Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Nehemia 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Nehemia 07


01Dou de muur haildaal kloar was en ik deuren der in hongen haar, werden poortwachters en tempelzangers aansteld en kregen Levieten heur toak touwezen. 02t Bestuur over Jeruzalem druig ik op aan mien bruier Chanani en aan Chananja, overste van de vesting, want dij ston bekend as deurhèn betraauwboar en godvrezend, meer as n hail bult aandern. 03Ik zee tegen heur: "Poorten van Jeruzalem maggen nait open, veurdat zun op t haitst is. Deuren mouten dichtdoan en vergrundeld worden as t wachtvolk nog op post is. En ook mout ie börgers van Jeruzalem op wacht zetten, elk bie zien aigen hoes." 04Stad was groot en oetgestrekt, mor der woonde nait veul volk en der wazzen hoast gain hoezen baauwd. 05Op ingeven van mien God raip ik notoabeln, bestuurders van de stad en aal t volk bie nkander om zok in geslachtsregisters inschrieven te loaten. Zo von ik t register van ballengs dij t eerste oet Babel weeromkommen wazzen en doar ston in: 06Dit binnen de ballengs oet kontrainen van Juda dij vottrokken binnen oet Babel, woar Nebukadnessar, keunenk van Babel, ze noar tou hoald haar. Zai binnen weeromgoan noar Jeruzalem en Juda, elk noar zien aigen stad. 07Ze wazzen weeromkeerd onder laaiden van Zerubbabel, Jesua, Nechemja, Azarja, Raämja, Nachamani, Mordechai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nechum en Baäna. 39-42 Priesters: 973 noazoaten van Jedaja, oet t geslacht van Jesua 1052 noazoaten van Immer 1247 noazoaten van Paschur 1017 noazoaten van Charim. 43 Levieten: 74 noazoaten van Jesua en Kadmiël, oet t geslacht van Hodewa. 44 Zangers: 148 noazoaten van Asaf. 45 Poortwachters: 138 noazoaten van Sallum, Ater, Talmon, Akkub, Chatita en Sobai. 46-56 Tempelknechten: noazoaten van Sicha, Chasufa, en Tabbaot, van Keros, Sia en Padon, van Lebana, Chagaba en Salmai, van Chanan, Giddel en Gachar, van Reaja, Resin en Nekoda, van Gazzam, Uzza en Paseach, van Besai, Meünim en Nefusim, van Bakbuk, Chakufa en Charchur, van Baslit, Mechida en Charsa, van Barkos, Sisera en Temach, van Nesiach en Chatifa. 57-60 Doarbie noazoaten van Salomo zien dainstvolk: oet de geslachten van Sotai, Soferet en Perida, oet de geslachten van Jaäla, Darkon en Giddel, oet de geslachten van Sefatja, Chattil, Pocheret-Hassebaïm en Amon, aal mit nkander 392 man aan tempelknechten en noazoaten van Salomo zien dainstvolk. 61-62 Ook wazzen der lu dij mit gingen oet Tel-Melach, Tel-Charsa, Kerub, Addon en Immer, oet de geslachten van Delaja, Tobia en Nekoda, aal mit nkander 642 man, dij nait bewiezen konden dat ze oet Isrelitische geslachten stamden. 63 Zo ging t ook mit priesters oet de geslachten van Chobaja, Hakkos en Barzillai (dij leste was traauwd mit n dochter van Barzillai oet Gilead en haar heur femilienoam aannomen). 64 Zai zöchten in de geslachtsregisters noar t bewies van heur priesterleke ofstammen, mor omreden ze konden dat nait vinden, werden ze van t priesteramt oetsloten. 65 Landvoogd zee tegen heur, dat ze moggen nait van de haailege ovvergoaven eten veurdat n priester oetsluutsel geven zol mit urim en mit toemmim. 66 Haile gemainschop telde mit nkander 42.360 man. 67 Den wazzen heur knechten en maaiden nog èns nait mitrekend: dat wazzen ook nog ais 7337 man en doarbie 245 zangers en zangerezzen, 68 en ook nog 435 kemélen en 6720 ezels. 69 Gounent van femilie-oldsten deden biedroagen veur t waark. Landvoogd gaf veur t tempelfonds 1000 drachmes aan gold, 50 ovverschoalen, 30 priesterklaiden en 500 minen in zulver veur tempelschat. 70 Aander femilie-oldsten gavven 20.000 drachmes aan gold veur t baauwfonds en 2200 minen aan zulver. 71 Aal aandern van t volk gavven as biedroage: 20.000 drachmes aan gold, 2000 minen aan zulver en 67 priesterklaiden. 72 Priesters en Levieten, poortwachters en tempelzangers en ook gounent van t volk, gingen noar Jeruzalem te wonen, tempelknechten en aal aandere Isrelieten gingen in heur aigen steden wonen. 8-38 Dit is t aantal manlu oet t volk Israël: 2172 noazoaten van Paros 372 noazoaten van Sefatja 652 noazoaten van Arach 2818 noazoaten van Pachat-Moäb, oet de geslachten van Jesua en Joäb 1254 noazoaten van Elam 845 noazoaten van Zattu 760 noazoaten van Zakkai 648 noazoaten van Binnuï 628 noazoaten van Bebai 2322 noazoaten van Azgad 667 noazoaten van Adonikam 2067 noazoaten van Bigwai 655 noazoaten van Adin 98 noazoaten van Ater, oet t geslacht van Chizkia 328 noazoaten van Chasum 324 noazoaten van Besai 112 noazoaten van Charif 95 noazoaten van Gibeon 188 börgers oet Betlehem en Netofa 128 börgers oet Anatot 42 börgers oet Bet-Azmawet 743 börgers oet Kirjat-Jearim, Kefira en Beërot 621 börgers oet Rama en Geba 122 börgers oet Michmas 123 börgers oet Betel en Ai 52 börgers oet t aander Nebo 1254 börgers oet t aandere Elam 320 börgers oet Charim 345 börgers oet Jericho 721 börgers oet Lod, Chadid en Ono 3930 börgers oet Senaä.