Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 17


01Dou zee de HEER tegen Mozes: 02"Zeg tegen Eleazar, zeun van priester Aäron, dat e dij vuurpannen tou t aask oethoalen mout en t vuur wiedweg verstreuen, want pannen binnen nou haaileg. 03Van vuurpannen van manlu dij ten koste van heur levent zundegd hebben, most ploaten sloagen veur n overtrek van t altoar. Ze hebben dij pannen veur t aangezicht van de HEER brocht en nou binnen ze haaileg. Ze zellen veur Isrelieten n taiken wezen." 04Dou kreeg Eleazar kopern vuurpannen dij opbrocht wazzen deur manlu dij bie braand omkommen wazzen, en men sluig ze plat dat t n overtrek wer veur t altoar. 05t Is n heugenis veur Isrelieten, dat lu dij nait gerechtegd binnen, dij nait tou t noageslacht van Aäron heuren, nait noaderbie kommen om t reukwaark te ovvern veur t aangezicht van de HEER; dat heur nait gebeurt wat Korach en zien aanhang overkwam, net as de HEER hom zegd haar deur dainst van Mozes.

06Aanderdoags morrelde haile gemainschop tegen Mozes en Aäron mit te zeggen: "Ie hebben t volk van de HEER doodmoakt." 07Dou haile gemainschop n front vörmd haar tegen Mozes en Aäron en noar soamenkomsttènt tou lopen was, kiek, tènt wer overdekt deur wolk en glorie van de HEER verscheen. 08Dou kwammen Mozes en Aäron noar soamenkomsttènt 09en de HEER zee tegen Mozes: 10 "Goa vot bie dizze gemainschop vandoan, den zel ik heur in n oogwenk verteren." Mor Mozes en Aäron luiten zok deelvalen mit t gezicht aan grond. 11 Mozes zee tegen Aäron: "Krieg vuurpaan, dou der vuur in van t altoar, dou der reukwaark op en goa radjes noar gemainschop tou en moak t weer goud veur heur, want de HEER is glìn worden: ploag is al begund." 12 Aäron kreeg paan zo as Mozes zegd haar en runde noar vergoadern tou, en kiek, onder t volk was ploag al begund. Hai legde t reukwaark in paan en muik t weer goud veur t volk. 13 Dou e kwam te stoan tussen lu dij al dood wazzen en mensken dij nog leefden, wer ploag tot stilstand brocht. 14 t Wazzen vattiendoezend zeuvenhonderd man dij aan ploag sturven wazzen, ofgezain van lu dij t levent ter bie doan haren vanwegens t gevaal Korach. 15 Dou Aäron weeromging noar Mozes bie ingang van soamenkomsttènt, was ploag tot stilstand brocht.

16 De HEER zee tegen Mozes: 17 "Proat mit Isrelieten, en neem veur elke stam n staf van aal heur stamoldsten, in totoal twaalf stoaven, en op elk zien staf most elk zien noam schrieven.

18 Aäron zien noam most op staf van Levi's stam zetten, want veur elke stamoldste is ter ain staf. 19 Dij stoaven most in soamenkomsttènt hènleggen, veur t getugenis, op t stee doar ik mie voak bekend moak. 20 En man dij ik oetkais, dij zien staf zel oetbotten: zo zel ik mie ontdoun van heur gemorrel tegen joe." 21 Mozes pruit mit Isrelieten en ale stamoldsten deden hom heur staf, ain veur elke oldste, twaalf stoaven noar t aantal stammen, en Aäron zien staf lag der middenmaank. 22 Mozes legde stoaven veur t aangezicht van de HEER in tènt mit t getugenis. 23 Aanderdoags ging Mozes tènt mit t getugenis in, en verdold, staf van Aäron, veur stam Levi, was begund te bluien. Staf haar knoppen zet, was in blui kommen en druig riepe mandels. 24 Dou Mozes ale stoaven van t aangezicht van de HEER noar Isrelieten tou brocht haar, zagen ze t zulm en elk kreeg zien staf weer. 25 De HEER zee tegen Mozes: "Breng staf van Aäron weerom en leg hom veur t getugenis, mit t doul dat e bewoard wordt veur stiefzinnege lu. En most n èn moaken aan t gemorrel tegen mie, aans zellen ze staarven." 26 Mozes dee dat, zo as de HEER hom t zegd haar.

27 Isrelieten zeden tegen Mozes: "Wie kommen om, wie gonnen verloren, wie gonnen aaltemoal verloren! 28 Elk dij te dicht bie tabbernoakel van de HEER komt, staarft ja: mout wie den aaltemoal om haals kommen?"