Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 26


01dat de HEER tegen Mozes en Eleazar, priester Aärons zeun, zee: 02"Tel onder haile gemainschop van Isrelieten per femilie ale manlu van twinneg joar en older dij in t leger dainen kinnen." 03Mozes en priester Eleazar spraken heur aan op Vlakte van Moäb, aan Jordaan bie Jericho, 04manlu van twinneg joar en older, zo as de HEER Mozes besteld haar. Dit binnen Isrelieten dij tou Egypte oettrokken wazzen:

05Ruben is Israëls eerstgeborene; ofstammelingen van Ruben wazzen: van Chanoch t geslacht van Chanochieten, van Pallu t geslacht van Palluïeten, 06van Chesron t geslacht van Chesronieten, van Karmi t geslacht van Karmieten. 07Dit binnen geslachten van Rubenieten, mitnkander 43.730. 08Pallu zien zeun haitte Eliab, 09en zeuns van Eliab wazzen Nemuël, Datan en Abiram. Dizze Datan en Abiram, in aanzain in gemainschop, wazzen t dij mit aanhang van Korach stried aangoan wazzen mit Mozes en Aäron tegen de HEER, 10 mor eerde haar mond openzet en haar heur mit Korach verslonden, terwiel dat t vuur twijhonderdfiefteg man verteerde en zien aanhang sturf. En zo werden ze n gedenktaiken. 11 Mor Korach zien zeuns kwammen nait om haals.

12 Ofstammelingen van Simeon, rangschikt noar geslachten: van Nemuël t geslacht Nemuëlieten, van Jamin t geslacht Jaminieten, van Jachin t geslacht Jachinieten, 13 van Zerach t geslacht Zarchieten, van Saül t geslacht Saülieten. 14 Dit binnen geslachten van Simeonieten, mitnkander 22.200.

15 Ofstammelingen van Gad, rangschikt noar geslachten: van Sefon t geslacht van Sefonieten, van Chaggi t geslacht van Chaggieten, van Suni t geslacht Sunieten, 16 van Ozni t geslacht van Oznieten, van Eri t geslacht van Erieten, 17 van Arod t geslacht van Arodieten, van Areli t geslacht van Arelieten. 18 Dit binnen geslachten van Gaddieten, mitnkander 40.500.

19 Zeuns van Juda: Er en Onan, mor Er en Onan sturven al in Kanaän. 20 Ofstammelingen van Juda, rangschikt noar geslachten: van Sela t geslacht Selanieten, van Peres t geslacht Parsieten, van Zerach t geslacht van Zarchieten. 21 Ofstammelingen van Peres: van Chesron t geslacht van Chesronieten, van Chamul t geslacht van Chamulieten. 22 Dit binnen geslachten van Juda, mitnkander 76.500.

23 Ofstammelingen van Issachar, rangschikt noar geslachten: van Tola t geslacht van Tolaïeten, van Puwwa t geslacht van Punieten, 24 van Jasub t geslacht van Jasubieten, van Simron t geslacht van Simronieten. 25 Dit binnen geslachten van Issachar, mitnkander 64.300.

26 Ofstammelingen van Zebulon, rangschikt noar geslachten: van Sered t geslacht van Sardieten, van Elon t geslacht van Elonieten, van Jachleël t geslacht van Jachleëlieten. 27 Dit binnen geslachten van Zebulonieten, mitnkander 60.500.

28 Zeuns van Jozef: Manasse en Efraïm. Baaident haren n noageslacht. 29 Ofstammelingen van Manasse: van Machir t geslacht van Machirieten. Machirs zeun was Gilead en van Gilead kwam t geslacht van Gileadieten. 30 Dit wazzen ofstammelingen van Gilead: van Iëzer t geslacht van Iëzrieten, van Chelek t geslacht van Chelkieten, 31 van Asriël t geslacht van Asriëlieten, van Sechem t geslacht van Sichmieten, 32 van Semida t geslacht van Semidaïeten, van Chefer t geslacht van Chefrieten. 33 Chefers zeun Selofchad haar gain zeuns, mor wel dochters. Noamen van dochters van Selofchad wazzen Machla, Noä, Chogla, Milka en Tirsa. 34 Dit binnen geslachten van Manasse, mitnkander 52.700. 35 Ofstammelingen van Efraïm, rangschikt noar geslachten: van Sutelach t geslacht Sutalchieten, van Becher t geslacht van Bachrieten, van Tachan t geslacht van Tachanieten. 36 Ofstammelingen van Sutelach: van Eran t geslacht Eranieten. 37 Dit binnen geslachten van Efraïmieten, mitnkander 32.500. Dit wazzen ofstammelingen van Jozef, rangschikt noar geslachten.

38 Ofstammelingen van Benjamin, rangschikt noar geslachten: van Bela t geslacht van Balieten, van Asbel t geslacht van Asbelieten, van Achiram t geslacht van Achiramieten, 39 van Sefufam t geslacht van Sufamieten, van Chufam t geslacht van Chufamieten. 40 Zeuns van Bela wazzen Ard en Naäman. Van Ard t geslacht Ardieten, van Naäman t geslacht van Naämieten. 41 Dit wazzen ofstammelingen van Benjamin, rangschikt noar geslachten, mitnkander 45.600.

42 Ofstammelingen van Dan, rangschikt noar geslachten: van Sucham t geslacht Suchamieten. Dit wazzen geslachten van Dan. 43 Veur geslachten van Suchamieten stonden der 64.400 aantaikend.

44 Ofstammelingen van Aser, rangschikt noar geslachten: van Jimna t geslacht van Jimnaïeten, van Jiswi t geslacht van Jiswieten, van Beria t geslacht van Beriïeten. 45 Van zeuns van Beria: van Cheber t geslacht van Chebrieten, van Malkiël t geslacht van Malkiëlieten. 46 Noam van Asers dochter was Serach. 47 Dit wazzen geslachten van Aserieten, mitnkander 53.400.

48 Ofstammelingen van Naftali, rangschikt noar t geslacht: van Jachseël t geslacht van Jachseëlieten, van Guni t geslacht van Gunieten, 49 van Jeser t geslacht van Jisrieten, van Sillem t geslacht van Sillemieten. 50 Dit wazzen geslachten van Naftalieten, rangschikt noar t geslacht, mit nkander 45.499.

51 Dit is t aantal opschreven Isrelieten: 601.730.

52 De HEER zee tegen Mozes: 53 "Onder dizze lu zel t laand verdaild worden, noar t aantal opschreven noamen. 54 Veur n grode stam most t aarfdail groot moaken en veur n lutje stam most t klaain moaken; noar t aantal monden mout elk zien aarfdail hebben. 55 t Laand mout deur t löt verdaild worden; ze mouten t in bezit nemen overainkomsteg t aantal stamnoamen. 56 Zo as t löt beslist, wordt t aarfdail bepoald, mor wel noar grootte van stam."

57 Dizzent wazzen van Levieten aantaikend, rangschikt noar t geslacht: van Gerson t geslacht van Gersonieten, van Kehat t geslacht van Kehatieten, van Merari t geslacht van Merarieten. 58 Dit wazzen geslachten van Levi: t geslacht van Libnieten, t geslacht van Chebronieten, t geslacht van Machlieten, t geslacht van Musieten, t geslacht van Korchieten. Kehats zeun was Amram. 59 Noam van Amram zien vraauw was Jochebed. Zai was n dochter van Levi, dij Levi's vraauw kreeg in Egypte. Jochebed kreeg mit Amram kinder: Aäron, Mozes en dij heur zuster Mirjam. 60 Aäron kreeg kinder: Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar. 61 Nadab en Abihu kwammen om dou ze aan de HEER vuur brochten dat nait in odder was. 62 t Aantal Levieten dij opschreven wazzen, ale manvolk van n moand en older, bedruig 23.000. Zai werden noamelk nait teld bie inschrieven omreden ze kregen zulm gain aarfdail onder Isrelieten.

63 Dizzent binnen teld deur Mozes en priester Eleazar, dij Isrelieten aantaikend hebben op Vlakte van Moäb, aan Jordaan bie Jericho. 64 Doar wazzen gainent bie van lu dij in Sinaiwoestijn teld wazzen deur Mozes en Aäron, 65 want de HEER haar zegd dat ze wis in woestijn staarven zollen. Der was gainain van heur overbleven, behaalve Kaleb Jefunneszeun en Jozua Nunszeun.