Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 10


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Moak die twij trompetten, dreven oet ain stok zulver. Dij trompetten binnen veur t bie nkander roupen van gemainschop en veur t opbreken van t kaampement. 03As ze op baaident bloazen, mout haile gemainschop noar die toukommen bie ingang van soamenkomsttènt. 04Bloazen ze op ain, den mouten laaiders, legeraanvoerders van Israël noar die toukommen. 05Bloazen ze op aander alaarm, mouten ofdailens dij noar t oosten tou stoan, opbreken. 06As ie twijde alaarm bloazen, mouten ofdailens opbreken dij aan zuudkaant stoan. Trompetten mouten alaarm geven, den wordt ter eerst verder trokken. 07Mor astoe vergoadern bie nkander ropst, most gewoon bloazen en gain alaarm sloagen. 08Zeuns van Aäron, de priesters, dij mouten op trompetten bloazen. Dit is n regel veur aaid, veur ale geslachten. 09As ie in joen laand stried aangoan tegen beloagers, omdat dij joe aanvalen en ie bloazen alaarm op trompetten, den kom ie in herinnern bie de HEER, joen God, en wor ie red van joen vijanden. 10 Ook op joen vierdoagen, op joen hillege doagen en duustermoansfeesten as ie joen brandovvers en joen vree-ovvers brengen, mout ie op trompetten bloazen. Ze brengen joe in herinnern bie de HEER. Ik bin de HEER, joen God." 11 t Vuil veur op n twinnegsten van twijde moand in t twijde joar dou wolk opsteeg boven tabbernoakel van t getugenis, 12 dat Isrelieten in vaaste volgorde verder trokken tou woestijn Sinai oet. Wolk bleef hangen in woestijn Paran. 13 Ze raaisden dou op bevel van de HEER onder laaiden van Mozes veur eerste moal verder. 14 t Eerst trokken legerofdailens bie t voandel van Juda op mit heur legers, en Nachson, zeun van Amminadab, was heur legeraanvoerder, 15 legeraanvoerder van stam Issachar was Netanel, zeun van Suar, 16 legeraanvoerder van stam Zebulon was Eliab, zeun van Chelon. 17 Dou wer tabbernoakel ofbroken en trokken Gersonieten en Merarieten op; dij druigen hom ook. 18 Doarnoa trokken legerofdailens bie t voandel van Ruben op mit heur legers, en Elisur, zeun van Sedeür, was heur legeraanvoerder, 19 legeraanvoerder van stam Simeonieten was Selumiël, zeun van Surisaddai, 20 legeraanvoerder van stam van Gadieten was Eljasaf, zeun van Deüel. 21 Dou trokken Kehatieten op, dij haailege veurwaarpen druigen; tabbernoakel was aal weer in t èn zet, eerdat zai aankwammen. 22 Doarnoa trokken legerofdailens bie t voandel van Efraïmieten op mit heur legers, en Elisama, zeun van Ammihud, was heur legeraanvoerder, 23 legeraanvoerder van stam Manasse was Gamliël, zeun van Pedasur, 24 legeraanvoerder van stam Benjamin was Abidan, zeun van Gidoni. 25 Doarnoa trokken legerofdailens bie t voandel van Danieten op mit heur legers; zai sloten rieg, en heur aanvoerder was Achiëzer, zeun van Ammisaddai, 26 legeraanvoerder van stam Aser van Pagiël, zeun van Ochran, 27 legeraanvoerder van stam Naftali was Achira, zeun van Enan. 28 Dit is t, zo as Isrelieten optrokken mit heur legers; zo raaisden ze wieder. 29 Mozes zee tegen Chobab, zeun van Midjaniet Reüel, Mozes zien schoonvoader: "Wie gonnen aan raais noar t stee tou doar de HEER van zegd het: 'Dat geef ik joe.' Goa mit ons mit, wie zellen joe goud behandeln, want de HEER het Israël t goie beloofd." 30 Mor dij zee tegen hom: "Ik goa nait mit, omreden ik goa weer noar mien aigen laand doar mien femilie ook woont." 31 Mor Mozes zee: "Loat ons toch nait in steek, ie waiten ja woar we in woestijn ons kaampement hènzetten mouten, ie binnen ons ja as n poar ekstroa ogen. 32 En as ie mit ons gonnen en de HEER let ons t goudgoan, zel t wezen dat wie joe goud behandeln." 33 Dou raaisden ze drij doagen vèr van baarg van de HEER. Aark van t verbond mit de HEER trok drij doag laank veur heur aan om n rustploats veur heur op te zuiken. 34 Wolk van de HEER was bie heur dou ze overdag aan raais wazzen. 35 Aingoal as aark wieder trok, zee Mozes: "In t èn, HEER, den worden joen vijanden oetnkander dreven
en joen hoaters gonnen veur joe op vlucht."
36 En as aark stilstoan bleef, zee Mozes: "Keer weerom, HEER, noar tiendoezend doezenden;
keer weerom noar Israël."