Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 20


01Isrelieten, haile gemainschop, gingen in eerste moand noar woestijn Sin, en t volk huil tou in Kades. Doar kwam Mirjam te overlieden en ze wer doar begroaven. 02Dou der gain wotter veur t volk was, vörmden ze n front tegen Mozes en Aäron. 03t Volk muik roezie mit Mozes. Ze zeden: "Wazzen wie mor om haals kommen dou ons bruiers omkwammen veur t aangezicht van de HEER. 04Woarom heb ie t volk van de HEER in dizze woestijn brocht, dat wie en ons vij hier staarven? 05Woarom heb ie ons optrekken loaten oet Egypte en ons op dizze minne plek brocht, doar niks verbaauwd wordt. Der staait gain vieg, gain wiendroef en gain grenoatappel, en der is gain drinkwotter." 06Dou gingen Mozes en Aäron bie vergoadern weg noar ingang van soamenkomsttènt en ze luiten zok deelvalen mit t gezicht aan grond. Dou verscheen heur glorie van de HEER. 07De HEER zee tegen Mozes: 08"Krieg dij staf en roup ie baaident t volk bie nkander, doe mit bruier Aäron, en bestel rots doar zai bie binnen, den zel e wotter geven. Doe zelst veur heur ogen wotter tou rots oetkommen loaten en volk en vij te drinken geven." 09Mozes kreeg staf oet t haailegdom, zo as de HEER hom opdroagen haar. 10 Mozes en Aäron raipen t volk bie nkander veur rots en hai zee tegen heur: "Luster ais, rebelse lu, zel wie tou dizze rots oet wotter veur joe kommen loaten?" 11 Dou dee Mozes zien haand omhoog en sluig rots mit staf, twij moal, en der kwam n bult wotter oetzetten zodat volk en vij drinken konden. 12 De HEER zee tegen Mozes en Aäron: "Omreden ie hebben nait op mie vertraauwd en omreden ie hebben mie veur t oog van Israëls volk nait haaileg holden, breng ie dit volk nait noar t laand dat ik heur geef." 13 Dit is t wotter van Meriba woar Isrelieten op de HEER scholden en hai heur zien haaileghaid teunde. 14 Mozes stuurde tou Kades oet boden op pad noar keunenk van Edom: "Joen bruier Israël dut joe dit bericht: Ie waiten ja wel van swoaregheden doar wie mit te stellen haren. 15 Hou ons veurgeslacht noar Egypte tou trok en dat we doar hail laank west hebben en dat Egyptenoars ons net as ons ollu min behandelden. 16 Dou raipen wie de HEER aan. Hai heurde ons roupen, stuurde n engel en laaidde ons oet Egypte. Kiek ais hier, wie binnen nou in Kades, n stad op swet van joen kontraain. 17 Loat ons toch deur joen laand trekken. Wie zellen nait deur joen akkers sjaauwen en nait deur joen droevetoenen lopen en wie zellen nait van t wèlwotter drinken. Wie gonnen over keunenksweg, wie zellen nait noar rechts of noar links ofdraaien, totdat wie deur joen gebied hèn binnen." 18 Mor Edomieten zeden tegen hom: "Ie maggen nait deur ons laand trekken, aans kommen wie mit sweerden op joe òf." 19 Isrelieten zeden tegen heur: "Wie lopen over hoofdweg en as wie of ons vij van joen wotter drinken, betoal wie joe pries der van." 20 Mor Edomieten zeden: "Ie kommen der nait langs!" Ze gingen heur in muit mit n groot leger en goud gewoapend. 21 Dou Edomieten t waaigerde om deurtocht deur zien kontraain te geven, bogen Isrelieten ziedoet van Edom òf. 22 Noadat ze tou Kades oetgoan wazzen, kwammen Isrelieten, haile gemainschop, bie baarg Hor. 23 Bie baarg Hor, aan grèns van Edom, zee de HEER tegen Mozes en Aäron: 24 "Aäron zel te ruste goan bie zien volk, want hai komt nait in t laand dat ik aan Isrelieten geef, omdat ie bie wotters van Meriba mien bevel negeerd hebben. 25 Neem doe Aäron en zien zeun Eleazar mit, en laaid heur baarg Hor op. 26 Loat Aäron zien tenu oetdoun en trek t zien zeun Eleazar aan. Den zel Aäron bie zien veurgeslacht te ruste goan en doar staarven." 27 Mozes dee zo as de HEER hom opdroagen haar. Ze beklommen baarg Hor veur ogen van haile gemainschop. 28 Mozes luit Aäron zien tenu oettrekken en dee t zien zeun Eleazar aan. Dou sturf Aäron doar op kruun van baarg, en Mozes kwam mit Eleazar weer omdeel van baarg òf. 29 Dou haile gemainschop zag dat Aäron overleden was, ging hail Israël datteg doag in raauw om Aäron.