Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Nehemia 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Nehemia 11


01Hoogste laaiders van t volk gingen in Jeruzalem wonen. Ale aandere lu mozzen lötten om ain op de tien mensken aan te wiezen dij in Jeruzalem, dij haailege stad, wonen mos en de aander negen konden in aandere steden blieven. 02Femilies dij oet zokzulm aanboden om in Jeruzalem wonen te goan, werden deur t volk om t haardst prezen. 03Dit hier wazzen de laaiders oet pervinzie dij in Jeruzalem wonen gingen. Mainste Isrelieten, priesters, Levieten, tempelknechten en noazoaten van Salomo zien sloaven, gingen in Juda wonen, elk op zien aigen haimstee in zien aigen stad. 04Gounent van t volk oet Juda en oet Benjamin gingen noar stad Jeruzalem tou te wonen. Oet Juda wazzen dat: Ataja, zeun van Uzzia, dij in rechte lien via Zecharja, Amarja, Sefatja, Mahalalel, oet t geslacht van Peres stamde, 05en Maäseja, zeun van Baruch, dij via Kolchoze, Chazaja, Adaja, Jojarib, Zecharja, oet t geslacht van de Siloniet stamde. 06Aal mitnkander woonden der vaaierhonderd achtensesteg noazoaten van Peres in Jeruzalem, aalmoal fikse kerels. 07Dit is t volk van Benjamin: Sallu, zeun van Mesullam, dij via Joëd, Pedaja, Kolaja, Maäseja, Itiël, oet t geslacht van Jesaja stamde, 08wieder nog Gabbai en Sallai, mitnkander negenhonderdachtentwinneg man. 09Joël, zeun van Zichri, was heur laaider, en Jehuda, zeun van Hassenua, was onderkommedant van de stad. 10 Dit wazzen de priesters: Jedaja, zeun van Jojarib, en Jachin, 11 Seraja, zeun van Chilkia, dij via Mesullam, Sadok en Merajot, oet t geslacht van Achitub stamde en dij laaiden haar van tempel, 12 mit heur femilieleden dij dainst in tempel deden, mit nkander aachthonderdtwijentwinneg man. Wieder Adaja, zeun van Jerocham, dij via Pelalja, Amsi, Zecharja en Paschur, oet t geslacht van Malkia stamde, 13 mit zien femilieleden en femilie-oldsten, mitnkander twijhonderdtwijenvatteg man. Wieder ook Amassai, zeun van Azarel, dij via Achzai en Mesillemot oet t geslacht van Immer stamde, 14 mit zien femilieleden, mitnkander honderdachtentwinneg man, aalmoal fikse kerels. Zabdiël, zeun van Gedolim was heur laaider. 15 Dit wazzen de Levieten: Semaja, zeun van Chassub, dij via Azrikam en Chasabja, van Bunni ofstamde. 16 Sabbetai en Jozabad, overstes van de Levieten, wazzen verantwoordelk veur aal t waark boeten om tempel tou. 17 Mattanja, zeun van Micha, dij via Zabdi van Asaf ofstamde, was veurzanger, dij ging bie t daankgebed veur in t daanklaid. Wieder was doar Bakbukja, zien twijde man en Abda, zeun van Sammua, dij via Galal van Jedutun ofstamde. 18 Aal mitnkander woonden der twijhonderdvaaierntachteg Levieten in de haailege stad. 19 Poortwachters wazzen Akkub, Talmon en heur femilie, dij wacht huilen in poorten van de stad, mitnkander honderdtwijenseuventeg man. 20 Ale aandere Isrelieten, priesters en Levieten, woonden op heur aigen gerechteghaid in de aander steden van Juda. 21 Tempelknechten woonden op de Ofel; zai stonden onder t gezag van Sicha en Gispa. 22 Overste van Levieten in Jeruzalem was Uzzi, n zeun van Bani, dij via Chasabja en Mattanja van Micha ofstamde. Hai was ain van noazoaten van Asaf, zangers dij bie tempeldainsten koorzang deden. 23 Der was n regelment van keunenk over dij tempelzangers, woarin ston hou heur doagliekse dainsten regeld worden mozzen. 24 Petachja, zeun van Mesezabel, ain van noazoaten van Zerach, zeun van Juda, haar van de keunenk volmachten kregen veur ale zoaken dij t volk aanbelangden. 25 Wat de dörpen op t laand aangaait, der woonden Judeeërs in Kirjat-Arba en in gehuchten doar rondomtou, in Dibon en buurtschoppen doar omtou, in Jekabseël en dörpen dij doarbie heurden, 26 in Jesua, Molada en Bet-Pelet, 27 in Chasar-Sual en Berseba en ploatsen doar rondomtou, 28 in Siklag en Mechona en ploatsen doar rondomtou, 29 in En-Rimmon, Sora en Jarmut, 30 in Zanoäch en Adullam en dörpen dij doarbie heurden, in Lachis en t laand doar omtou en in Azeka en gehuchten doar rondomtou. Zai gingen wonen in kontrainen van Berseba òf tot aan Hinnomdaal tou. 31 t Volk van Benjamin ging in Geba wonen, in Michmas en Ajja, in Betel en in dörpen doar rondomtou, 32 in Anatot, Nob en Ananja, 33 in Hasor, Rama en Gittaïm, 34 in Chadid, Seboïm en Neballat, 35 in Lod, Ono en in t daal van de ambachtslu. 36 Ook ofdailens van Levieten oet Juda kwammen bie t volk van Benjamin te wonen.