Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Nehemia 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Nehemia 06


01Sanballat, Tobia, de Arabier Gesem en ale aandere vijanden van ons, heurden dat ik muur weer kloarmoakt haar en dat ter gain minne steeën meer in zatten - mor ik haar tot dij tied nog gain deuren in poorten hongen. 02Sanballat en Gesem stuurden mie dou n bosschop: "Loat ons ais bie nkander kommen in Kefirim in t Onodaal." Mor ze haren nait veul deegs mit mie in t zin. 03Doarom stuurde ik bosschoplopers noar heur tou mit dit antwoord: "Ik heb n dik kerwaai onder handen en ik kin t nait wachten om te kommen. Woarom zol ik ter bie vandoan lopen om noar joe tou te goan? Den ligt t waark ja stil!" 04Vaaiermoal stuurden ze mie dij aigenste bosschop, mor ik gaf heur aingoal t aigenste antwoord. 05Dou stuurde Sanballat mie veur de viefde moal zien knecht, dij diskeer n open braif in handen haar. 06Doar ston in: "Der wordt maank t volk verteld - en Gesem zegt, dat t woar is, - dat ie t mit Jeuden in t zin hebben om in opstand te kommen en dat ie doarom dij muur weer kloarmoaken. Wordt ook zegd dat ie den keunenk worden willen. 07Ie zollen alderdeegs profeten in Jeruzalem aansteld hebben om over joe te verkundegen, dat ter weer n keunenk in Juda is. Aal zok zoaken komt de keunenk vanzulm ook te waiten. Doarom liekt mie t goud dat wie ais mit nkander proaten." 08Ik stuurde hom bericht weerom: "Aal wat ie doar zeggen, is niks van woar. Dat heb ie bie joezulm opbedocht." 09Dat volk perbaaierde ons schrik op hoed te joagen, want, dochten zai, den zol wie handen nait bie t waark holden kinnen en den zol t nooit kloarkommen. Nou kwam ter op aan om stief deur te zetten. 10 Dou ik op n moal bie Semaja in hoes kwam, hai is n zeun van Delaja, dij weer ain van Mehetabel is, stelde dij veur: "Loat wie mit ons baaident noar t hoes van God goan,
in tempel,
en deuren op slöt doun:
Ze willen joe ja doodmoaken,
ze willen joe vannaacht al om haals brengen."
11 Mor ik zee tegen hom: "Zol n man as ik op de loop goan? Hou zol ain as ik in tempel goan kinnen en ter leventeg ofbrengen? Doar goa ik vervaast nait hèn!" 12 Want ik vernam wel dat God hom nait stuurd haar. Hai was deur Tobia en Sanballat inhuurd om n profetisch verhoal tegen mie te holden. 13 Ze haren hom inhuurd om mie schrik op hoed te joagen en mie oet benaauwdens zundegen te loaten. Den konden ze mie n minne noam bezörgen, zodat ze mie in opsproak brengen konden. 14 Denk toch, mien God, bie Tobia en Sanballat om wat ze aanrichten wollen en vergeet de profetes Noädja en dij aander profeten nait, dij perbaaierd hebben om mie baang te moaken. 15 Muur was op n vieventwinnegsten van elulmoand kloar, der was twijenfiefteg doag aan waarkt. 16 Dou aal ons vijanden dit heurden en aal t omwonend volk dat ook zag, vuil heur t slim òf. Ze mozzen dou toch wel tougeven dat dit waark mit hulp van God kloarmoakt was. 17 Mor der wazzen dou ook vernoame Jeuden, dij over en weer braiven schreven mit Tobia. 18 Der wazzen nogaal wat aanhangers in Juda deur n aid aan hom verbonden, want hai was n schoonzeun van Sechanja, dij weer n zeun van Arach was, en zien zeun Jochanan was traauwd mit n dochter van Mesullam, n zeun van Berechja. 19 Ze snaarden over hom woar ik bie was en brochten hom weer over, wat ik ter van zegd haar. Tobia stuurde mie den weer braiven om mie baang te moaken.