Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 01


01De HEER zee tegen Mozes in woestijn Sinai in soamenkomsttènt op n eersten van twijde moand in t twijde joar noa oettocht oet Egypte: 02"Neem t aantal manlu op in haile gemainschop van Isrelieten, rangschikt noar geslachten en femilies, deur ze per persoon te tellen, 03van twinneg joar en older, aaltemoal gounent dij in Israël in t leger goan kinnen; dij mout ie, rangschikt volgens legerainhaid, tellen, doe mit Aäron. 04Van elke stam mout ter ain man joe helpen; dij mout femilie-oldste wezen. 05Dit binnen noamen van manlu dij joe biestoan: 5 van Ruben Elisur, zeun van Sedeür; 06van Simeon Selumiël, zeun van Surisaddai; 07van Juda Nachson, zeun van Amminadab; 08van Issachar Netanel, zeun van Suar; 09van Zebulon Eliab, zeun van Chelon; 10 wat noazoaten van Jozef aangaait: van Efraïm Elisama, zeun van Ammihud en van Manasse Gamliël, zeun van Pedasur; 11 van Benjamin Abidan, zeun van Gidoni; 12 van Dan Achiëzer, zeun van Ammisaddai; 13 van Aser Pagiël, zeun van Ochran; 14 van Gad Eljasaf, zeun van Deüel; 15 van Naftali Achira, zeun van Enan. 16 Dit binnen degenen dij oet gemainschop benuimd binnen, stamoldsten; t binnen laaiders van doezenden van Israël." 17 Dou nammen Mozes en Aäron manlu dij mit noame nuimd binnen, bie zok. 18 Op aigenste dag, op n eersten van twijde moand, raipen ze haile gemainschop bie nkander, en ale manlu van twinneg joar en older luiten stok veur stok heur ofkomst waiten, noar geslacht en femilie, 19 zo as de HEER Mozes opdroagen haar. Mozes ging aantallen noa in woestijn Sinai: 20 Ofstammelingen van Ruben, eerstgeborene van Israël, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 21 dij teld wazzen van stam Ruben, wazzen mit nkander 46.500. 22 Ofstammelingen van Simeon, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 23 dij teld wazzen van stam Simeon, wazzen mit nkander 59.300. 24 Ofstammelingen van Gad, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 25 dij teld wazzen van stam Gad, wazzen mit nkander 45.650. 26 Ofstammelingen van Juda, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 27 dij teld wazzen van stam Juda, wazzen mit nkander 74.600. 28 Ofstammelingen van Issachar, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 29 dij teld wazzen van stam Issachar, wazzen mit nkander 54.400. 30 Ofstammelingen van Zebulon, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 31 dij teld wazzen van stam Zebulon, wazzen mit nkander 57.400. 32 Noazoaten van Jozef: ofstammelingen van Efraïm, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 33 dij teld wazzen van stam Efraïm, wazzen mit nkander 40.500; 34 ofstammelingen van Manasse, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 35 dij teld wazzen van stam Manasse, wazzen mit nkander 32.200. 36 Ofstammelingen van Benjamin, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 37 dij teld wazzen van stam Benjamin, wazzen mit nkander 35.400. 38 Ofstammelingen van Dan, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 39 dij teld wazzen van stam Dan, wazzen mit nkander 62.700. 40 Ofstammelingen van Aser, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 41 dij teld wazzen van stam Aser, wazzen mit nkander 41.500. 42 Ofstammelingen van Naftali, rangschikt noar geslachten en noar femilies, ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger gingen, teld per persoon - 43 dij teld wazzen van stam Naftali, wazzen mit nkander 53.400. 44 Dit binnen opschreven manlu dij teld binnen deur Mozes en Aäron en twaalf oldsten van Israël dij elk n femilie laaidden. 45 t Aantal manlu van twinneg joar en older dij in Israël in t leger konden, rangschikt noar femilies, 46 was in totoal 603.550. 47 Mor Levieten dij tou heur voaders stam heurden, werden der nait bieteld. 48 De HEER zee tegen Mozes: 49 "Denk ter om en tel stam Levi nait mit, magst heur aantal nait opnemen onder aandere Isrelieten. 50 Most Levieten aanstellen over tabbernoakel mit t getugenis, over ale attributen en over ales wat ter tou heurt. Zai mouten tabbernoakel en ale attributen droagen, zai mouten veur tabbernoakel zörgen en heur tènten der rondomtou zetten. 51 As tabbernoakel verzet wordt, mouten Levieten hom ofbreken en as tabbernoakel in t èn zet wordt, mouten zai hom weer in t èn zetten. n Aander dij der te dichtbie komt, wordt doodmoakt. 52 As Isrelieten heur kaamp in ofdailens opsloagen, elk bie zien ainhaid en elk bie zien aigen voandel, 53 mouten Levieten heur tènt opzetten rondom tabbernoakel mit t getugenis. Den komt ter gain kwoadens over gemainschop van Isrelieten. Levieten mouten veur tabbernoakel mit t getugenis zörgen." 54 Isrelieten deden ales wat de HEER Mozes opdroagen haar, en dat deden ze.