Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 119


001Gelokkeg binnen dijent, dij goud en geef deur t levent goan, dij doun noar t onderricht van de HEER,

002gelokkeg dij zien aanwies in acht nemen, dij hom zuiken mit heur haile haart,

003dij ook gain verkeerds ommaans hebben, mor op zien wegen goan.

004Iezulm hebben joen odders geven om dij noa te kommen.

005Och, wazzen mien wegen mor wis om mie aan joen aanwies te holden,

006den huif ik mie nait te schoamen as ik zai noar joen geboden.

007Ik zel joe priezen mit n eerlieks gemoud as ik joen rechtveerdege regels leer.

008Joen veurschriften, doar hol ik mie aan - loat mie nait haildaal allenneg stoan.
*

009Hou kin ain dij jonk is zien pad zuver holden? Deur te leven noar joen woord.

010 Ik zuik joe mit mien haile haart, loat mie nait van joen geboden ofdwoalen.

011 Joen woord bewoar ik in mien haart, om nait tegen joe te zundegen.

012 Lof komt joe tou, o HEER, leer mie joen veurschriften.

013 Ale veurschriften dij iezulm zegd hebben, heb ik deurverteld.

014 Mit t pad dat joen getugenizzen wiezen, bin ik blieder as mit ale riekdom.

015 Joen odders wil ik overdenken, op joen wegen acht geven.

016 Ik vernuver mie mit joen veurschriften, joen woorden vergeet ik nait.
*

017 Beloon joen knecht, loat hom leven en joen woord bewoaren.

018 Dou mie ogen open, den kin ik t wonderboarlieke van joen onderricht aanschaauwen.

019 Ik bin n vremde op eerde, hol joen geboden nait bezied veur mie.

020 Mien ziel wordt verteerd, k verlang ja aalaan noar joen rechtsregels.

021 Ie draaigen dij vervlökte, domdrieste lu dij van joen geboden ofdwoalen.

022 Moak mie vrij van wat mie drokt, spot en schaande, want ik neem joen aanwies in acht.

023 Al zollen vorsten zok deelzetten om over mie te oordailen, joen knecht overdenkt joen veurschriften.

024 Ik vernuver mie mit joen aanwiezen, t binnen mien roadgevers ja!
*

025 Mien levent zit aan eerde vastbakt, loat mie leven op joen woord.

026 Van mien gangen heb ik verteld en ie hebben mie antwoord geven, geef mie onderricht in joen veurschriften.

027 Loat mie verstoan wat pad of ik op mout om joen bevelen te begriepen, dat ik joen wonderdoaden overdenk.

028 Mien gaist is glìn wakker van verdrait, moak mie staark noar joen woord.

029 Hol leugenweg bie mie vot en bedenk mie rij mit joen onderricht.

030 Weg van vertraauw kais ik, joen rechtsregels begeer ik.

031 Ik hol stief vaast aan joen getugenizzen, o HEER, moak mie nait beschoamd.

032 Ik run over weg van joen geboden, want ie moaken t haart mie roem.
*

033 Geef mie onderricht in weg van joen veurschriften, dij zel ik den in acht nemen aan t èn tou.

034 Geef mie inzicht om joen onderricht in acht te nemen, dat mit mien haile haart noa te kommen.

035 Loat mie t pad van joen geboden goan, want doar heb ik mien nocht aan.

036 Loat mien haart oetgoan noar joen getugenizzen en nait noar winstbejag.

037 Hol mien ogen òf van t kieken noar wat niks weerd is, hol mie in leven op joen wegen.

038 Bestendeg joen belofte aan joen knecht, dij veur joe ontzag hebben wil.

039 Dou schaande weg, doar ik baang veur bin, joen rechtsregels binnen ja goud.

040 Kiek, ik heb verlet om joen bevelen, dou mie leven deur joen gerechteghaid.
*

041 Loat joen gunsten noar mie tou kommen, HEER, en joen haail noar joen woord.

042 Dij mie beschimpt, heb ik weerwoord veur, ik vertraauw ja op joen woord.

043 Loat mien woorden bie de woarhaid blieven, joen veurschriften, doar longer ik noar.

044 Joen onderricht, doar wil ik mie aan holden, veur aiweg en aaid.

045 Den krieg ik roem boan, want ik vroag om joen odders.

046 Joen aanwies, wil ik bie keunenks over spreken, ik zel nait beschoamd oetkommen.

047 Ik vernuver mie mit joen geboden dij mie laif binnen.

048 Ik steek mien handen oet noar joen geboden dij mie laif binnen.
Ik wil joen aanwies overdenken.
*

049 Hol in gedachten wat ie joen knecht zegd hebben, want doar heb ie mie hoop mit geven.

050 Wat mie troost in mien ellèn, is dat joen woord mie in leven holdt.

051 Hou of domdrieste lu mie ook bespot hebben, ik bin nait ofweken van joen onderricht.

052 Denk ik aan joen rechtsregels dij van aiweghaid binnen, HEER, den wor ik troost.

053 Ik bin vergrèld om goddelozen dij joen onderricht verloaten.

054 Joen inzettens binnen mie as n lusteg laid in t hoes doar ik as vremde wonen mag.

055 Ik denk bie naacht aan joen noam, o HEER, en ik bewoar joen onderricht.

056 Dat is mie aigen worden, omdat ik joen bevelen in acht neem.
*

057 t Is mien toak, HEER, heb ik zegd, joen woorden te bewoaren.

058 Mit mien haile haart stem ik joe mild, wees mie genoadeg noar joen woord.

059 Ik denk noa over mien wegen en wil op mien stappen weeromkommen, noar joen aanwies.

060 Ik hoast mie, ik zoes nait om, om joen geboden noa te kommen.

061 Goddelozen hebben mie kneveld, mor joen onderricht vergeet ik nait.

062 Midden in naacht kom ik ter òf om joe te priezen om joen rechtveerdege regels.

063 Ik heur bie lu dij ontzag veur joe hebben bie lu dij doun wat ie bestellen.

064 Joen traauw is wereld vol van, HEER, leer mie joen veurschriften.
*

065 Ie hebben goud doan aan joen knecht, HEER, noar joen woorden.

066 Geef mie wait van t goie en loat mie onderschaaiden, want in joen geboden heb ik vertraauwen.

067 Veur ik mie boegen mos, was ik op biesterboan, mor nou dou ik noar joen woord.

068 Goud bin ie en goud doun ie, leer mie joen veurschriften.

069 Domdriesten maggen mie mit leugens begleren, mor ik hol mie van haarten geern aan joen odders,

070 heur haarten zitten dicht van vet, mor aan joen onderricht heb ik mien nocht.

071 t Was goud veur mie dat ik vernederd wer, ik mos joen veurschriften ja leren.

072 Joen onderricht is beter veur mie as honderddoezend gold- of zulverstokken.
*

073 Joen handen hebben mie moakt en te plak zet, moak mie begriepsoam, dat ik joen geboden leer.

074 Dij ontzag veur joe hebben, zellen blied wezen as ze mie zain, want ik longer noar joen woord.

075 t Wer mie kloar, HEER, dat joen regels rechtveerdeg binnen,
en dat ie mie oet goudens vernederd hebben.

076 Loat joen traauw mie tou troost wezen, noar t woord dat ie joen knecht geven hebben.

077 Wil joe over mie ontfaarmen, dat ik leven blief, want aan joen onderricht heb ik mien nocht.

078 Domdrieste lu mouten zok schoamen, zai hebben mie zunder reden op biesterboan brocht;
ik overdenk joen odders.

079 Dij ontzag veur joe hebben en dij joen aanwies in acht nemen, zellen noar mie tou kommen.

080 Loat mien haart toch goud en geef wezen in t holden van joen veurschriften, den huif ik mie nait schoamen.
*

081 Mien ziel longert noar joen haail, op joen woord wacht ik.

082 Mien ogen verlangen noar joen belofte, zai zeggen: "Wanneer zel ie mie troosten?"

083 Want al bin ik as n leren zak in rook, joen aanwies heb ik nait vergeten.

084 Houveul doagen zel joen knecht nog beleven, wanneer zel ie mien achtervolgers berechten?

085 Domdrieste lu hebben vaalkoelen veur mie groaven, lu dij nait leven noar joen onderricht.

086 Aal joen geboden binnen betraauwboar, zunder reden zitten ze achter mie heer - help mie!

087 Zai haren op eerde sikkom n èn moakt aan mien levent, mor ik heb joen odders nait vergeten.

088 Loat mie leven van joen traauw, den hol ik mie aan joen aanwies.
*

089 Veur aiweg, HEER, staait joen woord vaast in hemel.

090 Van older op older blift joen traauw, eerde het van joe vasteghaid kregen.

091 Zai bestoan noar joen rechtsregels tot aan vandoag tou, zai stoan aalmoal in joen dainst.

092 Haar ik gain wil had aan joen onderricht, den was ik in ellèn vergoan.

093 Joen odders zel ik nooit en te nimmer vergeten, doar hol ie mie ja deur in leven.

094 Ik bin joenent, help mie, want ik vroag om joen odders.

095 Goddelozen loeren op mie om mie te vergraimen, joen aanwies, doar heb ik mien verstand bie.

096 Ik zag, dat aan ale dingen n èn komt, mor joen gebod het gain èn of swet.
*

097 Wat hol ik van joen onderricht, ik bin der haile dag mit aan gaang.

098 Deur joen geboden, dij in der aiweghaid binnen, bin ik wiezer as mien vijanden.

099 Ik heb meer inzicht as aal mien leermeesters, want joen aanwies denk ik over noa.

1000 Ik heb meer inzicht as oldsten, omreden ik hol mie aan joen odders.

1011 Ik woar mien vout veur ale minne poaden, om joen woord te bewoaren.

1022 Van joen rechtsregels wiek ik nait òf, want ie onderrichten mie.

1033 Wat is joen woord zuit veur mien verhemelte, meer as hunneg veur mien mond.

1044 Deur joen opdrachten kreeg ik inzicht, doarom hoat ik elk leugenpad.
*

1055 n Laamp veur mien vout is joen woord, n licht op mien pad.

1066 Ik heb sworen, en dat zel ik gestand doun, om joen rechtveerdege regels te bewoaren.

1077 Ik wer slim vernederd, HEER, hol mie in leven noar joen woord.

1088 Loat ovvers van mien mond dij ik vrijwilleg breng, joe mooi tou wezen, HEER, en leer mie joen rechtsregels.

1099 Ik bin aalaan in gevoar, mor joen onderricht vergeet ik nait.

1100 Goddelozen hebben mie n vaalstrik zet, mor van joen bevelen dwoal ik nait òf.

1111 Ik heb mie joen getugenizzen veur aaltied touaigend, dat joa, mien haart springt op van bliedschop.

1122 Ik heb mien haart noar joe toukeerd om joen aanwies te volgen,
veur aiweg, aan t èn tou.
*

1133 Ik hoat haalfslachtege lu, mor ik hol van joen onderricht.

1144 Ie binnen mien schoelstee en mien schild, ik hoop op joen woord.

1155 Wiek joe, deugennaiten, dat ik geboden van mien God bewoar.

1166 Hol mie in t èn noar joen belofte, dat ik leven kin, loat mie nait beschoamd worden om mien hoop.

1177 Steun ie, den zel ik red worden, aingoal mien nocht hebben aan joen aanwies.

1188 Ie zetten ale lu aan zied dij ofdwoalen van joen veurschriften, heur bedrog is ja leugenachteg.

f + Psaalm 119 is n acrostichon van twijentwinneg coupletten: de verzen 1-8 begunnen elk mit eerste letter van t Hebreeuwse alfabet, de verzen 9-16 mit de twijde, en zo wieder.f*
1199 Ale goddelozen op eerde doun ie vot as schoem, doarom hol ik mie aan joen getugenizzen.

1200 Griezel laip mie over de graauwel van schrik veur joe, joen oordailen wer ik kèl van in hoed.
*

1211 Ik dou recht en gerechteghaid, geef mie nait over aan mien onderdrokkers.

1222 Stoa der börg veur dat joen knecht t goudgaait, loat domdrieste lu mie nait verdrokken.

1233 Mien ogen longern noar joen haail, noar t woord van joen rechtveerdeghaid.

1244 Dou mit joen knecht noar joen traauw, leer mie joen veurschriften.

1255 Joen knecht bin ik, geef mie inzicht, want ik wil joen getugenizzen kennen.

1266 t Is tied veur de HEER dat e wat dut, ze hebben joen onderricht aan zied zet.

1277 Mor ik hol van joen geboden, meer as van gold, van zuver gold.

1288 Doarom bin ik mit joen odders op t goie pad, elk leugenpad heb ik hoat.
*

1299 Wonderboar binnen joen getugenizzen, doarom bewoar ik dij.

1300 t Opengoan van joen woorden geft licht, dij onkundeg is wordt ter wies van.

1311 Ik dou mien mond wiedopen van verlangst, want ik longer noar joen geboden.

1322 Keer joe om noar mie tou en wees mie genoadeg, net as ie aaltied doun veur dij joe laifhebben.

1333 Geef mie n vaaste tred noar joen woord, loat gain enkeld onrecht heersen over mie,

1344 verlös mie oet verdrokken van mensken, dat ik mie aan joen odders hol.

1355 Loat joen aangezicht lichten over joen knecht, leer mie joen veurschriften.

1366 Troanen stromen mie over wangen, omreden lu zok nait aan joen onderricht holden.
*

1377 Rechtveerdeg bin ie, HEER, rechtschoapen binnen joen rechtsregels.

1388 Ie hebben in rechtveerdeghaid joen aanwies geven en in grode traauw.

1399 Deur mien iever bin ik opbraand, omdat mien tegenstanders joen woorden vergeten.

1400 Joen woord is deurhèn zuver, joen knecht is der slim wies mit.

1411 Ik bin nait in reken en ik wor veracht, mor joen odders vergeet ik nait.

1422 Joen rechtveerdeghaid is aiwege gerechteghaid, joen onderricht is traauw.

1433 Nood en benaauwdens heb ik onder te lieden, mor joen geboden heb ik wil aan.

1444 Joen getugenizzen binnen veur aiweg rechtveerdeg, geef mie inzicht, den zel ik leven.
*

1455 Mit mien haile haart raip ik, geef antwoord, HEER,
loat mie joen veurschriften doun.

1466 Ik raip noar joe, red mie, den zel ik joen getugenizzen bewoaren.

1477 Dou t amper licht was, raip ik om hulp, op joen woord wacht ik.

1488 Dou dag al om was, was ik nog dounde om joen woord te overdenken.

1499 Heur mien stem, noar joen gunst. O HEER, moak mie levend, noar joen rechtsregels.

1500 Dij zok schaandelk gedroagen binnen stoef bie, zai blieven vèr van joen onderricht.

1511 Stoef bie stoan ie, o HEER, aal joen geboden binnen betraauwboar.

1522 Van aleer heb ik wait van joen getugenizzen, veur aiweg heb ie dij vastlegd.
*

1533 Zai mien ellèn en red mie, want joen onderricht heb ik nait vergeten.

1544 Beplaait mien zoak en verlös mie, hol mie in leven noar joen woord.

1555 t Haail is wiedvot van goddelozen, want zai vroagen nait noar joen veurschriften.

1566 Joen barmhaarteghaid is groot, o HEER, hol mie in leven noar joen rechtsregels.

1577 Talriek binnen dij achter mie heerzitten en mie in kniep zetten, mor ik wiek nait òf van joen aanwiezens.

1588 Ik zag ontraauwe lu en vuilde verachten, want zai hebben joen woord nait bewoard.

1599 Kiek, hou wies ik bin mit joen odders, HEER, hol mie in leven noar joen gunst.

1600 t Wezen van joen woord is woarhaid, elke rechtveerdege rechtsregel geldt veur aiweg.
*

1611 Vorsten zatten zunder reden achter mie heer, mor t binnen joen woorden doar mie t haart van trilt.

1622 Ik bin blied om joen woord, net as ain dij n grode schat vindt.

1633 Bedrog hoat ik, ik mout ter niks van hebben, joen onderricht, doar hol ik van.

1644 Zeuven moal op n dag pries ik joe om joen rechtveerdege regels.

1655 Dij joen onderricht laifhebben, leven in vree, der is gain stroekelblok veur heur.

1666 Ik hoop op joen haail, o HEER, ik dou wat ie bestellen.

1677 Mien ziel bewoart joen getugenizzen, ik bin der slim wies mit.

1688 Ik bewoar joen bevelen en joen getugenizzen, want aal mien wegen heb ie zicht op.
*

1699 Loat mien roupen aan joe tou kommen, HEER, geef mie inzicht noar joen woord,

1700 loat mien smeken bie joe aankommen, red mie noar joen woord.

1711 Loaten mien lippen overlopen van lof, want ie leren mie joen veurschriften,

1722 loat mien tong joen woorden zeggen, want aal joen geboden binnen rechtveerdeg.

1733 Loat joen haand mie helpen, want ik kais veur joen odders.

1744 Noar joen haail longer ik, o HEER, aan joen onderricht heb ik mien nocht.

1755 Loat mie leven en joe priezen, loaten joen rechtsregels mie helpen.

1766 Ik dwoalde om as n verloren laam. Zuik joen knecht,
want joen geboden heb ik nait vergeten.