Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 21


01Dou Kanaänietische keunenk van Arad dij in Negev woonde, heurde dat Isrelieten der aankwammen over weg van Atarim, ging e mit Isrelieten vechten en nam n poar man kriegsgevangen mit. 02Isrelieten deden de HEER n gelofte: "As ie ons dit volk haildaal in handen geven, zel wie heur steden mit ban sloagen." 03De HEER lusterde noar Israëls roup om hulp en gaf Kanaänieten aan heur over. Isrelieten muiken heur dood en sluigen heur steden aan puun. Doarom muiken ze n Chorma van dij ploats.

04Dou ze van baarg Hor vandoan trokken wazzen in richten van Raaitzee, mit t oog op dat ze om Edom hèntrekken zollen, wer t volk onderwegens ongedureg. 05t Volk zee tegen God en tegen Mozes: "Woarom heb ie ons oet Egypte laaid? Om te staarven in woestijn? Der is ja gain brood en gain wotter en dizze hongerkost komt ons tou neus oet." 06De HEER stuurde bietske slangen op t volk òf. Dij beten heur, zodat ter verschaaident van Israël sturven. 07t Volk kwam bie Mozes: "Wie hebben ons mishad, want wie hebben op de HEER en op joe scholden. Beed de HEER dat e slangen bie ons weg dut." Mozes beedde veur t volk. 08De HEER zee tegen Mozes: "Moak die n bietske slaang en zet hom op n staang. Den vaalt t veur, dat elkenain dij beten is en der noar kikt, in leven blift." 09Mozes muik n kopern slaang en zette dij op n staang. En joa hur, as ain deur n slaang beten was en dij keek op noar kopern slaang, den bleef e in leven.

10 Isrelieten trokken weg en zetten heur kaamp op in Obot. 11 Van Obot vandoan trokken ze weg en zetten heur kaamp op in Ijje-Haäbarim in woestijn tegenover Moäb, in t oosten. 12 Doarvandoan broken ze op en zetten t kaampement op in Zereddaal. 13 Doarvandoan broken ze op en zetten tènten op aan aanderkaant Arnon; dij komt oet t gebied van Amorieten en lopt deur woestijn, want Arnon is swet tussen Moäb en Amorieten. 14 Doarom wordt ter zegd in t Bouk van oorlogen van de HEER: "... Waheb in Sufa
en beekdoalen van Arnon

15 en t daal van wotterstromen, dat lopt tot aan t hoes Ar,
dat ligt tegen grèns van Moäb."


16 Doarvandoan ging t wieder noar Beër. Dat is wèl doar de HEER van tegen Mozes zegd het: "Hoal t volk bie nkander, den geef ik heur wotter." 17 Dou het Israël dit laid zongen: "Wèl op, wèl!
Zing veur wèl

18 dij vorsten gruiven, deur edelsten van t volk oethoold
mit scepter en staf."
Van woestijn ging t wieder noar Mattana. 19 Van Mattana noar Nachaliël, van Nachaliël noar Bamot 20 van Bamot noar t daal dij in t Veld van Moäb ligt, en noar Pisga. Kruun van Pisga het oetzicht op Jesimon.

21 Israël stuurde boden noar Sichon, keunenk van Amorieten.

22 Ze zeden: "Loat ons deur joen laand trekken. Wie zellen nait van weg ofkommen deur joen akkers of droevetoenen hèn, wie zellen gain wotter tou wèllen oet drinken. Wie goan over keunenksweg, totdat we deur joen kontraain hèntrokken binnen." 23 Mor Sichon ston Israël t nait tou om deur zien gebied te trekken. Hai raip t haile leger op en trok Isrelieten in muit, woestijn in. Dou e bie Jahas kommen was, ging e stried aan mit Israël. 24 Mor Isrelieten versluigen hom en nammen zien laand in bezit, van Arnon òf tot aan Jabbok tou, tot aan Ammonieten, omreden grèns mit Ammonieten was verstaarkt. 25 Israël nam aal dij steden in en ging wonen in ale Amorietische steden, in Chesbon en dörpen der omtou. 26 Want Chesbon was stad van Sichon, keunenk van Amorieten. Hai haar tegen vrougere keunenk van Moäb streden en dij zien laand ofnomen tot aan Arnon tou. 27 Doarom zeggen spreukendichters: "Kom in Chesbon, baauw stad weer op,
moak stad van Sichon weer staark.

28 Want vuur kwam tou Chesbon oetzetten, n vlam oet Sichon zien stad.
t Verteerde Ar-Moäb,
de heren op högten van Arnon.

29 Wai doe, Moäb, verloren gaaist, volk van Kemos.
Hai muik zien zeuns tou vluchtelingen
en gaf zien dochters in gevangenschop aan Sichon,
keunenk van Amorieten.

30 Wie hebben heur beschoten, heur laand ging verloren,
van Chesbon tot Dibon tou.
Wie verrinnewaaierden t,
van Nofach tot Medeba."


31 Israël ging wonen in t laand van Amorieten. 32 Noadat Mozes lu op pad stuurd haar om Jazer te verkennen, nammen ze dörpen der omtou in en verjuigen Amorieten dij doar woonden.

33 Dou muiken ze n bocht en trokken in richten van Basan. Og, keunenk van Basan, trok heur in muit, hai en zien haile leger, veur t gevecht bie Edreï. 34 Mor de HEER zee tegen Mozes: "Wees nait benaauwd veur hom, want ik geef hom mit zien haile leger en zien haile volk in joen macht en ie zellen mit hom doun zo as ie doan hebben mit Sichon, keunenk van Amorieten, dij in Chesbon woonde." 35 Zai versluigen hom en zien zeuns en zien haile volk, zodat ter gain vluchteling van heur overbleef, en ze nammen t laand in bezit.