Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Numeri 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

Numeri 18


01De HEER zee tegen Aäron: "Doe en dien zeuns en dien femilie zellen ongerechteghaid droagen dij veurkomt in t haailegdom. Doe en dien zeuns droagen ongerechteghaid dij begoan wordt bie t dainstdoun as priester. 02Loat ook dien bruiers, de Levieten, dien voaders stam, mit die noar t haailegdom kommen, dat ze zok bie die aansloeten en die en dien zeuns dainen veur tènt mit t getugenis. 03Ze mouten toaken doun dijstoe heur gefst en om tènt denken. Mor ze mouten nait te dichtbie attributen van t haailegdom kommen en nait te dichtbie t altoar, aans zellen ze staarven, zai net zo goud as ie. 04Ze mouten zok bie die aansloeten en om soamenkomsttènt denken en t ale waark dat ter bie komt. Dij nait gerechtegd binnen, maggen nait te dichtbie joe kommen. 05Ie mouten zulm joen toak aan t haailegdom en aan t altoar vervullen, dat veurkomt mien kwoadens over Isrelieten. 06Want kiek, ik heb joen bruiers, de Levieten, oet Isrelieten apaart nomen as n geschenk veur joe. Zai binnen aan de HEER geven om aarbaid aan soamenkomsttènt te verrichten. 07Mor doe en dien zeuns zellen t priesteramt vervullen en ales wat t altoar aangaait, en wat betreft aangelegenheden achter t veurhangsel. Dat mout ie doun. Ik geef joe t priesteramt as n geschenk. Mor dij nait gerechtegd is en te stoef bie komt, zel doodmoakt worden."

08Wieder zee de HEER tegen Aäron: "Kiek, ik geef die goaven aan mie te verzörgen. Ale haailege goaven dij Isrelieten mie brengen, geef ik die en dien zeuns, as joen aandail, as n recht veur aaid. 09Dit zel veur joe wezen: wat van alderhaailegste goaven nait opbraand is. Aal heur goaven bie meelovvers, bie zundeovvers en schuldovvers binnen veur die en dien zeuns. 10 Ie mouten t eten as alderhaailegste, aal manlek noageslacht mag t eten, en zel joe t haaileg wezen. 11 En ook n pozzie van ale wijovvers van Isrelieten is veur die. Dij geef ik die, dien zeuns en dien dochters, as n recht veur aaid. Aal dij van dien stam raain binnen, maggen t eten. 12 Ik geef die t beste van olieveneulie en t beste van wien en koorn, t eerste der van dat zai aan de HEER geven. 13 t Eerste van ales wat op t laand staait en dat ze aan de HEER brengen, is veur die. Aal dij van dien stam raain binnen, maggen t eten. 14 Ales woar in Israël ban op legd is, is veur die. 15 Ales wat t eerst geboren wordt van aal wat leeft en wat ze aan de HEER geven, van mensken en van vij, is veur die. Allain eerstgeborenen van mensken zelstoe zunder meer löskopen loaten, en eerstgeborenen van onraaine daaiern zelstoe löskopen loaten. 16 Wat heur löspries aangaait: as t n moand old is, mostoe t löskopen loaten veur n pries van vief sjekel zulver, noar t gewicht van haailegdomsjekel, dij is twinneg gera. 17 Allain eerstgeborene van n rund, van n schoap of n ooibok zelstoe nait löskopen loaten; dij binnen haaileg. Heur bloud mostoe op t altoar sprenkeln en heur vet most opbranden as n vuurovver, as n aangenoame lucht veur de HEER. 18 Mor t vlaais zel veur die wezen, net as bòrststok van t wijovver en rechterschenkel.

19 Ale pozzies van haailege goaven dij Isrelieten aan de HEER brengen, geef ik die, dien zeuns en dien dochters, as n recht veur aaid. Dat is veur t aangezicht van de HEER n aiweg verbond, mit zolt bekrachtegd, veur die en veur dien noazoaten." 20 De HEER zee tegen Aäron: "Krigst in t laand gain aarfdail en maank Isrelieten krigst gain lap grond: onder Isrelieten bin ik dien stok grond en dien aarfdail.

21 Aan Levieten geef ik ale tienden van Isrelieten as aarfdail, in ruil veur aarbaid dij zai doun, t waark aan soamenkomsttènt. 22 Isrelieten maggen noamelk nait meer dichtbie soamenkomsttènt kommen, aans zellen ze schuld op heur loaden en staarven. 23 Mor Levieten mouten t waark aan soamenkomsttènt doun en zai binnen verantwoordelk veur ongerechtegheden. Dat is n instellen veur aaid veur aal dien geslachten. Ze kriegen gain aarfdail maank aandere Isrelieten. 24 Want tienden van Isrelieten dij ze as aandail aan de HEER geven, geef ik aan Levieten as aarfdail. Doarom heb ik wat heur aangaait, zegd: 'Ze kriegen gain aarfdail maank aandere Isrelieten.'"

25 De HEER zee tegen Mozes: 26 "Tegen Levieten most zeggen: 'As ie van Isrelieten tienden kriegen dij ik joe geef as joen aarfdail, den mout ie doar n pozzie van aan de HEER geven, n tiende van n tiende. 27 Dat wordt rekend as joen biedroage veur de HEER, zo as van koorn van dörsdeel en zo as van volle opbrengst van tree-kelder. 28 Zo zel ie ook n aandail aan de HEER geven van aal joen tienden dij ie van Isrelieten kriegen. En ie mouten joen paart veur de HEER priester Aäron geven. 29 Van aal wat ie kriegen mout ie joen paart aan de HEER geven, aal t beste doarvan, as n haailege goave.' 30 En most heur ook zeggen: 'As ie t beste doarvan as aandail geven, geldt dat veur joe, Levieten, as opbrengst van dörsvlouer en tree-kelder. 31 Ie maggen t op elke plek opeten, ie en joen femilie, want t is t loon in ruil veur joen waark bie soamenkomsttènt. 32 Ie zellen gain schuld op joe loaden en haailege goaven van Isrelieten nait ontwijden as ie t beste geven as joen pozzie, want aans zel ie staarven.'"