Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 13


01Dou zee de HEER tegen Mozes: 02"Loat wat manlu noar Kanaän goan te kieken, t laand dat ik aan Isrelieten geven zel, van elke stam ain man, n laaidsman." 03Mozes luit heur goan tou woestijn Paran oet zo as de HEER zegd haar; aal dij manlu wazzen laaidsmannen van Isrelieten. 16 Dit binnen noamen van manlu dij Mozes op pad stuurde om t laand te bekieken. Hosea Nunszeun gaf e noam van Jozua. 17 Mozes stuurde heur op pad om Kanaän te bekieken mit te zeggen: "Goa hier Negev in en trek den baargen in. 18 Kiek wat veur n laand of t is, wat veur volk der woont, of t staark is of swak, of t luddek is of groot. 19 Kiek hou dat t laand is doar ze op wonen, of t goud is of min. En kiek wat veur steden dat t binnen doar ze in wonen, of t kaampementen binnen of bolwaarken. 20 Kiek hou of grond is, best of aarm, en of der aal of nait bomen stoan. Bedapper joe en neem wat van vruchten oet t laand mit." t Was net tied van eerste droeven. 21 Ze gingen op pad en bekeken t laand van woestijn Sin tot Rechob doar je bie Lebo-Hamat kommen. 22 Zai trokken deur Negev en kwammen bie Hebron doar Enakieten touhuilen, Achiman, Sesai en Talmai. (Hebron is zeuven joar eerder baauwd as Soän in Egypte.) 23 Dou ze in t Eskoldaal kwammen, sneden ze n toek mit ain trös droeven òf, dij ze mit twij man aan n stok droagen mozzen, en wat grenoatappels en viegen. 24 Dat stee nuimden ze Eskoldaal, juust om dij droevetrös dij Isrelieten doar ofsneden haren. 25 Ze gingen weerom noadat ze vatteg doagen t laand bekeken haren. 26 Ze kwammen bie Mozes en Aäron en haile gemainschop van Isrelieten in Kades in woestijn Paran, brochten heur en haile vergoadern verslag oet en luiten heur vruchten oet t laand zain. 27 Ze vertelden Mozes: "Wie hebben in t laand west doar ie ons hènstuurd haren. En t is zo, t lopt over van melk en hunneg, en dit binnen de vruchten. 28 Naittegenstoande dat is t volk dat in t laand woont staark, steden hebben muren en binnen haile groot, en wie hebben der Enakieten zain. 29 Amalekieten wonen in Negev, in baargen wonen Hethieten, Jebusieten en Amorieten, en Kanaänieten wonen bie zee en aan boor van Jordaan." 30 Kaleb kreeg t gedoan dat t volk zok bedoarde tegenover Mozes en zee: "Loat wie gerust optrekken en t laand in bezit nemen want wie kinnen t genogt winnen." 31 Mor manlu dij ook mit op pad goan wazzen, zeden: "Wie kinnen nait tegen dat volk optrekken, want t is ons te maans." 32 Ze streuden onder Isrelieten proatjes rond over t laand dat ze bekeken haren mit te zeggen: "t Laand doar we deurhèn trokken binnen, is n laand dat zien bewoners opvret en lu dij wie der zagen, wazzen van n oetzunderlieke lengte. 33 Wie zagen der alderdeegs reuzen, Enakieten dij heuren tou reuzen; wie zagen onszulm as sprinkhoanen, en zo zagen zai ons ook." 4-15 Dit binnen noamen: Sammua Zakkurszeun oet stam Ruben, Safat Choriszeun oet stam Simeon, Kaleb Jefunneszeun oet stam Juda, Jigal Josefszeun oet stam Issachar, Hosea Nunszeun oet stam Efraïm, Palti Rafuszeun oet stam Benjamin, Gaddiël Sodiszeun oet stam Zebulon, van Jozefs ofstammelingen Gaddi Susiszeun oet stam Manasse, Ammiël Gemalliszeun oet stam Dan, Setur Michaëlszeun oet stam Aser, Nachbi Wofsiszeun oet stam Naftali, Geüel Machiszeun oet stam Gad.