Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 32


01Koppels vij van Rubenieten en Gadieten wazzen talriek, biezunder groot. Zai bekeken t laand van Jazer en t laand van Gilead en zagen dat t n geschikt stee was veur vij. 02Gadieten en Rubenieten gingen noar Mozes, priester Eleazar en laaiders van t volk tou, en zeden: 03"t Gebied van Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Chesbon, Elale, Sebam, Nebo en Beon 04dat de HEER veur t volk Israël veroverd het, is krekt laand veur vij. En wie hebben ja vij." 05Ze zeden: "As ie ons goudgezind binnen, geef ons den dit grond in aigendom en loat ons nait Jordaan overtrekken." 06Mor Mozes zee tegen Gadieten en Rubenieten: "Ie willen hier blieven, terwiel dat joen bruiers nog aan t vechten mouten? 07Woarom wil ie Isrelieten moud ontnemen om over te trekken noar t laand dat de HEER heur geven het? 08Joen voaders deden al net zo dou ik heur tou Kades-Barnea oet noar t laand tou stuurde om t te bekieken. 09Zai kwammen aan t Eskoldaal tou, bekeken t laand en ontnammen dou Isrelieten moud om t laand dat de HEER heur geven haar, verder in te trekken. 10 Dou wer de HEER glìn en hai swoor: 11 'Manlu dij oet Egypte trokken binnen van twinneg joar en older, zellen t laand nait zain dat ik Abraham, Isaak en Jakob mit n aid beloofd heb, omdat ze mie nait vertraauwden. 12 Behaalve Kenizziet Kaleb Jefunneszeun en Jozua Nunszeun, want dij hebben op de HEER vertraauwd.' 13 Kwoadens van de HEER kwam opzetten tegen Israël en hai luit heur vatteg joar laank in woestijn omswinnen, tot dij haile generoatsie dij in ogen van de HEER t verkeerde doan haar, vergoan was. 14 Kiek, nou dou ie, noazoaten van dij bröd zundege manlu, krekt zo as joen voaders, dat kwoadens van de HEER tegen Israël nog slimmer wordt. 15 As ie joe van hom ofkeren, zel e heur nog laanger in woestijn loaten en ie zellen dit haile volk in t verdaarf störten." 16 Zai kwammen op hom tou en zeden: "Wie willen hier schoapkoven baauwen veur ons vij en steden veur ons lutje kinder. 17 Wie zulm zellen ons kloarmoaken veur stried, in koppels strieders, veur Isrelieten oettrekken, tot wie heur op heur aigen stee brocht hebben. Ons kinder kinnen in tied in verstaarkte steden blieven, mit t oog op bewoners van t laand. 18 Wie gonnen nait noar hoes tou, eerdat elke Isreliet zien aarfdail in bezit kregen het. 19 Mor wie huiven nait net as zai n aarfdail hebben aan aanderkaant Jordaan, as wie ons aarfdail mor kriegen aan diskaant van Jordaan, doar zun opkomt." 20 Dou zee Mozes tegen heur: "As ie dat ook doun, as ie joe veur t aangezicht van de HEER kloarmoaken veur stried, 21 en ale manlu van joe dij kloarstonden, trekken veur de HEER Jordaan over en keren nait weerom tot de HEER aal zien vijanden veur zok oet verdreven het, 22 zodat t laand veroverd is veur de HEER en doarnoa keer ie eerst weerom, den stoan ie vrij veur de HEER en veur Israël, en wordt dit laand veur t aangezicht van de HEER joen aigendom. 23 Mor dou ie nait zo, joa, den begoan ie n zunde veur de HEER, en mout ie waiten dat joen zunde joe te vinden wait. 24 Baauw joe steden veur joen lutje kinder en koven veur joen schoapen en ooibokken en dou verder wat ie zeden." 25 Gadieten en Rubenieten zeden tegen Mozes: "Wie doun zo as ie t zeggen. 26 Ons lutjen, ons vraauwen, ons koppels schoapen en ooibokken en aal ons vij, blieven hier in steden van Gilead, 27 mor wie manlu steken over, alen dij der kloar veur binnen om in t leger te goan, om te strieden veur de HEER, net as ie zeggen." 28 Dou gaf Mozes aanwies omtrent heur aan priester Eleazar en Jozua Nunszeun en aan femilie-oldsten van stammen Isrelieten. 29 Hai zee: "As Gadieten en Rubenieten mit joe Jordaan overtrekken, ale striedveerdege manlu, om veur de HEER te strieden, en t laand veur joe veroverd is, den mout ie heur Gilead as grond in aigendom geven. 30 Mor as striedboare manlu nait mit joe oversteken, den mout ie heur in Kanaän laand geven." 31 Dou antwoordden Gadieten en Rubenieten: "Wat de HEER ons zegd het, zel wie zuver zo doun. 32 Wie zulm zellen veur t aangezicht van de HEER bewoapend oversteken noar Kanaän, mor t aarfdail dat onzent blift, ligt aan diskaant van Jordaan." 33 Dou gaf Mozes Gadieten, Rubenieten en haalve stam Manasse, Jozef zien zeun, t keunenkriek van Sichon, keunenk van Amorieten en t keunenkriek van Og, keunenk van Basan, t laand mit steden en kontrainen om steden tou. 34 Gadieten baauwden steden Dibon, Atarot, en Aroër weer op, 35 mit Atrot-Sofan, Jazer, Jogbeha, 36 Bet-Nimra en Bet-Haran en ze muiken schoapkoven. 37 Rubenieten baauwden steden Chesbon, Elala, en Kirjataïm weer op, 38 mit Nebo en Baäl-Meon, steden dij eertieds aans haitten, en Sibma, en ze gavven n nije noam aan steden dij ze baauwden. 39 Kinder van Machir, zeun van Manasse, trokken noar Gilead. Ze veroverden t en verjuigen Amorieten dij der touhuilen. 40 Mozes gaf Gilead dou aan Machir, zeun van Manasse, en dij ging der wonen. 41 Jaïr, ook n zeun van Manasse, trok der op oet en veroverde dörpen doar. Hai nuimde ze Jaïrsdörpen. 42 Ook Nobach ging op pad, veroverde Kenat mit onderheurege dörpen en nuimde t noar homzulm, Nobach.