Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 22


01Isrelieten trokken wieder en zetten heur tènten hèn op Vlakte van Moäb, aan aanderkaant Jordaan bie Jericho. 02Balak, zeun van Sippor, zag ales wat Isrelieten mit Amorieten doan haren. 03Moäbieten werden slim baang dou ze t volk zagen, want t was talriek. Ze werden doodsbenaauwd veur Isrelieten. 04Dou zeden Moäbieten tegen oldsten van Midjan: "Nou zel dij mennegte ons haile kontraain leeg eten, zo as n os ales wat gruin is van t veld opvret." In dij tied was Balak keunenk van Moäb. 05Dij stuurde boden noar Bileam, zeun van Beor, in Petor aan Eufraat, in t laand doar keunenk weg kwam. Ze zollen hom ophoalen mit te zeggen: "Kiek, n volk trok op oet Egypte. En verdold, ze nemen haile roemte in beslag. Ze zitten hier vlak tegenover. 06Kom hierheer en vervluik mie dit volk, want t is mie te maans. Meschain kin ik ze den versloagen en tou mien laand oetjoagen. Ik wait zeker: wèl ie zegen, is zegend, en wèl ie vervluiken, is vervlökt." 07Dou gingen oldsten van Moäb en Midjan op pad, t loon veur n woarzegger in buus. Ze gingen noar Bileam tou en zeden tegen hom wat Balak zegd haar. 08"Blief hier vannaacht," zee e, "den zel ik joe te kennen geven wat de HEER mie zegt." Laaiders van Moäb bleven doarom bie Bileam. 09Dou kwam God bie Bileam en zee: "Wèl binnen dij manlu doar bie die?" 10 Bileam zee tegen God: "Balak, zeun van Sippor, keunenk van Moäb, het mie dit bericht doan: 11 'Kiek, n volk trok op oet Egypte en ze nemen haile roemte in beslag. Kom hier heer, vervluik mie ze. Meschain kin ik der den tegen strieden en heur wegjoagen.'" 12 Mor God zee tegen Bileam: "Gaaist nait mit heur mit, zelst t volk nait vervluiken, omreden t is n zegend volk." 13 Bileam ging smörgensvroug tou bèr oet. Hai zee tegen Balak zien laaiders: "Goa mor weerom noar joen laand tou, want de HEER waaigert mie t om mit joe mit te goan." 14 Laaiders van Moäb muiken heur raaisveerdeg en gingen weerom noar Balak. Ze zeden: "Bileam waaigert om mit te kommen." 15 Mor Balak stuurde weer nije laaiders, meer in aantal en vernoamer as dizzent. 16 Dou dij bie Bileam kwammen, zeden ze tegen hom: "Balak, zeun van Sippor, zegt: 'Loat niks joe der van weerholden om noar mie tou te kommen. 17 Want ik zel joe riek belonen en ik dou sekuur wat ie zeggen. Kom toch hier en vervluik mie dit volk.'" 18 Mor Bileam gaf Balaks gezanten as antwoord: "Al gaf Balak mie zien haile hoes vol zulver en gold, den nog kon ik, hou den ook, nait ingoan tegen t bevel van de HEER, mien God. 19 Wel, blief ook ie hier vannaacht, den zel k opheuren wat de HEER verder tegen mie zeggen zel." 20 Snaachts kwam God bie Bileam en zee: "Nou dizze manlu bie die kommen binnen om die te hoalen, most mor mit heur mitgoan, mor magst allain doun wat ik die zeg." 21 Bileam ging smörgensvroug tou bèr oet, legde t zoadel op ezelmerrie en ging mit laaiders van Moäb mit. 22 Dou e op pad ging, wer God glìn. n Engel van de HEER ging op weg stoan om hom tegen te holden. Bileam zat op ezel en hai haar twij knechten bie hom. 23 Dou ezel engel van de HEER op weg stoan zag mit t sweerd in haand, laip e van weg òf t veld in. Bileam sluig ezel om hom weer op zied op weg te sturen. 24 Dou ging engel van de HEER op n smaal wegje stoan tussen droevetoenen; aan weerskanten ston n muur. 25 Dou ezel engel van de HEER zag, laip e stief bie muur langs en drokte Bileam zien vout tegen muur. Weer sluig e ezel. 26 Engel van de HEER ging dou op n nog smaler stee stoan, doar links of rechts gain roemte was om oet te wieken. 27 Dou ezel engel van de HEER zag, ging e der bie liggen terwiel dat Bileam der nog op zat. Kerel wer koegels en sluig ezel mit zien stòk. 28 Dou gaf de HEER sproak aan ezel en dij zee tegen Bileam: "Wat heb ik die misdoan dastoe mie nou drij moal sloagen hest?" 29 Bileam zee tegen ezel: "Omdastoe de gugel mit mie hest. As ik n sweerd in handen had haar, haar k die doodmoakt." 30 Mor ezel zee tegen Bileam: "Bin ik nait joen aigen ezelmerrie doar ie joen haile levent al op reden hebben? Heb ik joe ooit eerder zo behandeld?" Bileam zee van nee. 31 Dou dee de HEER Bileam ogen open en hai zag engel van de HEER op weg stoan mit t sweerd in haand. Bileam bokte zok en huil t gezicht aan grond. 32 Engel van de HEER zee tegen hom: "Woarom hest dien ezel nou drij moal sloag geven? Kiek, ik bin hier kommen om die tegen te holden. t Is tegen mien wil en dizze weg stört die in ofgrond. 33 Ezel zag mie wel, en dij is drij keer veur mie oetzied goan. As ezel nait oetweken was, haar ik die juust doodmoakt en ezel haar k leven loaten." 34 Dou zee Bileam tegen engel van de HEER: "Ik heb mie mishad, omreden ik wos ja nait dat ie tegen mie over op weg stonden. Nou, as t verkeerd is in joen ogen, goa k wel weerom." 35 Mor engel van de HEER zee tegen Bileam: "Goa mit dij manlu mit. Mor zelst allain zeggen wat ik die veurzeg." Bileam ging mit laaiders van Balak mit. 36 Dou Balak heurde dat Bileam der aankwam, ging e hom in muit tot aan Moäbitische stad dij haildaal aan raand van t stroomgebied van Arnon op grèns ligt. 37 Balak zee tegen Bileam: "Ik heb toch bie herhoalen mensken noar joe toustuurd om joe op te hoalen? Woarom kwam ie nait? Zol ik joe echt nait belonen kinnen?" 38 Mor Bileam zee tegen Balak: "Kiek, ik bin nou wel noar joe toukommen, mor zol ik ook wat zeggen kinnen? Allain wat God mie in mond geft, zel k zeggen." 39 Dou ging Bileam mit Balak mit en ze kwammen in Kirjat-Chusot. 40 Balak ovverde rundvij, schoapen en ooibokken en gaf der wat van aan Bileam en aan laaiders dij bie hom wazzen. 41 Aanderdoagsmörgens nam Balak Bileam mit en brochde hom op Bamot-Baäl; doarvandoan zag e n stokje van t volk Israël.