Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Nehemia 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Nehemia 03


01Dou begunde Eljasib, de hogepriester, mit zien kollegoa-priesters Schoappoort weer op te baauwen. Ze wijdden poort in en hongen deuren der in. Ook t gedailte tussen Honderdtoorn en Chananeltoorn wer inwijd. 02Noast heur wazzen de manlu van Jericho mit n muurpaand aan t oetstokken en doarnoast was Zakkur, Imri zien zeun, aan t baauwen. 03Vispoort wer weer opbaauwd deur t volk van Senaä. Zai timmerden n beun op zolderbaalken en hongen deuren in de stielen mit sloetbaalk en grondels en aal. 04Even wiederop was Meremot aan t baauwen. Hai was n zeun van Uria, dij weer ain van Hakkos was. Doarnoast was Mesullam aan gaang, zeun van Berechja, dij ain van Mesezabel was, en nog wat wiederop Sadok, Baäna zien zeun. 05Doar weer noast was t volk oet Tekoä aan t waark, mor notoabeln van dij stad wollen heur scholders nait onder t waark van heur heer zetten. 06De Ol Poort wer opbaauwd deur Jojada, Paseach zien zeun en Mesullam, Besodja zien zeun. Ze timmerden n beun op zolderbaalken en hongen deuren in de stielen mit sloetbaalk en grondels en aal. 07Doarnoast wazzen Melatja oet Gibeon en Jadon oet Meronot en wieder t volk van Gibeon en Mispa aan t waark, oet kontrainen dij onder permoters stonden van landvoogd van aanderkaant Eufraat. 08Doarnoast was Uzziël, Charhaja zien zeun, aan t waark. Hai was bie t goldsmeden. Wieder Chananja, n zaalfmoaker. Zai muiken Jeruzalem weer kloar tot Braide Muur aan tou. 09Noast heur was Refaja, n zeun van Chur, aan t waark. Hai was olderman van n haalve kluft van Jeruzalem. 10 Doarnoast ston Jedaja, n zeun van Charumaf te waarken, liek tegen zien aigen hoes over. Chattus, n zeun van Chasabneja, ston noast hom. 11 n Twijde stok, mit Bakoventoorn, wer onder handen nomen deur Malkia, Charim zien zeun, en Chassub, zeun van Pachat-Moäb. 12 Noast heur was Sallum aan t waark mit zien dochters. Hai was n zeun van Halloches en olderman van de aander haalfschaid van de kluft van Jeruzalem. 13 Daalpoort wer weer kloarmoakt deur Chanun en t volk oet Zanoäch. Zai baauwden poort vannijs op en hongen deuren in de stielen mit n sloetbaalk en grondels. Boetendes stoapelden zai de muur weer op over n lengte van doezend èl, tot aan Drekpoort tou. 14 Drekpoort zulm wer weer moakt deur Malkia, Rechab zien zeun, olderman van kluft Bet-Hakkerem. Hai baauwde poort weer op en hong der deuren in mit n sloetbaalk en grondels. 15 Wèlpoort wer hersteld deur Sallun, zeun van Kolchoze. Hai was olderman van kluft Mispa. Hai baauwde poort vannijs op, zette der n nij dak op en hong der deuren in mit n sloetbaalk en grondels. Boetendes muik hai muur van de wotteropslag bie keunenk zien toen weer kloar, tot onderaan de trappen van Davidstad. 16 Wiederop was Nechemja aan t waark. Hai was n zeun van Azbuk en hai was olderman van haalfschaid van kluft Bet-Sur. Hai muik de muur tegen groaven van David over weer kloar, tot aan de nij groaven viever en tot aan soldoatenkezerne. 17 Levieten wazzen wiederop aan gaang: Rechum, de zeun van Bani, en noast hom veur zien kluft Chasabja, olderman van aine helft van kluft Keïla. 18 Even wieder wazzen heur stamgenoten aan t waark: Binnuï, zeun van Chenadad en olderman van de aander haalfschaid van kluft Keïla, 19 en noast hom Ezer, Jesua zien zeun en olderman van Mispa. Hai haar zien paand tot aan Punt woar de opgang noar t woapenhoes was. 20 Doar weer noast ston Baruch, Zabbai zien zeun, verniend te timmern van Punt òf aan tot aan de inrit van hogepriester Eljasib zien hoes. 21 Nog weer wiederop was Meremot, zeun van Uria, dij ain van Hakkos was, aan t oetstokken mit zien paand van de inrit van Eljasib zien hoes òf aan tot aan t èn van zien haim. 22 Nog wieder wazzen priesters aan t waark dij in Jordaanleegte wonen. 23 Benjamin en Chassub wazzen muur tegen heur hoes over aan t oetstokken en Azarja, zeun van Maäseja, dij weer ain van Ananja was, dee dat noast zien aigen hoes. 24 Binnuï, zeun van Chenadad, was doarmit drok aan gaang, van t hoes van Azarja òf aan tot aan Punt en tot aan Houk. 25 Palal, zeun van Uzai, was drok aan gaang mit muurpaand tegen Punt over en tegen de hoge toorn over dij boven t keunenkliek pelaais oetstekt, vlak bie t Gardeplaain. Even wiederop was Pedaja, Paros zien zeun, aan gaang. 26 Noast heur wazzen tempelknechten dij op de Ofel woonden in schrip. Heur paand laip tot aan Wotterpoort in t oosten en tot aan hoge toorn. 27 Doarnoast muik t volk oet Tekoä t stok muur van de hoge, oetspringende toorn tot aan muur van de Ofel kloar. 28 Vanòf Peerpoort wazzen priesters aan t oetstokken, elk tegen zien aigen hoes over. 29 Doarnoast, ook in de buurt van zien aigen hoes, was Sadok, zeun van Immer, drok aan gaang en noast hom Semaja, zeun van Sechanja, dij poortwachter was van de Oosterpoort. 30 Den kwam Chananja, zeun van Selemja, en Chanun, zèsde zeun van Salaf, veur t volgend paand. Mesullam, zeun van Berechja, was tegenover zien aigen wonen aan t waark. 31 n Èndje wiederop was goldsmid Malkia aan gaang tot aan t hoes van de tempelknechten en handelslu, dij tegen Wachtpoort over staait en tot aan de bovenzoal op Houk. 32 Tussen bovenzoal op Houk en Schoappoort wazzen de goldsmeden en de handelslu aan t waark. 33 Dou Sanballat heurde dat wie de muur vannijs aan t opbaauwen wazzen, begunde dij haildaal verbraand te worden en in zien kwoadens haar hai de gugel mit de Jeuden. 34 Woar zien amtgenoten en t leger van Samaria bie wazzen, raip e: "Wat hebben dij seupele Jeuden wel ommaans? Mout wie dat volk stil geworden loaten? Mainen zai dat ze doar nou al ovvern kinnen? Mainen zai dat ze der in ain dag mit kloar wezen kinnen? Mainen zai dat ze dij verbraande stainen oet dij puunbulten vannijs bruken kinnen?" 35 Tobia oet Ammon dij noast hom ston, raip: "Loat ze mor baauwen! As ter n jakhaals tegenaan springt, vaalt ter zo n gat in dij stainen muur." 36 Heur toch, ons God, hou ze de gugel mit ons hebben! Loat dat geschèl toch weer op heur aigen kop deelkommen. Pak heur toch op en lever heur oet aan rovers! 37 Dek heur schuld nait tou en wisk heur zunden nait oet veur joen ogen. Zai hebben dij baauwlu ja taargd. 38 Mor wie hebben deurzet mit baauw van de muur. Hai kwam over de haile lengte op haalve högte kloar, want t volk haar oardeghaid aan t waark.