Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Nehemia 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Nehemia 13


01Doudestieds wer aan t volk oet t bouk van Mozes veurlezen en noar t blieken dee, ston doarin opschreven dat Ammonieten en Moäbieten nooit in de gemainte van God touloaten worden moggen. 02Zai wazzen de Isrelieten ja nait mit etendrinken in de muit kommen, zai haren alderdeegs Bileam tegen heur inhuurd om heur te vervluiken. Ons God het dou dij vluik omkeerd in n zegen. 03Dou de Isrelieten de wet heurd haren, werden ale lu dij van vremde ofkomst wazzen apaart van t aigen volk zet. 04n Zet veurtied haar Eljasib, priester dij touzicht haar op de veurroadkoamers van tempel van ons God en dij femilie van Tobia was, 05veur dij aigenste Tobia n grode koamer inricht. In dij koamer werden eertieds waaitovvers, wierook en t schuddelgoud opsloagen en de tienden van t koorn, wien en eulie, dij veur de Levieten, zangers en poortwachters bestemd wazzen, en ook de biedroagen veur de priesters. 06Nou was ik doudestieds nait in Jeruzalem, want ik was noar Babel goan noar keunenk Artaxerxes, in t twijendattegste joar van zien regaaiern. Noa verloop van tied kreeg ik weer verlof van keunenk. 07Weer in Jeruzalem aanbeland, kwam ik ter achter wat veur kwoad Eljasib aanricht haar dou hai Tobia n koamer verschaft haar in de veurhoven van Gods tempel. 08Ik wer dou zo kwoad dat ik haile boudel van Tobia tou koamer oet noar boeten smeet. 09Ik gaf opdracht dat dij koamers schoond worden mozzen en noatied brochde ik aal t tempelraif, waaitovvers, en wierook ter weer in. 10 Dou vernam ik ook dat Levieten heur biedroagen nait kregen haren, en dat zai en ook de zangers dij de eredainst verzörgen mozzen, der vandeur goan wazzen, weerom noar heur akkers. 11 Ik sprak bestuurders der op aan en vruig heur: "Woarom loaten zai tempel zo omkommen?" Ik brochde ale Levieten en zangers weer bie nkander en zette ze weer op heur post. 12 Dou brochde hail Juda weer de tienden van t koorn, wien en eulie noar de veurroadkoamers. 13 Ik stelde priester Selemja, schriever Sadok en de Leviet Pedaja, aan as schatmeesters; Chanan, zeun van Zakkur, dij weer n zeun van Mattanja was, wer heur helper. Dij mannen stonden ja as betraauwboar bekend en dij mozzen boudel onder heur amtgenoten oetdailen.

14 Denk hierom toch aan mie, mien God, en loat aal wat ik aan gouds doan heb aan t hoes van mien God en zien eredainst, nait oetwist worden.

15 In dij tied vernam ik dat ter in Juda op sabbat gounent in wienpaars aan t treden wazzen en dat ter haile vrachten koorn op ezels aanbrocht werden en ook wien, droeven en viegen. Nog van ales meer wer der op sabbat tou Jeruzalem in brocht. Ik woarschaauwde heur dou ze op dij dag eterij verkochten. 16 Tyriërs dij doar woonden, brochten vis en alderhande koopwoar aan en verkochten dat op sabbat aan de Jeuden, alderdeegs in Jeruzalem. 17 Ik sprak notoabeln van Juda der op aan: "Dat is ja vrezelk wat ie hier doun! Ie schenden sabbat ja! 18 Hebben joen veurolden nait net zukswat doan? Het ons God nait doarom juust aal dij rampen over ons en ons stad brocht? Mout ie zo neudeg mit t schenden van de sabbat nog meer glìnne helleghaid over Israël brengen?" 19 Zo gaauw as t doags veur sabbat in de poorten van Jeruzalem duuster wer, gaf ik opdracht poortdeuren te sloeten en dij nait weer open te doun, veurdat sabbat verbie was. Ik luit n poar van mien knechten bie poorten achter: der zol gain koopwoar op sabbatdag in kommen. 20 n Moal of wat brochten handelslu en maartlu mit alderhande koopwoar naacht deur boeten Jeruzalems muur. 21 Ik woarschaauwde heur: "Woarom breng ie naacht deur bie stadsmuur? As ie dat nog n moal doun, loat ik joe oppakken!" Van dij tied òf aan hebben ze der op sabbat nait weer west. 22 Wieder gaf ik Levieten opdracht zok kouster te moaken en den noar stadspoorten te kommen om dij te bewoaken. Sabbat mos ja haailegd worden. Denk ook hierom aan mie, mien God, en heb mit mie te doun. Joen goudhaid is ja groot.

23 In dij tied vernam ik ook dat ter Jeuden mit vraauwen oet Asdod, Ammon en Moäb traauwd wazzen. 24 Haalfschaid van heur kinder pruit toal van Asdod of van baaide aander volken, mor gainent van heur kon fersounlek Judees proaten. 25 Ik nam heur onder handen en schol heur hoed vol, gounent van dij manlu sluig ik en ik trok heur t hoar tou kop oet. Ik luit heur bie God sweren, dat ze heur dochters nait traauwen loaten zollen mit jonges van dij volken, dat ze oet dij lu gain vraauwen veur zokzulm of veur heur zeuns kaizen zollen. 26 "Het keunenk Salomo van Israël nait dij aigenste zunden doan? Onder ale volken was ter gain keunenk zo as hai. God was wies mit hom en muik hom keunenk over hail Israël. Mor vremde, boetenlaandse vraauwen brochten hom op t zundege pad. 27 Mout wie den over joe heuren dat ie ook zo'n dikke foevel moaken? Dat ie joen God ook rug toudraaien en mit vremde vraauwlu traauwen?" 28 n Zeun van Jojada, dij n zeun van hogepriester Eljasib was, is alderdeegs traauwd mit n dochter van Sanballat oet Choron. Doarom heb ik hom votjagd. 29 Wil der toch aan denken, mien God, zai schonden t priesteramt, en zai schonden t verbond dat ie mit priesters en Levieten sloten hebben. 30 Zodounde schoonde ik t volk van ale sporen van boetenòf en regelde t waark veur priesters en Levieten mit heur dainsten en verplichtens. 31 Wieder regelde ik t aanlevern van t holt op vaaste tieden en ook van de eerstelingen van t laand. Denk toch aan mie, mien God, denk toch aan mie in goudens.