Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 141


001n Psaalm van David. 1 O HEER, ik roup joe aan, kom gaauw bie mie,
heur mien stem, nou ik om joe roup.

002Loat mien gebed as wierook bie joe aankommen, loaten mien open handen as t oavendovver wezen.

003Zet, HEER, ain op wacht veur mien mond, hol wacht veur deur van mien lippen.

004Loat mien haart nait oetgoan noar t verkeerde om in goddelooshaid verkeerde dingen te doun
mit manlu dij t verkeerde ommaans hebben,
loat mie nait slikken van heur lekkers.

005As n rechtveerdege mie slagt, den dut hai dat oet traauwe laifde, as dij mie ofstraft is t as eulie op kop,
ik zel t nait tegen holden,
ik blief aingoal beden as zai t verkeerde doun.

006Heur rechters binnen bie rots omdeel gooid, zai heuren dat mien woorden aangenoam binnen.

007Zo as ain dij t laand plougt en openrit, zo worden ons bonken oetstreud veur mond van t dodenriek.

008Mor, HEER, op joe sloag ik mien ogen, bie joe zuik ik mien touvlocht, loat mien levensbloud nait vluien.

009Woar mie veur macht van t klapnet, veur strupen dij zai mie zetten, dij minne manlu.

010 Goddelozen valen in heur aigen netten, aalmoal, mor ik kin mien gaang goan.