Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 37


01Dou keunenk Hizkia dit heurde, scheurde hai zien klaaier middendeur, dee n bouteklaid om en ging noar t hoes van de HEER tou. 02Hai stuurde hofmaarschalk Eljakim, schriever Sebna en oldsten van priesters, altmoal in t bouteklaid, noar profeet Jesaja, zeun van Amos. 03Hai gaf heur dizze bosschop mit: "Dit zegt Hizkia: 'Dit is n dag van benaauwdens, n dag van straf en schaande! t Kind is op komst, mor kracht om t op wereld te zetten, is ter nait! 04t Is te hopen, dat de HEER, joen God, woorden heurd het van rabsake, dij deur zien boas, keunenk van Assyrië, stuurd was om God dij leeft te belastern. De HEER, joen God, mag hom stravven veur dij woorden! Droag doarom n gebed op veur rest van t volk dat overbleven is.'" 05Dou keunenk Hizkia zien hofdainders bie Jesaja kommen wazzen, 06zee hai tegen heur: "Dit mout ie tegen joen boas zeggen: 'Dit zegt de HEER: Wees mor nait baang veur wat ie heurd hebben, veur woorden doar dij kwoajonges van keunenk van Assyrië mie mit belaidegd hebben. 07Want ik, ik zel hom schrik op hoed joagen: Hai heurt n tieden en zel vot rechtsomkeert moaken noar zien laand. Doar, op aigen grond, zel ik hom deur t sweerd omkommen loaten.'" 08Rabsake dij vernomen haar dat keunenk van Assyrië oet Lachis opbroken was, ging vot. Hai ging noar keunenk tou, dij op dat ogenblik Libna belegerde. 09Mor dou keunenk vernam dat Tirhaka, keunenk van Nubië, oprukt was om hom aan te valen, stuurde hai bodes noar Hizkia mit bosschop: 10 "Dit mout ie zeggen tegen Hizkia, keunenk van Juda: 'Loat joe nait bemietern deur joen God, op wèl ie vertraauwen. Denk mor nait dat keunenk van Assyrië Jeruzalem nait in handen krigt. 11 Man, ie hebben toch zulm wel heurd wat of keunenks van Assyrië ale landen aandoan hebben dij ze verrinnewaaierden. Zol ie t ter den ofredden? 12 Volken dij deur mien veurolden verdizzelwaaierd binnen, Gozan, Charan, Resef en t volk van Eden in Telassar, binnen dij sums deur heur goden red? 13 Woar binnen ze bleven, keunenks van Hamat, Arpad, van stad Sefarwaïm, van Hena en Iwwa?'" 14 Hizkia pakte braif van bodes aan en leesde hom. Dou ging e noar t hoes van de HEER tou en vòlde braif open veur de HEER. 15 Hizkia beedde dou de HEER. 16 "HEER van de machten," zee e, "God van Israël dij op cherubs troont, ie allenneg binnen God over ale keunenkrieken van eerde. Ie, dij hemel en eerde moakt hebben. 17 HEER, lain joen oor en luster. HEER, dou joen ogen open en kiek wat Sanherib altmoal schreven het om joe, levende God, te belastern. 18 Joa wis, HEER, keunenks van Assyrië hebben ale volken en heur laand verdizzelwaaierd. 19 Heur goden hebben ze in t vuur smeten: t wazzen ja ook gain goden, mor aans niks as n fertuut van menskenhanden, holt en stain, doarom konden ze dij vernailen. 20 Mor, HEER, ons God, verlös ie ons oet zien greep, dat keunenkrieken van eerde erkennen zellen dat ie, HEER, allenneg God binnen." 21 Dou luit Jesaja, zeun van Amos, tegen Hizkia zeggen: "Dit zegt de HEER, God van Israël: Ik heb t gebed heurd dat ie aan mie richt hebben over Sanherib, keunenk van Assyrië. 22 Dit is wat ik, de HEER, over hom zeg: Zai het joe niks in reken, zai het de gek mit joe, dochter Sion;
achter joen rug om schudt zai kop, dochter Jeruzalem!

23 Wèl heb ie bespot en belaidegd, tegen wèl joen mond openscheurd,
noar wèl hoogmoudeg t oog opsloagen?
t Is de Haailege van Israël!

24 Deur joen knechten haar ie spot mit de HEER. Ie zeden: 'Mit mien rommel woagens, goa ik bie baargen omhoog,
bie kanten van de Libanon langs.
Ik kap zien hoogste ceders om en zien aldermooiste ciprezzen.
Ik dring deur tot aan hoogste top, tot aan zien mooiste bozzen tou.

25 Wotter van vremde landen heb ik aanboord en dronken. Ale wotterlopen van Egypte valen dreug, as ik ter mien vout op zet.'

26 Mor heb ie t den nooit heurd? Al van oldsheer heb ik t toumoakt,
in laankmanstied heb ik t beschikt,
ik, de HEER.
Mor nou gaait t ter heer!
Ie mozzen staarke steden vernailen,
der dikke puunbulten van moaken!

27 Inwoners stonden befoezeld en beschoamd, en haildaal machteloos; ze wazzen as gewas op t laand, as jonk gruin,
as gras op t dak, verschruid nog veurdat t in haalm staait.

28 Of ie nou stoan of zitten, goan of kommen, ik bin der mit bekend.
Hou of ie tegen mie tekeer goan,
ik wait ter van.

29 Omdat ie tegen mie tekeer goan binnen, om joen gebeer dat mie in oren klinkt,
sloag ik joe n ring deur neus,
en leg joe n bit in mond.
Doar breng ik joe mit weerom
t pad langs dij ie kommen binnen!
30 Veur joe, Hizkia, zel dit t taiken wezen: dit joar zel ie t nog doun mouten van wat ter overblift op t laand, ankom joar van wat vanzulm opkommen is, t daarde joar kin ie weer zaaien en mennen, droevetoenen aanplanten en vrucht ter van eten. 31 Wat spoard blift van t hoes van Juda, dij rest, zel weer worrel zetten van ondern en vrucht droagen van boven. 32 Want oet Jeruzalem vandoan komt n rest, van baarg Sion komt wat spoard is. Ofgunstege laifde van de HEER van de machten zel dit doun. 33 Doarom - zegt de HEER over keunenk van Assyrië: Hai komt dizze stad nait in, gain piel schut e op heur òf, gain schild komt ter in de buurt, gain waal smit e tegen heur op. 34 Bie t pad langs doar e langs kommen is, keert e weerom en dizze stad komt e nait in - godssproak van de HEER. 35 Ik zel dizze stad beschaarmen en redden, om miezulm en om David, mien knecht!" 36 Engel van de HEER trok oet en muik in t leger van Assyrië honderdvieventachtegdoezend man dood, smörgensvroug laggen der aans niks as lieken. 37 Sanherib, Assyriës keunenk, brook t beleg op, keerde weerom noar zien laand en bleef in Nineve. 38 Op n keer, dou e op knijen goan was in tempel van zien god Nisroch, muiken zien zeuns Adrammelech en Sareser hom dood mit t sweerd; zulm ontkwammen ze noar t laand Ararat. Zien zeun Esarhaddon volgde hom op as keunenk.