.

020 God heurt en vernedert heur. - Hai troont van oldsheer - qs selaqs*
van opholden willen ze ja nait waiten,
ze hebben veur hom gain ontzag.

021 Men rekent òf mit dij heur traauw wazzen, en brekt t verbond.

022 Zien proat is smuier as botter, mor stried is in zien haart,
zien woorden binnen zuiter as hunneg,
mor t binnen blaanke sweerden.

023 Gooi joen last op de HEER, hai zel veur joe zörgen,
hai zel nooit touloaten
dat rechtveerdege oetglidt.

024 Mor ie, o God, zellen heur in grafkoel zakken loaten.
Dij kerels van bloud en bedrog
zellen nog nait op t haalfschaid van heur doagen kommen,
mor ik, ik vertraauw op joe.

Psaalms 056


001Veur meziekmeester. Op wies van: Stille doef van vèrren. Van David, n stil gebed, dou Filistijnen in Gat hom grepen haren.
002Wees mie genoadeg, o God, want mensken loeren op mie, haile dag brengen strieders mie in t naauw.

003Mien vijanden loeren haile dag, verschaaident strieden tegen mie, tröts as ze binnen.

004Op dag dat ik baang bin, vertraauw ik op joe.
005Op God, - zien woord pries ik - op God vertraauw ik, ik bin nait baang,
wat zol n mensk mie aandoun?

006Haile dag bruken ze woorden dij zeer doun en bedenken ze kwoad tegen mie.

007Ze valen aan, ze loeren, ze goan mien gangen noa,
ze loeren op mien levent.

008Ze zellen heur straf toch nait ontlopen? Teun joen vergrèldhaid, God, en sloag heur deel.

009Mien omswaarven heb ie optaikend, gait mien troanen in joen wotterzak.
Staait ales nait op joen boukrol?

010 Op dag dat ik roup, zellen mien vijanden wieken, want dit wait ik: God is bie mie.

011 Op God, - zien woord pries ik - op de HEER, - zien woord pries ik -

012 op God vertraauw ik, ik bin nait baang, wat zol n mensk mie aandoun?

013 Aan joe, o God, heb ik beloftes doan, mit daankovvers zel ik joe betoalen,

014 ie hebben mien levent red van dood, mien vouten woard veur stroekeln,
zodat ik veur joen ogen wandeln kin
in t licht van t levent.

Psaalms 057


001Veur meziekmeester. Op wies van: Verdelg nait. Van David, n stil gebed, dou hai veur Saul in n spelonk vlucht was.
002Wees mie genoadeg, God, wees mie genoadeg, want bie joe heb ik mien touvlocht zöcht.
In schaar van joen vleugels schoel ik
tot t vernailen verbie is.

003God roup ik aan, de Alderhoogste, God, dij der mienentwege n èn aan moakt.

004Tou hemel oet zel hai mie biestand geven, dij n vaal veur mie opzetten te schaande moaken. qs selaqs*
Joa, God zel mie zien laifde en traauw geven.

005Middenmaank laiwen mout ik liggen, bie menskenvreters,
heur tanden binnen speer en pielen,
heur tong is n schaarp sweerd.

006Verhef joe boven hemel, o God, loat joen glorie over haile eerde goan.

007Ze hebben n vangnet veur mien vouten spand dat ik mie boegen zol.
Ze hebben n koel veur mie groaven
en binnen der zulm in valen. qs selaqs*

008Ik bin gerust, o God, ik bin gerust,
ik wil zingen en meziek moaken.

009Wor wakker, mien glorie, haarp en lier, wor wakker,
eerste zunnestroalen wil ik wakker moaken.

010 Maank volken wil ik joe priezen, Heer, maank noatsies psaalms zingen.

011 Want joen laifde gaait tot hoog aan hemel, en joen traauw aan wolken tou.

012 Verhef joe boven hemel, God, loat joen glorie over haile eerde goan.

Psaalms 058


001Veur meziekmeester. Op wies van: Verdelg nait. Van David, n stil gebed.
002Ie, dij t veur t zeggen hebben, spreek ie woarliek recht, geef ie n rechtschoapen oordail over mensken?

003t Is ja mit n haart vol onrechtveerdeghaid dat ie op eerde te waark goan, ie geven vrij boan aan t geweld van joen handen.

004Goddelozen hebben zok ofkeerd van stonden òf dat zai geboren wazzen, leugenputen dolen om van dou ze droagen werden.

005Zai hebben vergif, n adder geliek, n dove slaang dij zien oren dichtstopt,

006dij nait heurt noar stem van besweerders, hou bekwoam of dij ook binnen mit heur spreuken.

007Haauw, God, heur tanden oet de bek, breek houktanden van dij jonge laiwen, HEER -

008loat heur verdwienen as wotter dat oflopt, as pielen dij op boog al breken,

009as n slak dij aal kroepend oplöst in sliem, as n ontiedeg geboren kind dij zun nooit zain het,

010 as n hoageldoorn dij votwaait in störm en nooit onder kookpot komt.

011 Rechtveerdege zel der nocht aan hebben as hai zugt dat t aal vergolden wordt, zien vouten zel hai wasken in t bloud van goddeloze.

012 En men zel zeggen: "Joa, rechtveerdege dij krigt zien loon, joa wis, der is n God, en dij dut recht op eerde."

Psaalms 059


001Veur meziekmeester. Op wies van: Verdelg nait. Van David, n stil gebed dou Saul gounent stuurde om te posten bie zien hoes, omreden hai zol van kaant moakt worden.
002Mien God, red mie van mien vijanden, neem mie in beschaarmen tegen dij in opstand kommen binnen.

003Red mie van miesgasters, en verlös mie van haalsoetsnieders.

004Zai loeren ja op mien levent, staarke kerels valen mie aan.
Nait omdat ik opstandeg wezen zol of zundegd heb, HEER,

005- ik heb ja niks misdoan - zai runnen op mie òf en sloeten mie in. Kom in t èn en kiek zulm,

006HEER van legermachten, God van Israël, wor wakker om ale volken te stravven,
heb gain genoade mit ale miesgasters doar gain vertraauw op is. qs selaqs*

007Ale oavends kommen ze weerom, ze blavven as honden
en strunen deur stad.

008Joa, zai körken oet de bek, sweerden binnen op heur lippen,
wèl zol t ook heuren?

009Mor ie, HEER, lagen der om, ie spotten mit ale volken.

010 Mien kracht, ik hol mie vaast aan joe, God is mien börg.

011 God, dij traauw is, zel mie in muit kommen, hai let mie deelkieken op mien vijanden.

012 Moak heur nait dood, den zel mien volk t nait vergeten, loat heur omswinnen, smiet heur om,
- deur joen kracht -
Heer, ons schild.

013 Zunde is t woord dat heur over lippen komt, loat heur doarom vertoesd worden
in heur hoogmoudeghaid,
in vluik en leugen dij zai vertellen.

014 Vernail heur oet grammiedeghaid, vernail heur, tot ze der nait meer binnen,
en waiten zellen
dat God over Jakob regaaiert,
aan oetènnen van eerde tou. qs selaqs*

015 Ale oavends kommen zai weerom, ze blavven as honden,
strunen deur stad,

016 omschoemers binnen t, dij janken as ze nait zat worden.

017 Mor ik, ik zing van joen kracht, as dag begunt, verkundeg ik joen traauw,
veur mie was ie börg en touvlocht,
op dag dat ik doodsbenaauwd was.

018 Mien kracht, ik wil joe in psaalms bezingen, want God, dij mie traauw is,
dij is mien börg.

Psaalms 060


001Veur meziekmeester. Op wies van: De lelie van t getugenis. n Stil gebed van David, n leerdicht, 002dou hai stree tegen Arameeërs oet Mesopotamië en oet Soba, en dou Joäb op weeromraais Edomieten in t Zoltdaal versloagen haar, twaalfdoezend man.
003O God, ie hebben ons verstöt en oetnkander jagd, ie binnen grammiedeg, moak t weer goud mit ons!

004Ie hebben t laand schud en spleten, moak scheuren dicht, t staait ja op instörten.

005Ie hebben joen volk slim lieden loaten, ie hebben ons doezelwien te drinken geven.

006Ie geven n taiken aan dij joe vereren, om heur te woaren veur pielenboog. qs selaqs*

007Loat joen beminden vrijhaid vinden, loat joen rechterhaand heur redden, dou mie antwoord!

008God het sproken in zien haailegdom: "Zingend zel ik Sichem verdailen,
vlakte van Sukkot verkoaveln.

009Van mie is Gilead, Manasse is mienent, Efraïm is mien staarke börg,
Juda is mien heersersstaf.

010 Moäb is mien waskoem, op Edom smiet ik mien schoug,
mien schraiw klinkt over Filistea."

011 Wèl brengt mie noar verstaarkte stad, wèl laaidt mie aan Edom tou?

012 God, heb ie ons nait verstöt, goa ie nait mit in ons leger?

013 Geef ons hulp tou benaauwdhaid oet, want verlözzen van mensken het gain nut.

014 Mit God kin we ons verweren, hai zet ons vijand vout op nek.

Psaalms 061


001Veur meziekmeester. Kin zongen worden mit meziek derbie. Van David.
002Heur, o God, noar mien smeken, sloag acht op mien gebed,

003van t èn van wereld roup ik om joe, want t haart begeft mie.
Breng mie op rots dij mie te hoog is,

004ie binnen ja mien touvlocht, n börg doar vijand nait tegenop kin.

005Mog ik aaltied mor wonen in joen tènt, vaaileg bezied onder joen vleugels, qs selaqs*

006want ie, o God, hebben mien beloftes heurd, aan dij joe vereren, heb ie joen aarfdail doan.

007Vermeerder keunenk zien levensdoagen, loat zien joaren duren geslachten laank.

008Loat hom aaltied tronen veur joen ogen, o God, dat traauw en woarhaid hom bewoaren.

009Den zel ik joen noam veur aaltied bezingen en elke dag mien beloftes noakommen.

Psaalms 062


001Veur meziekmeester. Op wies van Jedutun. n Psaalm van David.
002Allain bie God kom ik tot rust, hai is t dij mie redt.

003Hai allain is mien rots, mien redden, mien verschoel, ik zel mie aaltied stoande holden.

004Hou laank nog zel ie ain beloagen mit verwieten en bedraaigen hom aaltemoal?
Hai is n muur dij oet t lood is,
as n strinket dij omstöt wordt.

005Zai beroamen t plan hom te verdrieven van zien hoge post, hebben heur nocht aan laigen,
zai priezen hom,
mor inwendeg vervluiken ze hom. qs selaqs*

006Rust bie God allain, zeg ik tegen miezulm, doar ik op hoop, komt ja van hom.

007Hai allain is mien rots en mien redden doar ik vaaileg bin, ik zel mie aaltied stoande holden.

008Bie God is mien redden en mien eer, mien staarke rots, mien touvlocht is bie God.

009Vertraauw op hom op ale tieden, o volk, stört veur hom joen haart oet,
bie God, doar kin men ja schoelen. qs selaqs*

010 Oadamskinder binnen ja niks as lucht, niks as leugen binnen menskenkinder,
op weegschoal goan ze allain mor noar boven,
aal mitnkander wegen ze minder as niks.

011 Vertraauw nait op wat ie deur joen macht joe touaigend hebben,
en verwacht niks van wat ie roofd hebben;
zet joen zinnen nait op bezit dat aanwast.

012 Ainmoal het God sproken, twijmoal heb ik t heurd:
"Kracht is van God."

013 Bie joe, Heer, is traauwe laifde, ie vergelden mensken
noar heur waark.

Psaalms 063


001n Psaalm van David, dou hai touhuil in woestijn van Juda.
002God, mien God bin ie, ik zuik noar joe, mien ziel smacht noar joe,
mien liggoam longert noar joe
in n dreug en dörsteg laand zunder wotter.

003Vandoar dat ik in t haailegdom joe zag, joen macht en joen glorie.

004Joen traauwe laifde is beter as t levent, mien lippen priezen joe.

005Joe wil ik priezen zo laank as ik leef, in joen noam mien handen omhoog steken.

006Den eet ik mie zat in maarg en vet, en mien lippen jubeln t oet.

007As ik op bèr lig, denk ik aan joe, bie naacht miemer ik over joe.

008Want ie hebben mie hulpen, ik jubel in schaar van joen vleugels.

009Mit haart en ziel hang ik aan joe, joen rechterhaand holdt mie vaast.

010 Lu dij mie noar t leven stoan, loat dij daip onder grond terecht kommen,

011 dij mie aan t sweerd overgeven willen, loat dij t mit jakhaalzen te doun kriegen.

012 Keunenk zel blied wezen over God, elk dij hom traauw sweert, mag zok gelokkeg priezen,
want mond van leugenders wordt dichtstopt.

Psaalms 064


001Veur meziekmeester. n Psaalm van David.
002Heur mie aan, God, heur mien klacht, woar mien levent veur t draaigen van vijand,

003hol mie bezied veur t soamenspannen van minhoeden, veur rebulie van deugennaiten dij onhaail aanbrengen.

004Ze schaarpen heur tong aan as n sweerd, n bitter woord leggen ze aan as n piel,

005oet heur schoel schaiten ze op ain dij onschuldeg is, in ains schaiten ze op hom, zai hebben gain ontzag.

006Zai moaken zok staark mit dikke proat, onnaaiern om strikken te zetten,
zai zeggen: "Wèl zol t zain?"

007Zai verzinnen ales wat nait deugt: "Ze kinnen ons niks moaken, as wie heur bekeukeln.
- n Mensk zien inholten en zien haart kin men nait deurgronden."

008Dou schoot God n piel op heur òf, in ainen haren ze wonden.

009Hai muik dat zai stroekelden over heur tong, elk dij heur zugt, schudt mit kop.

010 Ale mensken werden baang, en zai vertelden wat God heur doan haar,
zai haren deur dat dit zien waark was.

011 Rechtveerdege zel zien nocht hebben in de HEER, en dij zien touvlocht zöcht bie hom.
Aal dij van haarten oprecht binnen, zellen der grootsk op wezen.

Psaalms 065


001Veur meziekmeester. n Psaalm van David, n laid.
002Joe komt lofzang tou, o God, op Sion,
ie kriegen wat joe beloofd is.

003Noar joe, dij heurt noar t gebed, komt elke staarveling mit woorden van schuld.

004Binnen ons zunden mie te maans, ie doun ze vot.

005Gelokkeg is dij ie oetkaizen en bie joe kommen mag, zo ain mag wonen in joen veurhoven.
Doar krieg wie meer as zat van t goie van joen hoes,
van t haailege van joen tempel.

006Mit ontzaggelke doaden geef ie n rechtveerdeg antwoord, o God van ons haail,
op joe vertraauwen oetènnen van eerde
en achterste zeeën.

007Op joe, dij baargen vastzet mit kracht, mit macht bekled binnen,

008dij t roazen van zee tou bedoaren brengen, t tekeergoan van golven
en t aggewaaiern van volken.

009Bewoners van oetènnen van wereld hebben ontzag veur joen wonderdoaden, doar zun opkomt en ondergaait, loat ie t jubeln.

010 Ie zörgen veur t laand, ie geven t wotter en moaken t meer as riek.
Gods revier is vol wotter.
Ie loaten heur koorn gruien, zo bewaark ie t laand,

011 ie loaten vurgen drinken en ie moaken kloeten fien en waik mit regenwotter, ie geven zegen aan t gewas dat opkomt.

012 Ie zetten kroon op t joar van joen genoade, joen voutsporen doar drupt t vet van òf,

013 waaiden in woestijn soppen dervan, heuvels binnen bekled mit gejubel,

014 de velden binnen aankled mit schoapen, doalen zitten onder t koorn bezied.
Ze jubeln nkander tou, en zingen dat ze doun!

Psaalms 066


001Veur meziekmeester. n Psaalm, n laid. Jubel veur God, haile eerde,

002bezing zien heerleke noam, moak der n mooi loflaid op.

003Zeg tegen God: "Wat binnen joen doaden ontzaggelk, joen vijanden mouten wel boegen veur joen grode macht.

004Haile eerde mout veur joe boegen, joe lof touzingen, joen noam priezen." qs selaqs*

005Kom om Gods doaden te zain, mensken hebben ontzag veur zien doaden,

006van zee muik hai dreug laand, zai konden mit dreuge vouten noar aander kaant.
Doar was wie wies mit hom,

007dij aaltied heerst mit macht, zien ogen goan over volken.
Loat rebellen nait tegen hom in opstand kommen. qs selaqs*

008Pries, o volken, dij God van ons, loat zien lof in t ronde klinken,

009hai het ons leven roemte geven, en ons vouten woard veur wankeln.

010 Ie hebben ons oetperbaaierd, God. ons zuverd, zo as men zulver zuvert,

011 ie hebben ons t vangnet injagd, en lasten ons op nek legd.

012 Ie luiten mensken over ons hèn rieden, wie mozzen deur vuur en deur wotter,
mor ie hebben ons brocht noar overvloud.

013 Ik zel noar joen hoes goan mit brandovvers, wat ik beloofd heb moak ik woar,

014 wat mien lippen touzegd hebben, wat mien mond zee, dou ik t stoer haar:

015 "Brandovvers van vedde schoapen zel ik brengen, mit ovvergeur van rammen,
bollen en bokken ovver ik." qs selaqs*

016 Kom en heur wat ik joe vertellen wil, ie, dij aalmoal ontzag veur God hebben,
wat hai veur mie doan het.

017 Hom heb ik aanroupen, zien lof lag mie op lippen.

018 As mien haart kwoad in t zin had haar, den haar de HEER nait noar mie heurd.

019 Mor God het aal noar mie heurd, acht geven op mien gebed.

020 Hoog te priezen is God, hai het mien gebed nait ofwezen,
mie zien traauw nait ontzegd.

Psaalms 067


001Veur meziekmeester. Mit snoarenspul. n Psaalm, n laid.
002Loat God ons genoadeg wezen en ons zegen, dat hai zien aangezicht noar ons lichten dut qs selaqs*

003en men op eerde joen weg ken, maank ale volken joen haail.

004Dat volken joe priezen, o God, dat volken joe aalmoal priezen.

005Dat noatsies heur nocht hebben en joechaaien, omdat ie eerlek rechtspreken over volken
en noatsies op eerde aansturen. qs selaqs*

006Loat volken joe priezen, o God, loat volken joe aalmoal priezen.

007Eerde gaf rij beschot,f + Beschot = opbrengst.f* God, ons God, zegent ons.

008God zegent ons, dat ale ènden van wereld ontzag veur hom hebben.

Psaalms 068


001Veur meziekmeester. Van David, n psaalm, n laid.
002God komt in t èn, zien vijanden vlaigen aal kanten oet,
zien hoaters verdwienen veur zien ogen.

003Ie verdrieven heur as rook. Zo as n vetkeers smelt bie vuur,
zo vergoan onrechtveerdegen veur t oog van God.

004Mor rechtveerdegen maggen zok verheugen, zai jubeln veur t oog van God,
deurhèn blied.

005Zing veur God, pries zien noam, moak vrij boan veur hom dij op wolken voart,
HEER is zien noam, jubel veur zien oog:

006voader van weeskinder, dij wedevraauwen aan recht helpt, God in zien haailege woonstee.

007Hai geft omswaalkers n thoes, dij in t gevang zitten, geft hai overvloud.
Mor dij nait om liek willen, zellen wonen op verdörst laand.

008God, dou ie veur joen volk oetgingen, dou ie veurop laipen deur woestijn, qs selaqs*

009dou dreunde grond, kwam t wotter deel oet hemel,
veur God, heerser van Sinai,
veur God, God van Israël.

010 Rije regen luit ie omdeelkommen, God, en t muide laand gaf ie nije kracht.

011 Joen volkje ging doar wonen, in joen goudens heb ie t aan t aarme volk geven.

012 De HEER gaf zien odders en n haile mennegte vraauwlu gaf bosschop deur.

013 Keunenks, mit heur legers, vluchten vot, thoes verdailt vraauw t roofgoud,

014 as ie bie schoapskooien liggen. Vleugels van doeven wazzen bedekt mit zulver,
en heur slagpennen mit gruinglaanzend gold:

015 dou Aalmachtege doar keunenks oetnkander juig, dou snijde t op Salmonbaarg.

016 Machtege baarg, Basanbaarg, baarg mit aal dij toppen, Basanbaarg,

017 woarom kikst ofgunsteg, bultege baarg, noar dij baarg, doar God op wonen wil?
De HEER zel doar veur aaltied wonen.

018 Mit machtege striedwoagens, meer as honderddoezend, doezenden en doezenden,
toog de Heer van Sinai vandoan noar t haailegdom.

019 Ie binnen opvoaren noar hemel om doar te wonen, ie hebben kriegsgevangen moakt;
alderdeegs mensken dij nait om liek wollen,
hebben joe geschenken aanboden, o HEER God.

020 Te priezen is de HEER, dag in, dag oet dragt hai ons, dij God is t dij ons verlöst, qs selaqs*

021 dij God is veur ons ain dij redt. Bie hom, de HEER, kin men ontkommen aan dood.

022 God zel zien vijanden de kop inhaauwen, t zel de kop kosten van lu dij schuld hebben.

023 De HEER het zegd: "Ik hoal heur op oet Basan, joa, oet alderdaipste zee hoal ik heur op,

024 den kin ie joen vouten boaden in bloud en joen honden slikken heur pozzie van vijanden."

025 Ze zain joen optochten, o God, optochten van mien God, mien keunenk, noar t haailegdom:

026 zangers veurop, muzikanten der achteraan middenmaank jonge vraauwlu mit tamboerijnen.

027 Pries God nou ie bie mekoar kommen, pries de HEER, bron van Israël.

028 Doar is Benjamin, de jongste, hai lopt veurop, laaiders van Juda, dij lewaaimoakers,
laaiders van Zebulon, laaiders van Naftali.

029 Loat joe gelden, God, teun joen macht, o God, in wat ie veur ons doan hebben,

030 omwille van joen tempel, omwille van Jeruzalem, brengen keunenks joe n geschenk.

031 Bedraaig wilde baisten in t raait, dij koppel bollen, dij jonge bollen van volken.
Vertrap dij glìn binnen op geld,
joag volken oet mekoar dij heur nocht hebben aan gevechten.

032 Gezanten kommen oet Egypte, Nubiërs kommen runnend noar God tou mit geschenken.

033 Keunenkrieken van wereld, zing veur God,
zing psaalms veur de Heer, qs selaqs*

034 veur hom, dij deur hoogste hemel voart. Heur, zo as hai zien stem oetzet, zien machtege stem.

035 Erken God zien macht: hai gaait over Israël,
zien macht rekt tot aan wolken tou.

036 Ontzaggelk bin ie, God, vanoet joen haailegdom. God van Israël, dij het macht
en nije krachten geven aan zien volk.
Hoog te priezen is God!

Psaalms 069


001Veur meziekmeester. Op wies van: De lelies. Van David.
002Red mie, God, ik stoa aan haals tou in t wotter,

003ik zak vot in grondeloos sliek, heb gain haarde boom onder vouten,
ik bin in daip wotter beland,
stroom spoult mie vot.

004Ik bin bekòf van t roupen, mien ströt is raauw,
mien ogen binnen bedurven,
zo heb ik oetkeken noar mien God.

005Machteger as hoaren op mien kop binnen zai dij mie hoaten om niks,
dij mie t swiegen opleggen willen,
mien vaalze vijanden binnen machteg in tal:
ik mout weeromgeven,
wat ik nait stolen heb.

006God, ie kennen mien dwoashaid, en mien schuld ontgaait joe nait.

007Loat aal dij op joe hopen zok nait veur mie schoamen, HEER, God van legermachten,
loat aal dij joe zuiken nait deur mie te schaande kommen,
God van Israël.

008Om joe mout ik mie ja beschimpen loaten, schoamte is mie van t gezicht te lezen.

009Ik bin n vremde worden veur mien bruiers, aan zeuns van moeke nait bekend.

010 Ik heb mie veur joen hoes verweerd en heb mie derbie verropt, minachten veur joe van dij minnen is op mie deelkommen.

011 Ik schraifde dou ik vastte, mor ik wer der om beschimpt,

012 ik bin n raauwklaid droagen goan, mor zai haren de gugel mit mie.

013 Lu dij in poort touholden dij hebben t over mie, en dij aan draank binnen, moaken spotlaiden.

014 Mor ik, ik beed joe, HEER, dat tied ter heer is dat ie t goud mit mie moaken.
God, geef mie antwoord oet joen grode laifde,
red mie in joen oprechte traauw.

015 Hoal mie oet dij bragel, loat mie nait ondergoan, mor red mie van dij mie hoaten
en van t daibe wotter.

016 Loat t wotter mie nait votspoulen, daipte mie nait deursloeken,
loat ofgrond zien mond nait boven mie tousloeten.

017 Geef mie antwoord HEER, want joen traauwe laifde is goud, keer joe noar mie tou, omdat ie zo'n meedlieden hebben.

018 Hol joen gezicht nait veur joen knecht bezied, ik zit ja in nood, geef mie op slag antwoord.

019 Wees dicht bie mie, verlös mie, koop mie lös van mien vijanden.

020 Ie waiten ja hou dat men mie beschimpt, mien eer te noa komt, mie te schaande moakt,
aal mien vijanden binnen joe bekend.

021 Beschimpt worden, brook mien haart en ik bin roadeloos, ik hoopte op n bliek van meedlieden, mor t was der nait,
op lu dij mie troosten wollen, mor zai wazzen nait te vinden.

022 Zai deden mie alderdeegs vergif deur t troostbrood en veur dörst kreeg ik edek om te drinken.

023 Dat heur toavel n slagnet veur heur wezen mag en veur heur vrunden n strik.

024 Loat t licht verdwienen oet heur ogen dat ze niks meer zain en moak heur lennelaam veur aaid.

025 Stört joen vluik over heur oet, loat heur vuilen hou verbraand ie binnen.

026 Verrinnewaaier heur tèntenkaamp, loat in heur tènten gain bewoner over blieven.

027 Want zai zitten heer achter dij ie sloagen hebben en vertellen over pien van dij deur joe tot staarvens tou verwond binnen.

028 Tel dij misdoad bie heur misdoad, loat heur gain vrijsproak van joe kriegen,

029 loat heur oetwiskerd worden oet t levensbouk, loat heur nait optaikend wezen bie rechtveerdegen.

030 En ik, ik bin ellèndeg en vergoa van pien, joen redden dij zel mie beschaarmen.

031 Ik wil Gods noam priezen mit n loflaid, ik wil hom grootmoaken mit n daanklaid.

032 Dat zel de HEER meer aanstoan as n jonge bol, of n twenterbol mit hoorns en houven.

033 Deemoudegen zellen t zain en heur nocht deraan hebben, dij God zuiken: dat joen haart opleven mag.

034 Want de HEER heurt noar aarme lu en het gain verachten veur dij gevangen binnen.

035 Loaten hemel en eerde hom priezen, zeeën en ales wat doar in touholdt.

036 Want God redt Sion en vannijs zel hai steden van Juda baauwen.
Zai zellen doar wonen en t is heurent van geslacht op geslacht,

037 t zoad van zien knechten zel t aarven, dij heur nocht hebben aan zien noam zellen der wonen.Psaalms 070


001Veur meziekmeester. Van David, om te gedenken.
002O God, kom, om mie te redden, o HEER, kom gaauw, om mie te helpen.

003Loat beschoamd en veur schut stoan, dij loeren op mien levent,
loat beschoamd wegwieken,
dij oet binnen op mien ongelok,

004loat beschoamd weeromgoan, dij mie oetlagen.

005Dij joe zuiken, zellen blied wezen en zok verheugen,
dij t van joe verwachten,
zellen aingoal zeggen:
"God is groot!"

006Mor ik, ik bin aarm en ellèndeg, o God, kom toch gaauw noar mie tou,
mien helper en mien redder bin ie ja,
nait laanger wachten, HEER!

Psaalms 071


001Bie joe, o HEER, zuik ik mien touvlocht, loat mie nait beschoamd stoan,

002red mie, breng mie in vaaileghaid deur joen gerechteghaid, heur mie aan en verlös mie.

003Wees veur mie n rots, doar ik aaltied schoelen kin.
Ie hebben odders geven om mie te verlözzen,
want mien rots en vesting dat bin ie.

004Mien God, verlös mie oet handen van goddeloze, oet greep van onrechtveerdege en onderdrokker.

005Want ie binnen mien hoop, o God en HEER,
mien vertraauw van jongs òf aan.

006Ik steun op joe van mien geboorte òf, van dat moeke mie druig, bin ie mien touvlocht,
ik zing aingoal joen lof.

007Ik was veur mennegain n taiken, ie wazzen mien machtege touvlocht.

008Mien mond is vol van joen lof en van joen glorie, haile dag deur.

009Dou mie nait aan zied as ik op joaren kom, verloat mie nait as mien krachten mie begeven.

010 Want mien vijanden proaten over mie, dij beloeren en bekonkeln mie,

011 ze zeggen: "God het hom verloaten, achter hom heer en griep hom, der is toch gainain dij hom helpt."

012 O God, blief nait zo wied bie mie weg, mien God, hoast joe en stoa mie bie,

013 loat ze zok schoamen, loat heur vergoan, aal dij mie vervolgen, aal dij op mien ongelok oet binnen, loat heur mit spot en schaande toudekt worden.

014 Mor ik zel aalaan wachten, doarom blief ik joe lofzingen.

015 Ik zel vertellen van joen gerechteghaid, van joen verlözzen haile dag deur,
joen doaden binnen ja nait te tellen.

016 Ik zel begunnen mit krachtege doaden van de HEER, mien God, allain van joen rechtveerdeghaid zel ik vertellen.

017 O God, ales heb ie mie leerd van mien jonge joaren òf aan en hail tied nog vertel ik joen wonders.

018 As ik old en gries bin, o God, verloat mie nait,
veurdat ik t volgende geslacht verteld heb van joen macht,
aan elk dij komt van joen kracht.

019 Joen gerechteghaid is hemelhoog, O God, dij grode dingen dut.
Wèl is aan joe geliek?

020 Deur joe heb ik mitmoakt veul noden en ongelokken -
ie zellen mie weer tou leven brengen,
tou daibe vloud oet
zel ie mie weer opkommen loaten.

021 Wil mien aanzain toch vergroten, bie mie kommen om mie te troosten.

022 Den zel ik joe priezen, joe en joen traauw, en speulen op haarp.
Ik wil veur joe psaalmzingen mit citer,
o Haailege van Israël.

023 Mit mond wiedopen zel ik veur joe zingen, mien ziel heb ie verlöst.

024 Mien tong: haile dag zel e preveln, as ik joen gerechteghaid overdenk, want dij mien ongelok zuiken, schoamen zok en worden beschoamd.


Psaalms 072


001Van Salomo. O God, geef keunenk joen rechtsregels,
keunenkszeun joen gerechteghaid.

002Loat hom joen volk rechtveerdeg oordailen, joen aarme volk liek en recht doun.

003Loat baargen vree brengen aan t volk en heuvels gerechteghaid.

004Loat hom recht doun aan aarme lu, heur kinder biestoan,
mor verdrokker vergraimen.

005Loat hom leven zo laank as zun schient, zo laank as moan der is,
van geslacht op geslacht.

006Loat hom wezen as regen op dreuge akker, as veujoarsregen dij t laand waik moakt.

007Loat in zien doagen gerechteghaid vrucht droagen en overvloud aan vree, totdat moan der nait meer is.

008Loat hom heersen van aine zee tot aander tou, van Revier òf tot aan oetènnen van eerde.

009Loat t woestijnvolk veur hom op knijen goan, zien vijanden t stof sloeken.

010 Loat keunenks van Tarsis en kustlanden hom geschenken brengen.
Loat keunenks van Seba en Saba
hom belasten ofdroagen.

011 Loat ale keunenks veur hom deelboegen en ale volken hom dainen.

012 Hai moakt vrij, dij aarm is en om hulp vragt, ellèndege, dij gain helper het.

013 Hai het te doun mit ain dij hulpeloos en swak is, t levent van stumpers verlöst hai.

014 Hai verlöst heur van onderdrokken en geweld, heur bloud is kostboar in zien ogen.

015 Dat hai nog laank leven mag! Loat men hom gold van Seba schenken en stoadeg veur hom beden,
hom zegen touwènsen, haile dag.

016 Loat ter overvloud van koorn stoan op t laand, alderdeegs tot op toppen van baargen.
Loat oaren golven as bomen op Libanon.
Loat lu in stad opbluien
as t gruin op t veld.

017 Loat zien noam veur aaid bestoan, loat zien aanzain wazzen zo laank as zun schient.
Men zel nkander zegen touwènsen,
ale volken zellen hom gelokkeg priezen.

018 Te priezen is de HEER, de God van Israël.
Hai is t dij wonderdoaden dut, hai allenneg.

019 Te priezen is zien grode noam, veur aaltied. Loat haile wereld vol wezen van zien glorie.
Amen, amen!
020 Hier holden gebeden op van David, Isaï zien zeun.

Psaalms 073


001n Psaalm van Asaf. Zekerwoar, God is goud veur Israël,
veur lu mit n zuver gemoud!

002Mor ik was sikkom oetgleden, net nait valen,

003ik was ja ofgunsteg op dij dwoallichten, ik zag dat goddelozen t goud ging.

004Zai kriegen t nait doodsbenaauwd, heur liggoam is geef en zond,

005swoaregheden van mensken ondervinden zai nait, zai kriegen nait te lieden zo as aander lu.

006Heur hoogmoud droagen zai as n ket om haals, heur geweld as n klaid om heur tou,

007ogen pulen heur oet van vet, heur haart gaait op kladder van verbeeldens.

008Zai spotten en hebben mond vol van kwoad, zai draaigen hoogmoudeg mit verdrokken,

009zai aggewaaiern tegen hemel, wat zai zeggen gaait haile wereld rond.

010 Doarom keert zien volk weerom, hierheer, volop wotter welt veur heur omhoog,

011 zai zeggen: "Dat kin God nait waiten, Alderhoogste het der gain wait van!"

012 Nou zai ais, dat binnen goddelozen, aaltied zunder zörg, en mor riek worden!

013 Joa, vergees heb ik t gemoud zuver holden en mien handen in onschuld wosken.

014 Haile doagen wor ik ploagd, ale mörgens wiezen zai mie terecht.

015 As ik nou zegd haar: "Ik wil net zo proaten as zai doun," den haar ik joen kinder van mien generoatsie verroaden.

016 Ik prakkezaaierde om t te begriepen, t dee mie zeer aan ogen,

017 totdat ik God zien haailegdommen inging, en vernam hou of t mit heur oflopen zol.

018 Zekerwoar, ie zetten heur op glibberpoaden, ie loaten heur in n puunbult valen.

019 In ain ogenslag moak ie heur nait om aan te zain, zai kommen aan t èn, vergoan van schrik.

020 As n dreum bie t wakker worden, Heer, bie t opstoan, zo veracht ie heur beeld.

021 Dou mie t haart verbitterd was, mie t deur maarg en bain ging,

022 dou was ik dom en wos ik t nait, as n kou was ik veur joe!

023 En toch zel ik aaltied bie joe wezen, ie hebben mie bie rechterhaand kregen,

024 joen road zegt mie hou of ik goan mout, en noatied neem ie mie op in joen heerlekhaid.

025 Wèl heb ik in hemel? Noast joe huif ik niks op eerde.

026 Mien liggoam en mien haart vergoan, mien haart zien rots en mien aarfdail
is God, veur aaltied.

027 Want lu dij zok van joe wieken, zai vergoan, ie brengen tou swiegen, dij joe ontraauw binnen.

028 Mor wat mie aangaait, stoef bie God kommen, dat is mien gelok, bie God vin ik mien touvlocht
om van zien doaden te verhoalen.

Psaalms 074


001n Kunsteg laid van Asaf. Woarom, God, versteut ie veur aaltied,
bin ie glìn op schoapen van joen waaide?

002Denk aan joen gemainte, eertieds deur joe vrijkocht, deur joe verlöst as joen aigen stam,
baarg Sion, doar ie op wonen.

003Goa òf op wat veur aaid in puun ligt, joen vijand het ales vernaild in t haailegdom.

004In joen hoes stonden joen vijanden te roupen en te reren, zai zetten as taikens heur kentaiken deel.

005t Was net of ain mit biel omhaauwde in stroeken en strevèllen,

006mit bielen en houwailen sluigen ze t sniewaark stokkend.

007Zai stoken joen haailegdom in brand, aan grond tou hebben ze t woonstee van joen noam onthaailegd.

008Ze zeden bie zokzulm: Vot mit heur noageslacht! Ale vergoaderploatsen van God in t haile laand hebben ze opbraand.

009Wie zain ons taikens nait, der is gain profeet meer, en der is gainain dij wait hou laank.

010 Hou laank, o God, zel vijand ons nog laaitern, joen noam omdeel hoalen?

011 Woarom trek ie handen van ons òf, hol ie joen rechterhaand bezied in joen schoot? Vergraim hom!

012 God is ja mien keunenk van olds òf aan, ain dij verlözzen verricht in t laand!

013 Ie hebben deur joen kracht de zee opjagd, koppen van zeedroaken stokkendsloagen op t wotter,

014 koppen van Leviatan vermorzeld, hom vouerd aan haaien,

015 wèl en beek heb ie openreten, revieren doar aaltied wotter in was, heb ie verdreugen loaten.

016 Dag is joenent, naacht is joenent ook, zun en moan heb ie tot stand brocht,

017 ale ènden en swetten van eerde heb ie bepoald, zummer en winter vörmd - ie hebben heur vörmd.

018 Bedenk, o HEER, joen vijand beschimpt joe, en t dwoaze volk hoalt joen noam omdeel.

019 Geef joen töddeldoef nait pries aan wilde baisten, vergeet joen lu in heur ellèn nait veur aaltied.

020 Kiek noar t verbond - vol is t laand mit duustere houken, en hörns vol geweld.

021 Dij onderdrokt is en te schaande moakt, mout zok nait ofkeren; dij verdrokt of aarm is, mout joen noam priezen.

022 Kom in t èn, o God, veur joen rechtsgeding, denk toch aan spot dij dwoaze joe haile dag aandut,

023 vergeet gebalder van joen vijanden nait, t geroas van joen tegenstanders wordt ja aalaan slimmer.

Psaalms 075


001Veur meziekmeester. Op wies van: Verdaarf nait. n Psaalm van Asaf, n laid.
002Wie priezen, o God, wie priezen joe, want joen noam is stoef bie,
ze vertellen joen wonderdoaden.

003As ik tied bepoald heb, zel ik eerlieks rechtspreken.

004Of zol eerde ook waggeln mit aal dij der wonen, ik, ik heb heur zoelen vastzet. qs selaqs*

005Ik zee tegen dwoazen: "Dou nait zo dwoas," en tegen goddelozen: "Bloas joe nait op!"

006Bloas joe nait hemelhoog op, heb gain vrijpostege proat.

007Dat ain verhoogd wordt komt nait oet t oosten of oet t westen en nait oet woestijn,

008mor God is rechter, ain vernedert hai, aander verhoogt hai.

009Want der is n beker in haand van de HEER, aan kop tou vol mit swoare wien,
dat gut hai der oet - ale goddelozen op eerde drinken dervan,
alderdeegs t bezinksel slobbern zai op.

010 Wat mie aangaait: ik zel t veur aaltied vertellen, ik zel psaalmzingen veur God van Jakob.

011 Ale macht van goddelozen zel ik deelsloagen, ale macht van rechtveerdegen zel ik verhogen!

Psaalms 076


001Veur meziekmeester. Kin zongen worden mit meziek derbie. n Psaalm van Asaf, n laid.
002God is bekend in Juda, zien noam is groot in Israël.

003In Salem is zien schoelstee en in Sion is zien hool.

004Doar verbriezelde hai boogflitsen, schild en sweerd en striedwoapen. qs selaqs*

005Stroalend bin ie, machteg van roofbaargen heer.

006Klouke lu werden t slachtovver, zai laggen te slumern, nait ain van dij staarke kerels dij zien krachten bruken kon.

007Deur joen draaigen, God van Jakob, laggen striedwoagen en peerd boeten westen.

008Ie, geducht bin ie, wèl holdt t kloar veur joen ogen, veur joen grammiedeghaid?

009Oet hemel heer luit ie joen vonnes heuren, eerde wer benaauwd en huil zok koest

010 dou God opston veur t rechtsgeding, om t vernederd volk in t laand te verlözzen. qs selaqs*

011 Zekerwoar, glìnne mensken priezen joe, wat overblift aan kwoadens leg ie aan ket.

012 Dou beloftes aan joen God en dou der noar. Mensken dij om hom tou wonen: geef joen geschenk aan de Geduchte,

013 loat hom gaist van laaiders vernedern, hai is geducht veur keunenks van eerde.

Psaalms 077


001Veur meziekmeester. Op Jedutun. Van Asaf, n psaalm.
002Ik richt mie tot God en ik roup om hulp, ik richt mie tot God, mag hai mie heuren.

003As ik in nood bin, vroag ik om de Heer, snaachts vòl ik mien handen, ik wor nait muid,
van troost wil ik nait waiten.

004As ik aan God denk, den kreun ik t oet, ik bin ongedureg en ik vuil mie swak. qs selaqs*

005Ik krieg deur joe gain wenk in ogen, ik bin oetstuur en zeg gain woord,

006ik prakkezaaier over vrouger doagen, en aal dij joaren,

007ik denk snaachts aan mien snoarenspul, t let mie nait lös, in gedachten goa ik ales noa.

008Zol de Heer veur aiweg ofsteuten, en nait laanger zien nocht hebben?

009Zol zien traauwe laifde veur aaltied over wezen, zol t over wezen mit zien touzeggen van geslacht op geslacht?

010 Zol God vergeten om genoadeg te wezen, oet vergrèldhaid zien meedlieden inholden? qs selaqs*

011 Dat ik zeg: "t Gaait mie deur maarg en bain dat rechterhaand van Alderhoogste veraanderd is!"

012 Ik denk aan doaden van de HEER, joa, ik wil denken aan joen wonders van aleer,

013 haardop denk ik over joen waark noa, miemer ik over aal joen doaden.

014 O God, in t haailege is joen weg, wèl is n god zo groot as God?

015 Ie binnen God, dij wonders dut, ie hebben maank aander volken joen kracht zain loaten,

016 ie hebben deur joen aarm joen volk verlöst, kinder van Jakob en Jozef. qs selaqs*

017 t Wotter zag joe, o God, t wotter dat zag joe, en t trilde t oet,
wereldzeeën laggen te schudden.

018 Wolken ontlastten zok, ondertied bleef t onweren,
wolken doaverden, joen pielen vlogen aal kanten oet,

019 dunder bleef rollen, bliksemstroalen zetten wereld in t licht,
eerde dij schokte en schudde.

020 Deur zee gaait joen weg, joen pad is deur daip wotter,
mor t spoor van joen vouten was naargens te zain.

021 Ie laaidden joen volk as n koppel schoapen deur haand van Mozes en Aäron.

Psaalms 078


001n Kundeg laid van Asaf. Heur tou, mien volk, noar mien onderricht,
zet joen oren open veur woorden dij ik zeg.

002Mien mond dou ik open veur olde wieshaid, ik wil verhoalen oet laankmanstieden opkommen loaten.

003Wie hebben ze heurd, wie hebben der wait van, ons veurolders hebben ze ons ja verteld.

004Wie willen ons kinder en kindskinder nait bekòrten, mor t volgende geslacht vertellen
van lofzangen van de HEER,
van zien macht en van zien wonders dij hai doan het.

005Hai het zien getugenis aan Jakob geven en verkundegde Israël zien onderwies,
ons veurzoaten het hai dij opdroagen,
dij aan heur kinder te leren.

006Dat n volgend geslacht der van ofwos en kinder dij nog geboren worden mozzen,
opstoan zollen en t weer aan heur kinder vertellen.

007Dat dij ale vertraauw hebben zollen op God, doaden van God nait vergeten zollen
en zien geboden in acht nemen.

008Dat ze nait wezen zollen as heur veurzoaten, n steeg en bakstallegf + Steeg = n old woord veur koppeg; bakstalleg = dwaars.f* geslacht,
n geslacht dat t haart nait onder stuur haar,
mit n gaist dij gain ainmoud haar mit God.

009Dij van Efraïm, boogschutters mit goie woapens,
muiken rechtsomkeert op dag van t gevecht.

010 Zai huilen heur nait aan t verbond mit God en wollen nait leven noar zien onderricht.

011 Zai dochten nait meer aan zien doaden, om zien wonders dij hai heur zain loaten haar.

012 t Gebeurde veur ogen van heur veurzoaten dat hai n wonder dee in Egypte, in t veld van Soän,

013 hai spolde de zee en luit heur der deur trekken, zee zette t wotter in t èn of was t n muur.

014 Hai laaidde heur overdag mit n wolk en bie naacht mit licht van n vuur.

015 Hai spolde rotsen in woestijn en gaf heur drinken in overvloud,

016 hai luit bronnen vluien oet n staaile rots, dee t wotter omdeel lopen of wazzen t revieren.

017 Mor zai gingen deur mit tegen hom te zundegen, mit heur rebulie tegen Alderhoogste, dou in dij wildernis.

018 Zai hebben God oetperbaaierd en vruigen om zat eten.

019 Zai offrontaaierden God mit te zeggen: "Kin God in woestijn
eten kloarzetten?

020 Woarachteg, hai sluig op rots, der kwam wotter oet,
beken laipen over -
zol hai den ook brood geven kinnen
of zien volk van vlaais veurzain?"

021 Van dij gevolgen dat de HEER grammiedeg wer dou hai t heurde, hai wer slim kwoad op Jakob,
zien vergrèldhaid op Israël wer aalaan slimmer.

022 Want zai haren God nait leufd, nait op zien hulp vertraauwd.

023 Hai bestelde wolken boven heur, hemeldeuren gingen open,

024 manna regende op heur deel. Hai gaf heur hemels witzoad,

025 brood van engels atten zai aalmoal, hai stuurde heur zat eten.

026 Hai juig aan hemel oostewind op, zien kracht dee zudewind opsteken,

027 hai regende vlaais as stof op heur deel, vogels machteg as zaandkorrels bie zee,

028 hai luit heur deelkommen midden in t kaamp, om heur tènten tou.

029 Dou atten zai zok meer as zat, hai gaf heur woar zai heur zinnen op zet haren.

030 Heur honger was amper over, - ze haren mond nog nait leeg -

031 of God zien grammiedeghaid kwam op heur deel, heur staarke kerels muik hai dood,
jonges van Israël werden ombrocht.

032 Mor zai bleven zundegen, op zien wonders deden zai niks oet.

033 Dou muik hai n èn aan heur doagen mit n leste zucht, en aan heur joaren mit n schok.

034 As hai heur doodmuik, den vruigen zai noar hom, zai bekeerden zok en zöchten gaauwachteg om God,

035 dou kwam heur in t zin dat God heur rots was, God, de Alderhoogste, heur verlözzer.

036 Mor zai muiken hom wat wies, vertelden niks as leugens,

037 zai stonden nait van haarten aan zien zied, wazzen nait traauw aan zien verbond.

038 Mor hai is barmhaarteg, vergeft heur zunde, en let heur nait in t verdaarf lopen,
zien vergrèldhaid bindt hai ieder bòt weer in,
zien kwoadens holdt hai in tuur.

039 Hai nam in bedenk dat zai van vlaais en bloud binnen, n zuchtje, dij votvlugt en nait weeromkomt.

040 Hou voak kwammen zai nait in opstand tegen hom in woestijn, deden hom verdrait aan in dij wildernis,

041 ieder bòt wer God deur heur oetperbaaierd, deden zai de Haailege van Israël verdrait!

042 t Kwam heur nait in t zin dat hai der haand in haar, dij dag, dou hai heur löskocht van vijand,

043 dou hai zien taikens dee in Egypte en zien wonders in t veld van Soän.

044 Zietakken van Nijl veraanderde hai in bloud, van dij gevolgen dat zai der nait oet drinken konden.

045 Hai stuurde bremsters op heur òf, doar ze deur opvreten werden, en kikkers, doar ze in omkwammen.

046 Hai dee heur gewas aan roepen, wat ter nog over was aan sprinkhoanen.

047 Hai vernailde heur wienstòkken mit hoagelstainen, heur viegebomen mit hoosbuien dij ales verrinnewaaiern.

048 Hai gaf heur daaiern pries aan hoagel, heur vij aan bliksemsloagen.

049 Hai luit zien glìnneghaid op heur lös, angstaanjoagende grammiedeghaid en kwoadhaid,
en stuurde heur rampen en onhaail.

050 Hai gaf zien glìnneghaid roem boan, dood bespoarde hai heur nait,
heur vij gaf hai pries aan pest.

051 Hai trof ale manleke eerstelingen in Egypte, t beste van heur levenskracht in tènten van Cham.

052 Mor zien volk luit hai opbreken as schoapen, hai laaidde heur as n koppel deur woestijn,

053 hai laaidde heur vaaileg, zai huifden naargens baang veur wezen, ze haren ja heur vijanden onder kregen.

054 Hai brocht heur noar zien haaileg kontraain, noar baarg, doar zien rechterhaand beslag op legd haar,

055 hai juig volken veur heur oet, verdailde mit meetlint t aarfdail,
in heur tènten luit hai stammen van Israël wonen.

056 Mor God wer deur heur oetperbaaierd, zai wazzen dwaars tegen Alderhoogste, zai trokken heur niks aan van zien veurschriften,

057 zai weken òf en werden ontraauw net as heur veurzoaten, zai wazzen onwis, net as n slappe boog,

058 zai aargerden hom mit ovverhögten en muiken hom ofgunsteg mit heur ofgodsbeelden.

059 God heurde t, wer roazend, en wees hail Israël òf.

060 Tabbernoakel van Silo om bie mensken te wonen, luit hai in steek.

061 Hai het zien aarkf + Letterlek: "staarke macht", mor net as in psaalm 132:8 wordt "aark" maind.f* priesgeven aan gevangenschop, zien sieroad in handen van vijand,

062 zien volk gaf hai over aan t sweerd, hai wer roazend om zien aarfdail.

063 Vuur verteerde heur jongkerels, heur moagdjes werden nait prezen in bruloftslaiden,

064 heur priesters vuilen deur t sweerd, heur wedevraauwen konden nait schraiven.

065 Dou wer de HEER wakker as ain dij sloapen het, as n held dij weer nöchtern wordt noa wien,

066 hai sluig zien vijanden van achtern, muik heur aiweg te schaande.

067 Tènt van Jozef dee hai weg, en veur stam van Efraïm koos hai nait meer,

068 mor hai koos veur stam van Juda, baarg Sion, doar hai zien nocht aan het.

069 Hai baauwde zien haailegdom hemelhoog, op aiwege fonnementen, net as eerder.

070 Hai koos David oet, zien knecht, en nam hom oet schoapkoven vandoan,

071 hai huil hom weg bie schoapen mit lammer, om hedder te wezen van Jakob, zien volk,
van Israël, zien aarfdail.

072 Hai waaidde heur mit n zuver haart en laaidde heur mit vaaste haand.Psaalms 079


001n Psaalm van Asaf. O God, volken binnen binnenvalen,
zai hebben joen haailege tempel onteerd,
van Jeruzalem n stainbult moakt.

002Zai hebben lieken van joen knechten as eten aan roofvogels geven,
t vlaais van joen volgelingen
aan wilde daaiern.

003Zai hebben bloud vergoten as wotter om Jeruzalem tou - en der was gainain dij heur begruif.

004Wie worden veur noabervolken te schaande moakt, van ale kanten beschimpt en bespot.

005Hou laank nog, HEER! Blief ie veur aaltied vergrèld? Blift joen ofgunst aaltied branden as vuur?

006Gait joen grammiedeghaid oet over volken dij joe nait kennen, over keunenkrieken dij joen noam nait aanroupen,

007want zai hebben Jakob opeten en t woonstee verrinnewaaierd.

008Reken ons ongerechtegheden van t veurgeslacht nait aan, loat joen meedlieden ons gaauw in muit kommen,
want wie hebben niks meer bie te zetten,

009help ons, God van ons haail, om eer van joen noam, red ons en moak t weer goud mit ons, om joen noam.

010 Woarom zollen volken zeggen: "Woar is heur God?" Loat ons blieken, loat dij volken waiten,
dat vergoten bloud van joen knechten vroken wordt.

011 Loat t schraiven van dij gevangen zitten tot joe deurdringen, loat dij ten dode opschreven binnen, t overleven zo as t in joen macht ligt.

012 Geef ons noabers zeuven moal weerom heur spot, doar zai joe mit veur spot zet hebben.

013 Mor wie, joen volk, schoapen van joen waaide, wie zellen joe veur aaltied priezen,
van geslacht op geslacht zel wie lofzang op joe holden.

Psaalms 080


001Veur meziekmeester. Op wies van: De lelies. n Getugenis van Asaf, n psaalm.
002Luster, o hedder van Israël, dij Jozef laaidt as n koppel schoapen.
Dij troont op cherubs, verschien in glorie,

003veur ogen van Efraïm en Manasse. Bruuk joen kracht
en kom ons redden.

004O God, breng ons weerom, loat joen aanschien lichten, dat wie red worden.

005O HEER, God van legermachten, hou laank nog bin ie glìn bie t beden van joen volk?

006Ie hebben heur troanen sloeken loaten, n overmoat aan troanen te drinken geven.

007Ie moaken dat ons noabers om ons strieden, ons vijanden hebben de gugel mit ons.

008O God van legermachten, breng ons weerom, loat joen aanschien lichten, dat wie red worden.

009Ie hebben n wienstòk reud en overbrocht oet Egypte, aander volken votjagd om hom poten te kinnen.

010 Ie hebben grond veur hom bewaarkt, dat e zok zetten kon en t laand vol moaken.

011 Baargen kwammen in schaar, zien löttenf + Löt = loot, scheur, twieg.f* binnen as ceders van God,

012 wienstòk stuurde zien schotf + Schot = takken, twiegen.f* aan zee tou, zien löt tot aan revier.

013 Woarom heb ie strinkettenf + Strinket = muur, windschut.f* vernaild? Elkenain dij der langs komt, kin ja van weg òf der van teppen,

014 wilde swienen oet t bos hebben der in omvrud, daaiern van t open veld hebben ze ofvreten.

015 O God van legermachten, kom toch weerom, zai hierhèn tou hemel oet en kiek,
heb omdenken mit dizze wienstòk,

016 mit stek dij joen rechterhaand poot het - en zeun dij ie staark worden luiten -.

017 Dij stek is verbraand mit vuur en kapt, deur draaigen van joen aangezicht kommen ze om haals.

018 Loat joen haand op man aan joen rechterhaand wezen, op t menskenkind dij ie veur joe staark worden luiten.

019 Wie zellen nait van joe ofvaleg wezen, as ie ons levent spoaren, den zel wie joen noam aanroupen:

020 O Heer van legermachten, loat ons weeromkommen, loat joen aangezicht lichten, dat wie red worden.

Psaalms 081


001Veur meziekmeester. Op wies van n laid oet Gat. Van Asaf.
002Joechaai veur God, ons kracht, zing God van Jakob tou,

003loat meziek klinken, pak schelletrom, aangenoame citer, tougelieks mit haarp,

004bloas op ramshoorn bie nijmoan, bie volmoan veur ons feestdag,

005want dat is veurschrift veur Israël, n wet van God van Jakob.

006Hai het Jozef aanwies geven dou hai tegen Egypte opkwam.
Ik heur n toal dij ik nait kon:

007"Ik neem last van zien scholder òf, zien handen huiven körf nait meer droagen.

008In nood raipstoe en heb ik die red, ik gaf die antwoord oet dunderkoppen,
ik heb die oetperbaaierd bie t wotter van Meriba. qs selaqs*

009'Heur, mien volk, ik zel joe vermoanen, wol ie mor lustern, Israël!

010 Der mag bie joe gain aander god touholden, ie maggen joe nait boegen veur n vremde god,

011 ik bin de HEER, joen God, dij joe oet Egypte trekken luit,
dou mond wiedopen en ik moak hom vol!'

012 Mor mien volk lusterde nait noar mien stem, Israël wol niks van mie waiten.

013 Ik heb heur overleverd aan heur stieve koppen, zai gingen wieder noar aigen beleg.

014 Och, wol mien volk mor noar mie lustern, wol Israël mor op mien wegen goan!

015 Op slag zol ik zien vijanden boegen loaten, zien tegenstanders aanpakken.

016 Dij de HEER hoaten, zollen hom veurlaigen, mor heur straftied zol veur aiweg wezen.

017 Mor ik zel joe van t beste waait te eten geven - en joe zat hunneg oet rots geven."

Psaalms 082


001n Psaalm van Asaf. God staait in vergoadern van goden,
middenmaank goden sprekt hai recht:

002"Hou laank zel ie nog onrechtveerdeg rechtspreken en goddelozen veurtrekken? qs selaqs*

003Dou recht aan dij weerloos is of wees, wees rechtveerdeg veur dij ongelokkeg is of aarm,

004breng dij weerloos is en behuifteg in vaaileghaid, red heur oet handen van goddelozen!

005Zai hebben naargens wait van en ze begriepen niks, zai kraben om in t duustern,
aal fonnementen van eerde wankeln.

006Ik heb wel zegd: "Ie binnen goden, ie binnen kinder van Alderhoogste,"

007mor wis en zeker zel ie as mensken staarven, as ain van vorsten valen!"

008Stoa op, o God, spreek recht over eerde, ale volken binnen joenent ja.

Psaalms 083


001n Laid, psaalm van Asaf
002O God, blief nait stil, wees nait doof en hol joe nait rusteg, o God,

003kiek oet, joen vijanden moaken biebeer,f + Biebeer = drokte.f* dij joe hoaten steken kop op.

004Tegen joen volk beroamen zai n slaauw plan, zai spannen soamen tegen joen schat,

005zai zeggen: "Kom, loat ons heur oetreuden oet rieg van volken, den is ter gainain meer dij noam van Israël heugt."

006Want zai wazzen ainsgezind in heur overleg en hebben tegen joe n verbond sloten:

007tènten van Edom en Ismaëlieten, Moäb en zeuns van Hagar,

008Gebal en Ammon en Amalek, Filistea, soamen mit dij van Tyrus.

009Assur het zok ook bie heur aansloten, zai binnen zeuns van Lot tou steun. qs selaqs*

010 Dou mit heur as mit Midjan, mit Sisera en mit Jabin, bie beek Kison,

011 zai werden oetreud bie Endor, zai gingen as mis over t laand.

012 Moak ze, heur vernoamste lu, net as Oreb en Zeëb, heur aanvoerders net as Zebach en Salmunna,

013 dij zeden: "t Gaail gruinlaand van God, dat aigen wie ons tou."

014 Mien God, moak heur as dreuge kladdebozzen, as strostommels dij verwaaien op wind,

015 as vuur dat bos verteert, as n vlam dij baargen verschruit,

016 zit zo achter heur heer mit joen störm, moak heur kèl mit joen störmwind.

017 Moak heur zo te schaande, dat zai vroagen noar joen noam, o HEER.

018 Zai stoan beschoamd en worden baang veur aaltied, zai schoamen zok en kommen om.

019 Den zellen ze waiten dat ie - joen noam is HEER - dat ie Alderhoogste binnen over haile eerde.

Psaalms 084


001Veur meziekmeester. Op wies van n laid oet Gat. Van Korachieten, n psaalm.
002Wat novvelk binnen joen woonsteden, o HEER van legermachten!

003Ik heb verlangst, joa ik longer noar veurhoven van de HEER.
Mien haart, mien liggoam,
joechaai veur God dij leeft.

004Alderdeegs n gewoon vogeltje vindt n hoes, n swaalfke vindt n nust veur zokzulm
en legt heur jongen deel
bie joen altoaren, o HEER van legermachten,
mien keunenk en mien God.

005Gelokkeg dij in joen hoes wonen, zai priezen joe aingoal. qs selaqs*

006Gelokkeg is ain dij touvlocht het bie joe, dij vol verlangst op pad gaait.

007Goan zai deur t Bakadaal, zai sloagen doar wotterwèllen,
eerste regen vaalt op heur deel.

008Zai kriegen van God weer kracht om deur te goan, in Sion zellen zai veur God verschienen.

009O HEER, God van legermachten, heur noar mien beden, heur mie aan, o God van Jakob. qs selaqs*

010 O God, ons schild, heb oog veur hom dij zaalfd is en zai hom aan.

011 Ain dag in joen veurhoven is ja beter as doezend woaraarns aans,
ik stoa laiver op drumpel in t hoes van mien God
as dat ik in tènten van goddelozen bin.

012 Want de HEER is zun en schild. Genoade en eer geft de HEER,
de HEER geft gunst en glorie,
lu dij zok goud gedroagen zel hai nait bekòrten op t goie.

013 O HEER van legermachten, gelokkeg is ain dij op joe vertraauwt.

Psaalms 085


001Veur meziekmeester. Van Korachieten, n psaalm.
002Ie haren joen nocht aan joen laand, o HEER, ie hebben t volk van Jakob dat gevangen zat, weerombrocht,

003ie hebben schuld van joen volk wegnomen, ie hebben heur zunden aalmoal vergeven. qs selaqs*

004Ie hebben joen grammiedeghaid voaren loaten, ie wazzen nait verbraand meer.

005Kom weer bie ons, o God, dij ons redt, en wees nait meer grammiedeg op ons.

006Zel ie veur aaltied vergrèld op ons wezen, zel ie verbraand blieven van geslacht op geslacht?

007Kin ie ons nait in t levent holden, dat joen volk weer blied mit joe is?

008Loat ons, HEER, joen traauwe laifde zain en geef ons joen haail.

009Ik wil heuren wat God zeggen zel, de HEER. Hai zel zien volk en zien getraauwen ja vrundelk touspreken,
mor zai maggen nait terogvalen
in dom vertraauwen.

010 Joa wis, zien haail is dichtbie veur dij ontzag veur hom hebben, t is den gloria in ons laand,

011 laifde en traauw kommen bie nkander, gerechteghaid en vree valen nkander om haals,

012 traauw komt op tou grond oet, gerechteghaid kikt omdeel tou hemel oet.

013 De HEER zulm geft aal t goie, ons laand zel zien vruchten geven.

014 Gerechteghaid zel hom veurgoan en weg volgen dij zien vouten wiezen zellen.

Psaalms 086


001n Gebed van David. Wil noar mie heuren, HEER, en geef mie antwoord,
want ik bin ellèndeg en aarm.

002Hol mie in leven, ik heur ja bie joe, red joen knecht,
dij op joe vertraauwt, mien God.

003Wees mie genoadeg, o Heer, want haile dag roup ik joe,

004moak joen knecht blied, want noar joe, Heer, longer ik.

005Want ie, Heer, ie binnen goud en op vergeven oet, vol traauw en laifde veur elk dij joe aanropt.

006Heur, HEER, noar mien gebed, sloag der acht op as ie mie smeken heuren.

007In tied van nood roup ik joe aan, want ik krieg antwoord van joe.

008Maank goden is der gainain dij aan joe geliek is, gainain dij doun kin wat ie doun.

009Ale volken dij ie moakt hebben, zellen kommen en deelvalen veur joe, o Heer,
en eer bewiezen aan joen noam.

010 Want ie binnen groot, ie doun wonderdoaden, ie, o God, ie allenneg.

011 Leer mie, o HEER, joen weg, want in joen woarhaid wil ik goan,
richt mien haart bloots op ontzag hebben veur joen noam.

012 Ik wil joe priezen, o Heer, mien God, mit mien haile haart, en joen noam veur aaltied eer bewiezen.

013 Joen laifde is groot veur mie, ie hebben mie ja red van t dodenriek beneden.

014 O God, domdrieste lu kommen tegen mie in t èn, n koppel tirannen het t op mien leven verzain,
zai holden joe ja nait veur ogen.

015 Mor ie, Heer, ie binnen n God dij barmhaarteg is en genoadeg, geduldeg, riek aan laifde en aan traauw.

016 Keer joe noar mie tou, wees mie genoadeg, moak joen knecht staark mit joen kracht,
verlös zeun van joen dainstmaaid.

017 Loat joen volk zain dat ie t goud mit heur mainen, dat lu dij mie hoaten, baang en beschoamd worden,
want ie, HEER, stoan mie bie en troosten mie.

Psaalms 087


001Van Korachieten, n psaalm, n laid. Zien fonnementen binnen op haailege baargen,

002van ale steeën van Jakob holdt de HEER t mainste van Sions poorten.

003Machtege verhoalen goan over die, doe stad van God. qs selaqs*

004"Ik zel Rahab en Babel nuimen bie heur dij mie kennen, Filistea en Tyrus, en Nubië derbie:
dij is doar geboren."

005En van Sion zel zegd worden: "Elk is doar geboren,
en hai het heur grondvest, de Alderhoogste."

006De HEER holdt bie in t register van volken: "Dizzent is doar geboren." qs selaqs*

007En ze daanzen in de rondte en zingen: "Aal mien bronnen binnen in joe."

Psaalms 088


001n Laid, n psaalm van Korachieten. Veur meziekmeester. Op Machalat Leannoth. n Kunsteg laid van Ezrachiet Heman.
002O HEER, God van mien haail, bie dag en naacht
roup ik joe aan om hulp.

003Loat mien beden bie joe aankommen, heur mie kloagen,

004want mien ziel kin gain tegensloagen meer verdroagen en mien levent is t dodenriek noabie.

005Men rekent mie tou heur dij t graf ingoan, n staarke kerel dij gain kracht meer het,

006ik bin as n dode, net as dij sneuveld binnen en in t graf liggen,
doar ie gain omdenken meer mit hebben,
ofsneden van joen haand.

007Ie hebben mie deellegd in daipste put, op duustere steeën, op leegste plak,

008joen vergrèldhaid drokt op mie, ie drokken mie deel bie elke breker.f + Breker = golfslag.f* qs selaqs*

009Dij mie kennen heb ie van mie vervremd, ie moaken dat zai mie ofgriezelk vinden,
ik bin opsloten en kin gain kaant oet.

010 Mien oog verkwient deur mien ellèn, ik roup om joe, HEER, haile dag,
ik steek mien handen oet noar joe.

011 Zel ie aan heur dij sturven binnen n wonder doun, zellen gaisten opstoan en joe priezen? qs selaqs*

012 Zel men in t graf vertellen van joen traauwe laifde, van joen traauw op t stee van ondergang?

013 Zel joen wonder in duustern bekend worden, joen rechtveerdeghaid in t laand van vergetelhaid?

014 Mor ik roup joe aan, o HEER, om hulp, in mörgentied komt mien gebed joe in muit.

015 Woarom, o HEER, versteut ie mie, hol ie veur mie joen aangezicht bezied?

016 Van mien jongste joaren òf bin ik ellèndeg en ofsloofd, ik mout verduren dat ie mie schrik aanjoagen, ik wait mie gain road.

017 Joen gram komt over mie, schrik veur joe brengt mie aan t swiegen,

018 haile dag binnen zai as wotter om mie tou, mitnkander brengen zai mie in t naauw.

019 Mien vrund en noaste heb ie van mie ofnomen, ze binnen aalmoal in duustern verswonnen.

Psaalms 089


001n Kunsteg laid van Ezrachiet Etan.
002Van traauwe laifde van de HEER wil ik aiweg zingen, mit mien mond joen traauw verkundegen, van geslacht op geslacht.

003Ik heb ja zegd: Joen traauwe laifde staait veur aaltied vaast, joen traauw staait vaast as hemel.

004"Ik bin n verbond aangoan mit wèl ik oetkozen heb, ik heb mien knecht David sworen:

005Veur aaltied hol ik dien noageslacht in stand, ik bevesteg dien troon van generoatsie op generoatsie." qs selaqs*

006Loat hemel joen wonderwaark priezen, o HEER, joen traauw in vergoadern van haailegen.

007Want wèl is in wolken geliek aan de HEER, wèl van goden is mit de HEER te vergelieken,

008mit God, veur wèl ze huvern in kring van haailegen, groot en geducht bie elk om hom tou?

009HEER, God van legermachten, wèl is zo staark as ie?
Ie binnen aan ale kanten traauw.

010 Ie goan over t staaigern van zee - kommen golven in t èn, ie brengen heur tou bedoaren.

011 Ie hebben Rahab deelstoken en verbriezeld, mit joen machtege aarm joen vijanden verrinnewaaierd.

012 Van joe is hemel, van joe is eerde, wereld en aal wat doar touholdt, heb ie vastzet,

013 t noorden en t zuden, ie hebben dij schoapen, Tabor en Hermon bejubeln joen noam.

014 Ie hebben n krachtege aarm, joen haand is staark, joen rechterhaand steek ie omhoog,

015 gerechteghaid en recht droagen joen troon, traauwe laifde en woarhaid goan veur joe aan.

016 Gelokkeg is t volk dat jubeln kin, o HEER, zai goan heur weg bie t licht van joen aangezicht.

017 Haile dag deur bejubeln zai joen noam, deur joen gerechteghaid kommen zai in t èn.

018 Want ie binnen de glaans van heur kracht, deur joen gunst stoan wie staark.

019 Want ons schild is van de HEER, ons keunenk is van de Haailege van Israël.

020 Destieds heb ie in n veurloop tegen joen volgelingen zegd:
"Ik heb n held biestoan,
n jongkerel boven t volk verhoogd.

021 David heb ik vonden, mien knecht, mit haailege eulie heb ik hom zaalfd.

022 Mit vaaste haand steun ik hom, joa, mien aarm moakt hom staark,

023 gain vijand zel hom te noa kommen, n minne kerel zel hom nait bedwingen,

024 ik vergraim zien tegenstanders veur zien ogen, zien hoaters sloag ik deel.

025 Mien traauw en laifde binnen mit hom, deur mien noam wordt hai aalaan staarker.

026 Zien haand loat ik heersen over zee, zien rechterhaand over revieren.

027 Hai ropt Mie tou: 'Mien voader bin ie, mien God, rots dij mie redt!'

028 Joa, hai geldt veur mie as eerstgeboren zeun, as hoogste van ale keunenks op eerde.

029 Veur aiweg geldt mien traauwe laifde veur hom, mien verbond mit hom blift bestoan.

030 Ik zel zien noageslacht veur aaid instandholden, zien troon zo laank as hemel bestaait.

031 As zien zeuns mien onderricht nait in acht nemen, nait leven volgens mien rechtsregels,

032 as zai mien veurschriften onteren, nait reken mit mien geboden,

033 den zel ik mit rou heur ontraauw bestravven, heur zunde mit sloagen.

034 Mor mien laifde veur hom hoal ik hom nait òf, mien traauw zel ik nait verbreken,

035 ik zel mien verbond nait onteren, wat over mien lippen kwam, zel ik nait veraandern.

036 Ain ding heb ik sworen bie mien haaileghaid, ik zel David nooit veurlaigen.

037 Zien noageslacht zel veur aaltied bestoan, zien troon staait as zun veur mie,

038 as moan zel hai der aaltied stoan, en getuge aan hemel is betraauwboar." qs selaqs*

039 Mor nou heb ie ofstöt en votdoan, ie werden vergrèld op hom dij ie zaalfd hebben,

040 t verbond mit joen knecht heb ie verbroken, zien kroon heb ie deur t sliek hoald.

041 Ie hebben goaten in zien muren sloagen, van zien dwingers heb ie n puunbult moakt,

042 dij der langs kwammen, hebben hom plunderd, veur zien noabers is hai tou spot worden.

043 Ie hebben zien tegenstanders overhaand geven, aal zien vijanden heb ie blied moakt,

044 ie hebben n broam zet op zien schaarp sweerd, ie hebben hom bie t strieden nait op n bain holden.

045 Zien glorie heb ie n èn aan moakt, zien troon heb ie deelsmeten op grond,

046 zien jonge joaren heb ie inkòrt, hom overdekt mit schaande. qs selaqs*

047 Hou laank nog, HEER, hol ie joe veurgoud bezied, blift joen vergrèldhaid branden as vuur?

048 Denk aan mie en aan mien kòrte tied van leven, aan onbedudende mensken dij ie schoapen hebben.

049 Leeft ter ain dij nait oet tied komt, kin der ain aan macht van t dodenriek ontkommen? qs selaqs*

050 Woar is joen traauwe laifde van doudestieds, Heer, dij heb ie toch aan David sworen bie joen traauw?

051 Denk, Heer, aan t bespotten van joen knechten, wat ik te lieden heb van aal dij volken.

052 Hou of joen vijanden, o HEER, joe bespotten en hom bespotten dij ie zaalfd hebben, woar hai ook gaait.

053 Hoog te priezen is de HEER in aiweghaid. Amen, joa, amen.

Psaalms 090


001Gebed van Mozes, man van God. HEER, ons touvlocht heb ie west
van older op older.

002Van veurdat baargen geboren wazzen, en van veurdat eerde en wereld mit geboortepien ontstoan wazzen,
joa, van aiweghaid tou aiweghaid, bin ie God.

003Ie loaten n mensk weeromkeren tou stof, en zeggen: "Keer weerom, menskenkinder."

004Doezend joar is ja veur joe as dag van guster, -verbie-,
as n wachtdainst bie naacht.

005Ie doun heur vot, net as sloap in mörgen, net as gras dat oetwaast,

006smörgens gruit en bluit, en soavends slap wordt en verdreugt.

007Zo vergoan wie deur joen vergrèldhaid, deur joen grammiedeghaid bin wie oetstuur.

008Ons zunde zet ie veur joe deel, wat wie beziedholden wollen, staait in t licht van joen ogen.

009Zo goan ons doagen verbie deur joen vergrèldhaid, wie brengen ons levensdoagen as n zucht aan t èn.

010 Ons levent duurt seuventeg joar en as wie staark binnen, tachteg.
Wat t weerd was: schrippen en knooien,
t gaait haard en wie vlaigen noar t èn!

011 Wèl het ter wait van hou slim of joen vergrèldhaid is, wèl het genog ontzag veur joen grammiedeghaid?

012 Leer ons zo ons doagen tellen, dat ons haart ter wies van wordt.

013 Keer weerom, HEER, hou laank nog? Heb te doun mit joen knechten.

014 Wees rij mit joen gunst in vrouge mörgen, den zel wie joechaaien en blied wezen, aal ons levensdoagen.

015 Moak ons blied, noar doagen dat ie ons ellèn brochten, krekt zoveul as wie t kwoad zain hebben.

016 Loat joen waark zain aan joen knechten, joen glorie aan heur kinder.

017 Loat goudgunsteghaid van de HEER, ons God, over ons wezen, loat wat ons oet handen komt bestendeg wezen,
joa, loat bestendeg wezen wat ons oet handen komt.

Psaalms 091


001Dij touholdt in schoelstee van Alderhoogste, zel overnachten in schaar van Aalmachtege.

002Ik zeg tegen de HEER: "Mien touvlocht en mien bunker, mien God, doar ik op vertraauw."

003Hai zel joe redden van t slagnet van vogelvanger en van verwoestende pest,

004mit zien vlerken zel hai die bedekken, onder zien vleugels kinstoe schoelen,
zien traauw is schild en schaarm.

005Huifst ter nait benaauwd veur wezen, dast die griezen most bie naacht, nait veur piel dij vlogt overdag,

006nait veur pest dij in t duustern rondgaait, nait veur t verdaarf dat om mirreg touslagt.

007Al valen der doezend om die tou, en tiendoezend aan dien rechterzied,
t zel nait aan die toukommen.

008Zelst t allain mor zain mit dien ogen, en ook zain hou mit goddelozen ofrekend wordt.

009Ie binnen ja mien touvlocht, HEER. Alderhoogste, ie hebben joen börg baauwd.

010 Der zel die gain kwoad overkommen en gain ploag zel dien tènt te noa kommen.

011 Want hai zel zien engels bestellen dat ze die bewoaren op aal dien wegen.

012 Dat ze die op handen droagen, dast die vout nait stötst aan n vlint.

013 Zelst op lutje laiw en gifslaang trappen en jonge laiw en dikke slaang verpoazen.

014 "Omdat hai zok aan mie hecht het, zel ik hom redden, ik zel hom in vrijhaid brengen omdat hai mien noam ken.

015 As hai mie aanropt zel ik hom antwoorden, as hai in benaauwdens zit, zel ik bie hom wezen,
ik zel hom redden en belonen,

016 ik zel hom rij zien levensdoagen geven, ik zel hom mien haail zain loaten."


Psaalms 092


001n Psaalm, n laid veur sabbatdag.
002Goud is t om de HEER te priezen, om joen noam, o Alderhoogste, te bezingen,

003om smörgens te vertellen van joen gunst en bie nachten van joen traauw,

004bie tiensnoar en bie haarp, mit citerklanken.

005Want ie hebben mie blied moakt deur joen doaden, over t waark van joen handen zel ik jubeln.

006Wat is joen waark groot, o HEER, wat heb ie daibe gedachten.

007Ain dij dom is, het ter gain wait van, veur n dwoas is t stoer.

008As goddelozen wazen as roet, as ale minhoeden bluien,
den is t om veur aaltied oetreud te worden.

009Mor ie, veur aiweg bin ie hoog verheven, HEER,
010 joa, joen vijanden HEER, joen vijanden dij kommen om,
ale minhoeden worden oetnkander jagd.

011 Ie moaken dat men ontzag veur mie krigt as veur n wild baist, ie begaiten mie mit beste eulie.

012 Ik kiek voldoan noar mien vijanden, mien oren heuren dij minne lu dij tegen mie in opstand kommen.

013 Rechtveerdege zel opschaiten as n paalmboom, zo groot worden as n ceder op Libanon.

014 Dij poot binnen in t hoes van de HEER, zellen bluien in veurhoven van ons God.

015 Op hoge older zellen zai nog droagen, geef en gruin zellen ze wezen.

016 Om te vertellen dat de HEER woarachteg is, hai is mien rots, bie hom is gain onrechtveerdeghaid.

Psaalms 093


001De HEER is keunenk, bekled mit hooghaid, de HEER is bekled mit macht, hai het zien gordel omdoan,
wereld staait vaast, wankeln zel e nait,

002en joen troon staait vaast van oldsheer, ie binnen van aiweghaid.

003HEER, wotterstromen kommen op, wotterstromen loaten zok heuren,
wotterstromen goan broezend tekeer.

004Mor boven t broezen van t wotter, machteger as t roazen van t hef,f + "Roazen van t hef" is n olde oetdrokken veur "broezen van zee".f*
is de HEER, machteg in hemel.

005Joen getugenizzen binnen deurhèn betraauwboar. Haaileghaid is kroon op joen hoes,
HEER, veur aaltied.


Psaalms 094


001God van vroak, HEER, God van vroak, verschien in glorie.

002Kom in t èn, rechter van wereld, dij grootse lu, geef heur om liek.

003Hou laank, HEER, zellen goddelozen, hou laank zellen goddelozen blied wezen?

004Zai snaren en hebben t hoogste woord, aal dij minhoeden hebben t hoogste woord.

005Joen volk, HEER, dat vermorzeln zai, joen aarfdail dat verdrokken zai,

006wedevraauw en vremde vermoorden zai, weeskinder brengen zai om haals.

007"De HEER dij zugt dat nait," zeggen ze, "God van Jakob dij vernemt dat nait."

008Begriep dat toch, onneuzel volk. Dwoaze lu, wanneer dringt t tot joe deur?

009Zol hai dij joe oren doan het - zol dij nait heuren kinnen? dij t oog schoapen het - zol dij nait zain kinnen?

010 Zol hai dij volken gain inzeggen geven - hai dij mensken kennes biebrengt?

011 De HEER, hai wait wat of mensken denken, t is bloots n poestje wind.

012 Gelokkeg, HEER, dij ie onder handen nemen, dij ie onderwiezen oet joen wet.

013 Om hom te woaren veur tieden van onhaail, as ondertied veur goddelozen n koel groaven wordt.

014 Want de HEER zel zien volk nait in steek loaten, en zien aarfdail nait verloaten.

015 Joa, rechtsproak zel weeromkommen bie rechtveerdeghaid, ale oprechten zellen t net zo doun.

016 Wèl komt veur mie op tegen verkeerde mensken, wèl nemt t veur mie op tegen minne lu?

017 As de HEER mie nait hulpen haar, den haar ik omtrent al west doar t stil is.

018 As ik denk: Ik heb mien vout verswikt, den holdt joen gunst mie in t èn, HEER.

019 Bie aal mien onrustege gedachten beurt joen troost mie weer op.

020 Zol ie in ain joar wezen mit vaalze rechtbaank, bruukt om onhaail te brengen?

021 Mitnkander hebben ze t op rechtveerdege verzain, en onschuldeg bloud verkloaren zai veur schuldeg.

022 Mor de HEER is mien stainhoes worden, mien God n rots doar k touvlocht vin.

023 Hai dut heur onrecht op heurzulm deelkommen, en vergraimt heur veur heur minneghaid,
de HEER, ons God, vergraimt heur.


Psaalms 095


001Kom, loat wie joechaaien veur de HEER, jubeln veur rots van ons verlözzen.

002Loat wie bie hom kommen mit n daanklaid, mit psaalms hom touzingen.

003Want de HEER is n groot God, n groot keunenk over ale goden.

004In zien haand is t onbekende ondereerdse, van hom binnen toppen van baargen,

005van hom is zee, dij het hai ja moakt, en t vaaste laand, vörmd deur zien handen.

006Kom, loat ons deelboegen veur God en op knijen goan, op knijen goan veur de HEER dij ons moakt het.

007Hai is ja ons God en wie binnen t volk van zien waaide,
schoapen van zien haand.
Wol ie vandoag nog mor lustern noar zien stem:

008"Wees nait dwaars, net as bie Meriba, op dag van Massa, in woestijn,

009doar joen voaders mie oetperbaaierd hebben, doar zai mie oetdoagen wollen, al haren ze mien doaden ook zain.

010 Vatteg joar laank heb ik waalgd van dij generoatsie. Ik zee: 't Haart van dit volk is op biesterboan,
zai willen van mien wegen nait waiten!'

011 Dat in mien vergrèldhaid heb ik sworen: 'Zai zellen wis nait aan mien rustplak toukommen!'"


Psaalms 096


001Zing veur de HEER n nij laid, zing veur de HEER, haile wereld.

002Zing veur de HEER, pries zien noam, verkundegt zien haail ale doagen.

003Vertel maank aander volken van zien glorie, maank ale volken van zien wonderdoaden.

004Want de HEER is groot en slim te priezen, hai is geduchter as ale goden.

005Want ale goden van volken binnen ofgoden, mor de HEER, dij het hemel moakt.

006Glaans en glorie goan veur hom oet, macht en pracht binnen in zien haailegdom.

007Breng aan de HEER, stammen van volken, breng aan de HEER, eer en macht,

008geef aan de HEER, eer dij zien noam toukomt, breng n ovver en kom in zien veurhoven.

009Boeg joe deel veur de HEER in t haaileg feestklaid, joa, huver veur hom, haile wereld.

010 Zeg maank aander volken: "De HEER is keunenk. Wereld staait vaast, dij is nait wankel.
Hai oordailt volgens t recht over volken."

011 Loat hemel blied wezen en eerde joechaaien, loat t hef roazen mit ales wat doar in is.

012 Loat t veld joechaaien mit ales wat doar touholdt, den jubeln ale bomen in t bos,

013 veur de HEER, want hai komt, want hai komt om recht te spreken over haile wereld.
Hai zel rechtspreken over wereld mit rechtveerdeghaid,
en over zien volken noar zien traauw.


Psaalms 097


001De HEER is keunenk - loat eerde joechaaien, loat menneg aailaand blied wezen.

002Wolken en duustern binnen om hom tou, gerechteghaid en recht binnen stiepen van zien troon.

003Vuur gaait hom veuroet, verteert zien vijanden rondom.

004Zien bliksemsloagen verlichten wereld, eerde zugt dat en krimpt in nkander.

005Baargen smelten as was veur de HEER, veur de HEER van haile eerde.

006Hemel verkundegt zien gerechteghaid, ale volken zien glorie.

007Aal dij ofgodsbeelden aanbeden, kommen te schaande, aalmoal dij groots binnen op ofgoden.
Boeg joe deel veur hom, ale goden!

008Sion heurt dervan en is blied, dochters van Juda joechaaien
om joen oordailen, o HEER.

009Want ie, HEER, ie binnen hoogste over haile eerde, hoog verheven boven ale goden.

010 Hoat t kwoad, ie dij holden van de HEER. Hai dij t leven van heur dij hom traauw binnen, bewoart,
zel heur redden oet handen van goddelozen

011 Licht is oetstreud veur rechtveerdege, bliedschop veur oprechten van haart.

012 Rechtveerdegen, verheug joe in de HEER en pries zien haailege noam.


Psaalms 098


001n Psaalm. Zing veur de HEER n nij laid,
want hai het wonders doan.
Zien rechterhaand en zien haailege aarm
hebben hom haail brocht.

002De HEER het zien haail bekendmoakt, zien recht openboard veur ogen van volken.

003Hai was zien gunst en traauw indachteg veur t volk van Israël.
Ale oethouken van eerde
hebben t haail zain van ons God.

004Jubel veur de HEER, doe haile eerde, kom lös in jubel en gezang!

005Zing veur de HEER bie haarp, bie haarp en bie klank van meziek,

006mit trompetten en klank van bezunen, zing veur de HEER, joen keunenk.

007Loat t hef roazen mit ales wat ter in touholdt, mit wereld en aal dij doarop wonen.

008Loat revieren in handen klappen, loat baargen jubeln, mitnkander,

009veur de HEER, want hai komt om recht te spreken over eerde.
Hai zel rechtveerdeg rechtspreken over wereld
en over volken noar wat recht is.

Psaalms 099


001De HEER is keunenk - volken huvern! Cherubs binnen zien troon - eerde wankelt!

002De HEER is groot op Sion, verheven boven ale volken.

003Loat heur joen noam priezen, groot en geducht.
Haaileg is hai.

004Machtege keunenk dij t recht laif het: ie hebben billeke wetten vastlegd,
recht en gerechteghaid
heb ie doan in Jakob.

005Verhoog de HEER, ons God, en boeg joe deel veur zien voutenbaank.
Haaileg is hai.

006Mozes en Aäron maank zien priesters, en Samuël bie lu dij zien noam aanroupen,
zai roupen de HEER aan en hai geft heur antwoord,

007in wolkenzoel sprekt hai heur tou, en zai hebben zien getugenizzen bewoard,
veurschriften dij hai heur geven haar.

008HEER, ons God, ie hebben heur antwoord geven, ie wazzen veur heur n God dij vergeft,
mor heur veur heur doaden bouten let.

009Verhoog de HEER, ons God, en boeg joe deel veur zien haailege baarg.
Haaileg is de HEER, ons God.


Psaalms 100


001n Psaalm bie t daankovver. Jubel veur de HEER, haile wereld,

002dain de HEER mit blieder haarten, kom hom mit t feestlaid in muit.

003Wait wel: de HEER is God, hai het ons moakt, wie binnen zienent,
zien volk, schoapen van zien waaide.

004Kom mit n daanklaid zien poorten in, mit lofzang in zien hoven,
pries hom, zegen zien noam:

005de HEER is ja goud, veur aiweg is zien gunst,
van older op older zien traauw.

Psaalms 101


001Van David, n psaalm. Traauwe laifde en recht wil ik bezingen,
veur joe, o HEER, wil ik psaalmzingen,

002ik zel t rechte pad aanholden - wanneer mag ik joe verwachten wezen?
Thoes, onder aigen volk,
verkeer ik mit n goud gewaiten,

003ik zel ofzain van male dingen.
Verkeerd doun staait mie tegen,
t zel nait aan mie hangen blieven,

004n slecht gewaiten wil ik nait, t verkeerde wil ik niks van waiten.

005Dij zien noaste achterbaks belastert, dij leg ik t swiegen op,
snakkers en wiesneuzen
kin ik nait verdroagen.

006Ik hol t op lu, doar vertraauw op is in t laand, om bie mie tou te holden.
Ain dij goud is in handel en wandel,
dij zel mie dainen.

007Dij boudel bedrogt, zel nait wonen in mien hoes,
dij lugt en dut,
zel veur mien ogen nait bestoan.

008Ik zel goddelozen in t laand aal mörgens t swiegen opleggen,
ik zel heur oetreuden oet stad van de HEER,
ale lu dij minne dingen doun.

Psaalms 102


001Gebed van n ongelokkeg mensk, as hai nait meer kin en veur de HEER zien klacht oetstört.
002HEER, heur mien beden, loat mien roup om hulp bie joe kommen.

003Hol joe nait bezied veur mie as ik t benaauwd heb.
Heur mie aan,
geef op slag antwoord as ik roup.

004Want mien doagen goan in rook op, mien gebainte gluit as n heerdstee.

005Mien haart is meur en soor as gras, eten, doar toal ik nait noar.

006Van mien kloagen, bin ik vèl over bonk.

007Ik liek wel op n woestijnoel in wildernis, op n stainoel in n baauwvaal,

008ik krieg gain wenk in ogen, ik vuil mie as n ainzoam muske op dak.

009Mien vijanden steken aaldeur de gek mit mie, dij tegen mie tekeergoan, bruken mien noam as n vluikwoord.

010 Joa, aask eet ik as brood, mien drinken leng ik aan mit troanen,

011 deur joen vergrèldhaid en joen grammiedeghaid, ie hebben mie ja optild en weer deelgooid.

012 Mien doagen binnen as n schaar dij aalaan laanger wordt, ik wor soor as gras.

013 Mor ie, o HEER, ie binnen veur aiweg, joen noam blift bestoan van older op older.

014 Ie zellen in t èn kommen en meedlieden hebben mit Sion, tied om genoadeg te wezen, dij tied is ter heer,

015 want joen knechten hebben heur nocht aan zien stainen, ze hebben haartzeer over zien puun.

016 Den zellen volken ontzag hebben veur de HEER zien noam, ale keunenks van haile wereld veur zien glorie,

017 as de HEER Sion weer opbaauwd het, as hai verschenen is in glorie,

018 as hai lusterd het noar t beden van ain dij aarm en berooid is, en heur beden nait veracht het.

019 Loat dit opschreven worden veur t noageslacht, loat t volk dat vannijs schoapen wordt de HEER priezen,

020 de HEER het ja oet högte van zien haailege stee deelkeken, schaauwd oet hemel vandoan noar eerde,

021 om te heuren noar t kloagen van ain dij verbannen is, om te verlözzen dij tou dood veroordaild binnen.

022 Den zel men noam van de HEER nuimen in Sion, hom priezen in Jeruzalem,

023 as volken bie nkander kommen en keunenkrieken ook, om de HEER te dainen.

024 Onderwegens het hai mien krachten broken, mien levensdoagen het hai bekòrt.

025 Ik zee: "Mien God: neem mie nait weg op haalfschaid van mien doagen,
ie binnen der ja van older op older!"

026 Ooit heb ie t fonnement van eerde legd, hemel is t waark van joen handen.

027 Dij zellen vergoan, mor ie holden stand, zai verslieten as n mantel,
ie verwizzeln heur veur n nije,

028 mor ie blieven aigenste en aan joen joaren komt gain èn.
029 Kinder van joen knechten zellen hier heur woonstee hebben, en heur noageslacht zel veur joen ogen bestoan blieven.

Psaalms 103


001Van David. Pries de HEER, zeg ik tegen miezulm,
aal wat in mie is, mout zien haailege noam priezen.

002Pries de HEER, zeg ik tegen miezulm, vergeet gainain van zien weldoaden.

003Dij aal dien zunden vergeft, die beter moakt van aal dien kwoalen,

004dij dien leven redt van t graf, die kroon opzet van traauwe laifde en ontfaarmen,

005dij dien levent rij bedailt mit t goie, dat dien jonkhaid weeromkomt as bie n oarend.

006De HEER dut wat rechtveerdeg is, hai dut recht aan lu dij vertrapt binnen.

007Hai het zien wegen bekendmoakt aan Mozes, aan Isrelieten zien doaden.

008Barmhaarteg en genoadeg is de HEER, nait gaauw kwoad en meer as traauw.

009Hai blift nait aal verkloagen, hai zel nait aiweg vergrèld blieven.

010 Hai dut ons nait noar ons zunden, en vergeldt ons nait noar ons mizze doaden.

011 Want zo hoog as hemel boven eerde is, zo geweldeg is zien gunst veur wel ontzag veur hom hebben.

012 Zo wied as t oosten van t westen is, zo wied dut hai ons zunden bie ons vandoan.

013 Zo as n voader barmhaarteg zok over kinder ontfaarmt, zo ontfaarmt de HEER zok over wèl ontzag veur hom hebben.

014 Hai wait hou dat wie moakt binnen, wie binnen ja stof.

015 n Mensk - as gras binnen zien doagen, as n bloum zo bluit hai,

016 n zuchtje wind en hai is ter nait meer, en t stee doar hai ston ken hom nait meer.

017 Mor gunst van de HEER is aiweg en zel aaltied blieven veur wèl ontzag veur hom hebben,
zien gerechteghaid geldt veur kinder en kindskinder,

018 veur wèl zien verbond bewoaren, veur wèl aan zien geboden denken om der noar te doun.

019 De HEER het zien troon in hemel deelzet, as keunenk heerst hai over ales.

020 Zegen de HEER, ie aal zien engels, ie staarke helden, dij doun wat hai zegt,
deur te heuren noar t geluud van zien woord.

021 Zegen de HEER, ie aal zien legers, dij hom dainen en doun wat hai wil.

022 Pries de HEER, ie aal zien waarken, op ale steeën doar hai regaaiert.
Loat aal wat in mie is de HEER priezen.

Psaalms 104


001Pries de HEER, zeg ik bie miezulm. HEER, mien God, wat bin ie groot,
bekled mit glaans en glorie,

002aantrokken mit n mantel van licht. Ie spannen hemel oet as n tèntklaid,

003joen bovenzoalen baauw ie op wotter, van wolken moak ie joen woagen,
ie voaren op vleugels van wind,

004ie moaken winden tou joen bodes, en vuur en vlam tou joen knechten.

005Ie hebben eerde ankerd op zien fonnementen, nooit of te nimmer zel dij wankeln.

006Oerzee bedekt heur as n klaid, t wotter staait op baargen.

007Deur joen draaigementen zel t wotter wieken, om t lewaai van joen dunder gaait t ter vandeur.

008Baargen kommen in t èn, doalen goan omdeel, noar t stee deur joe onnaaierd.

009Ie hebben wotter ofpoald, t komt doar nait verbie, t komt nait weer om eerde te bedekken.

010 Ie loaten wèllen vrije loop deur leegtes, zai stromen tussen baargen.

011 t Is drinken veur wilde daaiern op t laand, wilde ezels verdörsten nait.

012 Vogels wonen der boven, tussen t dichte loof loaten zai zok heuren.

013 Ie geven baargen drinken oet joen bovenzoalen, van vrucht van joen waark krigt eerde zien gerak.

014 Ie loaten t gras wazen veur t vij en geven veldvruchten deur aarbaid van mensken.
Om brood oet grond te winnen,

015 wien, dij t haart van mensken blied moakt, eulie om t gezicht glimmen te loaten,
joa, brood dat t haart van mensken staark moakt.

016 Bomen van de HEER drinken zok zat, ceders van Libanon dij hai poot het.

017 Doar nuzzeln vogels, doar hebben aaibers in toppen heur woonstee.

018 Hoge baargen binnen veur stainbokken, klipdazzen schoelen in rotsholen.

019 Moan heb ie moakt veur vaaste tieden, zun wait tied van ondergoan.

020 As ie t duuster moaken, wordt t naacht, den ruiern zok ale wilde daaiern in t bos.

021 Jonge laiwen brollen om roof, vroagen zo aan God heur eten.

022 As zun opkomt verzoameln zai zok en leggen zok deel in heur schoelploatsen.

023 Mensken goan noar t waark, en schrippen tot aan oavend tou.

024 Wat binnen joen waarken talriek HEER, aalmoal moakt mit wieshaid,
eerde is vol van wat ie schoapen hebben.

025 Doar is zee, groot en wied noar ale zieden, doar wemelt t van ontelboare daaiern,
luddek en groot.

026 Doar voaren schepen, Leviatan, vörmd deur joen haand om mit te speulen.

027 Zai wachten aalmoal op joe, dat ie heur eten geven as t ter tied van is.

028 As ie heur t geven, zammeln zai t, as ie joen haand opendoun den kriegen zai t goud van eten.

029 Mor hol ie joe bezied, den roaken zai oetstuur, as ie heur oam ofsnieden, is t doan mit heur,
den goan zai weerom tou stof.

030 As ie joen gaist sturen den worden zai schoapen, en ie vernijen aanschien van wereld.

031 Dat glorie van de HEER veur aiweg wezen mag en de HEER zok verblieden kin over zien waarken.

032 Hai kikt noar eerde en dij trilt, hai komt baargen aan en zai roken.

033 Ik wil aal mien levensdoagen zingen veur de HEER, veur mien God psaalmzingen, zo laank as ik ter bin.

034 Dat mien gedachten hom aangenoam wezen maggen, ik wil mie in de HEER verblieden.

035 Loat zundoars van eerde verdwienen, goddelozen der nait meer wezen.
Pries de HEER, zeg ik bie miezulm.
Halleluja!


Psaalms 105


001Pries de HEER en roup zien noam aan, moak volken bekend wat hai doan het,

002zing veur hom, psaalmzing veur hom, spreek over aal zien wonderdoaden,

003snaar van zien haailege noam. Loat lu dij de HEER zuiken, van haarten blied wezen.

004Vroag noar de HEER en noar zien macht, kom aalgedureg veur zien aangezicht.

005Denk aan wonderdoaden dij hai doan het, aan zien wondertaikens en aanwiezens oet zien aigen mond,

006noazoaten van Abraham, zien knecht, kinder van Jakob, dij hai oetkozen het.

007Hai is de HEER, ons God, in haile wereld gelden zien aanwiezens.

008Hai denkt veur aaid aan zien verbond, aan t woord, dat hai onnaaierd het veur doezend geslachten,

009t verbond dat hai aangoan is mit Abraham, zien aid aan Isaak.

010 Hai stelde t veur Jakob vaast as regel, veur Israël as aiweg verbond.

011 Hai zee: "Aan die geef ik t laand Kanaän, t grond, dat ik joe toumeten heb,

012 dou ie nog nait talriek wazzen, nog mor naauw as vremden der wazzen,

013 dou ie van volk noar volk togen, van t aine keunenkriek noar t aander."

014 Hai ston nait tou dat ain heur verdrokte, heur keunenks wees hai terecht:

015 "Kom nait aan mien gezaalfden, en dou mien profeten gain kwoad."

016 Dou hai hongersnood over t laand ofraip, en elke broodstòkf + Broodstòk: n stòk doar broden aanhongen werden om dij te beschaarmen tegen moezen en aander ongedaaierte.f* brook,

017 stuurde hai n man veur heur oet: Jozef wer as sloaf verkocht.

018 Zai sluigen zien vouten aan ket, zetten zien haals in t iesder,

019 tot aan tied dat t woord oetkwam, t woord van de HEER t iesder smelten dee.

020 Hai stuurde n keunenk en dij luit hom vrij, n heerser over volken - en dij muik hom lös.

021 Hai stelde hom aan as heer over zien hoes, as boas over zien bezit,

022 om zien vorsten heur stee te wiezen en om zien oldsten wieshaid te leren.

023 Dou toog Israël noar Egypte, woonde Jakob as vremde in t laand van Cham.

024 God muik zien volk slim vruchtboar, hai muik heur maanzer as zien vijanden.

025 Hai veraanderde heur haart om zien volk te hoaten, om zok filaain tegen zien knechten te gedroagen.

026 Hai stuurde zien knecht Mozes, en Aäron, dij hai oetkozen haar.

027 Dij deden zien taikens dij hai heur veurzegd haar, wondertaikens in t laand van Cham.

028 Hai stuurde t duustern en t wer duuster, mor zai bleven ongeheurzoam aan zien woord.

029 Heur wotters veraanderde hai in bloud, en heur vizzen luit hai doodgoan.

030 t Krioulde in t laand van kikkers, tot in koamers van keunenks tou.

031 Op zien woord kwam der ongedaaierte, laankbainde muggen in t haile kontraain.

032 In stee van regen gaf hai hoagel, vuurvlammen over t laand,

033 hai trof heur droevetoenen en heur viegebomen, en brook bomen in heur laand.

034 Op zien woord kwammen der grashippers, koalvreterds, nait te tellen,

035 zai vraten ales op wat doar waasde, ale vruchten van heur veld.

036 Hai trof ale eerstgeboren jonges in heur laand, t beste van heur levenskracht.

037 Hai laaidde heur oet mit gold en zulver, van heur stammen was der gainain dij stroekelde.

038 Egypte was blied over heur oettocht, schrik veur heur zat ter goud in.

039 Hai spraaidde wolken as n schaarm, en gaf vuur om naacht te verlichten.

040 Zai vruigen, en der kwammen kwaddels, zien brood oet hemel gaf heur zat te eten,

041 hai muik rots open en t wotter stroomde der oet, t laip as n revier deur n dreuge streek.

042 Omreden hai docht aan zien haaileg woord, aan Abraham zien knecht,

043 hai luit zien volk oetgoan mit gezang, t volk dat hai oetkozen haar mit gejubel.

044 Hai gaf heur landen van aander volken, doar dij veur knooid haren, kregen zai in bezit,

045 zai zollen zien aanwiezens bewoaren en zien regels in acht nemen.
Halleluja!


Psaalms 106


001Pries de HEER! Pries de HEER, want hai is goud,
joa, aiweg geldt zien gunst.

002Wèl kin machtege doaden van de HEER bekendmoaken, wèl kin zien lof volsloagen heuren loaten?

003Gelokkeg binnen dijent dij t recht bewoaren, en aaltied gerechteghaid doun.

004Denk aan mie, o HEER, in joen laifde veur joen volk, kom mie in muit mit joen haail,

005dat ik t gelok te zain krieg van lu, oetkozen deur joe, dat ik blied bin over bliedschop van joen volk,
dat ik mie gelokkeg priezen kin, soamen mit joen aarfdail.

006Zundegd heb wie, net as ons veurvoaders, onrecht heb wie doan, verkeerd heb wie west.

007Ons veurvoaders in Egypte sluigen gain acht op joen wonderdoaden,
ze dochten nait aan joen rieke traauw
en wazzen rebels bie zee, bie Raaitzee.

008Mor hai redde heur omwille van zien noam, om zien machtege doaden bekend te moaken.

009Hai gaf Raaitzee n inzeggen en dij vuil dreug, hai luit heur over boom van zee goan of was t woestijn.

010 Hai hulp heur oet haand van hoater, verlöste heur oet haand van vijand.

011 t Wotter bedekte heur tegenstanders, der bleef gainain van heur over.

012 Dou vertraauwden ze zien woorden en zongen ze zien lof,

013 mor al gaauw wazzen ze zien doaden vergeten, ze wachtten zien road nait òf.

014 Ze werden aalbegereg in woestijn, wollen God in wildernis oetperbaaiern.

015 Hai gaf heur woar ze om vroagd haren, tot ze der zaik van werden.

016 Ze werden ofgunsteg op Mozes in t legerkaamp, op Aäron, haailege van de HEER.

017 Dou brook eerde open en verslon Datan, en bedekte Abiram zien bende.

018 Vuur vlamde op maank heur aanhang, vlammen verteerden dij goddelozen.

019 Ze muiken n bolkaalf bie Horeb en gingen op knijen veur dat goten beeld.

020 Heur Glorie gavven ze vot veur n beeld van n baist dat gras vret.

021 Ze vergaten God, heur redder, dij grode dingen doan haar in Egypte,

022 wonderdoaden in t laand van Cham, geduchte doaden bie Raaitzee.

023 Hai zol heur al oetreuden, as Mozes, deur hom oetkozen, der nait west haar,
dij kwam veur heur op
om Gods grammiedeghaid òf te keren.

024 Ze wollen nait waiten van dat goie laand, vertraauwden nait wat hai zee.

025 Ze zatten mor te vrantern in heur tènten, en heurden nait noar stem van de HEER.

026 Dou swoor hai mit vingers omhoog, dat hai zol heur vergraimen in woestijn,

027 heur noazoaten verspraaiden onder volken, heur oetstreuen over landen.

028 Dou ze Baäl-Peor achternoalaipen en dodenovvers atten,

029 hom zeer deden deur heur doaden, brook der n ploag bie heur oet.

030 Mor Pinechas ston op en kwam tussenbaaident en ploag huil weer op.

031 Hom is t as gerechteghaid aanrekend, van older op older, veur aaltied.

032 Ze werden grammiedeg bie t Meribawotter, om heur mos Mozes der onder lieden,

033 ze hebben hom zo verbitterd, dat hai gooide der mor wat oet.

034 Ze reuden aander volken nait oet dij de HEER heur aanwezen haar,

035 ze werden aigen mit dij volken, ze leerden wat dij deden,

036 ze vereerden dou heur ofgoden en dij werden heur tou vaalstrik.

037 Ze brochten heur aigen zeuns en dochters as ovvers aan demonen,

038 onschuldeg bloud hebben ze vergoten, t bloud van heur zeuns en dochters,
dij ze ovverd haren aan ofgoden van Kanaän,
zodat t laand deur bloudschuld onthaailegd wer.

039 Ze werden onraain deur wat ze deden, en wazzen ontraauw deur heur doaden.

040 Dou braandde grammiedeghaid van de HEER lös, hai waalgde van zien volk, zien aarfdail.

041 Hai gaf heur over in macht van volken, heur hoaters heersten over heur,

042 heur vijanden hebben heur verdrokt, ze mozzen boegen onder dij heur macht.

043 Mennegmoal het hai heur red, ze wazzen mit opzet opsternoat,
ze gingen onder in heur schuld.

044 Mor as hai heur nood zag, as hai heur kloagen heurde,

045 den docht hai om heur aan zien verbond, begrootte hom t vanwege zien grode traauwe laifde,

046 hai luit heur weer meedlieden ondervinden van lu dij heur in gevangenschop brocht haren.

047 HEER, God van ons, red ons, breng ons bie nkander oet volken,
om joen haailege noam te priezen
om te snaren van joen lof.

048 Te priezen is de HEER, de God van Israël, veur aiweg en aaid.
Loat t haile volk "Amen" zeggen.
Pries de HEER!


Psaalms 107


001Pries de HEER, want hai is goud, joa, aiweg geldt zien gunst.

002Dij de HEER verlöst het, mouten t zeggen, dij hai verlöst het oet vijand zien macht,

003verzoameld het oet landen, van oost en west,
van noord en van overzee.

004Gounent swurven om in woestijn, gain weg noar stad en wildernis
as woonstee te vinden.

005Zai haren honger en dörst, haildaal gain weerstand meer.

006Dou raipen zai aan de HEER in heur nood, en hai redde heur oet benaauwdeghaid,

007hai brochde heur op slichte weg om te goan noar n stad om te wonen.

008Loat heur de HEER priezen om zien traauw, om zien wonderdoaden aan mensken doan,

009dij dörst haar, het hai drinken geven, dij honger haar, gaf hai zien gerak.

010 Gounent zatten in t donker, gain spiertje licht, opsloten in ellèn en iesdern ketten,

011 omreden zai haren heur tegen Gods woorden verzet, aanwies van Alderhoogste veracht,

012 deur heur t stoer te moaken, muik hai heur klaain, zai stroekelden, en helpen dee gainain.

013 Mor dou zai de HEER raipen in heur nood, muik hai heur vrij van angsten,

014 hai laaidde heur tou t duuster oet, t pikkeduuster, hai brook heur banden stokkend.

015 Loat heur de HEER priezen om zien traauw, om zien wonderdoaden aan mensken doan,

016 want bronzen deuren het hai stokkendsloagen, iesdern grondels der ofhaauwen.

017 Gounent wazzen dwoas, vanwege heur minne gedrag wazzen zai der min aan tou,

018 ale eten ston heur tegen, zai stonden stoef veur poort van dood.

019 Dou raipen zai aan de HEER in heur nood en hai redde heur oet benaauwdeghaid,

020 hai sprak zien woord en muik heur beter, hai redde heur van t graf dat groaven was.

021 Loat heur de HEER priezen om zien traauw, om zien wonderdoaden aan mensken doan,

022 loat heur daankovvers brengen, mit gejubel vertellen van zien doaden.

023 Gounent voarden mit schepen op zee, dreven handel over t wotter,

024 zai zagen zulm wat de HEER doan haar, zien wonderdoaden in de daipte.

025 Op zien woord stook störm op, dij juig golven omhoog.

026 Zai vlogen hoog in lucht en zonken daip in zee, zai ruiken haildaal oetstuur,

027 zai laipen enter en twenter as n doene kerel, aal heur wieshaid was in toeze.

028 Dou raipen zai aan de HEER in heur nood - hai huil heur tou benaauwdeghaid oet,

029 hai brochde störm tou swiegen, golven tou bedoaren.

030 Zai wazzen blied mit t blakke wotter, hai laaidde heur noar hoaven dij zai zöchten.

031 Loat heur de HEER priezen om zien traauw, om zien wonderdoaden aan mensken doan,

032 hoog van hom opgeven as t volk bie mekoar is, hom priezen maank road van oldsten.

033 Van revieren moakt hai woestijn, van wèllen dörsteg laand,

034 hai moakt vruchtboar laand tou zoltgrond om minneghaid van mensken dij doar wonen.

035 Hai moakt woestijn tou poul vol wotter, oetdreugd laand tou wèllen.

036 Lu dij honger hebben, let hai doar wonen, zai stichten n stad om te wonen,

037 zai zaaien t laand en moaken droevetoenen dij vruchten opbrengen.

038 Hai zegent heur en heur tal nemt slim tou, hai let heur vij nait mindern.

039 Gounent mindern en goan krom onder drok van kommer en ellèn.

040 Hai stört verachten over grode lu, dut heur dwoalen in wildernis zunder weg,

041 mor hai woart aarme lu veur verdrokken, moakt heur hoesholdens as koppels schoapen.

042 Oprechte lu zain t en binnen blied, ale onrecht holdt mond stief dicht.

043 Wèl wies is, mout dit aal bewoaren dat dij acht geven zel op traauw van de HEER.


Psaalms 108


001n Laid, n psaalm van David.
002Mien haart wait wat of t wil, o God, zingen wil ik en speulen, dat is t wat ik wil.

003Wakker worden, haarp en citer, ik wil t mörgenrood veurndag zingen.

004Ik zel joe priezen, HEER, maank volken, veur joe speulen maank noatsies.

005Want hoger nog as hemel is joen gunst, joen traauw aingoal aan wolken tou.

006Hoger, God, as hemel mout ie tronen, wereldwied joen glorie wonen.

007Dat joen beminden vrijhaid vinden, mout joen rechterhaand heur redden.
Dou mie antwoord!

008God het sproken in zien haailegdom: "Zingend zel ik Sichem verdailen,
vlakte van Sukkot verkoaveln.

009Van mie is Gilead, Manasse is mienent, Efraïm is mien staarke börg,
Juda is mien heersersstaf.

010 Moäb is mien waskoem, op Edom smiet ik mien schoug.
Mien schraiw klinkt over Filistea."

011 Wèl brengt mie noar verstaarkte stad, wèl laaidt mie aan Edom tou?

012 God, heb ie ons nait verstöt, goa ie nait mit in ons leger?

013 Geef ons hulp tou benaauwdhaid oet, want verlözzen van mensken het gain nut.

014 Mit God kin we ons verweren, hai zet ons vijand vout op nek.

Psaalms 109


001Veur meziekmeester. Van David, n psaalm. God, dij ik pries, wees nait doof,

002omreden n goddeloze en bedraigelke mond doun ze tegen mie open,
ze proaten leugentoal tegen mie,

003woorden van hoat omsingeln mie, zai bestrieden mie zunder reden.

004Veur laifde krieg ik vijandschop weerom, ain en aal gebed bin ik.

005Zai doun mie kwoad in stee van goud, geven hoat in stee van mien laifde.

006Loat n schurk over hom oordailen, loat aankloager aan zien rechterhaand stoan.

007Veur t gericht zel hai as schurk hèngoan, loat zien beden as zunde rekend worden.

008Loat zien levensdoagen betuun wezen, loat aandern zien amt overnemen.

009loat zien kinder wezen worden, zien vraauw wedevraauw.

010 Loat zien kinder omswinders worden en schooiers, votjagd oet heur olde kwinten,

011 loat oetzoeger beslag leggen op zien haile boudel, loat vremden zien bezit ofhandeg moaken.

012 Loat ter nait ain wezen dij hom traauw blift, loat ter nait ain wezen dij zien weeskinder genoadeg is,

013 loat zien noageslacht ombrocht worden, in t volgende geslacht heur noam oetveegd.

014 Loat zunde van zien veurvoaders bie de HEER in gedachten blieven, zien moekes misstap nait oetveegd worden,

015 loat dij aingoal de HEER veur ogen stoan en loat hom herinnern aan heur op eerde oetreuden.

016 Hai het ter ja nait aan docht om goud te doun, mor dij in ellèn zat, aarm was of roadeloos,
zat hai achterheer tot dood aan tou.

017 Hai huil van vervluiken: loat hom t overkommen, zegen geven wol hai nait:
loat hom dij nait kriegen kinnen.

018 Hai sluig de vluik as n mantel om zok tou, loat dij as wotter in zien inholten kommen,
as eulie in zien bonken,

019 loat dij veur hom wezen as n klaid om zok tou en as n raim dij hai aaltied om het.

020 Loat dit t loon wezen veur mien beloagers, van lu dij kwoad van mie spreken.

021 Mor ie, HEER, o Heer, dou mit mie wat paast bie joen noam, joen gunst is goud, red mie!

022 Ik bin ja ellèndeg en aarm, t haart is mie deurboord.

023 As n schaar dij laanger wordt, goa ik verbie, ik wor ofschud as n haimerke,

024 knijen knikken mie van t vasten, k bin moager tot aan bonken tou.

025 Mensken scheren mie gek aan, schudkoppen as ze mie zain.

026 Help mie, HEER, mien God, joen gunst is goud,

027 dat zai waiten dat dit joen haand is, ie, HEER, hebben t doan.

028 Zai maggen den vervluiken, mor ie zellen zegen geven, zai maggen in t èn kommen, mor zellen beschoamd worden -
joen knecht verheugt zok.

029 Loat mien aankloagers mit oneer bekled wezen, mantel van schaande om heur tou kriegen.

030 Ik zel de HEER haardop priezen, middenmaank mensken hom lofzingen.

031 Omreden hai staait aan rechterhaand van aarme lu om heur te redden van dij heur veroordailen.

Psaalms 110


001Van David, n psaalm. Dit is t wat de HEER tegen mien heer zee:
"Goa zitten aan mien rechterhaand,
totdat ik dien vijanden hènzet heb
as n voutenbankje veur dien vouten."

002De HEER stekt dien machtege staf tou Sion oet:
heers middenmaank dien vijanden.

003Dien volk is gewilleg as t leger opkommen mout. Mit t haaileg feestklaid aan komt t jonkgoud
veur die veurndag as daauw bie t rodoagen.

004De HEER het sworen, en t zel hom nait muiten: "Doe bist priester in der aiweghaid,
net as Melchisedek."

005De Heer staait aan dien rechterhaand, op dag van zien grammiedeghaid slagt hai keunenks aan stokken.

006Hai sprekt recht veur haaidense volken, t ligt vol lieken, kopstukken slagt e aan stokken,
in t wiede veld.

007Hai drinkt onderwegens oet n beek, doarom krigt hai rug weer recht.

Psaalms 111


001Halleluja! Ik pries de HEER mit mien haile haart
in kring van oprechte lu, van gemainte.

002Groot binnen doaden van de HEER, muite weerd om noa te goan veur wèl der nocht aan hebben.

003Zien waark is verheven en prachteg, zien gerechteghaid holdt veur aaltied stand.

004Zien wonderdoaden let hai gedenken, genoadeg en goudgunsteg is de HEER.

005Dij hom vrezen, geft hai heur gerak, hai denkt veur aiweg om zien verbond.

006Zien krachtege doaden meldde hai aan zien volk mit t geven van t aarfdail van t haaidenvolk.

007Woarhaid en recht binnen t waark van zien handen, betraauwboar aal wat hai bestelt,

008t staait vaast veur aiweg en aaltied, eerlieks en rechtschoapen volbrocht.

009Zien volk het hai verlözzen brocht, veur aiweg zien verbond oplegd.
Haaileg en geducht is zien noam.

010 t Eerste begun van wieshaid is ontzag veur de HEER, wèl dat dut, het n goud inzicht.
Zien lof holdt stand, veur aaltied.
f + Psaalm 111 is n acrostichon: de versregels begunnen aaid mit n volgende letter van t Hebreeuwse alfabet.f*

Psaalms 112


001Halleluja! Gelokkeg is man dij de HEER vreest,
dij slim wies is mit zien geboden.

002Zien noazoaten zellen staark wezen in t laand, t rechtschoapen geslacht zel zegend worden.

003Kaptoal en riekdom binnen in zien hoes, zien gerechteghaid blift aaltied gelden.

004t Doagt in t duustern veur rechtschoapen lu, genoadeg, barmhaarteg en rechtveerdeg.

005Goud is man, dij genoade gelden let en oetlaint, hai dut zien zoaken zo as t heurt.

006Joa, in der aiweghaid zel hai nait overswikken, tot in der aiweghaid zel men waiten van zien rechtveerdeghaid.

007n Minne tieden deert hom nait, standvasteg is zien haart, vol vertraauwen op de HEER.

008Onwrikboar is zien haart, hai is nait baang as hai op zien tegenstanders deelkikt.

009Hai geft mit rije haand aan dij verlet hebben, zien gerechteghaid blift aaltied gelden,
zien hoorn zel mit eren verheven wezen.

010 Goddeloze zel t zain en vranterg worden, hai knaarst mit koezen en wordt seupel,
wat goddelozen begeren, zel vergoan.
f + Psaalm 112 is n acrostichon: de versregels begunnen aaid mit n volgende letter van t Hebreeuwse alfabet.f*

Psaalms 113


001Halleluja! Pries, knechten van de HEER,
pries de noam van de HEER.

002De HEER zien noam zel zegend wezen, nou en in der aiweghaid.

003Van woar zun opkomt, tot woar zun ondergaait is de noam van de HEER te priezen.

004Verheven boven ale volken is de HEER, verheven boven hemel is zien eer.

005Wèl is de HEER geliek, ons God, dij hoog woont,

006dij omdeel kikt op hemel en eerde?

007Dij aarm is, helpt hai oet t stof in t èn, oet t aaskegat omhoog,

008om dij n stee te geven bie vernoamsten, vernoamsten van zien volk,

009dij n onvruchtboare vraauw stee geft as bliede moeke van kinder.
Halleluja!


Psaalms 114


001Dou Israël tou Egypte oetging, t hoes van Jakob bie t volk mit vremde toal vandoan,

002is Juda zien haailegdom worden, Israël t laand, doar hai t veur t zeggen het.

003Zee dij zag t en week zok, Jordaan ging roggels achteroet,

004baargen hupten as rammen, heuvels as lammer.

005Wat hest wel, zee, dast wieken dust, Jordaan, dast roggels achteroet gaaist,

006baargen, dat ie huppen as rammen en heuvels as lammer?

007"Goa daanzen, o eerde, veur t oog van de Heer, veur t oog van God van Jakob,

008hai veraandert rots in raaitdob en vlint in wèl."


Psaalms 115


001Geef nait aan ons, o HEER, nait aan ons, mor aan joen noam, geef eer,
om joen gunst, om joen traauw.

002Woarom zollen haaidenvolken zeggen: "Woar holdt dij God van heur toch tou?"

003Ons God is ja in hemel, aal wat hai geern wil, dut hai.

004Heur ofgoden binnen gold en zulver, waark van menskenhanden.

005Zai hebben n mond, mor spreken nait, zai hebben ogen, mor zain nait,

006zai hebben oren, mor heuren nait, zai hebben n neus, mor roeken nait.

007Heur handen tasten nait, heur vouten lopen nait,
oet heur ströt kriegen ze gain geluud.

008Dij heur moakt hebben, zellen worden zo as dij ofgoden, elk dij op heur vertraauwt.

009Israël, vertraauw op de HEER - hai is heur hulp en heur schild -

010 hoes van Aäron, vertraauw op de HEER - hai is heur hulp en heur schild -

011 aal dij tegen de HEER opzain, vertraauw op de HEER - hai is heur hulp en heur schild.

012 De HEER het aan ons docht, hai zel zien zegen geven
aan t hoes van Israël,
hai zel zien zegen geven aan t hoes van Aäron,

013 hai zel zien zegen geven aan mensken dij tegen de HEER opzain, aan lutjen en aan groten.

014 Loat de HEER joe tounemen loaten in tal, joe en joen kinder.

015 Ie binnen zegend deur de HEER, moaker van hemel en eerde.

016 Hemel is hemel van de HEER, eerde het hai aan menskenkinder geven.

017 Nait dij dood binnen, zellen de HEER priezen, gainent van dijent dij ofdoald binnen noar stilte,

018 mor wie, wie priezen de HEER, van nou òf aan tot in der aiweghaid.
Halleluja!


Psaalms 116


001Ik heb de HEER laif, want hai het mie smeken heurd,

002hai het zok noar mie overbogen om te lustern, doarom zel ik hom aanroupen, aal mien levensdoagen.

003Deur koorden van dood was ik bonden, benaauwdeghaid van t dodenriek haar mie overvalen,
nood en kommer heb ik ondervonden.

004Mor ik raip de HEER zien noam aan: "Och HEER, red mien levent!"

005Genoadeg is de HEER en rechtveerdeg, ons God is ain dij zok ontfaarmt,

006ainvoudege lu bewoart de HEER, ik bin aarmzoaleg, mor hai het mie red.

007Kom weer tou rust, zeg ik tegen miezulm, de HEER het ja goud veur die west.

008Joa, mien levent heb ie woard veur dood, mien ogen veur troanen,
mien vouten veur stroekeln.

009Ik verkeer veur t oog van de HEER in t laand van dij leven.

010 Ik huil t geleuf, al zee ik ook: "Ik zit in neerloag."

011 Ik zee, dou ik oet benaauwdens votrunde: "Ale mensken binnen leugenbaisten!"

012 Hou kin ik de HEER vergelden ale weldoaden dij hai mie bewezen het?

013 Beker van t haail zel ik omhoog holden, noam van de HEER zel ik aanroupen!

014 Wat ik de HEER beloofd heb, zel ik doun veur t oog van hail zien volk.

015 Kostboar is in ogen van de HEER de dood van dij hom dainen.

016 Och HEER, echt woar, ik bin joen knecht, ik bin joen knecht, zeun van joen dainstmaaid:
ie hebben mien ketten lösmoakt.

017 Aan joe zel ik n daankovver brengen. Noam van de HEER zel ik aanroupen,

018 wat ik de HEER beloofd heb, zel ik doun veur t oog van hail zien volk,

019 in veurhoven van t hoes van de HEER, in dien midden, o Jeruzalem!
Halleluja!


Psaalms 117


001Pries de HEER, ale volken, pries hom, ale noatsies,

002machteg is zien gunst over ons, traauw van de HEER geldt veur aaltied.
Halleluja!


Psaalms 118


001Pries de HEER, want hai is goud, joa, aiweg geldt zien gunst.

002Loat Israël toch zeggen: "Veur aiweg geldt zien gunst" -

003loat t hoes van Aäron toch zeggen: "Veur aiweg geldt zien gunst" -

004loat heur dij de HEER vrezen toch zeggen: "Veur aiweg geldt zien gunst."

005Dou ik t benaauwd haar, heb ik de HEER aanroupen. Hai gaf mie antwoord, de HEER, t wer mie roem om t haart.

006De HEER is mit mie, ik bin nait baang, wat zol n mensk mie doun?

007De HEER is mit mie, joa, hai helpt mie, en ik, ik kiek op mien hoaters deel.

008t Is beter bie de HEER te schoelen as op mensken te vertraauwen.

009t Is beter bie de HEER te schoelen as op grootlu te vertraauwen.

010 Ale volken stonden om mie tou: - in noam van de HEER haauw ik ter op -

011 van aal kanten stonden ze om mie tou: - in noam van de HEER haauw ik ter op -

012 ze vlogen om mie tou as iemen, mor as vuur van schìnzen binnen ze oetgoan:
- in noam van de HEER haauw ik ter op.

013 Joa, ie stötten mie dat ik valen zol, mor de HEER het mie hulpen.

014 Mien kracht en mien laid is de HEER, hai het mie red.

015 Men heurt t joechaaien van bevrijden in tènten van rechtveerdegen:
rechterhaand van de HEER dut krachtege doaden,

016 rechterhaand van de HEER wordt heven, rechterhaand van de HEER dut dappere doaden.

017 Ik zel nait staarven, mor leven en vertellen van de doaden van de HEER,

018 joa, de HEER het mie laaiterd, mor aan dood het hai mie nait priesgeven.

019 Dou poorten van gerechteghaid veur mie open, ik wil der deur, ik wil de HEER priezen.

020 Dizze poort is de HEER zienent, rechtveerdege lu maggen der tou inkommen.

021 Ik wil joe priezen, omdat ie mie antwoord geven hebben en mie bevrijd hebben.

022 Stain dij baauwers ofkeurd haren, is houkstain worden.

023 Dat is zo kommen deur de HEER, t is wonderliek in ons ogen.

024 Dit is de dag dij de HEER moakt het, loat ons joechaaien en ons nocht aan hom hebben.

025 O HEER, red ons toch, moak dat t ons goud gaait.

026 Zegend is dij komt oet noam van de HEER. Wie zegen joe oet t hoes van de HEER.

027 De HEER is God en hai geft ons licht. Tuug t feest op mit twiegen,
tot aan hoorns van t altoar tou.

028 Mien God bin ie, ik wil joe priezen, mien God wil ik verhogen.

029 Pries de HEER, want hai is goud, joa, veur aiweg geldt zien gunst.


Psaalms 119


001Gelokkeg binnen dijent, dij goud en geef deur t levent goan, dij doun noar t onderricht van de HEER,

002gelokkeg dij zien aanwies in acht nemen, dij hom zuiken mit heur haile haart,

003dij ook gain verkeerds ommaans hebben, mor op zien wegen goan.

004Iezulm hebben joen odders geven om dij noa te kommen.

005Och, wazzen mien wegen mor wis om mie aan joen aanwies te holden,

006den huif ik mie nait te schoamen as ik zai noar joen geboden.

007Ik zel joe priezen mit n eerlieks gemoud as ik joen rechtveerdege regels leer.

008Joen veurschriften, doar hol ik mie aan - loat mie nait haildaal allenneg stoan.
*

009Hou kin ain dij jonk is zien pad zuver holden? Deur te leven noar joen woord.

010 Ik zuik joe mit mien haile haart, loat mie nait van joen geboden ofdwoalen.

011 Joen woord bewoar ik in mien haart, om nait tegen joe te zundegen.

012 Lof komt joe tou, o HEER, leer mie joen veurschriften.

013 Ale veurschriften dij iezulm zegd hebben, heb ik deurverteld.

014 Mit t pad dat joen getugenizzen wiezen, bin ik blieder as mit ale riekdom.

015 Joen odders wil ik overdenken, op joen wegen acht geven.

016 Ik vernuver mie mit joen veurschriften, joen woorden vergeet ik nait.
*

017 Beloon joen knecht, loat hom leven en joen woord bewoaren.

018 Dou mie ogen open, den kin ik t wonderboarlieke van joen onderricht aanschaauwen.

019 Ik bin n vremde op eerde, hol joen geboden nait bezied veur mie.

020 Mien ziel wordt verteerd, k verlang ja aalaan noar joen rechtsregels.

021 Ie draaigen dij vervlökte, domdrieste lu dij van joen geboden ofdwoalen.

022 Moak mie vrij van wat mie drokt, spot en schaande, want ik neem joen aanwies in acht.

023 Al zollen vorsten zok deelzetten om over mie te oordailen, joen knecht overdenkt joen veurschriften.

024 Ik vernuver mie mit joen aanwiezen, t binnen mien roadgevers ja!
*

025 Mien levent zit aan eerde vastbakt, loat mie leven op joen woord.

026 Van mien gangen heb ik verteld en ie hebben mie antwoord geven, geef mie onderricht in joen veurschriften.

027 Loat mie verstoan wat pad of ik op mout om joen bevelen te begriepen, dat ik joen wonderdoaden overdenk.

028 Mien gaist is glìn wakker van verdrait, moak mie staark noar joen woord.

029 Hol leugenweg bie mie vot en bedenk mie rij mit joen onderricht.

030 Weg van vertraauw kais ik, joen rechtsregels begeer ik.

031 Ik hol stief vaast aan joen getugenizzen, o HEER, moak mie nait beschoamd.

032 Ik run over weg van joen geboden, want ie moaken t haart mie roem.
*

033 Geef mie onderricht in weg van joen veurschriften, dij zel ik den in acht nemen aan t èn tou.

034 Geef mie inzicht om joen onderricht in acht te nemen, dat mit mien haile haart noa te kommen.

035 Loat mie t pad van joen geboden goan, want doar heb ik mien nocht aan.

036 Loat mien haart oetgoan noar joen getugenizzen en nait noar winstbejag.

037 Hol mien ogen òf van t kieken noar wat niks weerd is, hol mie in leven op joen wegen.

038 Bestendeg joen belofte aan joen knecht, dij veur joe ontzag hebben wil.

039 Dou schaande weg, doar ik baang veur bin, joen rechtsregels binnen ja goud.

040 Kiek, ik heb verlet om joen bevelen, dou mie leven deur joen gerechteghaid.
*

041 Loat joen gunsten noar mie tou kommen, HEER, en joen haail noar joen woord.

042 Dij mie beschimpt, heb ik weerwoord veur, ik vertraauw ja op joen woord.

043 Loat mien woorden bie de woarhaid blieven, joen veurschriften, doar longer ik noar.

044 Joen onderricht, doar wil ik mie aan holden, veur aiweg en aaid.

045 Den krieg ik roem boan, want ik vroag om joen odders.

046 Joen aanwies, wil ik bie keunenks over spreken, ik zel nait beschoamd oetkommen.

047 Ik vernuver mie mit joen geboden dij mie laif binnen.

048 Ik steek mien handen oet noar joen geboden dij mie laif binnen.
Ik wil joen aanwies overdenken.
*

049 Hol in gedachten wat ie joen knecht zegd hebben, want doar heb ie mie hoop mit geven.

050 Wat mie troost in mien ellèn, is dat joen woord mie in leven holdt.

051 Hou of domdrieste lu mie ook bespot hebben, ik bin nait ofweken van joen onderricht.

052 Denk ik aan joen rechtsregels dij van aiweghaid binnen, HEER, den wor ik troost.

053 Ik bin vergrèld om goddelozen dij joen onderricht verloaten.

054 Joen inzettens binnen mie as n lusteg laid in t hoes doar ik as vremde wonen mag.

055 Ik denk bie naacht aan joen noam, o HEER, en ik bewoar joen onderricht.

056 Dat is mie aigen worden, omdat ik joen bevelen in acht neem.
*

057 t Is mien toak, HEER, heb ik zegd, joen woorden te bewoaren.

058 Mit mien haile haart stem ik joe mild, wees mie genoadeg noar joen woord.

059 Ik denk noa over mien wegen en wil op mien stappen weeromkommen, noar joen aanwies.

060 Ik hoast mie, ik zoes nait om, om joen geboden noa te kommen.

061 Goddelozen hebben mie kneveld, mor joen onderricht vergeet ik nait.

062 Midden in naacht kom ik ter òf om joe te priezen om joen rechtveerdege regels.

063 Ik heur bie lu dij ontzag veur joe hebben bie lu dij doun wat ie bestellen.

064 Joen traauw is wereld vol van, HEER, leer mie joen veurschriften.
*

065 Ie hebben goud doan aan joen knecht, HEER, noar joen woorden.

066 Geef mie wait van t goie en loat mie onderschaaiden, want in joen geboden heb ik vertraauwen.

067 Veur ik mie boegen mos, was ik op biesterboan, mor nou dou ik noar joen woord.

068 Goud bin ie en goud doun ie, leer mie joen veurschriften.

069 Domdriesten maggen mie mit leugens begleren, mor ik hol mie van haarten geern aan joen odders,

070 heur haarten zitten dicht van vet, mor aan joen onderricht heb ik mien nocht.

071 t Was goud veur mie dat ik vernederd wer, ik mos joen veurschriften ja leren.

072 Joen onderricht is beter veur mie as honderddoezend gold- of zulverstokken.
*

073 Joen handen hebben mie moakt en te plak zet, moak mie begriepsoam, dat ik joen geboden leer.

074 Dij ontzag veur joe hebben, zellen blied wezen as ze mie zain, want ik longer noar joen woord.

075 t Wer mie kloar, HEER, dat joen regels rechtveerdeg binnen,
en dat ie mie oet goudens vernederd hebben.

076 Loat joen traauw mie tou troost wezen, noar t woord dat ie joen knecht geven hebben.

077 Wil joe over mie ontfaarmen, dat ik leven blief, want aan joen onderricht heb ik mien nocht.

078 Domdrieste lu mouten zok schoamen, zai hebben mie zunder reden op biesterboan brocht;
ik overdenk joen odders.

079 Dij ontzag veur joe hebben en dij joen aanwies in acht nemen, zellen noar mie tou kommen.

080 Loat mien haart toch goud en geef wezen in t holden van joen veurschriften, den huif ik mie nait schoamen.
*

081 Mien ziel longert noar joen haail, op joen woord wacht ik.

082 Mien ogen verlangen noar joen belofte, zai zeggen: "Wanneer zel ie mie troosten?"

083 Want al bin ik as n leren zak in rook, joen aanwies heb ik nait vergeten.

084 Houveul doagen zel joen knecht nog beleven, wanneer zel ie mien achtervolgers berechten?

085 Domdrieste lu hebben vaalkoelen veur mie groaven, lu dij nait leven noar joen onderricht.

086 Aal joen geboden binnen betraauwboar, zunder reden zitten ze achter mie heer - help mie!

087 Zai haren op eerde sikkom n èn moakt aan mien levent, mor ik heb joen odders nait vergeten.

088 Loat mie leven van joen traauw, den hol ik mie aan joen aanwies.
*

089 Veur aiweg, HEER, staait joen woord vaast in hemel.

090 Van older op older blift joen traauw, eerde het van joe vasteghaid kregen.

091 Zai bestoan noar joen rechtsregels tot aan vandoag tou, zai stoan aalmoal in joen dainst.

092 Haar ik gain wil had aan joen onderricht, den was ik in ellèn vergoan.

093 Joen odders zel ik nooit en te nimmer vergeten, doar hol ie mie ja deur in leven.

094 Ik bin joenent, help mie, want ik vroag om joen odders.

095 Goddelozen loeren op mie om mie te vergraimen, joen aanwies, doar heb ik mien verstand bie.

096 Ik zag, dat aan ale dingen n èn komt, mor joen gebod het gain èn of swet.
*

097 Wat hol ik van joen onderricht, ik bin der haile dag mit aan gaang.

098 Deur joen geboden, dij in der aiweghaid binnen, bin ik wiezer as mien vijanden.

099 Ik heb meer inzicht as aal mien leermeesters, want joen aanwies denk ik over noa.

1000 Ik heb meer inzicht as oldsten, omreden ik hol mie aan joen odders.

1011 Ik woar mien vout veur ale minne poaden, om joen woord te bewoaren.

1022 Van joen rechtsregels wiek ik nait òf, want ie onderrichten mie.

1033 Wat is joen woord zuit veur mien verhemelte, meer as hunneg veur mien mond.

1044 Deur joen opdrachten kreeg ik inzicht, doarom hoat ik elk leugenpad.
*

1055 n Laamp veur mien vout is joen woord, n licht op mien pad.

1066 Ik heb sworen, en dat zel ik gestand doun, om joen rechtveerdege regels te bewoaren.

1077 Ik wer slim vernederd, HEER, hol mie in leven noar joen woord.

1088 Loat ovvers van mien mond dij ik vrijwilleg breng, joe mooi tou wezen, HEER, en leer mie joen rechtsregels.

1099 Ik bin aalaan in gevoar, mor joen onderricht vergeet ik nait.

1100 Goddelozen hebben mie n vaalstrik zet, mor van joen bevelen dwoal ik nait òf.

1111 Ik heb mie joen getugenizzen veur aaltied touaigend, dat joa, mien haart springt op van bliedschop.

1122 Ik heb mien haart noar joe toukeerd om joen aanwies te volgen,
veur aiweg, aan t èn tou.
*

1133 Ik hoat haalfslachtege lu, mor ik hol van joen onderricht.

1144 Ie binnen mien schoelstee en mien schild, ik hoop op joen woord.

1155 Wiek joe, deugennaiten, dat ik geboden van mien God bewoar.

1166 Hol mie in t èn noar joen belofte, dat ik leven kin, loat mie nait beschoamd worden om mien hoop.

1177 Steun ie, den zel ik red worden, aingoal mien nocht hebben aan joen aanwies.

1188 Ie zetten ale lu aan zied dij ofdwoalen van joen veurschriften, heur bedrog is ja leugenachteg.

f + Psaalm 119 is n acrostichon van twijentwinneg coupletten: de verzen 1-8 begunnen elk mit eerste letter van t Hebreeuwse alfabet, de verzen 9-16 mit de twijde, en zo wieder.f*
1199 Ale goddelozen op eerde doun ie vot as schoem, doarom hol ik mie aan joen getugenizzen.

1200 Griezel laip mie over de graauwel van schrik veur joe, joen oordailen wer ik kèl van in hoed.
*

1211 Ik dou recht en gerechteghaid, geef mie nait over aan mien onderdrokkers.

1222 Stoa der börg veur dat joen knecht t goudgaait, loat domdrieste lu mie nait verdrokken.

1233 Mien ogen longern noar joen haail, noar t woord van joen rechtveerdeghaid.

1244 Dou mit joen knecht noar joen traauw, leer mie joen veurschriften.

1255 Joen knecht bin ik, geef mie inzicht, want ik wil joen getugenizzen kennen.

1266 t Is tied veur de HEER dat e wat dut, ze hebben joen onderricht aan zied zet.

1277 Mor ik hol van joen geboden, meer as van gold, van zuver gold.

1288 Doarom bin ik mit joen odders op t goie pad, elk leugenpad heb ik hoat.
*

1299 Wonderboar binnen joen getugenizzen, doarom bewoar ik dij.

1300 t Opengoan van joen woorden geft licht, dij onkundeg is wordt ter wies van.

1311 Ik dou mien mond wiedopen van verlangst, want ik longer noar joen geboden.

1322 Keer joe om noar mie tou en wees mie genoadeg, net as ie aaltied doun veur dij joe laifhebben.

1333 Geef mie n vaaste tred noar joen woord, loat gain enkeld onrecht heersen over mie,

1344 verlös mie oet verdrokken van mensken, dat ik mie aan joen odders hol.

1355 Loat joen aangezicht lichten over joen knecht, leer mie joen veurschriften.

1366 Troanen stromen mie over wangen, omreden lu zok nait aan joen onderricht holden.
*

1377 Rechtveerdeg bin ie, HEER, rechtschoapen binnen joen rechtsregels.

1388 Ie hebben in rechtveerdeghaid joen aanwies geven en in grode traauw.

1399 Deur mien iever bin ik opbraand, omdat mien tegenstanders joen woorden vergeten.

1400 Joen woord is deurhèn zuver, joen knecht is der slim wies mit.

1411 Ik bin nait in reken en ik wor veracht, mor joen odders vergeet ik nait.

1422 Joen rechtveerdeghaid is aiwege gerechteghaid, joen onderricht is traauw.

1433 Nood en benaauwdens heb ik onder te lieden, mor joen geboden heb ik wil aan.

1444 Joen getugenizzen binnen veur aiweg rechtveerdeg, geef mie inzicht, den zel ik leven.
*

1455 Mit mien haile haart raip ik, geef antwoord, HEER,
loat mie joen veurschriften doun.

1466 Ik raip noar joe, red mie, den zel ik joen getugenizzen bewoaren.

1477 Dou t amper licht was, raip ik om hulp, op joen woord wacht ik.

1488 Dou dag al om was, was ik nog dounde om joen woord te overdenken.

1499 Heur mien stem, noar joen gunst. O HEER, moak mie levend, noar joen rechtsregels.

1500 Dij zok schaandelk gedroagen binnen stoef bie, zai blieven vèr van joen onderricht.

1511 Stoef bie stoan ie, o HEER, aal joen geboden binnen betraauwboar.

1522 Van aleer heb ik wait van joen getugenizzen, veur aiweg heb ie dij vastlegd.
*

1533 Zai mien ellèn en red mie, want joen onderricht heb ik nait vergeten.

1544 Beplaait mien zoak en verlös mie, hol mie in leven noar joen woord.

1555 t Haail is wiedvot van goddelozen, want zai vroagen nait noar joen veurschriften.

1566 Joen barmhaarteghaid is groot, o HEER, hol mie in leven noar joen rechtsregels.

1577 Talriek binnen dij achter mie heerzitten en mie in kniep zetten, mor ik wiek nait òf van joen aanwiezens.

1588 Ik zag ontraauwe lu en vuilde verachten, want zai hebben joen woord nait bewoard.

1599 Kiek, hou wies ik bin mit joen odders, HEER, hol mie in leven noar joen gunst.

1600 t Wezen van joen woord is woarhaid, elke rechtveerdege rechtsregel geldt veur aiweg.
*

1611 Vorsten zatten zunder reden achter mie heer, mor t binnen joen woorden doar mie t haart van trilt.

1622 Ik bin blied om joen woord, net as ain dij n grode schat vindt.

1633 Bedrog hoat ik, ik mout ter niks van hebben, joen onderricht, doar hol ik van.

1644 Zeuven moal op n dag pries ik joe om joen rechtveerdege regels.

1655 Dij joen onderricht laifhebben, leven in vree, der is gain stroekelblok veur heur.

1666 Ik hoop op joen haail, o HEER, ik dou wat ie bestellen.

1677 Mien ziel bewoart joen getugenizzen, ik bin der slim wies mit.

1688 Ik bewoar joen bevelen en joen getugenizzen, want aal mien wegen heb ie zicht op.
*

1699 Loat mien roupen aan joe tou kommen, HEER, geef mie inzicht noar joen woord,

1700 loat mien smeken bie joe aankommen, red mie noar joen woord.

1711 Loaten mien lippen overlopen van lof, want ie leren mie joen veurschriften,

1722 loat mien tong joen woorden zeggen, want aal joen geboden binnen rechtveerdeg.

1733 Loat joen haand mie helpen, want ik kais veur joen odders.

1744 Noar joen haail longer ik, o HEER, aan joen onderricht heb ik mien nocht.

1755 Loat mie leven en joe priezen, loaten joen rechtsregels mie helpen.

1766 Ik dwoalde om as n verloren laam. Zuik joen knecht,
want joen geboden heb ik nait vergeten.

Psaalms 120


001Bedevoartslaid. De HEER heb ik aanroupen in mien nood,
hai het mie antwoord geven.

002O HEER, red mie van lip dij lugt,
van tong dij bedrogt.

003Doe tong, dij bedrogt, wat zel hai die geven,
wat ter nog bie doun?

004Aanschaarpte pielen van n held, glìnne kolen van brem!

005O wai, dat ik as vremde touhol in Mesech, bie tènten woon van Kedar.

006Te laank woon ik al maank lu dij vree hoaten.

007Ik bin vree zulm, mor as ik wat zeg, is t oorlog!

Psaalms 121


001Bedevoartslaid. Ik sloag mien ogen op noar baargen,
woar zel mien hulp vandoan kommen?

002Mien hulp komt van de HEER, dij hemel en eerde moakt het.

003Loat hai nait toustoan dat dien vout verswikt, loat dien bewoarder nait slumern.

004Nee, bewoarder van Israël slumert nait
of slept nait.

005De HEER is dien bewoarder, De HEER is dien schaar
op dien rechterhaand:

006overdag zel zun die nait steken en moan bie naacht nait.

007De HEER zel die veur ale kwoad bewoaren, hai zel dien ziel bewoaren,

008de HEER zel dien goan en dien kommen bewoaren,
van nou òf aan tot in aiweghaid tou.

Psaalms 122


001Bedevoartslaid van David. k Was blied dou ze tegen mie zeden:
"Loat wie noar t hoes van de HEER goan."

002Ons vouten stoan in dien poorten, Jeruzalem.

003Jeruzalem is baauwd as n stad, en moakt tou ain gehail,

004doar stammen noar tou trekken, stammen van de HEER.
t Is veurschrift veur Israël
om noam van de HEER te priezen.

005Doar stoan rechterstoulen ja, tronen van t hoes van David.

006Vroag om vree veur Jeruzalem: "Dat rust hebben dij van die holden,

007dat vree touholdt binnen dien muren, rust in dien börgen."

008Om mien bruiers en mien vrunden wil ik zeggen: "Vree veur die!"

009Om t hoes van de HEER, ons God, wil ik t beste veur die zuiken.

Psaalms 123


001Bedevoartslaid. Noar joe, dij in hemel troont,
sloag ik mien ogen op,

002joa, zo as ogen van knechten noar haand van heur boas,
zo as ogen van dainstmaaid
noar haand van heur mevraauw,
zo richt wie t oog
op de HEER, ons God,
totdat hai ons genoadeg is.

003Wees ons genoadeg, HEER, wees ons genoadeg, want wie binnen meer as zat van t verachten.

004Meer as zat bin wie van spot van lu dij zo wis binnen van zokzulm,
t verachten van lu dij hoogmoudeg binnen.

Psaalms 124


001Bedevoartslaid van David. As de HEER t nait west haar, dij der veur ons was,
- mag Israël wel zeggen -

002as t de HEER nait west haar, dij der veur ons was, dou mensken ons haalfweg kwammen,

003den haren ze ons leventeg verslonden, dou zai zo glìn werden op ons.

004Den haren wotterstromen ons votspould, was wilde beek over ons hèngoan,

005den was vloudgolf haildaal over ons hèngoan.

006Te priezen is de HEER dij ons nait overgaf aan heur verniende tanden,

007wie hebben t overleefd as n vogel dij ontsnapt is aan t klapnet van vogelvangers,
t net is scheurd en wie,
wie binnen ontkommen.

008Ons hulp is in noam van de HEER dij hemel en eerde moakt het.

Psaalms 125


001Bedevoartslaid. Dij op de HEER vertraauwen, binnen as baarg Sion
dij nait wankelt, mor staait veur aaid.

002Om Jeruzalem tou stoan baargen, zo staait de HEER om zien volk tou,
van nou aan tot in aiweghaid.

003Want heersersstaf van t kwoad zel nait rusten blieven op t aarfdail van rechtveerdegen,
dat rechtveerdegen heur handen nait oetsteken
noar onrechtveerdeghaid.

004Dou goud, HEER, aan dij goud doun, aan lu dij oprecht binnen.

005Mor dij kronkelpoaden insloagen, zokkent let de HEER goan, mit lu dij minne dingen doun.
Vree over Israël!

Psaalms 126


001Bedevoartslaid. Dou de HEER n keer brochde in gevangenschop van Sion,
was t net of dreumden wie,

002ons mond was ain en aal laag, ons tong bloots bliedschop.
Dou zeden ze bie haaidenvolken:
"De HEER het grode dingen doan mit dizze lu."

003Joa, de HEER het grode dingen mit ons doan, wie wazzen deurhèn blied.

004HEER, breng n keer in ons gevangenschop, n keer as in beken in t Zuderlaand.

005Dij mit troanen zaaien zellen zingen bie t zichten.

006Hai gaait mit verdrait dij zoadbak dragt,
mor hai komt zingend weerom
as hai schoven dragt.

Psaalms 127


001Bedevoartslaid van Salomo. As de HEER t hoes nait baauwt,
den is t geschrip van timmerlu vergees;
as de HEER stad nait bewoart,
vergees is den t woaken van wachtslu.

002t Is vergees, as ie vroug opstoan
loat opblieven,
t stoer verdainde brood eten:
dij hai laifhet, krigt t van hom in sloap -

003Kiek, zeuns binnen t aarfdail van de HEER, kinder kriegen is zien belonen.

004Net as pielen in haand van n held, zo binnen zeuns van joen jonge joaren.

005Gelokkeg man dij zien pielkoker
doar vol mit moakt.
Zai zellen nait veur schut stoan
as zai in poort heur vijanden te woord stoan.

Psaalms 128


001Bedevoartslaid. Gelokkeg elk dij ontzag het veur de HEER,
dij op zien wegen gaait,

002magst eten wat dien handen opsmeten hebben, bist gelokkeg en t gaait goud mit die,

003dien vraauw is net as n vruchtboare wienstòk in dien hoes,
dien kinder, om toavel tou,
binnen as olievetoekjes.

004Nou den! Zo wordt ain zegend dij ontzag het veur de HEER.

005Dat de HEER die zegen mag tou Sion oet, den zelst aal dien levensdoagen
t gelok van Jeruzalem zain

006en dien kindskinder! Vree over Israël!

Psaalms 129


001Bedevoartslaid. Van kinds òf aan hebben ze mie slim in t naauw dreven,
- mag Israël wel zeggen -

002van kinds òf aan hebben ze mie slim in t naauw dreven, mor ze kregen mie der nait onder.

003Plougers hebben mien rug plougd, laange vurgen muiken zai,

004de HEER is rechtveerdeg, hai het taauwen van goddelozen stokkendsneden.

005Zai zellen zok schoamen en zok wieken aal dij Sion hoaten,

006zai zellen wezen as gras op t dak dat al verdreugt veurdat men t oetropt,

007doar maaier gain haandvol van krigt, schovenbinder gain aarmvol

008en verbiegoanders zellen nait zeggen: "Zegen van de HEER veur joe."
Wie zegen joe in noam van de HEER.

Psaalms 130


001Bedevoartslaid. Oet daipte vandoan roup ik joe, o HEER,

002HEER, heur noar mien stem, loat joen oren toch acht geven
op mien roupen en smeken.

003As ie, o HEER, zunde ontholden, wèl blift den in t èn?

004Ie waiten ja van vergeven, zo krigt men veur joe ontzag.

005Ik wacht op de HEER, mit haart en ziel wacht ik,
ik longer noar zien woord,

006mien ziel wacht op de HEER, meer as wachtslu op mörgen,
wachtslu op mörgen.

007Verwacht, Israël, de HEER, hai wait ja van goudgunsteghaid,
van volsloagen verlözzen.

008Joa, hai zel Israël verlözzen van aal zien zunden.

Psaalms 131


001Bedevoartslaid van David. Mien haart is nait tröts,
mien ogen binnen nait hoogmoudeg,
ik hol mie nait bezeg mit grode dingen,
nait mit zoaken dij mie te wonderliek binnen.

002Ik loat mien ziel tou kaalme rust kommen.
As n beudeltje bie zien moeke,
as dat beudeltje is mien ziel in mie.

003Israël, hoop op de HEER, van nou òf aan veur aaltied.

Psaalms 132


001Bedevoartslaid. HEER, denk aan David,
hou of hai zok vernederd het,

002hou of hai de HEER sworen het, plechteg beloofd het aan Machtege van Jakob:

003"Ik zel woarachteg nait in mien woontènt kommen, woarachteg nait op bèr goan,

004ik zel mien ogen wis gain sloap gunnen, gain wenk in ogen kriegen,

005veur en aleer ik n stee vonden heb veur de HEER, n woonstee veur Machtege van Jakob."

006Woar wie van heurd hebben in Efrata, wat wie vonden hebben in velden van Jaär!

007Loat wie noar zien woonsteden tou goan, ons deelboegen veur zien voutenbaank.

008Kom in t èn, HEER, kom noar joen rustplak tou, iezulm en joen machtege aark.

009Loat joen priesters zok klaiden mit gerechteghaid, loat joen volgelingen joechaaien.

010 Wies, om David, joen knecht, dijent dij ie zaalfd hebben nait òf.

011 De HEER het David sworen, en hai komt ter wis nait op weerom:
"Ain van dien bloudaigen zeuns
zet ik op dien troon.

012 As dien zeuns mien verbond bewoaren, mien getugenizzen, dij ik heur leer,
den zellen ook heur zeuns
veur aaid op dien troon zitten."

013 De HEER het Sion ja oetkozen, doar wil hai wonen:

014 "Dat is mien rustplak veur aaltied, hier zel ik wonen, dat is t wat ik wil.

015 Heur etendrinken krigt mien zegen, dij verlet het, krigt zat brood van mie,

016 heur priesters zel ik klaiden mit haail, mien volgelingen zellen woarachteg joechaaien.

017 Doar zel ik hoorn veur David wazen loaten, n laamp kloarmoaken veur dij ik zaalfd heb.

018 Zien vijanden zel ik klaiden mit oneer, mor zien kroon wordt ain en aal glaans."

Psaalms 133


001Bedevoartslaid van David. Wat is t toch goud en novvelk
as bruiers bie nkander wonen!

002Net as lekkerroek op kop dij deeldrupt op board,
op board van Aäron,
en deeldrupt op zien klaid,

003net as daauw van Hermon òf dij deeldrupt op baargen van Sion.
Doar geft de HEER zien zegen,
leven tot in aiweghaid.

Psaalms 134


001Bedevoartslaid. Tou, pries de HEER,
ie, ale knechten van de HEER,
dij bie nachten stoan in t hoes van de HEER.

002Hef joen handen noar t haailegdom tou en pries de HEER.

003Mag de HEER die van Sion oet zien zegen geven, hai dij hemel en eerde moakt het.

Psaalms 135


001Pries de HEER! Pries de noam van de HEER,
pries hom, ie knechten van de HEER,

002dij stoan in t hoes van de HEER in veurhoven van t hoes van ons God.

003Pries de HEER, want hai is goud, bezing zien noam, dij is ja aangenoam.

004Joa wis, de HEER het Jakob oetkozen, Israël as zien aigendom.

005Joa, ik wait dat de HEER groot is, dat ons HEER groder is as ale goden.

006Ales wat de HEER geern wil, dat dut hai in hemel en op eerde,
in zeeën en in daibe oceoanen.

007Hai let dampen opkommen van t oetèn van eerde, hai let t weerlichten en let regen omdeelkommen,
dut wind oet zien veurroadkoamers goan.

008Hai muik in Egypte ales dood dat eerstgeboren was, mensken en daaiern,

009hai stuurde taikens en wonderdoaden - noar joe tou, Egypte -
tegen farao en aal zienent.

010 Hai versluig verschaaiden volken en machtege keunenks muik hai dood:

011 Sichon, keunenk van Amorieten, Og, keunenk van Basan
en ale keunenkrieken van Kanaän.

012 Hai gaf heur laand as aarfdail, as aarfdail aan Israël, zien volk.

013 HEER, joen noam is in der aiweghaid, ze hebben t over joe van older op older.

014 Want de HEER dut recht aan zien volk, hai het t te doun mit dij hom dainen.

015 Ofgoden van aander volken binnen van zulver en van gold, deur menskenhanden moakt.

016 Ze hebben aal n mond, mor proaten nait, ze hebben aal ogen, mor zain nait,

017 ze hebben oren, mor heuren nait, oam in heur mond is ter ook nait.

018 Net as zai zellen heur moakers wezen, aalmoal dij op heur vertraauwen.

019 Isrelieten, pries de HEER, priesters, pries de HEER,

020 Levieten, pries de HEER, dij ontzag hebben veur de HEER, pries de HEER.

021 Te priezen is de HEER op Sion, hai dij woont in Jeruzalem.
Pries de HEER!


Psaalms 136


001Pries de HEER, want hai is goud - joa, aiweg geldt zien gunst -

002pries dij ainegste God - joa, aiweg geldt zien gunst -

003pries dij ainegste Heer - joa, aiweg geldt zien gunst -

004dij grode wonders dut, hai allain - joa, aiweg geldt zien gunst -

005dij mit oordail hemel moakt het - joa, aiweg geldt zien gunst -

006dij eerde over t wotter legde - joa, aiweg geldt zien gunst -

007dij grode lichten moakt het - joa, aiweg geldt zien gunst -

008zun dij t overdag veur t zeggen het - joa, aiweg geldt zien gunst -

009moan en steerns dij t bie naacht veur t zeggen hebben - joa, aiweg geldt zien gunst -

010 dij Egypte sluig, in heur eerstgeboren zeuns - joa, aiweg geldt zien gunst -

011 en Israël oetlaaid het, bie heur vandoan - joa, aiweg geldt zien gunst -

012 mit staarke haand en mit voest omhoog - joa, aiweg geldt zien gunst -

013 dij Raaitzee middendeur snee - joa, aiweg geldt zien gunst -

014 en Israël doar deurhèn goan luit - joa, aiweg geldt zien gunst -

015 en farao mit zien leger ofschudde, in Raaitzee - joa, aiweg geldt zien gunst -

016 dij zien volk laaidde in woestijn - joa, aiweg geldt zien gunst -

017 dij grode keunenks versluig - joa, aiweg geldt zien gunst -

018 en machtege keunenks doodmuik - joa, aiweg geldt zien gunst -

019 Sichon, keunenk van Amorieten - joa, aiweg geldt zien gunst -

020 en Og, keunenk van Basan - joa, aiweg geldt zien gunst -

021 en heur laand as aarfdail gaf - joa, aiweg geldt zien gunst -

022 as aarfdail aan Israël, zien knecht - joa, aiweg geldt zien gunst -

023 dij in ons neerloag aan ons docht - joa, aiweg geldt zien gunst -

024 en ons vrijmuik van ons vijanden - joa, aiweg geldt zien gunst -

025 dij brood geft aan aal wat leeft - joa, aiweg geldt zien gunst -

026 pries de God van hemel - joa, aiweg geldt zien gunst.


Psaalms 137


001Bie stromen van Babel, doar zat wie,
en wie reerden dou wie aan Sion dochten.

002Aan de wilgen doar hongen wie ons citers.

003Want doar wollen lu dij ons vasthuilen n laid van ons heuren,
dij ons vraid as sloaven vothoald haren,
vruigen om bliedschop:
"Zing veur ons ain van dij laiden oet Sion!"

004Hou zol wie ooit t laid veur de HEER
zingen kinnen op aandermans grond!

005As ik die vergeten zol, Jeruzalem, den mag mien rechterhaand mie vergeten.

006Tong mag mie aan beun van mond zitten blieven, as ik nait aan die denken zol,
as ik Jeruzalem nait moaken zol
tou mien grootste bliedschop.

007Hol goud in gedachten, HEER, wat Edomieten van Jeruzalem zeden:
"Breek òf,
breek òf,
aan fonnementen tou!"

008O Babel, bestemd veur verrinnewaaiern, gelokkeg te priezen is dij die om liek geft,
dij die dut wastoe ons deest.

009Gelokkeg te priezen is dij dien kinder gript en heur tegen rots verbriezelt.


Psaalms 138


001Van David. Ik wil joe priezen mit mien haile haart,
woar goden bie binnen psaalms veur joe zingen,

002ik wil mie boegen noar joen haailege woonstee, joen noam priezen om joen laifde en joen traauw,
want nog maanzer as joen noam heb ie joen woord moakt.

003Dou ik joe raip, heb ie mie op slag antwoord geven, moud heb ie mie geven, kracht om te leven.

004Ale keunenks in wereld zellen joe priezen, HEER, want zai heuren wat ie zeggen.

005Zai zellen wegen van de HEER bezingen, want groot is glorie van de HEER.

006Joa, hoog is de HEER, mor hai zugt wèl klaain is, hoogmoudegen holdt hai op ofstand.

007As k in nood zit, hol ie mie in leven veur t oog van glìnne vijanden, ie steken joen haand oet,
joen rechterhaand redt mie.

008De HEER zel veur mie t volbrengen. O HEER, joen traauwe laifde wait van gain opholden,
t waark van joen handen, loat dat nait voaren.

Psaalms 139


001Veur meziekmeester. Van David, n psaalm. HEER, ie deurgronden mie, ie kennen mie ja,

002ie hebben wait van mien zitten en mien opstoan, van vèrren heb ie deur wat ik in gedachten heb,

003mien goan en mien liggen, doar wait ie van, mit aal mien wegen bin ie vertraauwd.

004Joa, der komt mie gain woord op tong, of zekerwoar, HEER, ie waiten t aalmoal.

005Van achtern en van veuren, ie binnen om mie tou, ie leggen joen haand op mie.

006t Is mie te wonderboar om te bevatten, t gaait mie te hoog, ik kin der nait bie.

007Woar kin ik aan joen gaist ontkommen, woar kin ik wieken veur joen aangezicht?

008Of zol ik noar hemel klimmen - doar bin ie, of mie deelloaten in t dodenriek, - ie binnen der.

009Nam ik vleugels van t mörgenrood, woonde ik aan leste zee,

010 ook doar zol joen haand mie laaiden, zol joen rechterhaand mie beetholden.

011 As ik zeggen zol: "Duuster mag mie overvalen," den is naacht licht om mie tou,

012 veur joe is t duustern nait duuster, naacht is zo licht as dag,
duustern is aan t licht geliek.

013 Ie hebben mien nieren vörmd, in moekes schoot heb ie mie weefd.

014 Daanken wil ik joe, dat ik n wonder bin doar men ontzag veur hebben mout, t is wonderboar wat ie moaken,
dat wait ik haile wel.

015 Mien gedoante was gain gehaaim veur joe, dou ik moakt wer in t verburgen,
as weefwaark in t onderste van eerde.

016 Dou ik nog oprold zat, wer ik deur joen ogen zain, ze werden aalmoal beschreven in joen bouk,
de doagen dij kommen zollen, al was der nog gainain van.

017 Wat binnen joen plannen kostboar veur mie, God, wat binnen dat ter ontelboar veul,

018 as ik ze opschrieven wol, ze binnen machteger as zaand, zo veul. Ik wor wakker en bin nog bie joe.

019 Zol ie, o God, de goddelozen mor ombrengen, - ie lu, dij bloud vergaiten, wiek joe -

020 dij heur plannen moaken tegen joe, dij lichtveerdeg joen noam in mond nemen, joen tegenstanders.

021 Zol ik nait hoaten, HEER, dij joe hoaten, zol ik gain ofkeer hebben van lu dij tegen joe opstoan?

022 Ik hoat heur, zo as ik mor hoaten kin, zai binnen mien vijanden worden.

023 Deurgrond mie, God, en ken mien haart, onderzuik mie en lees mien gedachten,

024 kiek of ik n weg begoa dij verdrait dut, en laaid mie op aiwege weg.

Psaalms 140


001Veur meziekmeester. n Psaalm van David.
002Red mie, HEER, van verkeerde mensken, woar mie veur manlu van geweld,

003dij minne plannen oetbrouden, ale doagen oorlog stichten.

004Zai schaarpen heur tong as dij van n slaang, addervenien is achter heur lippen. qs selaqs*

005Bewoar mie, HEER, veur handen van goddelozen, woar mie veur manlu van geweld.
Zai willen mie onderoet hoalen.

006Hoogmoudegen zetten n slagnet veur mie, zai moaken n slagnet van taauw,
op zied van t woagenspoor zetten zai strupen veur mie. qs selaqs*

007Ik zee tegen de HEER: "Mien God bin ie, dou, HEER, joen oren open veur mien roupen en mien smeken.

008O HEER, mien God, verlözzende kracht, op dag van stried hol ie mie haand boven kop.

009Geef, HEER, nait tou aan wat goddelozen geern willen, loat nait lukken wat of zai in t zin hebben. qs selaqs*

010 Zai lopen mit kop in nek om mie tou, t onhaail dat zai mie tou willen, zol heur overkommen mouten.

011 Vuur en glìnne kolen mozzen op heur deelregen, loat heur in goaten mit wotter valen en nait weer opstoan.

012 Geef zokse sprekers gain vaaste vout op eerde en manlu van geweld, loat t onhaail achter heur heer zitten."

013 Ik wait dat de HEER recht dut aan verdrokten, opkomt veur t recht van aarme mensken.

014 Joa wis, rechtschoapen lu zellen joen noam priezen, oprechte lu zellen bie joe touholden.

Psaalms 141


001n Psaalm van David. 1 O HEER, ik roup joe aan, kom gaauw bie mie,
heur mien stem, nou ik om joe roup.

002Loat mien gebed as wierook bie joe aankommen, loaten mien open handen as t oavendovver wezen.

003Zet, HEER, ain op wacht veur mien mond, hol wacht veur deur van mien lippen.

004Loat mien haart nait oetgoan noar t verkeerde om in goddelooshaid verkeerde dingen te doun
mit manlu dij t verkeerde ommaans hebben,
loat mie nait slikken van heur lekkers.

005As n rechtveerdege mie slagt, den dut hai dat oet traauwe laifde, as dij mie ofstraft is t as eulie op kop,
ik zel t nait tegen holden,
ik blief aingoal beden as zai t verkeerde doun.

006Heur rechters binnen bie rots omdeel gooid, zai heuren dat mien woorden aangenoam binnen.

007Zo as ain dij t laand plougt en openrit, zo worden ons bonken oetstreud veur mond van t dodenriek.

008Mor, HEER, op joe sloag ik mien ogen, bie joe zuik ik mien touvlocht, loat mien levensbloud nait vluien.

009Woar mie veur macht van t klapnet, veur strupen dij zai mie zetten, dij minne manlu.

010 Goddelozen valen in heur aigen netten, aalmoal, mor ik kin mien gaang goan.

Psaalms 142


001n Kunsteg laid van David, n gebed dou hai in spelonk touhuil.
002Oet ale macht roup ik aan de HEER, oet ale macht smeek ik de HEER om genoade,

003ik gooi der oet aal wat mie dwaarszit, mien nood vertel ik hom.

004As ik t nait meer wait, wait ie mien weg,
op t pad doar ik loop,
zetten ze t slagnet veur mie op.

005Ik kiek noar rechts, mor nee, der is gainain dij wat van mie waiten wil,
ik kin gain kaant meer oet,
der is gainain dij zok om mie bekommert.

006Zo haard as ik kin, roup ik joe aan, HEER: "Ie binnen mien touvlocht,
vaaileg stee in wereld."

007Heur mien klacht, want ik bin der min aan tou;
verlös mie van mien achtervolgers,
want zai binnen maanzer as ik.

008Verlös mie oet gevangenis, om joen noam te priezen,
loat rechtschoapen lu om mie tou stoan,
as ie t goud mit mie moaken.

Psaalms 143


001n Psaalm van David. O HEER, heur mien gebed,
luster noar mien smeken,
antwoord mie, joe kin ik vertraauwen, ie binnen rechtveerdeg.

002Goa nait in t plaait mit joen knecht, gain leventeg wezen staait ja veur joe in zien recht.

003Want vijand zit achter mie heer, vertrapt mien levent op eerde,
zet mie in t duustern,
net as doden dij al tiedstieden sturven binnen,

004doarom verswakt mien gaist, en t haart staait mie stil.

005Ik denk aan doagen van weleer, joen doaden goa ik haardop noa,
t waark van joen handen overdenk ik,

006mien handen steek ik noar joe oet, mien ziel smacht noar joe as dörsteg laand. qs selaqs*

007HEER, antwoord mie op slag, mien gaist is aan t èn.
Hol joen aangezicht nait bezied veur mie,
den zol ik ja net wezen as lu dij ofdoalen noar t dodenriek.

008Loat mie as dag begunt, joen traauwe laifde heuren, want ik vertraauw op joe,
moak mie weg bekend dij ik goan mout,
want ik longer noar joe.

009Red mie van mien vijanden, HEER, ik vlucht noar joe.

010 Leer mie doun wat ie geern willen, want ie binnen mien God,
loat joen gaist mie laaiden noar t goie op slicht laand.

011 Om joen noam, HEER, hol mie in leven, om joen gerechteghaid, laaid mie oet nood vandoan,

012 breng deur joen traauwe laifde mien vijanden tot swiegen, en breng ze aalmoal om, dij mie in t naauw brengen
- want ik bin joen knecht.

Psaalms 144


001Van David. Hoog te priezen is de HEER, mien rots,
dij moakt dat mien handen stoan noar stried,
mien vingers noar oorlog,

002mien börg en mien vesting, de HEER, dij mie goudgunsteg is,
mien schild en mien schoel,
dij volken onder mie dwingt.

003HEER, wat is n mensk, dat ie der noar omkieken, wat is n menskenkind dat ie hom achten?

004n Mensk is ja niks weerd, zien doagen goan as n schaar verbie.

005HEER, boeg joen hemel omdeel en kom hierheer, beruier baargen dat zai roken.

006Loat bliksem flitsen en joag heur oetnkander, stuur joen pielen en moak heur in toeze.

007Steek joen handen oet van hemel, moak mie vrij en red mie van daip wotter,
oet handen van vremden,

008lege woorden kommen oet heur mond, zai laigen as ze vingers opsteken.

009O God, ik wil n nij laid veur joe zingen, op tiensnoar psaalms veur joe speulen,

010 ie geven overwinnen aan keunenks, ie dij joen knecht David verlözzen.
Verlös mie ook van t iezelk sweerd,

011 rop mie lös oet handen van vremden: lege woorden kommen oet heur mond,
zai laigen as ze vingers opsteken.

012 Loat ons zeuns as planten wezen, dij goud wazen binnen in heur jonkhaid,
loat ons dochters as houkzoelen wezen,
fien bewaarkt veur n pelaais,

013 loat ons zoadschuren vol wezen van alderhande soorten,
loat ter doezenden schoapen kommen op ons laand,

014 loat ons vij goud droagen, zunder verstaarf of vertijen,f + Vertijen = vrouggeboorte, miskroam; biebeer = drokte.f*
loat der gain biebeer op ons plaainen wezen.

015 Gelokkeg is t volk doar t ter zo bie staait, gelokkeg is t volk, doar de HEER heur God is.

Psaalms 145


001n Loflaid van David. Joe heb ik hoog, mien God, mien keunenk,
joen noam wil ik priezen, aaid en aiweg.

002Joe zel ik elke dag priezen, joen noam zel ik priezen, aaid en aiweg.

003De HEER is groot en slim te priezen, zien groothaid is nait te deurgronden.

004Geslacht op geslacht zel joen waarken priezen, joen machtege doaden zel men vertellen.

005Mit eer dij ofstroalt van joen hooghaid en joen wonderwaarken wil ik dounde wezen.

006Zai zellen vertellen van macht van zien geduchte doaden en van joen groothaid wil ik verhoalen.

007Zai zellen wat tot heur kommen is over joen grode goudhaid wied en zied verbraaiden, zai zellen joen gerechteghaid oet volle bòrst bezingen.

008"Genoadeg en barmhaarteg is de HEER, laankmoudeg en goudgunsteg.

009De HEER is goud veur elk, zien barmhaarteghaid gaait oet over aal zien waark.

010 Aal joen waarken, HEER, zellen joe priezen en aal joen volgelingen zellen joe zegen.

011 Zai zellen vertellen van eer van joen keunenkriek, spreken over joen kracht,

012 om t mensdom mit joen krachtege doaden bekend te moaken, mit eer dij ofstroalt van zien keunenklieke macht.

013 "Joen keunenkschop, dat is ain van ale tieden, joen zeggenschop is van geslacht op geslacht."

014 "De HEER gript dij valen onder aarms, dij deelbogen binnen, zet hai in t èn.

015 Elkenain kikt noar joe oet, ie geven heur eten as tied ter heer is.

016 Ie doun joen haand open, zörgen dat elk zat wordt.

017 De HEER is rechtveerdeg in aal zien gangen, traauw in aal zien waark.

018 De HEER is stoef bie dij hom roupen, aal dij hom vol vertraauwen aanroupen.

019 Hai vervult t longern van wèl ontzag veur hom hebben, hai heurt heur roup om hulp en verlöst heur.

020 De HEER bewoart aalmoal dij hom laifhebben, mor hai vergraimt ale goddelozen."

021 Mien mond zel lof aan de HEER vermelden en aal wat leeft zel zien haailege noam priezen,
veur aiweg en aaid.
f + Psaalm 145 is n acrostichon: de versregels begunnen aaid mit n volgende letter van t Hebreeuwse alfabet. In dizze psaalm ontbrekt de vattiende letter (noen). In olde handschriften wordt psaalm ofsloten mit: Betraauwboar is de HEER in ales wat hai zegt, zien haile scheppen blift e traauw.f*

Psaalms 146


001Halleluja! Pries de HEER, mien ziel.

002Ik zel de HEER priezen mien leven laank, ik zel mien God bezingen, zo laank as k ter bin.

003Heb gain vertraauw op hoge lu, n mensk doar gain haail van komt.

004As leste oam verdwient, keert hai weerom noar eerde, dij dag vergoan zien gedachten.

005Gelokkeg wèl God van Jakob as hulp het, dij hoopt op de HEER, zien God,

006dij lucht en laand moakt het, en zee, mit wat doar touholdt,
dij traauw blift tot aan t leste tou,

007dij verdrokten recht dut, dij brood geft aan wèl hongerlieden.
De HEER verlöst wèl gevangen binnen,

008de HEER dut ogen open van blinden, de HEER zet in t èn wèl deelbogen binnen,
de HEER holdt van rechtveerdegen,

009de HEER beschaarmt aander lu, wezen en wedevraauwen holdt hai in t èn,
mor weg van goddelozen bogt hai om.

010 De HEER is keunenk veur aaltied, dien God, Sion, van older op older.
Halleluja!


Psaalms 147


001Halleluja! t Is novvelk ons God te bezingen,
dat is aangenoam, en lofzang is alderlaifst.

002Baauwer van Jeruzalem, dat is de HEER, lu dij oet Israël verdreven wazzen, brengt hai bie nkander.

003Hai geneest dij hartzeer hebben, hai verbindt heur wonden.

004Hai stelt t getal van steerns vaast, hai geft heur aalmoal noamen.

005Ons HEER is groot en aalmachteg, zien wieshaid is zunder èn of swet.

006De HEER helpt in t èn dij vernederd binnen, goddelozen vernedert hai tot aan grond tou.

007Zing veur de HEER n daanklaid, zing veur ons God n psaalm bie citer,

008veur hom, dij hemel mit wolken bedekt, dij zörgt dat regen vaalt op eerde,
dij t gras op baargen wazen let,

009dij eten geft aan daaiern, aan jonge roaven, as dij roupen.

010 Hai het gain nocht aan staarke peerden, en nait aan poterds van kerels,

011 de HEER het zien nocht aan dij hom vrezen, dij wachten op zien gunst.

012 Pries de HEER, Jeruzalem, pries dien God, Sion.

013 Want hai het grondels van dien poorten staark moakt, t volk binnen dien muren het hai zegend.

014 Hai zörgt veur vree binnen dien grènzen, hai geft joe zat te eten mit beste waait.

015 Hai stuurt zien woorden noar eerde, zien woord lopt as n weerlicht.

016 Hai geft snij as n wollen dek, riep streut hai as aask.

017 Hoagelstainen smit hai omdeel, wèl is tegen zien kolde bestand?

018 Hai stuurt zien woord en let heur smelten, hai let t waaien en t wotter stroomt.

019 Hai moakt zien woorden aan Jakob bekend, zien wetten en veurschriften aan Israël.

020 Veur gain aander volk het hai dit doan, mit zien wetten binnen zai nait vertraauwd.
Halleluja!


Psaalms 148


001Halleluja! Pries de HEER vanoet hemel,
pries hom, hoog aan lucht,

002pries hom, aal zien engels, pries hom, aal zien legermachten.

003Pries hom, zun en moan, pries hom, ale stroalende steerns,

004pries hom, hoogste hemel, en wotters, hoog boven hemel.

005Loat heur noam van de HEER priezen, omreden, hai gaf bevel en zai werden schoapen,

006hai gaf heur stee veur aaid en aiweg, hai gaf heur odders, dij veur aaltied bestoan.

007Pries de HEER van eerde heer, zeemonsters en ale daibe oceoanen,

008vuur en hoagel, snij en dook, störmwind, dij dut noar zien woord.

009Baargen en ale heuvels, vruchtbomen en ale cederbomen,

010 wilde daaiern en ale vij, daaiern dij kroepen en vogels dij vlaigen.

011 Keunenks van eerde en ale volken, vorsten en rechters op eerde,

012 jonges en wichter, olden en jongen mitnkander.

013 Loat heur noam van de HEER priezen, omreden, zien noam allain is hoog verheven,
zien heerlekhaid omvoamt eerde en hemel.

014 Hai geft zien volk aanzain, foam aan aal dij bie hom in gunst stoan,
van kinder van Israël, van t volk dat hom noa staait.
Halleluja!


Psaalms 149


001Halleluja! Zing n nij laid veur de HEER,
n loflaid veur hom in zien gemainte.

002Loat Israël blied wezen om zien schepper, loat lu van Sion jubeln om heur keunenk.

003Loat heur zien noam priezen mit n daanslaidje, psaalms veur hom zingen bie trom en lier,

004want de HEER is wies mit zien volk, hai verheerlekt wèl zaachtmoudeg is.

005Loat zien volk dat hom traauw is, blied wezen om glorie, loat heur nog joechaaien as zai op bèr goan,

006mit lofzang veur God op lippen, n twijsniedend sweerd in heur haand,

007om vroak te doun aan volken, om straf te geven aan noatsies,

008om heur keunenks aan ket te leggen, om heur laaiders in iesders te sloeten,

009en t schreven recht op heur tou te pazen: dat is glorie veur ale volk dat hom traauw is.
Halleluja!


Psaalms 150


001Halleluja! Pries God in zien haailegdom,
pries hom in zien machteg verwulf,

002pries hom om zien machtege doaden, pries hom om zien groothaid dij nait òf te voamen is.

003Pries hom mit hoornmeziek, pries hom mit lier en haarp,

004pries hom mit tamboerijn en daans, pries hom mit snoarenspul en floit.

005Pries hom mit bekkens dij gaalmen, pries hom mit bekkens dij schallen.

006Aal wat oam het, pries de HEER! Halleluja!