Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 04


01De HEER zee tegen Mozes en Aäron: 02Tel t aantal Kehatieten onder Levieten, rangschikt noar geslachten en femilies, 03tussen datteg en fiefteg joar old, dij toutreden binnen om waarkzoamheden bie soamenkomsttènt te verrichten. 04Dit betreft toak van Kehatieten in soamenkomsttènt: t alderhaailegste. 05As t kaampement opbroken wordt, moaken Aäron en zien zeuns t veurhangsel lös en dekken doar aark mit t getugenis mit tou. 06Doar leggen ze n fienleren dek over hèn, mit doar nog weer n klaid overhèn dij haildaal van sangenblaauw wol is, en ze mouten droagbomen der aan moaken. 07Ze mouten ook n blaauwsangen klaid leggen op toavel mit teunbroden en doar schuddels, schoalen, koemen en kannen om oet te schenken op zetten en t aingoal aanwezege brood. 08Doar mouten ze n klaid van karmezienkleurde wol overhèn doun en t toudekken mit n fienleren dek, en droagbomen der aan moaken. 09Den mouten ze n klaid kriegen van sangenblaauw wol en dekken luchter om bie te lichten tou, mit toetlampen dij der bie heuren, snuters, bakjes en ale eulievoatjes dij der bie heuren. 10 Den mouten ze luchter en ales wat ter bie heurt onder n fienleren dek leggen en t op droagboar leggen. 11 Over t golden altoar mouten ze n klaid van sangenblaauw wol leggen en t toudekken mit n fienleren dek en ze mouten droagbomen der aan moaken. 12 Vervolgens mouten ze ale attributen kriegen doar men dainst mit dut in t haailegdom, en doar mouten ze n klaid van sangenblaauw wol overhèn leggen, en doar weer overhèn n fienleren dek doun en t op droagboar leggen. 13 Den mouten ze t aask van t altoar ofhoalen en doar n klaid overhèn leggen van sangenrood wol. 14 Doar mouten ze ale attributen op zetten dij men der bie bruken mout, vuurpannen, vörken, schoppen en bekken, ale attributen veur t altoar, en doar mouten ze n fienleren dek overhèn doun, en moaken droagbomen der aan vaast. 15 As Aäron en zien zeuns bie t opbreken van t kaampement kloar binnen mit t toudekken van t haailegdom en ale haailege attributen, kinnen Kehatieten kommen om t te droagen. Ze maggen t haailegdom nait aankommen, aans staarven ze. Dit is toak van Kehatieten wat haailegdom aangaait. 16 t Opzicht van Eleazar, zeun van priester Aäron, gaait over eulie veur luchters en t geurege reukwaark, t bestendeg meelovver en zaalfeulie. Hai het ook t opzicht over haile tabbernoakel en wat ter in zit, over t haailegdom en ale attributen." 17 De HEER zee tegen Mozes en Levieten: 18 "Denk ter om, dou Kehatitische tak van Levieten dood nait aan, 19 mor regel t zo veur heur: Aäron en zien zeuns mouten kommen en heur wiezen wat ze doun mouten en wat ze droagen mouten, opdat ze nait te dichtbie t alderhaailegste kommen en nait staarven, mor in leven blieven. 20 Ze maggen nait kommen te kieken, as t haailege inpakt wordt, aans staarven ze." 21 De HEER zee tegen Mozes: 22 "Neem t aantal Gersonieten ook op, rangschikt noar femilie en geslacht. 23 Van leeftied tussen datteg en fiefteg joar most heur opschrieven, elk dij toutreden is om dainst te doun, om t waark te doun in soamenkomsttènt. 24 Dit is t waark van geslachten van Gerson: ze helpen te droagen. 25 Ze mouten tèntdouken van tabbernoakel en van soamenkomsttènt droagen, t dekklaid en t fienleren dek dij der overhèn ligt en t veurhangsel bie ingang van soamenkomsttènt, 26 gedienen van veurhòf en t douk bie ingang van veurhòf dij om tabbernoakel en om t altoar hèn is, mit taauwen en ale attributen dij der bie heuren en ales wat doar mit gebeuren mout. 27 Op aanwies van Aäron en zien zeuns mouten Gersonieten heur waarkzoamheden doun wat t droagen en aal t aander aangaait; ie mouten heur zulm aangeven woar ze bie t droagen veur zörgen mouten. 28 Dit is toak van geslachten van Gersonieten bie soamenkomsttènt onder laaiden van Itamar, zeun van priester Aäron. 29 Most Merarieten ook aanschrieven, rangschikt noar geslachten en femilies, 30 tussen datteg en fiefteg joar, alen dij toutreden binnen om t waark in soamenkomsttènt te doun. 31 Dit is heur aandail bie t verzetten van soamenkomsttènt: zai mouten planken van tabbernoakel droagen, baalken, zoelen en stiepen, 32 zoelen rondom veurhòf, pinnen, taauwen veur alderhande gebruuk en ales wat ter bie heurt. Most dingen opschrieven dij ze droagen mouten. 33 Dit is toak van geslachten van Merarieten bie heur waark bie soamenkomsttènt onder laaiden van Itamar, zeun van priester Aäron." 34 Mozes, Aäron en laaiders van haile gemainschop schreven ale Kehatieten op, rangschikt noar geslacht en femilie, 35 tussen datteg en fiefteg joar, alen dij toutreden wazzen om t waark in soamenkomsttènt te doun. 36 t Aantal opschreven Kehatieten, rangschikt noar geslacht en femilie was 2750. 37 Dit binnen geslachten Kehatieten dij inschreven binnen, alen dij dainstdoun in soamenkomsttènt, dij Mozes en Aäron op bevel van de HEER onder laaiden van Mozes teld hebben. 38 t Aantal inschreven Gersonieten noar geslacht en femilie, 39 tussen datteg en fiefteg joar, alen dij toutreden wazzen om t waark in soamenkomsttènt te doun - 40 heur aantal, rangschikt noar geslacht en femilie, bedruig 2630. 41 Dit binnen geslachten Gersonieten dij inschreven wazzen, alen dij dainstdeden in soamenkomsttènt, dij Mozes en Aäron op bevel van de HEER onder laaiden van Mozes teld hebben. 42 t Aantal inschreven Merarieten noar geslacht en femilie, 43 tussen datteg en fiefteg joar, alen dij toutreden binnen om t waark in soamenkomsttènt te doun - 44 heur aantal, rangschikt noar geslacht en femilie, was 3200. 45 Dit binnen geslachten Merarieten dij inschreven wazzen, alen dij dainstdeden in soamenkomsttènt, dij Mozes en Aäron op bevel van de HEER onder laaiden van Mozes teld hebben. 46 Inschreven lu dij Mozes en Aäron en laaiders van Israël teld hebben, rangschikt noar geslacht en femilie, 47 van datteg tot fiefteg joar, alen dij toutreden binnen om t waark in soamenkomsttènt te doun - 48 heur aantal was 8580. 49 Op bevel van de HEER kregen ze onder laaiden van Mozes n toak, elk opschreven bie zien aigen waark onder t verploatsen.