Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 19


01De HEER zee tegen Mozes en Aäron: 02"Dit is n instellen dij de HEER opdragt: Zeg Isrelieten dat ze joe n rode, geve veers brengen, zunder n gebrek, en doar nog nooit n juk op legen het. 03Ie mouten hom aan priester Eleazar geven. Ze mouten kou boeten t kaampement laaiden en slachten doar priester bie staait. 04Den mout priester Eleazar mit zien vinger wat van t bloud nemen en dat zeuven keer sprenkeln in richten van soamenkomsttènt. 05Den mout men veers veur zien ogen opbranden: t vèl, t vlaais en t bloud mout men mit inhold van moag opbranden. 06Priester mout cederholt, majoraan en karmezien kriegen en dat boven op brandende kou gooien. 07Vervolgens mout priester zien goud wasken en zien liggoam mit wotter ofspoulen en den weer in t kaampement kommen, mor aan oavend tou zel priester onraain wezen. 08Wèl kou opbraandt mout zien goud in wotter wasken en zien liggoam ofspoulen mit wotter. Mor aan oavend tou zel e onraain wezen. 09n Raaine man mout aask van veers opvegen en op n raaine plek boeten kaampement hènleggen. t Aask wordt bie gemainschop van Isrelieten opburgen veur t wijwotter, dat bruukt wordt as zundeovver. 10 Dij aask van veers opveegd het, mout zien goud wasken, mor hai blift aan oavend tou onraain. Dit is zowel veur Isrelieten as veur vremden dij bie heur wonen, n inzetten veur aaid. 11 Wèl n liek van wat veur leventeg wezen ook aankomt, is zeuven doag onraain. 12 Op daarde dag mout e zok vrijmoaken van zunde en op zeuvende dag zel e raain wezen. Mor as e zok op daarde dag nait vrijmoakt van zunde, is e op zeuvende dag nait raain. 13 Elk dij n liek aanrakt, n leventeg wezen dij sturven is, en zok nait vrijmoakt van zunde, ontwijdt tabbernoakel van de HEER. Dij persoon mout verstöt worden oet Israël. Omreden t wijwotter wer nait op hom sprenkeld, is e onraain; zien onraainhaid rust nog op hom. 14 Dit is regel as ter ain in tènt sturven is: elk dij tènt ingaait en aal wat in tènt aanwezeg is, zel zeuven doag onraain wezen. 15 En elk open vat doar gain stevege deksel op zit, is onraain. 16 Elk dij in t vrije veld ain aankomt dij deur n sweerd doodsloagen is, of n liek of bonken van n mensk, of n graf, is zeuven doag onraain. 17 Ze mouten veur onraaine man aask pakken van opbraande veers veur zundeovver, en doar wat stromend wotter op gaiten in n vat. 18 Den mout n raaine man majoraan kriegen, t in wotter deupen en t op tènt sprenkeln, op ale voaten en personen dij doar west hebben en op degene dij bonken aanroakt het of ain dij sneuveld is of n liek of n graf. 19 Dij raain is, mout onraaine op daarde en op zeuvende dag besprenkeln, wat hom op zeuvende dag vrijmoaken mout van zunde. Hai mout zien goud wasken en zok mit wotter ofspoulen, den is e soavends raain. 20 Mor ain dij onraain worden is en zok nait vrijmoaken let van zunde, dij wordt van gemainschop ofsneden, omdat e t haailegdom van de HEER onraain moakt het. Der is gain wijwotter op hom sprenkeld, hai blift doarom onraain. 21 Dit is veur heur n instellen veur aaid. Wèl t wijwotter sprenkeld het, mout zien goud wasken en wèl t wijwotter aanroakt het, is onraain tot aan oavend tou. 22 Ales wat onraaine aan west het, is onraain en wèl hom aankomt, is onraain aan oavend tou."