Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 09


01In eerste moand van t twijde joar noadat ze tou Egypte oettrokken wazzen, zee de HEER in woestijn Sinai tegen Mozes: 02"Isrelieten mouten op zien tied t pesachovver brengen. 03Op n vattienden van dizze moand in t twijduustern mout ie t op vaaste tied kloarmoaken. Ie mouten t brengen volgens ale regels en veurschriften dij der bie heuren." 04Dou zee Mozes tegen Isrelieten dat ze t pesachovver brengen zollen. 05En ze vierden Pesach op n vattienden van eerste moand in t twijduustern in woestijn Sinai. Isrelieten deden t sekuur zo as de HEER Mozes besteld haar. 06Nou wazzen der gounent dij onraain wazzen deurdat ze in aanroaken west haren mit n liek en doarom dij dag gain Pesach vieren konden. Ze kwammen zulfde dag nog bie Mozes en Aäron. 07Ze zeden tegen hom: "Wie binnen onraain deurdat we in aanroaken west hebben mit n liek. Woarom zol wie der van weerholden worden om middenmaank Isrelieten ons goave aan de HEER te brengen op tied dij der veur staait?" 08Mozes zee tegen heur: "Blief hier wachten, den zel ik heuren wat de HEER veur joe beoddert." 09Dou zee de HEER tegen Mozes: 10 "Zeg tegen Isrelieten: 'As ter ain van joe of van joen noazoaten onraain is deur n liek, of ain is wiedvot bie pad, mout dij toch t pesachovver veur de HEER kloarmoaken. 11 Dat mouten ze doun op n vattienden van twijde moand in t twijdonkern. Ze mouten t eten mit ongerezen brood en bittere kruden. 12 Ze maggen nait wat overholden tot aanderdoagsmörgens en ze maggen der gain bonk van breken. Ze mouten t doun volgens ale regels van Pesach. 13 As ain raain is en nait wiedweg bie pad, en t noalet om t pesachovver kloar te moaken, mout e van gemainschop ofsneden worden, want dij het goave aan de HEER nait brocht op tied dij der veur staait. Dij mout zien zunde droagen. 14 Ook as n vremde dij bie joe touholdt, t pesachovver aan de HEER brengen wil, mout e t doun volgens regels en veurschriften veur Pesach. Zulfde regel geldt veur joe, zowel veur vremden as veur geboren Isrelieten.'" 15 Op dag dat tabbernoakel ofbaauwd was, bedekte n wolk tabbernoakel boven tènt van t getugenis. Soavends hong e as n vuurgloud boven tabbernoakel, tot aan aanderdoagsmörgens tou. 16 Zo ging t aingoal: wolk bedekte hom, en bie naacht was vuurgloud der. 17 As wolk opsteeg boven tènt, trokken Isrelieten verder en op t stee doar e hangen bleef, zetten zai heur tènten hèn. 18 Op t bevel van de HEER trokken Isrelieten verder en op t bevel van de HEER zetten ze t kaampement op. Aal doag dat wolk boven tabbernoakel hong, bleven zai. 19 As wolk verschaaident doagen boven tabbernoakel bleef, huilen Isrelieten zok aan aanwies van de HEER en trokken ze nait wieder. 20 Net zo ging t as wolk mor n stokkewat doagen boven tabbernoakel hong: op t bevel van de HEER zetten ze t kaampement op en op t bevel van de HEER trokken Isrelieten verder. 21 Sums bleef wolk allain mor van oavend tot mörgen. Steeg wolk den smörgens op, den trokken ze verder. Of t nou dag was of naacht, as wolk opsteeg, trokken ze wieder. 22 Of t nou n poar doag was of n moand of doagen achter nkander dat wolk boven tabbernoakel bleef, in rust, den bleven Isrelieten doar en raaisden nait verder. As wolk opsteeg, trokken zai weer verder. 23 Op bevel van de HEER sluigen ze t kaampement op en op bevel van de HEER trokken ze verder. Ze huilen zok aan aanwies van de HEER, dij de HEER deur Mozes gaf.