Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 31


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Isrelieten dat ze zok vreken mouten op Midjanieten, doarnoa zelstoe bie dien volk te ruste goan." 03Dou zee Mozes tegen t volk: "Loat n aantal manlu van joe in t leger goan en vroak van de HEER op Midjanieten voltrekken. 04Van elk geslacht oet elke stam mouten der doezend man in t leger dainen." 05Zo werden der doezend man oet elk geslacht van Israëls stammen oproupen, twaalf doezend dij der kloar veur wazzen om in t leger te goan. 06Mozes gaf heur bevel veur veldtocht, doezend van elke stam mit Pinechas, zeun van priester Eleazar dij haailege attributen bie hom haar en trompetten om alaarm te bloazen. 07Zai trokken op veur stried zo as de HEER besteld haar, en ze sluigen ale manlu dood. 08Ook muiken ze bovendat keunenks van Midjan nog dood, te waiten Ewi, Rekem, Sur, Chur en Reba, vief in totoal. Ook Bileam, zeun van Beor, muiken ze dood mit t sweerd. 09Isrelieten nammen Midjanitische vraauwen en ale lutje kinder gevangen en ale rundern en aander vij, en heur haile vermogen nammen ze mit as plundergoud. 10 Ale steden doar ze in woonden en aal heur legerkampen braandden ze op. 11 Ze kregen ale plundergoud en haile vangst van mensken en daaiern, 12 en nammen gevangenen en plundergoud mit noar Mozes, priester Eleazar en gemainschop van Isrelieten, in t kaampement op Vlakte van Moäb, aan Jordaan bie Jericho.

13 Mozes en priester Eleazar en ale laaiders van gemainschop laipen heur in muit. 14 Mozes wer bienens op bevelhebbers, aanvoerders van doezend en kommedanten van honderd, dij weeromkwammen van veldtocht. 15 Mozes zee: "Heb ie ale vraauwlu in leven loaten? 16 Op aanroaden van Bileam wazzen dij t nou net, dij Isrelieten boven in kop haren, zodat ze de HEER destieds bie Peor ontraauw werden en der n ploag van de HEER over gemainschop kwam. 17 Nou den, moak ale kinderkes van t manlek geslacht dood en ale vraauwlu dij gemainschop had hebben deur mit n man te sloapen. 18 Mor ale wichterkes dij nog nait deur n man besloapen binnen, loat joe dij leven. 19 En ie zulm, blief zeuven doag boeten t kaampement. Alen dij ain doodmoakt hebben en alen dij n gesneuvelde aan west hebben, mouten heur raain moaken loaten op daarde en op zeuvende dag, ie zulm en joen gevangenen. 20 Ook ale klaaier, ale veurwaarpen van leer, aalwat van ooibokken moakt is en elk holten stok raif mout raain moakt worden."

21 Dou zee priester Eleazar tegen manlu dij in t leger goan wazzen om te vechten: "Dit is wetsveurschrift dat de HEER aan Mozes opdroagen het: 22 'Allain gold, zulver, koper, iesder, tin en lood, 23 ales wat t vuur wel verdroagen kin, mout ie deur t vuur hoalen om raain te worden., mor t mout ook deur t wotter dat raain moakt. Aal t aander dat t vuur nait haarden kin, mout ie deur t wotter hènhoalen. 24 En op zeuvende dag mout ie joen goud wasken, den bin ie raain en kin ie weer noar t kaampement kommen.'"

25 De HEER zee tegen Mozes: 26 "Doe, priester Eleazar en femilie-oldsten, mouten haile koppel gevangenen, mensken en daaiern, tellen 27 en verdailen, ain haalfschaid onder manlu dij aan t gevecht mitdoan hebben en aander haalfschaid onder gemainschop. 28 Aan manlu dij mitvochten hebben mostoe n belasten veur de HEER opleggen: ain op de viefhonderd mensken, rundern, ezels, schoapen en ooibokken; 29 doar most helfte van nemen en aan priester Eleazar geven as belasten veur de HEER. 30 Mor van aander haalfschaid veur Isrelieten most ain op de fiefteg kriegen van dij gevangen nomen binnen, van mensken, rundern, ezels, schoapen en ooibokken en ale aander daaiern, en dij geven aan Levieten dij zörgen veur tabbernoakel van de HEER."

31 Mozes en priester Eleazar deden zo as de HEER Mozes besteld haar.

32 t Plundergoud beston, behaalve spullen dij t kriegsvolk al verdaild haar, oet 675.000 schoapen en ooibokken, 33 72.000 rundern, 34 61.000 ezels 35 en mensken, te waiten 32.000 vraauwen dij gain biesloap had haren. 36 Dus beston haalfschaid veur manlu dij in t leger goan wazzen oet 337.500 schoapen en ooibokken 37 en as belasten veur de HEER van schoapen en ooibokken 675; 38 36.000 rundern en as belasten veur de HEER 72; 39 30.500 ezels en as belasten veur de HEER 61; 40 en 16.000 mensken en as belasten veur de HEER 32. 41 Mozes gaf belasten veur de HEER aan priester Eleazar zo as de HEER Mozes opdroagen haar. 42 Aander haalfschaid veur Isrelieten dij Mozes schaaiden haar van manlu dij mitdeden aan veldtocht, 43 haalfschaid veur gemainschop bedruig 44 337.500 schoapen en ooibokken, 45 36.000 rundern en 30.500 ezels 46 en 16.000 mensken. 47 Mozes nam van haalfschaid veur Isrelieten ain op de fiefteg van gevangenen, van mensken en van vij, en gaf dat aan Levieten dij zörgen veur tabbernoakel van de HEER, net as de HEER Mozes opdroagen haar.

48 Dou kwammen bevelhebbers van t leger, aanvoerders van doezend en kommedanten van honderd bie Mozes. 49 Ze zeden: "Wie hebben t aantal kriegslu opnomen dij onder ons bevel stonden, en der mist nait ain van. 50 Wie brengen wat wie vonden hebben aan golden spullen en as ovvergoave aan de HEER: enkelketjes, aarmbanden, vingerringen, oorringen en haalsketten, om veur t aangezicht van de HEER weer n raain gewaiten te kriegen." 51 Mozes en priester Eleazar kregen ale goldgoud en ale bewaarkte sieroaden. 52 Ale goldgoud dat ze as belasten veur de HEER ind haren van aanvoerders over doezend en kommedanten over honderd, woog 16.750 sjekel. 53 t Kriegsvolk haar elk veur zokzulm veroverd. 54 Mozes en priester Eleazar kregen t gold van aanvoerders van doezend en van aanvoerders van honderd en brochten dat noar soamenkomsttènt, veur t aangezicht van de HEER, as n herinnern veur Isrelieten.