Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 02


01De HEER zee tegen Mozes en Aäron: 02"Isrelieten mouten heur tènten opzetten elk bie zien aigen voandel, bie t embleem van zien aigen femilie, op n ofstand rondom soamenkomsttènt heer. 03Noar t oosten tou woar zun opkomt, mouten legerofdailens van Juda heur tènten bie heur voandels hènzetten, en Nachesson, zeun van Amminadab, is aanvoerder van Judeeërs. 04Zien leger bestaait volgens tellen oet 74.600 man. 05Noast hom legert stam van Issachar zok; aanvoerder van stam Issachar is Netanel, zeun van Suar. 06Zien leger bestaait volgens tellen oet 54.400 man. 07Ook stam Zebulon legert zok doar; heur aanvoerder is Eliab, zeun van Chelon. 08Zien leger bestaait volgens tellen oet 57.400 man. 09In totoal tellen legerofdailens van Juda 186.400 man. Zai vertrekken aingoal as eersten. 10 Aan zuudkaant mouten legerofdailens van Ruben heur tènten hènzetten bie heur voandels; aanvoerder van Rubenieten is Elisur, zeun van Sedeür. 11 Zien leger bestaait volgens tellen oet 46.500 man. 12 Doar legert stam Simeon zok noast; aanvoerder van Simeonieten is Selumiël, zeun van Surisaddai. 13 Zien leger bestaait oet 59.300 man. 14 Ook stam Gad legert zok doar; aanvoerder van Gadieten is Eljasaf, zeun van Deüel. 15 Zien leger bestaait oet 45.650 man. 16 In totoal tellen legerofdailens van Ruben 151.450 man. Zai vertrekken twijders. 17 Den mout soamenkomsttènt mit ofdailen van Levieten midden maank legerofdailens optrekken; zo as ze stoan goan binnen, mouten ze ook optrekken, elk op zien aigen plek, bie zien aigen voandel. 18 Aan westkaant mouten legerofdailens van Efraïm bie heur voandel kommen; aanvoerder van Efraïmieten is Elisama, zeun van Ammihud. 19 Zien leger bestaait oet 40.500 man. 20 Doar legert stam Manasse zok noast; aanvoerder van heur is Gamliël, zeun van Pedasur. 21 Zien leger bestaait oet 32.200 man. 22 Ook stam Benjamin legert zok doar; aanvoerder van Benjaminieten is Abidan, zeun van Gidoni. 23 Zien leger bestaait oet 35.400 man. 24 In totoal tellen legerofdailens van Efraïm 108.100 man; zai trekken daarders op. 25 Aan noordkaant mouten legerofdailens van Dan heur tènten hènzetten bie heur voandels; aanvoerder van Danieten is Achiëzer, zeun van Ammisaddai. 26 Zien leger bestaait oet 62.700 man. 27 Doar komt stam Aser noast; heur aanvoerder is Pagiël, zeun van Ochran. 28 Zien leger bestaait oet 41.500 man. 29 Ook stam Naftali legert zok doar; aanvoerder van heur is Achira, zeun van Enan. 30 Zien leger bestaait oet 53.400 man. 31 In totoal tellen ofdailens van Dan 157.600 man. Zai vertrekken t leste, elke ofdailen bie zien aigen voandel." 32 t Aantal opschreven Isrelieten, rangschikt noar femilies, bestoan veur ale legerofdailens van t haile leger bie nkander oet 603.550 man. 33 Levieten werden nait bie Isrelieten teld, net as de HEER Mozes besteld haar. 34 Isrelieten deden ales wat de HEER aan Mozes opdroagen haar; zo legerden zai zok bie heur voandels en zo trokken ze ook verder, indaild noar geslacht en femilie.