Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 62


01Om Sion wil k mie nait stil holden, oet laifde veur Jeruzalem gun k mie gain rust,
veurdat zien haail stroalt as t rodoagen
en zien redden as n brandende fakkel.

02Volken zellen joen haail zain, ale keunenks joen glorie.
Ze doun joe n nije noam,
zulm vaststeld deur de HEER.

03n Schitternde kroon zel ie wezen in haand van de HEER,
n diadeem as veur n keunenk
in haand van joen God.

04Nait laanger zel men joe nuimen Verloaten Vraauw, tegen joen laand nait meer zeggen Verloaten Grond.
Mor ie zellen haiten Mien Laiverd,
en joen laand Mien bruudje.
Want de HEER het joe laif
en joen laand zel weer traauwd wezen.

05Zo as n jongkerel n wichtje traauwt, zo zel hai, joen baauwheer, mit joe traauwen.
Zo blied as brudeman is mit zien bruud,
zo zel joen God blied wezen mit joe.

06Op joen muren, Jeruzalem, heb ik wachtposten zet; nooit maggen ze zok stil holden, haile dag en haile naacht nait.
Veur joe, dij de HEER opropt,
is ter gain rust of duur.

07Gun hom ook gain rust, tot hai Jeruzalem weer in odder brengt
en lof der van zingt over haile eerde.

08n Aid het de HEER der op doan bie zien rechterhaand en bie zien staarke aarm:
"Nooit meer geef ik joen koorn
te eten aan joen vijanden;
nooit meer drinken vremden wien
doar ie veur bokseld hebben.

09Zai dij t koorn inhoalen, zellen t zulm ook eten, zai zellen de HEER der om priezen,
dij droeven plokken, zellen wien der ook van drinken,
in veurhòf van mien haailegdom."

10 Vooruit, goa tou poorten oet noar boeten, moak veur t volk boan der deur.
Hoog stroaten op! Omhoog der mit, roem stainen op,
steek veur t volk banier in lucht.

11 Dit let de HEER omroupen tot aan t èn van wereld tou:
"Zeg tegen dochter van Sion:
'Joen redden komt ter aan!
Zien loon het hai bie zok,
wat hai kloarkregen het, nemt e mit.'"

12 Men nuimt heur "t Haaileg volk," "Mensken dij de HEER verlöst het,"
en tegen joe zeggen ze "Noar zöcht,"
en "Stad Nooitverloren."