Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 16


01Korach van Jishar Kehatszeun, n Leviet, ging mit Datan en Abiram, zeuns van Eliab, en mit On Peletszeun, Rubenieten, in t komplöt 02en stonden op tegen Mozes, mit nog twijhonderdfiefteg manlu van Israël, laaidsmannen van gemainschop, benuimd oet gemainte, mannen van noam. 03Zai vörmden n front tegen Mozes en Aäron en zeden tegen heur: "Zo kin t wel! Haile vergoadern binnen aaltemoal haailegen en de HEER is middenmaank heur. Woarom verhef ie joe boven gemainschop van de HEER?" 04Dou Mozes dat heurde, luit e zok deelvalen mit t gezicht aan grond. 05Doarnoa zee e tegen Korach en zien haile aanhang: "Mörgen zel de HEER zain loaten wèl zienent is en wèl haaileg is en dichtbie hom kommen mag. Dij hai oetkaizen zel, dij let e noabie kommen. 06Dit mout ie doun: neem joe vuurpannen, Korach en aal zien aanhangers, 07dou der mörgen vuur in en leg der reukwaark op veur t aangezicht van de HEER, en man dij de HEER oetkaizen zel, zel de haailege wezen. Zo kin t wel, Levieten!" 08Mozes zee dou tegen Korach: "Heur ais aan Levieten. 09Wil ie nog meer as dat God van Israël joe ofzunderd het van aal aandere Isrelieten om stoef bie hom te kommen, om dainsten in tabbernoakel van de HEER te doun, en om veur t front van gemainschop te stoan om heur te dainen? 10 Wil ie nog meer as dat hai joe en aal joen stamgenoten, Levieten, dichtbie kommen luit? Wil ie t priesterschop ook nog? 11 Heb ie doarom, ie en joen haile aanhang, n front vörmd tegen de HEER, want wat is Aäron dat ie tegen hom morreln zollen?" 12 Mozes luit Datan en Abiram roupen, mor zai zeden: "Wie kommen nait. 13 t Is toch nait niks dat ie ons weglaaid hebben van n laand dat overlopt van melk en hunneg, om ons doodgoan te loaten in woestijn, en dat ie joezulm boas over ons moaken. 14 Ie hebben ons ja nait brocht noar n laand dat overlopt van melk en hunneg, en ie hebben ons gain akker of droevetoen in bezit geven. Wol ie dizze manlu ogen oetsteken? Wie kommen nait." 15 Dou wer Mozes gloeiend glìn en hai zee tegen de HEER: "Let nait op heur meelovver. Nait ain ezel heb ik van heur ofhoald en gainain van heur heb ik kwoad doan." 16 Mozes zee tegen Korach: "Doe en dien haile aanhang, wees mörgen present veur t aangezicht van de HEER, dat ie der aalmoal binnen: doe en zai en Aäron. 17 Elk mout zien vuurpaan mitnemen en der den reukwaark in leggen en dat ovvern veur t aangezicht van de HEER, elk n vuurpaan, twijhonderdfiefteg vuurpannen, doe en Aäron ook, elk zien vuurpaan." 18 Zai kregen elk zien vuurpaan, deden der vuur in, legden der reukwaark op en gingen mit Mozes en Aäron bie ingang van soamenkomsttènt stoan. 19 Dou Korach aal zien aanhangers optrommeld haar bie ingang van soamenkomsttènt, tegen heur, verscheen glorie van de HEER aan haile gemainschop. 20 Dou zee de HEER tegen Mozes en Aäron: 21 "Zunder joe òf van dizze gemainschop, dat ik heur in n ogenblik tieds verteer." 22 Dou luiten ze zok deelvalen mit t gezicht aan grond en zeden: "O God, God dij levensoam geft aan aal wat leeft, as ain enkeling zundegt, wil ie den glìn worden op haile gemainschop?" 23 De HEER zee tegen Mozes: 24 "Zeg tegen gemainschop t volgende: 'Trek joe terog oet de buurt van Korach, Datan en Abiram heur woonstee.'" 25 Mozes muik aanstalten en ging noar Datan en Abiram, mit oldsten van Isrelieten achter hom aan. 26 Mozes zee tegen gemainschop: "Goa toch bie tènten van dizze zundege manlu vandoan. Kom niks aan van ales wat heurent is, dat ie nait om heur zunden wegnomen worden." 27 Ze trokken dou weg oet de buurt van woonstee van Korach, Datan en Abiram. Datan en Abiram kwammen in boeten en gingen mit heur vraauw en kinder en lutje potjes bie ingang van tènt stoan. 28 Mozes zee: "Hier zel ie aan waiten, dat de HEER mie stuurd het om aal dizze doaden te doun; t komt nait oet miezulm vot. 29 As dizzent hier gewoon staarven as ale mensken en zai worden trovven deur t löt dat ale mensken treft, den het de HEER mie nait stuurd. 30 Mor as de HEER n doad dut net as bie scheppen, dat grond mond wiedopen dut en slokt heur deur mit aal wat heurent is, dat ze leventeg deeldoalen in t dodenriek, den wait ie dat dizze manlu de HEER belasterd hebben." 31 En t vuil veur, zo gaauw as hai opholden was mit dit apmoal te zeggen, dat grond onder heur spolde. 32 Eerde dee mond open en slook heur deur, heur hoesholden en ale mensken dij bie Korach heurden, mit aal heur bezittens. 33 Zai en aal dij bie heur heurden, doalden leventeg deel in t dodenriek. Eerde dekte heur tou en zai wazzen tou gemainschop oet omkommen. 34 Ale Isrelieten dij der bie stonden, gingen op loop dou ze heur roupen heurden, omreden ze dochten: eerde kin ons ook nog wel verslinden. 35 Dou kwam der n vuur van de HEER aanzetten en verteerde twijhonderdfiefteg manlu dij reukwaark ovverd haren.