Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 03


01Dit binnen noazoaten van Aäron en Mozes in tied dou de HEER mit Mozes sprak op Sinai. 02Dit binnen noamen van zeuns van priester Aäron: Nadab, eerstgeborene, Abihu, Eleazar en Itamar. 03Dit binnen noamen van Aärons zeuns, priesters dij zaalfd binnen en t in handen geven was om as priester te dainen. 04Nadab en Abihu wazzen sturven veur t aangezicht van de HEER dou ze in woestijn Sin de HEER vuur brocht haren dat nait in odder was. Ze haren gain zeuns, mor Eleazar en Itamar dainden al as priester dou heur voader Aäron nog leefde. 05De HEER zee tegen Mozes: 06"Loat stam Levi aantreden en dou heur in dainst van priester Aäron; ze mouten hom biestoan. 07Zai mouten veur hom kloarstoan en haile gemainschop vertegenwoordegen bie soamenkomsttènt; zai mouten waarkzoamheden aan tabbernoakel verrichten. 08Zai mouten veur ale attributen van soamenkomsttènt zörgen en toaken van Isrelieten woarnemen deur waarkzoamheden aan tabbernoakel te verrichten. 09Mos moaken dat Aäron en zien zeuns beschikken kinnen over Levieten; van ale Isrelieten mouten zai veur hom kloarstoan. 10 Mos Aäron en zien zeuns verantwoorden geven veur t priesterschop. Mor n aander dij te dichtbie t haailegdom komt, wordt doodmoakt." 11 De HEER zee tegen Mozes: 12 "Ik heb Levieten kregen in stee van ale eerstgeborenen van ale Isrelieten, dij as eerste mouderschoot verloaten, Levieten binnen veur mie. 13 Want elke eerstgeborene heurt mie tou: op dag dat ik ale eerstgeborenen in Egypte doodmuik, heb ik ale eerstgeborenen van Israël, van mensk en daaier, aan mie wijd. Ze binnen veur mie, ik bin de HEER." 14 De HEER zee ook in woestijn Sinai: 15 "Schrief Levieten op, rangschikt noar femilies en geslachten; alen van t mannelk geslacht van n moand en older most tellen." 16 Mozes zette heur in opdracht van de HEER op n liest, zo as hom t bevolen was. 17 Dit binnen zeuns van Levi bie noame: Gerson, Kehat en Merari. 18 En dit binnen noamen van zeuns van Gerson noar heur geslachten, Libni en Simi. 19 En zeuns van Kehat noar heur geslachten: Amram, Jishar, Chebron en Uzziël. 20 En zeuns van Merari noar heur geslachten: Machli en Musi. Dit binnen geslachten van Levi noar heur femilies. 21 Van Gerson stammen Libnieten en Simieten òf; dit binnen geslachten van Gersonieten. 22 t Aantal inschreven mannelke personen van n moand en older was 7500. 23 Geslachten van Gersonieten legerden zok aan westkaant achter tabbernoakel. 24 Aanvoerder van femilie van Gersonieten was Eljasaf, zeun van Laël. 25 Gersonieten mozzen wat soamenkomsttènt aangaait, zörgen veur tabbernoakel, tènt mit dekklaid en t gedien bie ingang van soamenkomsttènt, 26 gedienen van veurhòf en t gedien veur ingang van veurhòf rondom tabbernoakel en t altoar heer, mit t taauw; en ze mozzen zörgen veur ales wat ter aan te doun was. 27 Van Kehat stammen Amramieten, Jisharieten, Chebronieten en Uzziëlieten òf; dat binnen geslachten van Kehatieten. 28 t Aantal mannelke personen van n moand en older bedruig 8.600. Zai mozzen zörgen veur t waark in t haailegdom. 29 Geslachten van Kehatieten legerden zok op zied van tabbernoakel aan zuudkaant. 30 Aanvoerder van t geslacht van Kehatieten was Elisafan, zeun van Uzziël. 31 Zai mozzen veur aark zörgen, toavel, luchter, altoaren, haailege attributen dij ze bruken mozzen veur dainst, t veurhangsel en ales wat ter aan te doun was. 32 Hoogste aanvoerder van Levieten was Eleazar, zeun van priester Aäron. Hai druig verantwoorden veur wèl belast wazzen mit zörg veur t haailegdom. 33 Van Merari stammen geslachten van Machlieten en Musieten; dit binnen geslachten van Merarieten. 34 t Aantal inschreven mannelke personen van n moand en older was 6200. 35 Aanvoerder van femilie van geslachten van Merarieten was Suriël, zeun van Abichaïl. Zai legerden zok op zied van tabbernoakel aan noordkaant. 36 Verantwoorden, opdroagen aan Merarieten, was veur planken van tabbernoakel, baalken, zoelen, stiepen en ale raif en ales wat ter aan te doun was; 37 poalen van veurhòf rondom, zoelen, stiepen, pinnen en taauwen. 38 Aan oostkaant veur tabbernoakel, veur soamenkomsttènt aan kaant doar zun opkomt, legerden Mozes en Aäron en heur zeuns zok, om veur t haailegdom te zörgen en om Isrelieten te denken. n Aander dij der te dichtbie kwam, wer doodmoakt. 39 t Aantal inschreven mannelke Levieten van n moand en older dat Mozes en Aäron op bevel van de HEER teld het, rangschikt noar geslacht, was 22.000. 40 De HEER zee tegen Mozes: "Moak n liest op van ale mannelke eerstgeboren Isrelieten van n moand en older en neem heur aantal op. 41 Hol mie Levieten apaart - ik bin de HEER - in stee van ale eerstgeboren Isrelieten; en t vij van Levieten most apaart holden in stee van ale eerstgeboren vij van Isrelieten." 42 Mozes telde net as de HEER hom besteld haar, ale eerstgeboren Isrelieten. 43 t Aantal mannelke eerstgeborenen van n moand en older was 22.273. 44 De HEER zee tegen Mozes: 45 "Hol Levieten apaart in stee van eerstgeboren Isrelieten, en t vij van Levieten in stee van dij heur vij. Levieten binnen veur mie, ik bin de HEER. 46 As ofkoopsom van twijhonderddrijenseuventeg eerstgeboren Isrelieten dij der meer binnen as Levieten, 47 most vief sjekel de man nemen, noar t gewicht van haailegdomsjekel, twinneg gera per sjekel. 48 Most t geld aan Aäron en zien zeuns geven as löspries veur dij der meer binnen." 49 Mozes kreeg t lösgeld veur dij der meer wazzen as deur Levieten vrijkocht wazzen; 50 van eerstgeboren Isrelieten nam e t geld: dattienhonderdvievensesteg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel. 51 Mozes langde t lösgeld op bevel van de HEER over aan Aäron en zien zeuns, zo as de HEER bevolen haar.