Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 07


01t Vuil veur op dag dou Mozes op n èn kwam mit t tabbernoakel baauwen, dat hai dij soam mit ale attributen zaalfde en haailegde, en dat e altoar mit t raif ook zaalfde en haailegde. 02Dou brochten laaiders van Isrelieten, femilie-oldsten, dat binnen stamlaaiders dij laaiden haren bie t inschrieven, n ovver. 03Ze kwammen mit heur goave veur t aangezicht van de HEER: zès overdekte woagens en twaalf ozzen, elke twijtaal n woagen en n os de man, en ze brochten ze veur tabbernoakel. 04De HEER zee tegen Mozes: 05"Neem ze van heur in ontvangst, den binnen ze veur dainst bie soamenkomsttènt. Geef ze aan Levieten, aal noar gelang elk zien toak." 06Mozes nam woagens en ozzen aan en gaf ze aan Levieten. 07Twij woagens en vaaier ozzen gaf e aan Gersonieten, veur heur toak. 08Vaaier woagens en aacht ozzen gaf e aan Merarieten, veur heur toak onder laaiden van Itamar, zeun van priester Aäron. 09Mor aan Kehatieten gaf e nait wat, omreden heur toak betrof haailegste attributen dij ze op scholders droagen mozzen. 10 Op dag dat t altoar zaalfd wer, brochten laaiders ovvers om t altoar in te wijden; ze brochten heur goaven veur t altoar. 11 De HEER zee tegen Mozes: "Elke ofzunderlieke laaider mout elke volgende dag zien goave brengen om t altoar in te wijden." 12 Dij op eerste dag zien goave brochde, was Nachson, zeun van Amminadab, van stam Juda. 13 Zien goave was n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 14 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 15 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 16 ain rambok as zundeovver, 17 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Nachson, zeun van Amminadab. 18 Op twijde dag kwam Netanel, zeun van Suar, laaider van Issachar. 19 Hai brochde as goave: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 20 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 21 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 22 ain rambok as zundeovver, 23 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Netanel, zeun van Suar. 24 Op daarde dag laaider van Zebulonieten, Eliab, zeun van Chelon. 25 Zien goave was: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 26 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 27 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 28 ain rambok as zundeovver, 29 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Eliab, zeun van Chelon. 30 Op vaaierde dag laaider van Rubenieten, Elisur, zeun van Sedeür. 31 Zien goave was: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 32 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 33 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 34 ain rambok as zundeovver, 35 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Elisur, zeun van Sedeür. 36 Op viefde dag laaider van Simeonieten, Selumiël, zeun van Surisaddai. 37 Zien goave was: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 38 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 39 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 40 ain rambok as zundeovver, 41 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Selumiël, zeun van Surisaddai. 42 Op zèsde dag laaider van Gadieten, Eljasaf, zeun van Deüel. 43 Zien goave was: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 44 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 45 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 46 ain rambok as zundeovver, 47 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Eljasaf, zeun van Deüel. 48 Op zeuvende dag laaider van Efraïmieten, Elisama, zeun van Ammihud. 49 Zien goave was: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 50 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 51 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 52 ain rambok as zundeovver, 53 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Elisama, zeun van Ammihud. 54 Op aachtste dag laaider van Manassieten, Gamliël, zeun van Pedasur. 55 Zien goave was: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, ain zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 56 ain golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 57 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 58 ain rambok as zundeovver, 59 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Gamliël, zeun van Pedasur. 60 Op negende dag laaider van Benjaminieten, Abidan, zeun van Gidoni. 61 Zien goave was: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 62 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 63 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 64 ain rambok as zundeovver, 65 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Abidan, zeun van Gidoni. 66 Op tiende dag laaider van Danieten, Achiëzer, zeun van Ammisaddai. 67 Zien goave was: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 68 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 69 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 70 ain rambok as zundeovver, 71 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Achiëzer, zeun van Ammisaddai. 72 Op elfde dag laaider van Aserieten, Pagiël, zeun van Ochran. 73 Zien goave was: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 74 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 75 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 76 ain rambok as zundeovver, 77 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Pagiël, zeun van Ochran. 78 Op twaalfde dag laaider van Naftalieten, Achira, zeun van Enan. 79 Zien goave was: n zulvern schuddel van honderddatteg sjekel, n zulvern schoal van seuventeg sjekel, noar t gewicht van haailegdomsjekel, baaident vol moakt mit waaitenbloum aanmengd mit olieveneulie as meelovver, 80 n golden schoaltje van tien sjekel gewicht, vol moakt mit reukwaark, 81 ain jonge bol, ain ram, ain interram as brandovver, 82 ain rambok as zundeovver, 83 as vree-ovver twij rundern, vief rammen, vief rambokken en vief interrammen. Dit was goave van Achira, zeun van Enan. 84 Dit wazzen goaven bie t inwijden van t altoar op dag dat laaiders van Israël t zaalfden: twaalf zulvern schuddels, twaalf zulvern schoalen en twaalf golden schoaltjes. 85 Honderddatteg zulvern sjekel woog elke schuddel en elke schoal woog seuventeg zulvern sjekel; mit nkander wogen dizze veurwaarpen vaaierntwinneghonderd sjekel, noar t haailegdomsjekel. 86 Twaalf golden schoaltjes vol reukwaark: elk schoaltje woog tien sjekel, noar t haailegdomsjekel; dizze golden schoaltjes wogen mit nkander honderdtwinneg sjekel. 87 Aal t vij veur t brandovver was mitnkander twaalf jonge bollen, twaalf rammen en twaalf interrammen mit meelovvers, en nog twaalf rambokken as zundeovver. 88 Aal t vij veur t vree-ovver was mit nkander vaaierntwinneg jonge bollen, sesteg rammen, sesteg rambokken en sesteg interrammen. Dit wazzen goaven noadat t altoar zaalfd was. 89 Dou Mozes soamenkomsttènt in ging om mit de HEER te spreken, heurde hai stem dij tegen hom pruit van deksel òf dij tussen baaide cherubs op aark mit t getugenis lag. Zo pruit hai mit hom.