Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 33


01Dit binnen plaaisterploatsen van Isrelieten dij onder laaiden van Mozes en Aäron, indaild in legerainheden, tou Egypte oettrokken. 02Mozes schreef noamelk op t bevel van de HEER vertrekpunten op, van aine halte noar aandere. Dit binnen haltes, van ain noar aander: 03Op n vieftienden van eerste moand, doags noa Pesach, vertrokken ze oet Rameses, bevrijd en wel, veur ogen van Egyptenoars. 04Hail Egypte was dou nog drok aan t begroaven van eerstgeboren mensken en daaiern dij de HEER doodmoakt haar; aan heur goden voltrok de HEER zien straf. 05Isrelieten vertrokken dus van Rameses en sluigen t kaamp op in Sukkot. 06Van Sukkot vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Etam aan raand van woestijn. 07Van Etam vertrokken ze en huilen tou in Pi-Hachirot, dat tegen Baäl-Sefon over ligt en ze sluigen t kaamp op in Migdol. 08Van Pi-Hachirot vertrokken ze en trokken dwaars deur zee noar woestijn. Ze gingen drij dagraaizen vèr woestijn van Etam in en sluigen t kaamp op in Mara. 09Van Mara vertrokken ze en kwammen in Elim. In Elim wazzen twaalf wèllen en seuventeg paalmbomen en doar sluigen ze t kaamp op. 10 Van Elim vertrokken ze en sluigen t kaamp op aan Raaitzee. 11 Van Raaitzee vertrokken ze en sluigen t kaamp op in woestijn Sin. 12 Van woestijn Sin vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Dofka. 13 Van Dofka vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Alus. 14 Van Alus vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Refidim. Doar was gain drinkwotter veur t volk. 15 Van Refidim vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Sinaiwoestijn. 16 Van Sinaiwoestijn vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Kibrot-Hattaäwa. 17 Van Kibrot-Hataäwa vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Chaserot. 18 Van Chaserot vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Ritma. 19 Van Ritma vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Rimmon-Peres. 20 Van Rimmon-Peres vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Libna. 21 Van Libna vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Rissa. 22 Van Rissa vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Kehelata. 23 Van Kehelata vertrokken ze en sluigen t kaamp op bie baarg Sefer. 24 Van baarg Sefer vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Charada. 25 Van Charada vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Makhelot. 26 Van Makhelot vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Tachat. 27 Van Tachat vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Terach. 28 Van Terach vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Mitka. 29 Van Mitka vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Chasmona. 30 Van Chasmona vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Moserot. 31 Van Moserot vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Bene-Jaäkan. 32 Van Bene-Jaäkan vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Chor-Haggidgad. 33 Van Chor-Haggidgad vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Jotbata. 34 Van Jotbata vertrokken ze en sluigen t kaamp op in woestijn Abrona. 35 Van Abrona vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Esjon-Geber. 36 Van Esjon-Geber vertrokken ze en sluigen t kaamp op in woestijn Sin, in Kades. 37 Van Kades vertrokken ze en sluigen t kaamp op bie baarg Hor op grèns van Edom. 38 Dou klom Aäron op bevel van de HEER op baarg Hor en doar sturf e in t vattegste joar noa oettocht van Isrelieten oet Egypte, op n eersten van viefde moand. 39 Aäron was honderddrijentwinneg joar dou e sturf op baarg Hor. 40 Dou heurden Kanaänieten, mit noame keunenk van Arad dij in Negev in Kanaän woonde, dat Isrelieten der aankwammen. 41 Van Hor vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Salmona. 42 Van Salmona vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Punon. 43 Van Punon vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Obot. 44 Van Obot vertrokken ze en sluigen t kaamp op bie Ijje-Haäbarim op grèns van Moäb. 45 Van Ijje-Haäbarim vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Dibon-Gad. 46 Van Dibon-Gad vertrokken ze en sluigen t kaamp op in Almon-Diblataïm. 47 Van Almon-Diblataïm vertrokken ze en sluigen t kaamp op in t Abarimgebaargte, bie Nebo. 48 Van t Abarimgebaargte vertrokken ze en sluigen t kaamp op op Vlakte van Moäb, aan Jordaan bie Jericho. 49 Ze sluigen t kaampement op bie Jordaan langs, van Bet-Hajjesimot tot aan Abel-Hassittim op Vlakte van Moäb. 50 Op Vlakte van Moäb, aan Jordaan bie Jericho, zee de HEER tegen Mozes: 51 "Zeg tegen Isrelieten: 'As ie Jordaan oversteken noar t laand Kanaän, 52 den mout ie ale bewoners van t laand veur joe oet votjoagen, aal heur stainen beelden en aal heur goten figuren mout ie vernailen, aal heur ovverhögten mout ie slichtmoaken. 53 Den zel ie t laand in bezit kriegen en der wonen, want ik geef joe t in bezit. 54 Ie mouten t laand deur t löt verdailen onder geslachten. n Groot geslacht mout je n groot aarfdail touwiezen, n luk geslacht mout je t aarfdail klaainer moaken. Doar t löt op vaalt, dat krigt elk. Ie mouten t bezit stamsgewies toubedailen. 55 Mor as ie bewoners van t laand nait veur joe oet verdrieven, den zellen lu dij ie van heur overloaten, joe wezen as doorns in joen ogen en as prikstiekels in joen zied. Ze zellen joe inpaarken in t laand doar ie wonen. 56 Den gebeurt joe der, wat ik van plan was mit heur te doun.'"