Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Nehemia 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Nehemia 09


01Op n vaaierntwinnegsten van dij aigenste moand kwammen Isrelieten vannijs bie nkander om te vasten. Ze haren raauwklaaier aan en aask op kop. 02Noazoaten van Israël nammen ofstand van ale vremden, ze gingen apaart stoan en deden beliedenis van heur zunden en van de misstappen van heur veurolden. 03Dou ze op heur stee stoan goan wazzen, wer heur n vörreldag laank veurlezen oet t wetbouk van de HEER, heur God, en nog n vörreldag laank beleden zai heur schuld en bogen zai zok deel veur de HEER, heur God. 04Jesua ging op t platvörm van Levieten stoan, mit Bani, Kadmiël, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani en Kenani en ze raipen haardop tou de HEER, heur God. 05De Levieten Jesua, Kadmiël, Bani, Chasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja en Petachja raipen: "Kom in t èn, pries de HEER, joen God, veur aiweg en aaltied: 'Men mout joen heerleke noam ja wel priezen, dij gaait ja wiedoet boven ale eer en lof. 06Ie allain binnen t, de HEER! Ie binnen t ja dij de hemel moakt het, de hemel boven de hemel mit ale steerns, de haile wereld mit aal wat ter op is, de zeeën mit aal wat ter in zit. Ie binnen t ja dij aan elk, aan ales t levent geft, veur joe boegen aal dij hemelse machten zok deel. 07Ie binnen de HEER, de God. Ie hebben Abram oetkozen en hom oetlaaid oet Ur, oet dat laand van Chaldeeërs. Ie hebben hom n nije noam geven: Abraham. 08Ie hebben vernomen dat hai aan joe van haarten traauw was, ie hebben n verbond mit hom sloten om aan zien noazoaten t laand van de Kanaänieten, de Hethieten en de Amorieten te geven, en ook t laand van de Perizzieten, de Jebusieten en de Girgasieten. Ie hebben doan wat ie heur touzegd haren, ie binnen ja rechtveerdeg. 09Ie hebben de ellèn van ons veurolden in Egypte zain, ie hebben heur reren heurd bie Raaitzee. 10 Ie hebben wondertaikens zain loaten aan farao en aan zien dainstvolk, aan aal t volk in dat laand. Ie vernammen ja wel hou zai ons veurolden mishandeld hebben. Zo heb ie joe n noam moakt dij aan nou tou geldt. 11 Ie hebben veur heur ogen zee in twijen haauwd, dat zai der mit dreuge vouten deurhèn lopen konden. Dij achter heur heer zatten, heb ie in t daibe wotter gooid, as n baalvlint in n broezende zee. 12 Ie hebben heur de weg wezen mit n wolkenzoel bie dag en n vuurzoel bie naacht, om heur bie te lichten op heur pad, t pad dat ze goan mozzen. 13 Ie binnen op Sinai omdeel kommen en hebben tou hemel oet mit heur proat. Ie hebben heur rechtveerdege veurschriften geven en betraauwboare wetten, eerleke regels en richtlienen. 14 Ie hebben heur mit sabbat bekendmoakt, de gewijde dag, ie hebben heur geboden en veurschriften geven en heur de wet deur joen knecht Mozes oplegd. 15 Ie hebben heur brood oet de hemel geven dou ze honger haren, en dou ze dörst haren, luit ie wotter oet n stainrots kommen. Ie hebben tegen heur zegd dat ze t laand in bezit nemen mozzen, woarvan ie sworen haren om heur t in aigendom te geven. 16 Mor ons veurolden hebben zok misdroagen, ze hebben kop ter tegenin gooid en noar joen geboden wollen ze haildaal nait lustern. 17 Zai hebben nait meer heuren wild. Aal dij wonderdoaden dij ie veur heur doan hebben, doar hebben ze nait meer aan denken wild. Zo stiefkoppeg as ze wazzen, hebben ze zok n laaider kozen, ze wollen weerom noar heur sloavenbestoan in Egypte. Mor ie, HEER, n God van vergeven, n God van genoade en laifde, n God van veul geduld en traauw, ie hebben heur toch nait in steek loaten. 18 Dou ze zok n beeld van n jonge bol goten haren en raipen: 'Dit is joen God, de God dij joe tou Egypte oetbrocht het,' dou hebben ze joe zodounde dik belaidegd. 19 Alderdeegs dou haar ie slim mit heur te doun en heb ie heur nait allenneg in de wildernis achterloaten. Bie dag hong wolkenzoel hailtied boven heur om weg te wiezen en bie naacht bleef vuurzoel heur bielichten op t pad, t pad, dat ze goan mozzen. 20 Om heur te onderwiezen heb ie heur joen goie gaist geven, manna heb ie heur nait waaigern wild, wotter haar ie beschikboar tegen dörst. 21 Vatteg joar heb ie in dij wildernis veur heur zörgd en naargens hebben ze verlet om had. Heur klaaier sleten hail nait en heur vouten dienden nait op. 22 Keunenkrieken en volken heb ie heur geven en t laand onder heur verdaild. Ze hebben t laand van Sichon in bezit nomen, t laand van de keunenk van Chesbon en t laand Basan van keunenk Og. 23 Ie hebben heur net zo veul kinder geven as der steerns aan de lucht stoan en ie brochten heur in t laand, dat heur olden in joen opdracht in bezit nemen mozzen. 24 Heur kinder nammen t laand echt in bezit en bewoners van dat laand, de Kanaänieten, heb ie veur heur op knijen dwongen. Ie hebben dij keunenks en heur volken aan heur overleverd, ze konden der mit doun wat ze mor wollen. 25 Ze nammen staarke steden in en goud gaail laand. Ze legden beslag op hoezen mit weelderge inrichtens, op wotterputten dij oethaauwd wazzen, op droevetoenen, op olievehoven en op n hail bult vruchtbomen. Ze hebben eten tot ze stìnzat en vet wazzen, ze leefden in weelde deur joen grode goudhaid. 26 Dou gingen ze tegen droad in, ze muiken rebulie tegen joe en gooiden joen wet aan zied. Joen profeten dij heur vermoanden om noar joe weerom te keren, hebben ze doodmoakt en joezulm hebben zai zodounde dik belaidegd. 27 Doarom heb ie heur overleverd aan heur vijanden. Dij hebben heur dou weer onderdrokt. In dij tied van benaauwdens raipen ze joe aan en ie heurden dat vanoet de hemel. In joen grode meedlieden zörgden ie veur verlözzers om heur van heur vijanden te bevrijden. 28 Mor zo gaauw as ze weer mit vree loaten werden, begunden ze mit t aigenste kwoad weer van veuren òf aan. Vannijs gaf ie heur in handen van heur vijanden dij zok votdoalek weer boas over heur muiken. Vannijs raipen ze joe aan en vannijs heb ie heur vanoet de hemel verheurd en heur in joen grode meedlieden verlöst, en dat zo verschaaiden moal. 29 Ie hebben heur der op aansproken, dat zai zollen noar joen wet leven goan. Mor weer werden ze koppeg en tröts en ze wollen noar joen gebod hail nait heuren. Ze steurden zok haildaal nait aan joen wetten - dij doarnoar dut, dij zel ja leven! Zai smeten t gat tegen duzzelboom aan en lustern wollen ze nait. 30 Joarenlaank heb ie geduld mit heur had en heur woarschaauwd deur joen gaist, deur joen profeten, mor ze wollen hailtied nait lustern. Doarom heb ie heur overleverd in handen van volken rondomheer. 31 Ie haren t zo mit heur te doun, dat ie hebben heur nait oetreud, ie hebben heur nait in steek loaten. Ie binnen ja n genoadeg God, n God van omdenken. 32 Doarom, o God, ons grode, staarke en ontzagwekkende God, ie dij vastholden aan t verbond en aan joen goudhaid, denk toch nait te min over aal ellèn dij ons overkommen is, aan ons keunenks en ons oadel, aan ons priesters en profeten, aan ons veurolden en aan t haile volk, van tied van keunenks van Assyrië òf tot aan vandoag tou. 33 Ie haren t geliek aan joen kaant bie aal wat ons overkommen is. Wie hebben ons goddeloos gedroagen, mor ie hebben joen traauw zain loaten. 34 Ons keunenks en ons oadel, ons priesters en ons veurolden, hebben zok aan joen wet nait holden. Ze hebben zok nait steurd aan geboden en veurschriften woar ie heur mit woarschaauwd hebben. 35 Ie hebben heur t keunenkschop tousteld, ie hebben heur n riek bestoan geven, ie hebben heur n wied en vruchtboar laand geven, en toch hebben ze joe nait dainen wild en van heur min gedrag hebben ze zok nait beterd. 36 Kiek es hier: op t heden bin wie sloaven. Wie binnen niks meer as sloaven op dit laand, dat ie ons veurolden geven hebben om der rieke vruchten van te plokken. 37 Dij rieke opbrengsten van dit laand kommen allenneg mor te laande bie de keunenks dij ie over ons aansteld hebben vanwegens ons zunden. Zai binnen nait allain boas over ons vij, ze doun ook mit onszulm wat heur goud touliekt. Wie binnen der hail min aan tou.'