Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Nehemia 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Nehemia 08


01In t begun van de zeuvende moand, dou ale Isrelieten in heur steden woonden, kwam aal t volk zunder oetzundern bie nkander op t plaain veur Wotterpoort. Ze vruigen dou aan Ezra, de schriftgeleerde, om t bouk op te hoalen van de wet, dij de HEER deur Mozes aan Israël oplegd haar. 02Op dij eerste dag van de zeuvende moand brochde priester Ezra dat wetbouk op dij vergoadern van ale manlu en vraauwlu en van elk dij t volgen kon. 03Op t plaain veur Wotterpoort leesde hai manlu en vraauwlu en elk dij t begriepen kon oet t bouk veur, vanòf dat t licht wer tot aan nommerdag tou. Aal t volk lusterde vol aandacht noar t bouk van de wet. 04Ezra, de schriftgeleerde, was bovenop n holten platvörm stoan goan, dij veur dij gelegenhaid timmerd was. Noast hom aan rechterkaant stonden Mattitja, Sema, Anaja, Uria, Chilkia en Maäseja en aan linkerkaant Pedaja, Misaël, Malkia, Chasum, Chasbaddana, Zecharja en Mesullam. 05Ezra dee t bouk open en elk kon t zain, hai ston ja hoger as zai. Dou e t bouk opendee, ging aal t volk stoan. 06Ezra prees de HEER, de grode God, en aal t volk stook aarms in de lucht en raip: "Amen, amen!" Ze gingen op knijen en ze beedden tou de HEER mit t gezicht omdeel. 07Dou ze weer stoan goan wazzen, wer aan t volk de wet oetlegd deur de Levieten Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbetai, Hodia, Maäseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Chanan en Pelaja. 08Ze leesden de wet van God dudelk veur oet t bouk en ze gavven oetleg van tekst en inhold, zodat elk begriepen kon wat of heur veurlezen was. 09Landvoogd Nehemia, priester en schriftgeleerde Ezra en de Levieten dij t volk ales oetlegd haren, zeden tegen heur: "Dit is n boetengewone dag dij touwijd is aan de HEER, joen God. Schraif mor nait, zit nait in treur!" Want aal t volk ston te schraiven dou de wet aan heur veurlezen wer. 10 "Goa noar hoes tou! Goa lekker eten en drinken, en breng ook wat bie lu dij niks hebben, want dizze dag is aan ons HEER touwijd. Wees nait verdraiteg, want de bliedschop dij de HEER joe geft, dat is joen kracht." 11 Levieten kregen aal t volk weer rusteg, mit t zeggen van: "Wees stil en zit nait in treur, want dit is n boetengewone dag." 12 Dou ging aal t volk noar hoes tou om te eten en te drinken. Ze brochten ook wat noar lu dij niks haren en ze muiken groot feest. Ze haren goud begrepen wat heur aal oetlegd was. 13 Aanderdoags kwammen femilie-oldsten van t haile volk, ale priesters en Levieten bie Ezra, de schriftgeleerde, bie nkander om zok te verdaipen in de woorden van de wet. 14 Zo kwammen ze te waiten dat in de wet dij de HEER deur Mozes aan heur oplegd haar, aantaikend ston dat de Isrelieten op t feest in de zeuvende moand in loofhutten wonen mozzen. 15 Ze mozzen in Jeruzalem en in aal aander steden omroupen loaten: "Trek baargen in en hoal joe doar takken van olievebomen, van de oleaster en de mirt, van de paalmbomen en aandere loofbomen, om joe loofhutten te moaken, zo as t veurschreven is." 16 t Volk ging hèn en huil zok dij takken en muik zok doar loofhutten van boven op t dak of op binnenploats, op tempelplaainen of op t plaain bie Wotterpoort of bie de Efraïmpoort. 17 De haile gemainschop van weeromkeerde ballengs muik zok loofhutten en ging in dij hutten wonen. Dat haren Isrelieten van tied van Jozua, zeun van Nun, òf aan tot dij dag aan tou nait meer doan. Dou wer t doar groot feest. 18 Aal doag, van de eerste tot de leste dag, wer der oet Gods wetbouk veurlezen. t Feest duurde zeuven doag en op de aachtste dag haren ze nog n leste feestvergoadern, zo as t veurschrift was.